English & other languages: click here!

Hebreeën 2 - De Heiland naast ons

In de eerste vier verzen van dit hoofdstuk klinkt de waarschuwing om zich te houden aan het gepredikte Woord, omdat de kans op 'afdrijven' (achteropraken) in het geloof aanwezig is. 

De brief vervolgt opnieuw met de positie van Yeshua ten opzichte van de engelen, in de komende wereld (dat is het duizendjarig Koninkrijk van God). Het gaat om de autoriteit van Gods Zoon. Toen Adam geschapen was zou hij het hoofd van het menselijk geslacht zijn, een hoge rang. Helaas liep dat anders vanwege de zonde. Hij werd het hoofd van de wereld in zonde. Yeshua is echter de tweede Adam en hoofd van allen die Hem als zodanig erkennen.   


Hebreeën 2:1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven.

Hebreeën 2:1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is........... Het beginwoord 'daarom' verwijst terug naar het voorafgaande en dat is in dit geval de verhevener positie van Yeshua boven de engelen. De Israëlieten waren al generaties vertrouwd met het bestaan van engelen, waarvan ze een hoge dunk hadden. Zij waren immers de hemelse boodschappers van God. Nu moesten ze eraan wennen dat ze  een Mens die onder hen had gewoond hoger moesten achten. Dat deze Mens de schakel was om tot God te naderen en om verlossing te schenken. Hij moest het centrum, het doel van hun gedachten, van hun leven zijn. 

ze moeten houden aan wat door ons gehoord is.......... In de HSV Bijbel staan de woordjes 'door ons' cursief gedrukt. Dat betekent dat ze niet in de originele tekst staan. Nu zullen deze apostelen ongetwijfeld een goed getuigenis hebben gegeven, maar dan moet het ook getoetst worden aan de Schriften. Maar er waren ook andere gelovigen, die ze vanouds kenden en die de leer van Yeshua als verkeerd bestempelden. Die waren nogal fanatiek in het bestrijden ervan. Daar moesten ze niet naar luisteren, opdat zij niet op enig moment afdrijven. Ook wij lopen, als we niet stevig verankerd zijn in de waarheid van Gods Woord dat de autoriteit van Yeshua inhoudt, gevaar om af te vallen en mee te drijven met de stromingen van de wereld, het vlees en de duivel.

Hebreeën 2:2-4. 2. Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, 3. hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. 4. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was........ Hoewel engelen een lagere positie hebben dan de Messias, en uiteindelijk zelfs lagere posities innemen dan wedergeboren kinderen van God (Hebreeën 1:14), is hun rol niettemin niet te verwaarlozen, omdat God door engelen tot Zijn volk sprak, en dat Israël zelfs de Tora door bemiddeling van engelen op de berg Sinaï ontvangen hadden (Handelingen 7:53).

en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving,.......  Volgens de Tora was er voor elke overtreding en daad van ongehoorzaamheid een sanctie. Het bepalen en uitvoeren van die straffen was echter voorbehouden aan priesters, rechters en koningen. Tegenwoordig zijn dat de b'tei-din (Joodse rechtbanken). De uiteindelijke oordelen en straffen op aarde zijn in handen van de Hoogste Rechter, de Man die door God daarvoor is aangewezen (Joh. 5:22; Hand. 17:31) om de wereld rechtvaardig te oordelen: Yeshua! Dit is geprofeteerd in Daniël 12:3 en tenslotte het laatste oordeel voor Gods troon: Openb. 20:11-15). 

hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen........  Hoe zullen we dan ontsnappen aan de vloek van de wet die in de Tora wordt uitgesproken over  onze ongehoorzaamheid (Galaten 3:10-13). 

Want de vloek van de wet brengt ons de dood als we Yeshua negeren. Yeshua is ons LEVEN, onze ZALIGHEID

Handelingen 4:12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben......... Yeshua heeft het zelf verkondigd aan Zijn discipelen en heeft het bevestigd met wonderen en tekenen en door op te staan uit de dood! Hij heeft de dood overwonnen! Aan ons bevestigd door hen die Hem gehoord hebben......... hieruit blijkt dat zowel de schrijver van deze brief, als degenen voor wie de boodschap bestemd is, zelf geen getuige waren van wat Yeshua gedaan heeft. Ze hadden het van hen die Hem gehoord hebben. Al zou Paulus deze brief hebben geschreven dan had hij wel die bovennatuurlijke ontmoeting met Yeshua gehad, maar Hem niet meegemaakt tijdens Zijn leven op aarde. 

God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten....... er zijn veel mensen getuige van geweest dat Yeshua rondging, mensen genas, het brood vermenigvuldigde, doden opwekte, blinden ziende maakte. Het waren de tekenen van het Koninkrijk van God, dat toen al aan had kunnen breken als men Hem als Koning aanvaard had. 

en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil...... het was Yeshua die 10 dagen na Zijn hemelvaart de Heilige Geest liet neerdalen op Zijn discipelen, waardoor het evangelie in allerlei talen tot de Joden kwam die samengestroomd waren. Duizenden kwamen tot bekering en lieten zich dopen. Ook de gaven van de Heilige Geest waren er het gevolg van. Zie 1 Kor. 12:4-31; Rom. 12:6-8; Ef. 4:11-16. Joh. 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Hebreeën 2:5-8a
5. Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6. maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8a. alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. 8b. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is.

Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen....... ook dit is een manier om de mens ervan te doordringen dat de engelen lager in rang zijn. Ze zijn er, zoals Hebr. 1:14 zegt om ten dienste te staan van hen die deel hebben aan het eeuwige leven in de wereld die komt.  Er bestaat inderdaad een engelenverering. Zelfs in Messiaanse kringen zingen we, zonder er bij na te denken, muzikaal gezien prachtige liederen waarin we engelen aanbidden en uitnodigen. Op die manier trekken we gevallen engelen, demonen naar ons toe. 

Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet......? Deze tekst begint met "iemand heeft ergens getuigd..." We herkennen al gauw psalm 8 in deze woorden en 'die iemand' is David, de dichter van deze psalm. In feite is de mens, en eigenlijk zelfs de volken, ook maar een druppel in een emmer, of een stofje op de weegschaal. Jesaja 40:15. Als we naar die enorme sterrenhemel zien en beseffen dat we niet eens weten waar die ophoudt, begrensd wordt, wat kunnen we ons dan klein voelen bij de grote Schepper van dat alles. En dan staan de engelen ook nog een trede lager in rang. Wat zijn we dan dat God naar ons omziet? Wat een wonder, wat een genade! 

U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen...... in Psalm 8:6 staat: "Toch hebt Gij hem weinig minder gemaakt dan de engelen". Het  Hebreeuwse  m'at m'elohim  מְּעַט, מֵאֱלֹהִים   (m'at betekent 'een beetje'),  de mens is dus 'een beetje goddelijk gemaakt', volgens de originele tekst van David. De NBG (niet in de Statenvertaling) vertaalde Psalm 8:6 correct: "Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt". De HSV zet er met  * een aantekening bij. De  vertalers van de Septuagint vonden het blijkbaar te veel eer voor een mens. De Septuaginta vertaalt 'engelen' in plaats van 'goddelijk'. De vertalers van het Nieuwe testament gebruikten bovendien het woord 'brachu' dat zowel 'korte tijd'als 'weinig minder' kan betekenen. Dat was niet om de tekst te verdraaien, want beide mogelijkheden zitten in dat Griekse woord.  

Hoe komt het dat, terwijl wij bijna goddelijk geschapen waren, het zo'n puinhoop werd in het mensdom? Toen Adam en Eva in zonde vielen heeft de mens het verprutst. Door de zonde zijn wij beneden de engelen komen te staan (v. 7a). We leven onder de vloek, zolang die niet - na bekering - door Yeshua is weggenomen. Eens zal de mens weer in zijn volle heerlijkheid zijn dankzij het genadige offer van onze Heiland (v. 7b, 8a, b). Dan staat de Heiland naast ons.

met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond......U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen...... 

Dit zijn allemaal beloftes die pas in later tijd tot vervulling komen, als Gods koninkrijk op aarde is. We kunnen wel zeggen dat die volheid er al is in de verheerlijkte Messias, aan Wie we, als gelovigen, eenmaal gelijk zullen zijn (1 Johannes 3:2; 2 Petrus 4:1; Filippenzen 3:21) Hoe ongeloof'lijk wonderlijk! Wat een genade! En David kon dat lang geleden al profeteren in Psalm 8:6.

alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen....... De schrijver benadrukt het punt dat God alle dingen (niet sommige dingen) ondergeschikt heeft gemaakt aan de mens. Dit laat het mens-zijn van Yeshua zien, die ook God is. Want God de Vader heeft deze heerschappij aan de mens gegeven en Yeshua komt de autoriteit daarvan toe.

Hebreeën 2:8c Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9. maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn........Nu leven we nog niet in die volle heerlijkheid (v. 8c). Het tegendeel lijkt eerder waar. Onzekerheden, ziekte, honger, geweld en dood voeren de boventoon bij alles wat we zien en horen. Gaat het niet op de totale vernietiging af? Nee! 

wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond....... We zien toch al wel iets van de heerlijkheid die komt. 'Maar wij zien Jezus’, staat er in vers 9. Wat is dat voor een zien? Een zien in het geloof (2 Corinthiërs 5:7). We geloven in Hem, maar we zien Hem nog niet. We leven met Hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien. In het geloof zien wij Yeshua.

Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood....... Eens was Yeshua diep vernederd, maar is nu gekroond met heerlijkheid en eer (v. 9). En in die heerlijkheid zullen wij mogen delen! Volgens Genesis 1:28 heeft God alles op aarde onderworpen aan de voeten van de mensheid, niet van engelen. Hoewel dit nog niet wordt gezien in relatie tot de mensheid als geheel, zien we het wel gedeeltelijk vervuld in Yeshua.

opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.......  De belofte van heerschappij kon alleen worden vervuld door de nederigheid, het lijden en de dood van Yeshua. De Zoon van God versloeg het kwaad dat Adam door te zondigen in de wereld bracht – waarvan de dood het gevolg was (Romeinen 5:12). Doordat Yeshua is gestorven en opgestaan is het voor gelovigen  mogelijk om in de tijd tussen sterven en opstaan met Hem te zijn (Filippenzen 1:23). Ook daarin is de Heiland naast ons en het zal heel goed zijn. Hij is te vertrouwen. 

Er waren in de tijd van de eerste gemeente mensen die zeiden dat Gods Zoon niet echt mens geweest was. Dat waren de  Joods-gnostische dwaalleringen,waartegen Paulus en Timotheüs zo te strijden hadden. Het lichamelijke werd als iets slechts beschouwd. Jezus zou een schijnlichaam hebben gehad. Maar ook dit Bijbelgedeelte zegt dat Gods Zoon echt ons bloed en vlees heeft aangenomen. Hij werd werkelijk mens.

Hebreeën 2:10 -13
10. Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.
11. Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen,
12. want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen.
13. En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.

Het gaat hier in vers 10 om YAHWEH, om Wie en door Wie, alle dingen er zijn, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. En daarvoor was het nodig (passend) dat de Leidsman van hun zaligheid door lijden geheiligd zou worden...... Als de Zoon van God (Hebreeën1:4-14) en het Woord van God (Joh.1:1-18), was Yeshua veel hoger dan engelen. Maar als mens werd hij lager gemaakt dan engelen,... zodat... hij de dood zou proeven, kwaad en pijn zou ervaren, voor de hele mensheid — iets wat engelen niet kunnen. Zo werd Hij als Middelaar in alles werkelijk één met degenen die zich door Hem laten redden. Om ons tot heerlijkheid te brengen heeft Gods Zoon in alle opzichten de heerlijkheid prijsgegeven, tot in de dood toe.

Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één....... Yeshua stierf voor ons, zodat wij het nieuwe leven in Hem mochten ontvangen. Als gelovigen moesten we leren sterven aan onszelf, aan onze eigen verlangens en doeleinden. Bij menigeen werd in de navolging van de Heiland ook zijn fysieke leven bedreigd of afgenomen, want de wereld accepteert onze houding niet. Door deze geheiligde éénheid vormen we met Yeshua een gezin. Yeshua zegt ons dat Hij zich niet schaamt om ons Zijn broeders te noemen.  En wat Hij zegt meent Hij van harte!

want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen......... In Psalm 22:23 noemt Yeshua, bij monde van David,  ons Zijn broeders:  Psalm 22:23 Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U loven. We hebben nu één gemeenschappelijke Vader. Hij is die Éne, van waaruit we zijn!

Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft..........De Zoon heeft Hem aan ons bekend gemaakt. Johannes 17:12-13. In dat alles zien we dat die kinderen de weg gaan van Yeshua, een weg die ook het 'lijden om Christus wil' inhoudt. 

Romeinen 8:17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
1 Petrus 2:21. WANT HIERTOE BENT U GEROEPEN, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;

Om verheerlijkt te worden is een prachtig geschenk, daar hebben we geen moeite mee. Maar omdat we in een geestelijk vijandig klimaat leven, waar satan de overste van deze wereld is, zullen we, net als Yeshua, tegenstand en lijden ondervinden, als we Zijn Woord spreken. En het Woord van Yeshua bestond niet louter uit suikerzoete, uit het verband gerukte Bijbelteksten, zoals we zo vaak als slogans voorbij zien komen. Als Yeshua erover sprak om Zijn weg van lijden te gaan deed Hij dat in beelden: "Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Joh. 6:3b" Zoals eten en drinken een levensbehoefte is, is het lijden en verdrukt worden om het volgen van Yeshua, nodig voor het eeuwig leven. De mensen die het hoorden zeiden toen: "Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?' en veel volgelingen keerden zich van Yeshua af. 

Hebreeën 2:14-16
14. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,
15. en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.
16. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan.

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad...... bij de beschrijving van vers 9 noemden we al de dwaalleer van de gnostiek die in de eerste nieuw testamentische gemeentes zoveel kwaad stichtte. Een tekst zoals deze 14a is voor de aanhangers van genoemde dwaalleer een geweldig revolutionaire uitspraak. Om ons tot heerlijkheid te brengen heeft Gods Zoon de heerlijkheid prijsgegeven (v. 10).

2 Korinthiërs 8:9 Jullie weten immers hoe onze Heer Jezus Christus Zelf ook liet zien hoeveel Hij van ons hield. Dat deed Hij door Zelf arm te worden voor ons, ook al was Hij heel erg rijk. Door Zelf arm te worden, wilde Hij ons rijk maken.

......om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen..... Yeshua onttroonde Hij de duivel, die de macht over de dood  had. (v. 14b), heeft door kruis en opstanding de dood, het terechte oordeel over de zonde, teniet gedaan.  en daarin begrepen de duivel himself.  Ook in het bestrijden van de duivel moeten wij Yeshua volgen, al is de basis daarvoor door Hem gelegd.  

Genesis 3:15
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Romeinen 16:20
En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.

Het spreekt vanzelf dat we dat als gelovigen alleen kunnen doen in de Naam en de Kracht van Yeshua, onze Verlosser.

allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren...... Yeshua daalde af in onze nood om ons daarvan te verlossen. Hij neemt de vrees voor de dood weg (v. 15). Verzoende onze zonden (v. 16,17). Komt in verzoekingen ons te hulp (v. 18). Als Yeshua ons van de zonde verlost heeft hoeven wij geen slaven meer te zijn van de duivel.

1 Korinthe 10:13 Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.

Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan......Het is duidelijk dat toen Yeshua door Zijn kruisdood verzoening bracht voor de zonden van de wereld, Hij verzoening bracht voor de mens op aarde – en niet voor satan en diens engelen. Yeshua werd door Zijn komst in een menselijk lichaam, een menselijke natuur een afstammeling van Abraham – en daarmee ook van Adam. Hij was de laatste Adam (zie 1 Kor. 15:45). Wie Hem als Hoofd der mensheid accepteert ontvangt verzoening.

Hebreeën 2:17-18
17. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.
18. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden......... Yeshua moest de Zijnen in alles gelijk worden, opdat Hij werkelijk hun Middelaar bij God zou kunnen zijn.

opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen  en om als een getrouw Hogepriester de zonden van Zijn volk teu kunnen verzoenen. Zijn dood, het dieptepunt van het menselijk bestaan van vlees en bloed, waarin Zijn volmaakt heilig leven was vertegenwoordigd, was het overtuigend bewijs dat satan geen macht meer had over de dood. 

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen....... 

om de zonden van het volk te verzoenen.....Zo ontnam Hij satan de macht over de dood en bevrijdde het nageslacht van Abraham. 

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen....... 

Omdat Hij Zelf onder vele duivelse verzoekingen geleden heeft, weet Hij als geen ander wat degenen doormaken die hetzelfde overkomt. Het maakt Hem bij uitstek geschikt om hen daarin te helpen en bij te staan, opdat ook zij staande mogen blijven (Heb. 4:15-16).’Verzocht worden’ betekent: tot zonde verleid worden. Zo kan de relatie tussen God en de mens  hersteld worden.Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen. Dank Adonai Yeshua dat Hij  naast je staat en met je meevoelt!