English & other languages: click here!

Lukas 4 - De verzoeking in de woestijn

Yeshua onze Verlosser werd verzocht in de woestijn. Een periode van 40 dagen. De woestijn was gedurende 40 jaar de omgeving waar Israël beproefd werd. 

“Daar heeft Hij het [volk] verordeningen en bepalingen gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.”
(Exodus 15:25b)

Satan biedt alle koninkrijken van de wereld aan, het erfdeel dat de Vader voor Yeshua bestemd heeft. Maar Yeshua wilde niets anders aannemen, dan alleen wat uit de hand van Zijn Vader tot Hem kwam.  

Yeshua was gedoopt door Johannes en Gods stem had hoorbaar geklonken  "U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!". Hiermee konden de toehoorders ervan overtuigd zijn dat dit de Messias was. De engelen zongen bij de geboorte "in de mens(en) een welbehagen". Hier stond de mens in Wie God een welbehagen heeft!  God heeft ook een welbehagen in ieder die aan deze Yeshua gelijk wordt.  Yeshua had zich door deze doop gelijk gemaakt aan onze vernederde levens, die afwassing van zonden nodig hebben.  Het is de weg van vernedering in geloof die naar verhoging leidt. 

Er was na die doop geen doopfeest, zoals dat onder mensen nog wel eens gebeurt. De doop is ook een gebeuren om blij en dankbaar voor te zijn.  Maar Yeshua wordt om zo te zeggen "meteen in het diepe gegooid".  Hij werd door Gods Geest de woestijn in geleid waar satan Hem probeerde te verleiden. 

Lukas 4:2-4 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger. 3. En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. 4. Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.

waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel....... Uit deze zin kunnen we opmaken dat Yeshua 40 dagen lang verleid werd. De Bijbel vermeldt drie voorvallen, maar die vormen 'het topje van de ijsberg'. 

En Hij at niets....... Hij kreeg honger........ satan weet wel op welke momenten hij zijn verleidingstactiek moet inzetten. Yeshua had 40 dagen niets gegeten, en kreeg honger.  In 1 Korinthe 10:13 staat dat God nooit zal toestaan dat mensen boven vermogen verzocht worden. Ook Zijn Zoon, die nu mens was, kon, ondanks de honger en de ontberingen van de woestijn, deze verzoeking weerstaan. 

Als we dit vergelijken met de verleiding van Adam en Eva, dan kunnen we vaststellen dat Adam en Eva verleid werden in de meest gunstig denkbare omstandigheden en toch er in trapten, met alle gevolgen ervan. Door deze verleidingen als mens te weerstaan, bewees Yeshua dat Adam niet hoefde te zondigen.

Als U Gods Zoon bent........ de duivel zegt dit niet omdat hij eraan twijfelt dat hij hier met Gods Zoon te maken heeft. Hij maakt een toespeling op het menselijk eergevoel van Yeshua om voor satan even Zijn 'kunsten' te tonen. Satan daagt Hem uit: Een Zoon van God hoeft toch geen honger te lijden. Je kunt je macht toch voor jezelf gebruiken! Die vraag kreeg Yeshua ook aan het kruis:  "Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af!" (Mattheüs 27:40b). Zo wil satan de Mens afhouden van wat Hij in Gods opdracht doet. 

zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt......... bij de eerste zondeloze Adam kreeg satan het wel voor elkaar dat hij deed wat satan, zogenaamd voor zijn bestwil, voorstelde (Gen. 3:6).  Adam was tenslotte ook een "zoon van God" (Lukas 3:38). Dan moest het bij die tweede Adam toch ook lukken! Nee, dus!

Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven....... Yeshua antwoordt door het Woord van God daar tegenover te zetten: "Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God."

Deuteronomium 8:3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.

Yeshua bestreed de verleidingen van de satan met "er staat geschreven......".  Hij overwon in de strijd met dezelfde middelen die ons ter beschikking staan. Geen ingewikkelde of bovennatuurlijke woorden of krachten. Hij was vervuld met de Heilige Geest die Hij ook aan de gelovigen gegeven heeft.  Zo kunnen we satans bedriegelijke adviezen onderkennen, zo kunnen we zijn leugens ontmaskeren. Alleen het licht van Gods Waarheid is het wapen tegen satan. Als we Gods Waarheid niet kennen, zijn we slecht gewapend in de strijd tegen verleiding.

Lukas 4:5-8 5. En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. 6. En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7. dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. 8. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

Wat.......! kan de duivel deze koninkrijken geven? JA, sinds de zondeval van de mens is de mens en datgene waarover hij moest heersen, in handen van de duivel gekomen. Maar zijn hoogste verlangen is als God aanbeden te worden. En dat vraagt hij nu aan Yeshua om dat te doen.

Die verleidelijke vraag krijgen we allemaal van hem voorgeschoteld. We kunnen allemaal geld en rijkdom gebruiken. Onze toestemming zal worden vastgelegd in een merkteken op de hand en op het voorhoofd en daarmee aanbidden we de satan. 

Voor Yeshua zou er, als Hij een zondig mens was, zeker een verleiding zijn als Hij door één knieval "de wereld zou winnen" en daarvoor niet aan het kruis hoefde te gaan. Het plan van de Vader voor Yeshua was dat Hij eerst zou lijden en dan Zijn heerlijkheid zou binnengaan (Lukas 24:25-26). 

als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.......satan bood Yeshua een uitweg uit het lijdenDan zouden wij niet gered zijn en met de satan zouden we ten onder gaan. Wij mensen bezwijken zo vaak als er geld en rijkdom wordt beloofd. Maar degene die ons daartoe wil verleiden is uiterst onbetrouwbaar. Wie met hem in zee gaat en zijn mooie praatjes gelooft, is onderworpen aan hem die, naar zal blijken, alleen maar onze ondergang op het oog heeft. Yeshua noemde hem “de leugenaar en de moordenaar van de beginne”.

Yeshua zegt tegen satan"ga achter Mij..." Het wordt wel vertaald met "ga weg van Mij", maar er staat toch echt "achter", Het is dezelfde reactie als toen Petrus door Yeshua werd berispt: "Ga achter Mij, satan!"(Mattheüs 16:23). Satan moet goed begrijpen dat hij, wat Yeshua betreft, niet moet proberen om voorop te gaan. Hier deed Yeshua wat Jacobus later gebood: "Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten"(Jacobus 4:7

Yeshua vervolgde: "want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen."

Bij God staat wereldse rijkdom niet bovenaan. Het gaat Hem om ons hart. Hem liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dan zal het ons aan niets ontbreken. Hij is de God van het LEVEN, dat Hij ons schenkt, waarvoor Hij Zijn eigen leven heeft prijsgegeven. Yeshua heeft als mens de juiste keuze gemaakt en moest daarom sterven. Maar Hij geeft ons het eeuwige leven als wij van harte de keus voor Hem maken. We zijn Zijn volgelingen, we delen in Zijn verzoekingen en in Zijn lijden. Maar dan zullen we ook delen in Zijn verheerlijking tot eer van God de Vader

Lukas 4:9-13 En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werpt U Zich dan vanhier naar beneden, 10. want er staat geschreven:

(vers 11) "Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot." (Psalm 91:11-12).

12. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 13. En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd.

(satan) zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel........ je ziet dat satan, als overste van deze wereld, de leiding neemt. Hij bracht... en hij zette Yeshua op die hoge plaats van het tempelcomplex. En weer die zin: "Als U de Zoon van God bent.... dan" 

werpt U Zich dan vanhier naar beneden...... bijzonder is te vermelden dat er in het oude Joodse geloof de mening bestond dat de Messias zich op het dak van de tempel zou manifesteren. Zie dit document.  De duivel wil dat Yeshua God uitdaagt in plaats van te vertrouwen op Hem.  Hij moet zichzelf van de dakrand naar beneden werpen, want God heeft beloofd dat Zijn engelen Hem zullen bewaren. Hier blijkt dat satan een meester is in het gebruik van Bijbelteksten die uit hun context zijn gehaald. Dat is ook iets waar wij alert op moeten zijn, want dat gebeurt in onze tijd niet minder. 

Maar Jezus zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken...... Opnieuw antwoordde Yeshua vanuit Gods Woord en citeerde Deuteronomium 6:16 "U mag de HEERE , uw God, niet op de proef stellen, zoals u Hem bij Massa op de proef gesteld hebt." Yeshua had de verdraaiing van de Bijbeltekst door satan onderkend en Hij weerstond hem met het Woord van de Waarheid. 

toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd....... aan het eind van Zijn leven op aarde spanden alle duivelse en demonische krachten zich samen om Hem, die Zijn ziel niet wilde verkopen voor een aards koninkrijk, Zijn ziel tot een schuldoffer stelde (Jes. 53:10) om het erfdeel te ontvangen: het Koninkrijk van deze wereld, naar hemelse maatstaven.

Yeshua zou voor ons geen voorbeeld hebben kunnen zijn als Hij satan niet had overwonnen. Dat was mogelijk omdat Hij het smetteloze Lam was, zonder zonde. Hij triomfeerde door de wapens die ook ons ter beschikking staan: volledige afhankelijkheid van God, vervuld van de Geest, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Zijn Tora en een onwankelbaar vertrouwen in Zijn beloften. 

                                                                                                                                                                                                                       Jur & Ida