English & other languages: click here!

Hebreeën 3 - De Messias Yeshua hoger dan Mozes

In het voorgaande lag de nadruk op de positie van engelen tegenover die van Yeshua, Gods Zoon. Engelen zijn lager in rang dan de Zoon van God. Zij zijn in Gods huis immers dienaren om Gods kinderen te hulp te komen. Maar Yeshua is de Zoon in het Huis van de Allerhoogste.
Mozes is ook een getrouwe dienaar geweest in het Huis van God. Maar hij was lager in rang dan de Zoon van het huis. Daarom verwijst hij naar de Christus: "naar Hem moet u luisteren" (Deut. 18:15). Ook God de Vader sprak dit hoorbaar: "luister naar Hem!" Mattheüs 17:5. Hij is het mensgeworden Woord van God. Hij is God, ECHAD, één met Hem. In Gods Huis was Mozes trouw als dienaar; YESHUA was trouw als ZOON!!

Hebreeën 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.

Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping....... een liefdevolle aanspreektitel 'heilige broeders'. Doordat ze Yeshua hebben aangenomen als hun Verlosser, zijn ze broeders van Yeshua in het huisgezin van God. Maar ze hebben ook deel aan de hemelse roeping. Die roeping is volgens Filippenzen 3:14 het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Het is dus dat we door God geroepen zijn Yeshua te volgen. En in Filippenzen 4:20 vervolgt Paulus: dat ons burgerschap in de hemel is. Nu al, niet na een zogenaamde opname. Je bent op aarde, terwijl je paspoort een hemels paspoort is. Je behoort tot een hemels Koninkrijk, je volgt de wetten van dat Koninkrijk, dat hier op aarde nog in ballingschap is.

Yeshua was, net als Mozes op de Sinaï, Gods afgezant, die Gods waarheid en Gods onderwijzing overbracht aan het volk van Israël. In dit opzicht vervult Yeshua de rol van een Profeet zoals Mozes, zoals hij profeteerde in Deuteronomium 18:15-19 (zie Joh. 1:46; Hand. 3:22 en Stefanus in Hand, 7:37).

Hogepriester van onze belijdenis.......Net als Mozes, pleit ook Yeshua voor het volk (Hebr. 7:25), en als zodanig vervult Hij de rol van een Hogepriester, net zoals Mozes deed toen het volk het gouden kalf aanbad (Exodus 32:32) en op andere momenten. 

Hebreeën 3:2-3. Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis. 3. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf.

Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis......   de trouw van Yeshua aan Zijn Vader is ongeëvenaard. Zelfs in Zijn uiterste lijden aan het kruis. vroeg Hij geen aandacht voor zichzelf.  Hij zegt van Zichzelf: "De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.(Joh. 5:19, 30; Joh. 6:38). 

zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis....... Mozes was geroepen om Israël uit de Egyptische slavernij te bevrijden en om het volk aan God toe te wijden. Dat was het 'huis van Jakob' waar hij zijn taak had. Een taak waaraan hij, onder Gods leiding, zich helemaal had toegewijd. Dat kwam vooral tot uiting in het ontvangen en doorgeven van Gods Tora en  in het feit dat hij een huis van God, de tabernakel mocht bouwen. Mozes moest uit Egypte vluchten omdat men hem wilde doden. In Exodus 17:4 lezen we dat Israël, toen het gebrek aan water had,  Mozes bijna zou stenigen.  Ook Mozes heeft geleden onder de ongehoorzaamheid van het volk, maar hij bleef trouw aan zijn roeping! De belangrijkste reden dat Yeshua meer is dan Mozes is, dat Hij de ZOON van God is, terwijl Mozes de dienaar is. Mozes had in Israël veel aanzien voordat Yeshua naar voren kwam. Dat is anders dan bij de kerkelijke gelovigen uit de heidenlanden. Aan hen werd in eerste instantie de Christus gepredikt en Mozes was iemand uit een ver verleden. 

Hebreeën 3:4-6 Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God. 5. En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden; 6. Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God....... De bouwer was YAHWEH en Mozes was Zijn DIENAAR! Hij heeft Gods huis trouw en goed beheerd. (Joh. 15:15).om te getuigen van wat later gesproken zou worden! Zijn werken volgden hem na (Joh. 14:13). 

Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon......
Efeze 2:20-22 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Hebreeën 3:7-11
7. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort,
8. verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.
9. Daar hebben uw vaderen Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien, veertig jaar lang.
10. Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend.
11. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan!

zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort,  verhard dan uw hart niet.......

 Wat is dit een belangrijke tekst. Herken je het?

Bepaalde woorden raken je hart op een bijzondere manier. Het is de Heilige Geest die je aanmoedigt om gehoor te geven aan Gods stem. Het is van levensbelang! Als je die oproep langs je heen laat gaan heeft dat gevolgen voor de eeuwigheid!
Ik herinner me dat ik als kind deze berijmde psalm zong in de kerk en dat toen die laatste zin bij me bleef hangen:
"Verhardt je niet, maar laat je leiden !" Leiden door God, Zijn Woord, waardoor de Heilige geest tot je hart spreekt!

zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn........ op die dag die hier bedoeld wordt was er gebrek aan drinkwater. Soms laat God de omstandigheden zover komen om je geloof te beproeven. Dat gebeurde ook hier in de woestijn. We lezen dat in Exodus 17. Het volk Israël is onderweg van Egypte naar het beloofde land. Ze komen in Massa Merida (Refifim). Daar blijkt geen water te zijn om te drinken. Het volk moppert en verwijt Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Moeten we in de woestijn sterven van dorst? Is de Heer in ons midden of niet?  Mozes roept tot God: "Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen" (Ex. 17:4). Ze hadden God gewoon om water kunnen vragen. Ze moesten Hem leren vertrouwen. Het gevolg was dat YAHWEH in toorn zei: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! Die generatie kwam niet in het Beloofde Land, ook al omdat ze later in de woestijn Paran, bij Kades weer geen vertrouwen in God stelden (Numeri 14:26-35.). Laat ons dat niet gebeuren!

Hebreeën 3:12-15
12. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God;
13. maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.
14. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden,
15. terwijl er wordt gezegd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering.

Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn....... deze waarschuwing gold de Messiaanse Joden in die tijd, maar is zeker ook in onze tijd en cultuur van toepassing. Het gaat hier dus erom dat we op elkaar toezien, voor elkaar waken dat we de rechte weg blijven gaan, die God ons in Zijn Woord bekend heeft gemaakt. 

om daardoor afvallig te worden van de levende God...... we zien de afval vandaag om ons heen. Zolang er nog een broeder/zuster band onder ons is, kunnen we er elkaar in liefdevolle bezorgdheid op aanspreken. Maar heel vaak is de broederband daardoor al aangetast en wil men niet daarover spreken.Dan worden mensen verhard. Dat is iets wat we in onze tijd helaas vaak meemaken. Als we van elkaar houden met de liefde van Christus, dan gaat het ons aan het hart als we anderen van God en Zijn Woord zien afdwalen. De dwaalleraren zijn legio en de verleidingen van de zonde zijn zo groot. Toch moeten we spreken, ook al zou dat de relatie verkoelen. Maar wat een vreugde als we gehoor vinden en we door Gods Geest de ander voor afval behoeden.

Maar ook wijzelf kunnen ongemerkt op een verkeerde weg komen, laten we dan openstaan voor een persoon die God stuurt om ons uit liefde terecht te wijzen. Ook dat geeft ons vreugde en verdiept de onderlinge band in Christus.  De Bijbel spreekt hier zelfs over 'elke dag'
Want wij hebben deel aan Christus gekregen....... Ja, Christus leeft in de gelovige (Gal. 2:20). Zijn eigen verlangens en symphatieën zijn ondergeschikt aan Hem geworden. 

Dan moet het ook mogelijk zijn om elkaar te vermanen en te ondersteunen. Dan kunnen we ons voor elkaar vernederen, zodat God ons kan verhogen.

Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden,...... met dat woordje 'als' wordt een belangrijke voorwaarde genoemd. Door het geloof hebben de Hebreeën, maar ook wij, deel gekregen aan Christus. Maar dan moeten we wel in dit geloof volharden. Yeshua zei: ‘Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden’ (Mattheüs 24:13). Volharden betekent 'standvastig blijven in de toezegging om trouw te blijven aan Gods geboden, ondanks de invloed van de antichrist: de  verzoekingen, tegenwerkingen en tegenspoed.

In Mattheüs 24:13 staat: “Wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden”.  Wat is dat in deze eindtijd, met zijn vele verleidingen van groot belang. En dan opnieuw worden we eraan herinnerd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering.

Hebreeën 3:16-19 16.
Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij Hem verbitterd, maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken.
17. Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn?
18. En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren?
19. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.

Hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij Hem verbitterd,...... de tocht door de woestijn was zo goed begonnen. Israël ging gewillig op Gods aanwijzing Egypte uit. Ze gingen in geloof door de Rode Zee. Het verwijst ons naar onze tocht op aarde in de eindtijd. Als de omstandigheden moeilijk worden kan er bitterheid ontstaan. Van heel die eerste generatie gingen er maar twee het Beloofde land in, namelijk Jozua en Kaleb. Gelukkig was er een nieuwe generatie die wel de strijd aandurfde om het land binnen te gaan.

YAHWEH was 40 jaar vertoornd op op hen die gezondigd hadden? Dat verdrietige resultaat wordt wel elf maal in de hoofdstukken 3 en 4 naar voren gebracht. Het is duidelijk een les voor ons die ook dicht genaderd zijn tot het beloofde Koninkrijk van God, het duizendjarig Vrederijk. Laten we leren van wat we van Israël lezen!.....  van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn!
Ook wij zullen met veel moeite en druk te maken krijgen. Gaan we mopperen of zoeken we in vol vertrouwen de leidende hand van onze God. Als we onverwrikt volharden zal satan ons niet uit Zijn hand kunnen roven. 

aan hen die ongehoorzaam geweest waren, heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan...... dat moet ons erbij bepalen dat we Hem niet ongehoorzaam moeten zijn. Hij weet wat Hij doet. Laten we Hem volledig vertrouwen! Zodat God zal kunnen zeggen: Ze konden ingaan door hun geloof!!  Want geloof in God is vertrouwen hebben in Hem! Dat geloof is de sleutel tot onze redding door het bloed van Yeshua, onze Verlosser. 

In Psalm 95 staan teksten die alles te maken hebben met dit onderwerp en daarmee sluiten we dit hoofstuk af. 

Ida