To translate this page into different languages, click here!

Mattheüs 24:7 Oorlogen, geweld en wetteloosheid

De mensen denken vaak, dat de wereld beter wordt. De voormalige president van de V.S., George H.W. Bush, sprak dikwijls over een nieuwe wereldorde (NWO) alsof er vrede zou komen.

Nationale veiligheidsadviseur onder de voormalige president George W. Bush, Condoleezza Rice, formuleerde haar visie met betrekking tot het buitenlandbeleid van de V.S. als “ontwikkelingslanden helpen te bewegen van oorlog naar vrede, van armoede naar voorspoed, van slecht bestuur naar democratie en rechtsorde” (Foreign Affairs, juli/augustus 2008). 

De nieuwe wereldorde (NWO) zal slechts een wankele, afnemende vrede voortbrengen. De gebeurtenissen zullen erger worden en niet beter.

Zoals gezegd bevat het evangelie van Mattheüs de profetie van Yeshua/Jezus aan Zijn discipelen over de toestand van de wereld vlak voor Zijn tweede komst.

“U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk …” (Mattheüs 24:6-7).

Hoewel de mensheid door de eeuwen heen met oorlogen geleefd heeft, hebben het gigantische vernietigingspotentieel van de moderne wapens en de enorme schaalgrootte van mogelijke conflicten geleid tot een unieke en gevaarlijke tijd, die ongekend is in de geschiedenis.

Mattheüs 24:22 is een profetisch bepalend vers, dat alleen betrekking kan hebben op onze tijd van hoogwaardige technologie en haar afschuwwekkende, briljant boosaardige massavernietigingswapens. “En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden [uitroeiing van de mensheid]; maar ter wille van de uitverkorenen [de bekeerde, gehoorzame heiligen van God] zullen die dagen ingekort worden.”

In de na-oorlogse tijd hoorde je vanuit de vredesbeweging slogans als: 'Liever rood dan dood' en 'Liever een Rus in de keuken dan een raket in je tuin'? 

Hebreeën 2:14-15 Yeshua/Jezus is eveneens mens geworden om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. (Slavernij: De mens wil van nature overleven en daar doet hij alles voor).

Onze hedendaagse wereld is vol van wijdverspreide oorlogen en geruchten van oorlogen. Er vinden vele etnische oorlogen plaats. 
Sommigen denken dat dit paniekzaaierij is, pessimistisch denken, en ongegrond vanwege “de aangeboren menselijke goedheid”.

 Dergelijke naïeve mensen tonen een eigenaardig soort optimisme en kunnen heel gemakkelijk verklaren: “Och, alles komt weer goed”.

We leven vaak bij kretologie en daar versta ik ook onder “het plakken van etiketten”.  Nu, we kunnen met zekerheid stellen dat het leven op aarde tot het einde toe oorlog en strijd zal kennen. 

De druk moet opgevoerd blijven want de angst is een voorwaarde om macht uit te oefenen. Inderdaad, er komt een duistere toekomst voordat Gods Koninkrijk aanbreekt.

Yeshua de Messias (Jezus Christus) heeft deze maatschappelijke ineenstorting vlak voor Zijn terugkomst voorzegd: 

“En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen” (Mattheüs 24:12).

We waren gewend om te denken dat we een christelijke samenleving waren; misschien vinden sommigen dit nog steeds. Maar tegenwoordig houden we ons bezig met amusement, het wordt ons ook opgedrongen. Het maakt dat we de werkelijkheid ontvluchten met TV, films, internet, seks, drugs, alcohol, agressieve games. Heel veel vals evangelie, dat geen evangelie is, kwam overwaaien uit Amerika. Het heeft een schijn van godsvrucht, maar is vermengd met de gedragswetenschappen buiten de Bijbel om. En het Bijbels denken is verdrongen en satan heeft er religie voor in de plaats gesteld, maar de mensen beschouwen het als het geloof.

Vanuit allerlei religies zeggen velen dat zij in God geloven en regelmatig naar de kerk gaan. De kerk is echter geen garantie voor het geloof. De verschillende kerken binden de mensen aan hun visie en maken ze dienstbaar aan hun organisatie en bij de politiek is dat niet anders. De apostel Paulus werd geïnspireerd te schrijven: 

“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend …” (2 Timotheüs 3:1-5).

De mensen ontkennen het gezag van God, ondanks vertoon van religiositeit. Paulus gebiedt, onder inspiratie van God: “… Keer u ook van hen af” (vs. 5). Keer u af van mensen, die over religie spreken, maar het gezag van God ontkennen, omdat zij u zullen misleiden. Zij zullen u in verwarring brengen. Deze brutale, sarcastische, genotzuchtige generatie gaat hele grote moeilijkheden tegemoet. U moet dit herkennen en er geen deel van uit maken.

Het teken van oorlogen, toenemend geweld en wetteloosheid is het eerste om op te letten.

Wat zegt de Bijbel als het hier om gaat?
Mattheüs 24:6,7  En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen.

Mattheüs 24:22  En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort.

2 Timotheüs 3:1-5   Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Wend je ook van dezen af.

Jur