English & other languages: click here!

Hebreeën 4 - De rust die God geeft

De vermaningen uit het vorige hoofdstuk worden voortgezet. Wie niet gelooft en daarin volhardt, zal de eeuwige rust niet binnengaan, zoals de eerste generatie Israëlieten van de reis door de woestijn, door ongeloof het Beloofde land niet kon binnengaan. Dat spreken van God moet ernstig genomen worden. Doen we dat niet, dan gaan we, net als Israël, Gods rust niet binnen. Israël kwam niet in het land, en wij zullen, bij ongeloof, het eeuwige leven niet binnengaan of het Vrederijk/Gods Koninkrijk op aarde niet binnengaan. Dus laten we luisteren naar Hem. Laten we dat wat de  sabbat uitbeeldt, gelovig in bezit nemen. Laat niemand ten val komen. Bemoedig elkaar!

Geniet van de rust die God geeft, of het nu de 7e dag of het 7e millennium is. En op de 8ste dag het Nieuw Jeruzalem! Alleen door Hem te gehoorzamen en te vertrouwen.


Hebreeën 4:1-2
1. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is.
2. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.

Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven...... het woordje 'dan' in deze zin verwijst naar het voorgaande in Hebreeën 3, waarin de geschiedenis van het volk Israël hen aan het ongeloof gerinnerde, waardoor het volk niet de rust van het Beloofde Land kon binnengaan en ze 40 jaar hebben moeten wachten. In die tijd was de uit Egypte bevrijde generatie vanaf 20 jaar al gestorven en begraven in de woestijn, op Jozua en Kaleb na. Dat was een verdrietige zaak, God had het graag anders gezien. Maar hier zegt Gods Woord 'laten we er beducht voor zijn', d.w.z. laten we ervoor oppassen dat zoiets iemand van u overkomt. Met 'achterblijven' wordt bedoeld dat men niet meer het volste vertrouwen op YAHWEH stelt. Dat is ongeloof! 

de belofte om in Zijn rust binnen te gaan is nog van kracht........ voor iedere gelovige van alle tijden is er die belofte van rust en vrede in een tijd dat we één zullen zijn met Yeshua, dat we genieten kunnen van de omgang met God die ons alle zonden heeft vergeven.  We hebben Hem lief boven alles en de andere mensen, zoals Christus ons heeft liefgehad. Die vrede houdt ook in dat we niet meer opgejaagd, afgewezen en gehaat worden. Dat er geen ziektes en moeiten meer zullen zijn. Dat er geen oorlog en terrorisme meer is. Dat we ieder waarheid tegen elkaar zullen spreken. Iedere sabbat bevestigt deze belofte! 

Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen........ 
het evangelie is de belofte van een land waar men vrij is van slavendienst. Het evangelie is dat God de zonden vergeeft van wie oprecht berouw heeft. Er was voor Israel de blijde boodschap van hun bevrijding uit Egypte. Zo hebben wij de bevrijding uit de slavendienst van de zonde. Zij hadden een belofte het land Kanaän binnen te gaan en wij de belofte van Gods Koninkrijk op aarde.

Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging ...... 

Steeds weer is ongeloof de oorzaak: geen of weinig vertrouwen hebben in de Almachtige God. Onze eigen inzichten belangrijker vinden dan wat God zegt.  Laten we dus oppassen dat zoiets bij ons geen rol gaat spelen. Bidt en bemoedig elkaar om standvastig te zijn en God te vertrouwen.  

Hebreeën 4:3-5
3. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn.
4. Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust.
5. En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan!

Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen...... in de verzen 1 tot en met 11 wordt 'het ingaan in de rust' wel zes keer genoemd. De schrijver wil hiermee duidelijk maken dat de rust waarvan Psalm 95:11 spreekt, nog steeds van belang is. Want, zoals in Hebr. 4:7 is te lezen bepaalt God opnieuw een zekere dag, De lezers van de Hebreeën bevinden zich daarom in een vergelijkbare situatie met Israël in de woestijn. Ze hebben allebei het evangelie gehoord. Maar dat is alleen van nut als het gepaard gaat met geloof. Dat geloof moet zijn uitwerking hebben. Israël is die rust niet ingegaan (Hebr. 3:19), terwijl die rust er al was sinds de grondlegging van de wereld. In Genesis 2:2 rustte God - zoals Hij zelf zegt, van al Zijn werken. Was de intocht, in Kanaän onder Jozua Gods beloofde rust geweest, dan had Hij zo lange tijd daarna niet door David gezegd 'opnieuw een zekere dag, namelijk heden (Hebr. 4:7)' gesproken. Davids uitspraak was een “lange tijd” na de gebeurtenissen tijdens de veertigjarige woestijnreis. Als de verovering van Kanaän onder Jozua die rust had gebracht.  hadden zowel David (HaYom הַיּוֹם Psalm 95:7 ) als Paulus ( 'semeron' Hebr. 4:7) niet zo vaak het woord 'heden', (betekent letterlijk  'vandaag' !!) benadrukt. Het 'heden - vandaag' is een herhaling van Hebreeën 3:7,13,15. Het lijkt erop dat God bij de eerste generatie al Gods Koninkrijk daar in Kanaän had willen vestigen, ware het niet dat Israël in opstand was gekomen en YAHWEH hadden verworpen (Numeri 14:23).

Daarom begrijpen we dat het volk van toen, net zo als de Hebreeën in de tijd van het Nieuwe Testament, net zo als de gelovigen in onze tijd, nog een sabbatsrust te wachten staat. Deze sabbatsrust is te vergelijken met de rust van God, na de voltooiing van Zijn scheppingswerk. Van die sabbatsrust krijgen we een voorsmaak als we nu de sabbat houden. 

En welke sabbatsrust is te vergelijken met het binnengaan van het Beloofde Land? Wel, dat is het binnengaan in het Koninkrijk van God op deze aarde. Die tijd komt dichtbij. Alles wijst erop. Aan het schema hierboven zien we, net zo als in dit Bijbelgedeelte, dat de hele heilsgeschiedenis daarheen wijst. Maar we lezen in Gods Woord ook over deze tijd: de demonische krachten, die we bovendien in ons leven ervaren. Aan het hoofd staat de antichrist, de incarnatie van satan, die binnenkort geopenbaard wordt. Dit leger van satan probeert Gods beloftes, door allerlei verleidingstechnieken te saboteren. De gelovigen die zich laten verleiden, zullen Gods rust niet binnengaan, maar met de antichrist in het verderf terechtkomen. 

Hebreeën 4:6-11
6. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid,
7. bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.
8. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.
9. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
10. want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.
11. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.

 Waar Gods heilsplan op uitloopt, is uiteindelijk het Nieuwe Jeruzalem dat op aarde zal neerdalen. Maar eerst komt het Koninkrijk waarom we zo vaak routinematig bidden: 'Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde'. Omdat Yeshua, de Vredevorst daar Koning zal zijn, noemen we het ook wel 'Het duidzendjarig Vrederijk'Net zo als bij de Israëlieten in de woestijn zal er,  voorafgaand aan het binnengaan in dat Koninkrijk, een geweldig aantal 'reuzen' in de weg staan om ons tegen te houden of te doden. In deze beproeving en loutering komt het erop aan of we in geloof ons vertrouwen in handen van de Almachtige geven en Zijn weg vervolgen, achter Hem aan, die het Koninkrijk voor ons opent! 

Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God.......  Deze tekst wijst op een toekomstig gebeuren. Het gaat dus ook om toekomstige dingen, die hun schaduw vooruit werpen, waar bij Hebreeën 10:1 HSV weer het minimaliserende 'slechts' ten onrechte is toegevoegd. Het gaat niettemin in dit vers over het houden van de sabbat.  Bij Hebr.4:9 plaats ik een citaat van de Joodse vertaler David Stern:

 "Een Shabbat-onderhoudend, Grieks sabbatismos, alleen hier gebruikt in het Nieuwe Testament. In de Septuagint werd het verwante Griekse woord "sabbatizein" bedacht om het Hebreeuwse werkwoord shabat te vertalen, dat "Sjabbat onderhouden" betekent. De gebruikelijke vertaling, "Er blijft een sabbatrust over," minimaliseert het aspect van het onderhouden en maakt de rol van Gods volk volledig passief."

Vertaling David Stern in zijn New Testament Commentary:  "Er blijft dus een Shabbat-onderhouding voor Gods volk". Blz. 673


want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne......... hieruit blijkt dat het mogelijk is om geestelijk uit te rusten van je werken die je door de inwoning van de Heilige Geest in Christus gelovig tot stand hebt gebracht. En je 'weet' dan..... God zag dat het goed was ! Dat geeft diepe sabbatsvrede.  

Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen........ Bij het begrip 'binnen gaan in de rust' denkt menig gelovige aan het moment van sterven. En zeker, als we met Christus geleefd hebben, zullen we dan ook in Zijn tegenwoordigheid zijn (Filippenzen 1:23). En dat behoort eveneens tot de rust die God geeft en is een voorsmaak van wat nog gaat komen als de doden opstaan! 

Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.

Dat beijveren betekent dan om je leven - bij wijze van spreken - uit te gieten op het altaar als een levend, God welgevallig offer (Rom. 12:1).
opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid (van Israël) ten val zal komen...... Het is belangrijk dat we acht geven op elkaar en elkaar aan- en be-moedigen, zodat we niet in de val lopen van opstandigheid em ongeloof en Gods doel zouden missen. 

Hebreeën 4:12-13
12. Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
13. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard........ Zie, het Woord van God is levend! Het is levend omdat Yeshua HaMashiach is opgestaan en leeft. Hij spreekt tot ons in Zijn Woord. We zien in dit hoofdstuk opnieuw hoe de geschiedenis van Zijn volk alles te zeggen heeft voor het 'heden, d.w.z. vandaag". Het roept ons op om vandaag te handelen overeenkomstig Zijn Woord wat tot je komt. Laten we ons openstellen voor alles wat Hij ons te zeggen heeft, wat we getoetst hebben aan Gods Woord. Dat Woord werkt Gods plan in ons uit, dat reikt tot in het eeuwige leven! Zo levend en krachtig is dat Woord! Ook als alles om ons heen in verval en vijandig is, geeft het Woord leven en toekomst. 

het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg,....... in tegenstelling tot de opvattingen binnen de psychologie, en in het normale spraakgebruik, maakt de Bijbel scheiding tussen 'ziel' en 'geest' ( Zie ook 1 Thess. 5:23). Met onze geest kunnen we contact maken met het bovennatuurlijke. Daarom probeert satan daar dan ook bezit van te nemen. Het is de plaats waar God wil wonen,

Vanzelfsprekend heeft ook de ziel een functie. Van nature neemt de ziel de leiding van ons leven. Maar dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. Hierover valt meer te zeggen, maar dan verwijs ik naar het Jaïr onderwerp daarover. Het is best belangrijk om dat onderscheid te zien in het licht van Gods Woord, dat doordringt in de diepten van ons 'zijn' om ons rein en puur te maken voor God, zodat wij een bruikbaar instrument kunnen zijn in Zijn Koninkrijk.

scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg....... Gods Geest legt onze zwakheid en ongeloof bloot, zonden of gewoontes waarvoor je je schaamt. Hoe belangrijk is het om Gods Woord en Geest scheiding te laten aanbrengen in dat wat wij ten diepste willen en denken. Wat kan er dan niet boven komen? Echter voor God zijn geen verrassingen. Hij kent ons zondig mensenhart en wil het alleen maar zuiveren door Zijn bloed. Daarom kunnen we alles brengen bij onze Hogepriester Yeshua HaMashiach. Hij heeft Zijn bloed daarvoor gegeven en op wat Hij gereinigd heeft komt Hij nooit meer terug. Tenzij je opnieuw in die zonde zou vervallen. Het is goed dat Hij ons schoon maakt, zodat wij in Christus acceptabel zijn voor onze heilige Schepper. Zodat we ook die heerlijke sabbatsrust in kunnen gaan.

Tweesnijdend en scherp zwaard…… Het is als een zwaard dat aan twee kanten geslepen is (Jesaja 49:2, Efeze 6:17, en Openbaring 1:16), En als een ontleedmes scheidt het ziel en geest, gewrichten en merg. Zo legt het de meest verborgen schuilhoeken van ons hart open en oordeelt het over onze diepste drijfveren en motieven.

het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart........

de mens krijgt van nature gedachten die maar al te vaak het eigen belang, de eigen bevrediging als uitgangspunt hebben.Het is het beste om daar meteen afstand van te doen. Maar het lijkt onschuldig om je daar stiekem even aan over te geven. Je doet er niemand kwaad mee en niemand ziet het. Maar als de Heilige Geest in je aanwezig is, zul je je daarin niet zo happy voelen. Hij veroordeelt die verkeerde gedachten maar wil jou behouden om tot de rust in te kunnen gaan. Dit in tegenstelling tot de geesten (demonen) van satan. Ze zullen je aanmoedigen, maar je later verschrikkelijk schuldig doen voelen, zodat je geen eigenwaarde meer hebt en in wanhoop voor de dood kiest. Laat de Heilige Geest maar oordelen over wat je denkt, zegt en droomt. Lees het Woord van God, kies er vandaag nog voor en je zult LEVEN & RUST vinden bij God.  

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem...... Niemand moet denken aan Gods oordeel te kunnen ontkomen. Hij doorgrondt ons tot in het diepst van onze ziel (Psalm 139:1) en alle dingen van ons leven liggen open voor Hem. Voor Hem moeten wij allen eens rekenschap afleggen (2 Kor. 5:10). 

Het kan uiterst onprettig aanvoelen als Iemand dwars door je heen kijkt en je wilt eigenlijk dingen verbergen. Het Woord houdt je een spiegel voor. Die spiegel is  Gods Wet. Je beseft dat dingen anders moeten, juist datgene waarvan je denkt het niet anders te kunnen. Begin er maar gewoon aan, zet die stap, wat de uitkomst ook mag zijn en zie op naar Yeshua. Hij veroordeelt je niet als je Hem vraagt om hulp. Hij maakt dat je het kunt, want Hij wil je rein en puur maken. 

Hebreeën 4:14-16
14. Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.
15. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.
16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God............ De hoge functie van Yeshua als onze Hogepriester, kwam al eerder in deze brief ter sprake (Hebreeën 2:17 en Hebreeën 3:1). Maar nu zal dit aspect verder worden uitgewerkt.:

  • Geen enkele andere Hogepriester werd groot genoemd .
  • Geen enkele andere Hogepriester… is door de hemelen gegaan .
  • Geen enkele andere Hogepriester is de Zoon van God .

De aandacht valt hier op het specifieke, unieke karakter van Yeshua als onze Hogepriester, voor de twaalf stammen van Israël.  Hij ging door de hemelse gewesten waar de geestelijke strijd woedt. En elke demon en de duivel die Hij daar ontmoet heeft Hij laten zien dat Hij heeft overwonnen. Bron

Wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden......  Yeshua heeft meer dan allen de haat, vijandschap, afwijzing en verdrukking ervaren. Dus Hij begrijpt volkomen hen die ook de strijd van Genesis 3:15 hebben ondervonden.  Hij is in alles op dezelfde wijze als wij verzocht, maar dan zonder te zondigen. Yeshua zit nu aan de Rechterhand van God en kan medelijden met ons hebben. Hij voelt met ons mee. Hij weet wat het is om verleid en beproefd te worden. We hebben een genadige Hogepriester die zich met ons kan vereenzelvigen, die weet wat we doormaken.
Hoewel Yeshua, grote Hogepriester en Zoon van God, op een dag de rechter zal zijn, is Hij nu onze voorbidder en advocaat  (Hebr. 7:25, 1 Joh. 2:1). Daarom — omdat hij zowel onze Hogepriester als onze toekomstige rechter is — kunnen wij vrijmoedig de troon naderen om genade te vinden in onze tijd van nood. We zullen barmhartigheid en genade vinden.

Ida