To translate this page into differen languages, click here!

Openbaring 17 - DE HOER OP HET BEEST

De Hoer op het beest is een beeld van het samengaan van religie met de politiek. Hier hebben we wereldwijd mee te maken. Kerken hebben zich niet aan Gods wetten, de Tora en de sabbat gehouden. Zij maakten hun eigen regels en bedreven afgoderij. Ook de politiek schuwt Gods wetten  en bepaalt haar eigen koers. De Bijbel laat zien tot welke grote verdrukking dit leidt en dat Gods oordeel spoedig  zal komen.

Laten we eerst Openbaring 17 met elkaar lezen:

1. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.

2. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

3. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns.

4. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.

5. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.

7. En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns.

8. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.

10. Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven

11. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.

12. En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samenmet het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

13. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.

14. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

15. En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.

16. En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.

17. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.

18. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

En vervolgens lezen wij 2 Petr. 1:19.

“En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”.

 

Petrus zegt dit in verband met de wederkomst en het Koninkrijk van de Here Jezus. Omdat Petrus daar met Jezus op de berg der verheerlijking is geweest, zegt hij er direct achteraan: ”Wij hebben het Profetische Woord, dat zeer vast is”.

De Hoer zit op het Beest. Het Beest is hier het Beestrijk. Dit “zitten” geeft een macht aan. Velen menen, dat de Hoer en het Beest hetzelfde zijn.  De Schrift onderscheidt ze.

Ook Babylon zal hoereren met de koningen der aarde, Openbaring 17:1Openbaring 16:17- 19. Want de hoer en het beest werken samen onder leiding van satan. Het Beest en de Hoer op het Beest, met de valse profeet, zullen een verbond sluiten met de dood.


Over dit beest willen we niet te lang spreken, want we willen ons meer bepalen bij die vrouw, die hoer, die daarop gezeten is, want we zien, hoe alles zich snel voltrekt.

Openbaring 17 is een geweldig hoofdstuk en het zou goed zijn om hieraan veel tijd te besteden.

Maar deze hoer, die het koningschap heeft en die tevens de grote stad is, is de moeder van alle hoeren. En uit haar komen alle gruwelen der aarde, alle duivelse erediensten, alle occulte wetenschappen, alle magische kunsten, zwarte kunsten, alle toverijen en bezweringen en zij is de moeder van allen, die verloren gaan, die met haar gehoereerd hebben. Deze vrouw, die het beest aan de macht brengt, deze vrouw zien we reeds duidelijker gesignaleerd in onze tijd. Hier staat in

 Openbaring 17:1b. ”Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.”

We weten nu, dat de wateren alle volkeren, talen, natiën en tongen zijn. Deze vrouw dus, die macht en invloed heeft, want zij zit aan vele wateren, is dezelfde vrouw, van wie Jezus spreekt in

Mattheüs 13:33, van de vrouw die zuurdesem deed in drie maten zuiver meel, bestemd voor  het reine spijsoffer, dat  het leven van  Christus uitbeeldt. Hieraan mocht alleen maar de olie van de Geest en de wierook van het gebed toegevoegd worden.  Het zuurdesem is  een valse leer die door haar werd toegevoegd om alles te bederven!  Het is dezelfde vrouw, van wie Jezus in Openbaring 2:20 heeft geprofeteerd, als de vrouw Izébel:  ”Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izébel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is en leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten“.

We weten uit het Oude Testament, wie Izébel was. Koning Achab, de koning van Israël, huwde met Izébel. Zij was niet alleen de dochter van een heidense koning, maar ook een Baäl priesteres, zij was dus ook de vertegenwoordigster van de duivelse leer. Toen de herder, leraar, de voorganger Israëls zich verenigde met deze vrouw: de valse leer, werd het zelfs zo dat Achab alles deed wat Izébel zei. Achab zat op de troon van Israël (tien stammen rijk), maar in werkelijkheid zat Izébel daar. Want Achab deed alles, wat Izébel zei en zo werd Izébel, de verpersoonlijking van deze valse leer, namelijk de afgodendienst, verheven tot erkend gezag: tot erkend leergezag. Is dat ook niet in de Christelijke kerk gebeurd? 

We weten, wie in Rome troont, die daar een erkend leergezag heeft, want Izébel betekent: maagd. We weten van de verering van Maria, als koningin des hemels, zonder Maria kunnen we niet tot Jezus komen. Het is de leer van de maagd, afkomstig uit Babel, al vanaf Nimrod. Deze vrouw, die zegt, dat zij een profetes is (dat is zij ook, al profeteert ze door de geest van Baäl, de duivel)

Openbaring 2:20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izébel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. 21. En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren (hoeveel eeuwen heeft Jezus al tijd gegeven, dat zij zich bekeren zou?), maar zij heeft zich niet bekeerd. 22. Zie, Ik werp haar te bed (dat gaat komen, want dat is het oordeel, maar ze wil zich niet bekeren), en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken.

Babel wordt de grote Hoer genoemd. Luther heeft Rome zo genoemd. Maar Luther is de Schrift nog niet. We weten hoe hij tegenover De OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS stond. Dat Babel de grote Hoer is, heeft een geestelijke achtergrond. Israël  is de vrouw en dus de Bruid, en de hoer is haar tegenbeeld. Rome blijkt de valse profeet te zijn in dit geheel. 

Laten we toch het profetisch Woord geloven en laten we toch niet als zovelen vandaag, ook in de protestantse kerken gaan zeggen, dat Rome gaat veranderen en dat wij toenadering tot Rome kunnen krijgen. Kerken die bovendien Israël slechts als politiek volk zien en niet vanuit profetisch perspectief, zullen zich prima thuis voelen bij de hoer en zullen de antichrist uiteindelijk als rijpe appels in de hand vallen, want hun wijsheid was niet van boven.

En deze onreine hoer, dat is geen persoon, dat is deze hele, hele afvallige kerk, het hele systeem, de leer van Openbaring. 17:1. “De grote hoer, die zit aan vele wateren”. Zit zij niet aan vele wateren? Zit zij niet overal hier in Europa?

Deze hoer heeft overal haar contacten, haar diplomaten, haar ondergrondse beweging (Opus Dei), want zij zit op velen wateren en er staat ook “met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben”.

Ziet u het? Vele staatshoofden en zelfs koningen en koninginnen brachten een bezoek bij de Paus. Ziet u, de macht van Rome breidt zich steeds meer uit. Maar nu komt het vreselijke: ”en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij”. (vers 2 ) Zij gaat een wijn tappen vandaag, die alle volken benevelt, want de volkeren verlangen naar vrede en naar rust, naar stabiliteit.

De wereld is beu van alle onrust en bedreiging van oorlog, men snakt naar vastigheid. De onzekerheid en angst die door de Corona plandemie in de wereld is gekomen. De dreiging van uit de Moslimwereld, die nu kans ziet om de wereld tot hun godsdienst te kunnen gaan bekeren, desnoods met honderden doden. Deze hoer zal een wijn gaan tappen die alle volken zal bedwelmen. Let u maar op, het is het Woord van God! Zij zal middelares worden in vele conflicten, ook Israël zal er helaas aan meedoen, omdat het nog verblind is. Israël zal komen tot een schijnbare vrede en een verbond sluiten met de heerser van dat achtste rijk. 

Verwondert u zich nergens over. Deze hoer helpt de wereldmacht aan het bewind, maar als die eenmaal aan het bewind is, zal die wereldmacht haar haten, omdat deze macht toch de zin van God moet doen.

Hoe is Hitler aan de macht gekomen? Door Rome! Duitsland dreigde na de eerste wereldoorlog geheel socialistisch, communistisch te worden. Het vredesverdrag maakte Duitsland totaal kapot. Een communisme wenste Rome niet en zo werd Hitler aan de macht geholpen. Alhoewel hij daarna zich keerde tegen de roomse en andere kerken en overging om de Joden te vervolgen en hun synagogen te verwoesten, met het uiteindelijke doel de Joden uit te roeien. Deze man was geheel bezeten door demonische machten. Maar als Hitler aan de macht was gebleven, was er voor zeker niets van de roomse en andere kerken overgebleven. Zo zal het ook zijn bij het laatste wereldrijk, dat aan de macht wordt geholpen door deze hoer, en dat zich dan tegen haar zal keren, zodat zij naakt en berooid en verbrand zal worden (Openbaring 17:16). Al haar gouden kathedralen, al haar juwelen en parels zullen het lot ondergaan, zoals de synagogen der Joden ondergingen in het Hitler van Duitsland.

Dat zal het einde zijn, want God is een rechtvaardig God! Daar kunnen we halleluja op zeggen; en dat zal in de hemelen ook klinken, waar de hele menigte mee instemt. (Openbaring 19:1-5) Vandaag de dag wordt er veel halleluja gezongen en geroepen, maar weet u, dat het woord “halleluja” in het hele Nieuwe Testament niet voor komt. Alleen in Openbaring 19! En wanneer?

Als de hoer vernietigd wordt, dan gaat de hemel pas “halleluja” roepen tot drie keer toe, als er een eind gekomen is aan dit vreselijk valse godsdienstige systeem, dat de volken van de wereld betovert en dronken maakt; dit in tegenstelling tot het Hemels Jeruzalem, waaruit een stroom van water komt, helder als kristal. Het Hemels Jeruzalem geeft ons het levende Woord door de Heilige Geest gebracht, dat ons kinderen Gods maakt.

Maar, wat de hoer  in haar gouden beker heeft, is een mengelmoes, een cocktail van wat christelijkheid en van al de godsdiensten bij elkaar. Zoals een cocktail klaar gemaakt wordt van allerlei soorten dranken, zo heeft ook zij in haar beker een gruwelijke leer voor elk wat wils, maar één die de hele wereld beneveld heeft. De arme wereld vraagt en zoekt naar vrede, naar rust, maar zij doet dat op een verkeerde wijze. Omdat zij niet neerknielt bij Jezus, de Gekruisigde, Die alleen de vrede kan geven.

Laten we onze ogen open hebben, want de tijd gaat zeer snel en het gaat steeds sneller. Hoe ontzettend snel het gaat, is niet meer bij te houden, en we weten niet, wat de volgende dag kan brengen. We zien de wereldwijde ontwikkelingen met betrekking tot de Nieuwe Wereldorde, de Noachitische wetten, de vaccinatiedwang, de kunstmatige intelligentie (AI). De diplomatieke activiteit van dit Rome is zo groot, dat het onvoorstelbaar is. Wie hoorde vroeger van een paus die over de hele wereld trok? Zelfs in Jeruzalem waar velen voor hem neerknielden ging hij de weg met zijn gevolg, de kruisweg, waar Christus eens over ging. En dat is het aardse Jeruzalem, dat eens de stad zal worden van de grote Koning, Jezus Christus. God geve ons ogen, die open zijn, en oren die horen! Wij als kinderen Gods kunnen onze blik naar boven wenden, wetende dat Hij komt, prijst de Heer! Het Profetische Woord is zeer vast en gaat tot in de kleinste bijzonderheden in vervulling.

Openbaring 17:14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

 

Zie ook het artikel over Openbaring 17 van Franklin ter Horst.

Jur