To translate this website in different languages click here.

Mattheüs 27:15-46 - de kruisiging van Yeshua

Dit gedeelte uit het Nieuwe Testament stond op het leesrooster van deze week. Het is zo'n teer, aangrijpend en gevoelig onderwerp, dat menselijke woorden daaraan afbreuk kunnen doen. Lees vooral met liefde en eerbied het linkergedeelte van wat ik hieronder neerschrijf en aanbid Hem, de Koning der Joden, die zo ver is gegaan in liefde voor Zijn volk.

Mattheüs 27:15 Nu had de stadhouder de gewoonte, op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen zij dan bijeenwaren, zei Pilatus tegen hen: Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, Die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij Hem uit afgunst overgeleverd hadden.

De misdadiger kwam vrij en Yeshua zou worden gekruisigd. De omgekeerde wereld. Maar wel de werkelijkheid. Wij zijn van nature allemaal misdadigers, niet dat we een moord begaan hebben, maar we hebben uit onszelf en voor onszelf geleefd voordat we opnieuw werden geboren. Dus Barabbas (betekent “zoon van de vader”) staat model voor ons. Wij mogen vrijuit gaan net zo als hij, omdat Yeshua de vloek over de zonde op zich heeft genomen.

Mattheüs 27:19 Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: Laat je toch niet in met deze Rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden.

 1. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen.
 2. De stadhouder antwoordde hun en zei: Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas.
 3. Pilatus zei tegen hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen tegen hem: Laat Hem gekruisigd worden!

De vrouw van de rechter was de enige die vrij kon oordelen. Zij was niet gebonden aan het rechtssysteem en ze was ook niet gebonden aan het instituut sanhedrin van de Farizeeën. Die droom had haar geleerd dat de man die daar terecht stond Rechtvaardig was. Machtsinstituten hebben hun oorsprong in de duisternis en komen boven Gods spreken te staan en daarom “hoort” men die Stem niet. Zij beïnvloeden hun “onderdanen” en zeggen wat ze moeten kiezen. En…. ze hadden geleerd om die “overheid” te gehoorzamen. Het was niet de overheid door God aangesteld, ze hadden die functie zichzelf toebedeeld.

Mattheüs 23:2 De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes;

Mattheüs 27:23 Maar de stadhouder zei: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer: Laat Hem gekruisigd worden!

 1. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien.
 2. En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!
 3. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.

Een rechter die zijn publiek laat bepalen wat het vonnis moet zijn. Hij kan duizend keer zijn handen in onschuld wassen, maar dat maakt hem niet minder schuldig, integendeel, het vergroot zijn schuld.

Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!” Helaas is deze tekst gebruikt om het antisemitisme te rechtvaardigen. Het is nooit bedoeld als vrijbrief om Gods volk te vervolgen. Deze uitspraak heeft zijn uitwerking naar twee kanten, afhankelijk van de hartsgesteldheid.  Je kunt Yeshua bewust verwerpen en dan ben je schuldig aan Zijn kruisiging. Je hebt Zijn bloed dan versmaad en veracht. Dan wacht de eeuwige straf.

Je kunt je eigen ik ook met Hem laten kruisigen en dan is dat bloed tot reiniging, tot zegen.

Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. 

Mattheüs 27:27 Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen.

 1. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om,
 2. vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden!
 3. Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd.
 4. En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.
 5. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die dwongen zij om Zijn kruis te dragen.

Deze diepe vernedering heeft Yeshua ondergaan om allen die Hem aannemen kinderen van God te laten zijn. Als je dit leest wat voel je dan hoe diep de mensheid is gevallen. Bij het lezen van deze teksten zwijg je. Alle woorden schieten te kort. Maar wat is Hij onze liefde waardig!

Filippenzen 2:8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

 1. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
 2. opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
 3. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Mattheüs 27:33 En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat Schedelplaats betekent,

 1. gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij niet drinken.
 2. Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen.
 3. En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken.

De wijn met gal zal waarschijnlijk bedoeld zijn om de pijn te verzachten. Dit werd net vóór de kruisiging aan Hem aangeboden. Maar Yeshua wilde er doorheen gaan, het lijden ten volle dragen. Vlak voor zijn sterven (Joh. 19:29-30) nam Hij wel van die wijn om zijn laatste kruiswoord uit te spreken en als vervulling van David’s profetie:

Psalm 69:22 Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.

Yeshua hing daar naakt aan het kruis.

Mattheüs 27:37 En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN.

 1. Toen werden met Hem twee misdadigers gekruisigd, een aan Zijn rechter-, en een aan Zijn linkerzijde.

Zie het plaatje bovenaan, dat voor zichzelf spreekt. Hoe wonderlijk en zorgvuldig was alles door God bereid tot ons heil. Hoe duidelijk was het dat YHWH daar hing in het vlees verschenen. Alles keert zich om, wat kwaad is wordt door God te goede gekeerd voor hen die Hem liefhebben. Waarmee satan denkt de overwinning te halen zal zich juist precies tegen hem keren. Alles kan ten kwade òf ten goede werken. Dat werd ook uitgebeeld in de twee misdadigers die aan Zijn zijde werden gekruisigd.

Mattheüs 27:39. En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd,

 1. en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af!
 2. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden:
 3. Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven.

En dat terwijl Yeshua bezig was met het alles omvattende verlossingswerk voor deze wereld. We zien het volledige contrast “aan het licht komen” tussen God en satan, tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis.

Jesaja 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.

Mattheüs 27:43 Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

 1. Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren.
 2. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.
 3. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Yeshua bleef juist op God vertrouwen, niet voor Zijn eigen welzijn, maar voor de verlossing van Zijn volk, waarvoor Hij zich liet kruisigen. ……. om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. Handelingen 5:31  

Vóór Zijn vleeswording en voordat de zon, maan en sterren werden geschapen, was Hij het Licht in de wereld (Gen. 1:3)…. maar de mensen doofden dat LICHT, want zij hadden de duisternis liever dan het Licht.    . Het Licht van de Wereld werd uitgedoofd door de mensheid.

Maar het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien…. Jesaja 9:1a

De hemel ging dicht voor Yeshua, de vloek over onze zonden was op Hem en maakte scheiding tussen de Vader en de Zoon. Dit was de diepste verlatenheid die denkbaar is, een grondeloze diepte in het lijden van de Messias. ….. Hij die Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Efeze 5:2b

Dit lazen we in Mattheüs 27, maar het volgende hoofdstuk eindigt met deze bemoediging, uitgesproken door de opgestane Heiland:

Mattheüs 28:18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

 1. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
 2. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Ida