To translate this page into different languages, click here!

Mattheüs 24:7b voedseltekorten

Wat zegt Yeshua/Jezus over “de tekenen der tijden”:

Mattheüs 24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Droogte en hongersnood – tekort aan regen en voedsel – zullen op een veel ingrijpender manier voorkomen dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen.  

Als we in Openbaring 6:6 lezen wat de gevolgen zijn als de oordelen van het zwarte paard over de aarde gaan, zien we dat voedsel haast onbetaalbaar wordt. Zie dit artikel.

Waar droogte is, ontstaan ook spontaan branden – open veld- en bosbranden. Nadat het vuur het kreupelhout heeft weggebrand, is er altijd het gevaar van overstroming als het weer gaat regenen, omdat er geen begroeiing is in de verbrande gebieden om de neerslag vast te houden. Deze rampen van droogte, hongersnood, brand en overstroming zijn van nature geneigd hand in hand te gaan. In Mattheüs 24:7 profeteerde Yeshua/Jezus: “… en er zullen hongersnoden zijn …” (Mattheüs 24:7). Wereldwijd zullen hongersnoden gewelddadige wedijver en strijd tussen volken over voedsel veroorzaken. 

Diegenen van ons, die in de moderne, ontwikkelde wereld leven denken, dat deze dingen alleen in gebieden als India, Bangladesh of Afrika gebeuren. Hoe zou hongersnood ons kunnen overkomen? Het is praktisch ondenkbaar om zich voor te stellen dat op een kwade dag de supermarkten en restaurants zouden moeten sluiten vanwege voedseltekort! Maar met het covid 19 en 21 stappenplan zal ook dit realiteit worden. Vanwege het ongeloof van de mensen geeft God de satan de ruimte om zijn moorddadige  plannen ten uitvoer te brengen. Het is het gevolg van waar de mens voor gekozen heeft.

De Bijbel heeft ons in de Tora onderwezen over “zegen en vloek” (Deuteronomium 28). Helaas hebben de gelovigen in onze tijd  de Tora afgewezen. Toch ze zullen de uitwerking hiervan steeds meer ondervinden.  

Het zijn satanische maatregelen, maar JHVH geeft satan de ruimte ook om de mens tot bekering te brengen en zo niet dan zal Hij een verterend vuur blijken te zijn.

De meeste mensen begrijpen niet dat het de almachtige God is die het klimaat beheerst en dat Hij soms deze macht gebruikt om volken te straffen die Hem mishagen! Koning Salomo wist dit. Tijdens de inwijding van Gods tempel in Jeruzalem erkende hij Gods macht: “Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij [het volk] tegen U gezondigd hebben …” (1 Koningen 8:35). 

Straft God een natie collectief voor het bespotten of veronachtzamen van Zijn morele, ethische maatstaven die Hij in de Tora heeft bekend gemaakt? 

NOU EN OF!

“Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God” (Hebreeën 10:30-31).

Zoals hierboven al vermeld bevestigt het boek Openbaring deze komende hongersnood.

“En toen het Lam het derde zegel geopend had [kort voor de komst van Christus], hoorde ik het derde dier [een engelachtig wezen] zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe” (Openbaring 6:5-6).

Toch is God genadig en geduldig met personen en volken wier hart een verandering ondergaat. Salomo begreep dit punt ook toen hij bad:

“Als … zij [het volk] op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen vernederde, luistert U dan in de hemel en vergeef de zonde van Uw dienaren en van Uw volk Israël, want U leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan, en geef regen op Uw land, dat U aan Uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven” (1 Koningen 8:35-36).

Maar wie gelooft nog dat dit werkelijk zal gebeuren? Wie gelooft nog dat de mensen diep berouw zullen krijgen en terugkeren naar de God van Abraham, Izak en Israël? Ik denk dat het merendeel van ons beter weet. Ik wens dat zij zich bekeren, maar ik twijfel of zij dit zullen doen. Helaas moeten de volken enige zeer harde lessen leren met betrekking tot hun respectloze en opstandige houding naar God.

Een paar Bijbelteksten:
Mattheüs 24:7  Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

1 Koningen 8:35  Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij hen geplaagd zult hebben;

Hebreeën 10:30,31 Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.

Openbaring 6:5,6 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

1 Koningen 8:35,36  Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij hen geplaagd zult hebben; Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten en van Uw volk Israël, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt.

 

Jur