English & other languages: click here!

Openbaring 6:1-8 de ruiter op het witte paard

Openbaring 6:1-8 En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! 2. En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. 3. En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! 4. En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. 5. En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. 6. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. 7. En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! 8. En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

Openb. 6:1 begint met de Hoofdpersoon van Openbaring, die Zelf het Woord aan Johannes heeft geopenbaard. HET LAM! In het hoofdstuk ervoor staat beschreven Wie dat Lam is: het is het LAM dat geslacht is (Openb. 5:9). Dat is Niemand anders dan Yeshua, die ook de Leeuw van Juda en de Wortel van David genoemd wordt. (Openb. 5:5)

 

HET LAM was de Enige die in staat was om de boekrol te openen. In de hemel was niemand die het waard was om de boekrol te openen. Johannes vond het zo erg dat hij in huilen uitbarstte. Johannes begreep dat de oordelen over de aarde plaats zouden moeten vinden, omdat anders iedereen voor eeuwig verloren zou gaan. Gelovigen hebben wel eens de neiging om te hopen en te bidden dat die oordelen niet zullen plaatsvinden. Maar zonder weeën wordt er geen kind geboren en zonder oordelen wordt het Koninkrijk van God niet geboren. We moeten juist bidden om de oordelen, zodat Gods plan met deze wereld ten uitvoer wordt gebracht. Het is het “opwekken van de weeën” zoals dat bij een geboorte ook wel gebeurt. Dat is een andere “opwekking” dan ons vaak ten onrechte voor ogen staat.

 

Dat is de situatie waarbinnen de gebeurtenissen van Openbaring 6 plaatsvinden. Zegels worden geopend zodat de oordelen over de aarde kunnen gaan en dat openen gebeurt door HET LAM: Yeshua!

 

Het eerste zegel wordt geopend en één van de vier dieren (dat kunnen ook cherubs zijn) die bij de troon van God zijn, zegt tegen Johannes: “Kom en zie!”

 

Dan verschijnt er een wit paard en degene die erop zat had een boog. Ik zie dat de Herziene Statenvertaling hoofdletters gebruikt om degene die op het paard zit een goddelijke lading te geven. Maar dat is niet juist. Er zijn veel uitleggers en vertalers die denken dat het hier om Yeshua gaat en dan zou het gebruik van hoofdletters terecht zijn. Maar Yeshua opent zelf dat oordeelszegel, want alle vier paarden vertegenwoordigen een oordeel. Hoe kan Yeshua die het eerste van de vier zegels opent, zelf op dat paard zitten? Dat klopt gewoon niet.

 

Zo’n wit paard dat duidelijk wèl door Yeshua bereden wordt zien we later in Openbaring 19 in een heel andere setting. Yeshua had een zwaard en maakte dat het beest gegrepen werd samen met degenen die zijn merkteken dragen. Zij gingen in verbondenheid met het beest rechtstreeks naar het helse vuur.  

Openbaring 13:7-8 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althansvan wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

Ook Daniël profeteerde dit:
Daniël 7:21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon. 

Dit betekent niet dat de heiligen verloren zijn. De vijand zal dan wel het lichaam doden, maar de ziel kan zij niet doden. Zij zijn juist de overwinnaars. Zie: Openbaring 20:4. Zij behoren tot de overwinnaars die met Christus zullen regeren! Yeshua zei hierover: "En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel". Mattheüs 10:28

De ruiter op het witte paard in Openbaring 6 heeft geen zwaard, maar een boog zonder pijlen. Hij laat hiermee zien dat hij in “vrede” komt. Hij doet alsof hij de verlosser is. Zo willen de mensen Yeshua ook graag zien en dat weet deze ruiter.  Een intelligent plan om de mensheid te verleiden. Dat is niet nieuw. De geschiedenis van deze wereld heeft dikwijls leiders voortgebracht die zich in eerste instantie liefdevol en meelevend voordoen. Het is een bedrieglijke houding van schijnvrede, waar het kwaad als goed wordt bestempeld.  De massa loopt daar enthousiast en blindelings achteraan. Zij beseffen niet dat ze in een strijd om de ziel verwikkeld zijn.

Zo trekt de ruiter uit om te overwinnen. Hij behaalt een grote overwinning: hij verleidt degenen die niet vast staan in Yeshua en in Gods Woord. Ze hebben te weinig olie in hun lampen (Matth. 25). Ze gingen niet bij God en Zijn Woord te rade, maar vertrouwden op hun eigen inzicht. (Spr. 3:5-7)  “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna”. (Openb. 13:3) De ruiter draagt een overwinningskroon. Deze kroon (Grieks: stephanos) is een lauwerkrans, zoals die uitgereikt werd aan een overwinnaar in de oude atletiekspelen (de Griekse Olympische Spelen); dit in tegenstelling tot de kroon die Yeshua in Openbaring 19 draagt: een diadeem (Strong 1238) dat een Koninklijke kroon is en op Zijn hoofd waren zelfs vele diademen!

De ruiter uit Openbaring 6 heeft geen zwaard zoals Yeshua. Hij heeft een boog, maar pijlen worden er niet vermeld. Die gebruikt hij op andere momenten als hij brandende pijlen afstuurt op de ware gelovigen.

Ef. 6:16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

Zijn boog zonder pijlen (zijn althans niet genoemd) symboliseren een valse vrede, zoals hij ook predikt “vrede, vrede en geen gevaar” (1 Thess. 5:3)

Klopt dat wel? Stuurt Yeshua een bedrieglijk persoon de wereld in? Jazeker, want God wil weten waar ieder staat in zijn geloof of ongeloof, zodat de mens rijp is voor het oordeel.

Bestudeer onderstaande Bijbelgedeekten maar eens,

bij voorkeur in de context

Openb. 22:11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.


Farao is een afbeelding van de antichrist:

Ex. 8:19 Toen zeiden de magiërs tegen de farao: Dit is de vinger van God! Maar het hart van de farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had.
Toen de farao zijn hart verhardde zoals geprofeteerd (Ex. 3:19) hielp God hem een handje:
Ex. 11:9-10 De HEERE nu had tegen Mozes gezegd: De farao zal naar u niet luisteren, zodat Mijn wonderen in het land Egypte nog talrijker worden. Mozes en Aäron hebben al deze wonderen gedaan voor de farao, maar de HEERE verhardde het hart van de farao, zodat hij de Israëlieten niet uit zijn land liet gaan.

Toen de farao na het bezoek van Mozes en Aäron de slavendienst zwaarder maakte zeiden de Israëlieten: "omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in handen te geven om ons te doden."

De antichrist zal het ons moeilijk maken. Maar Yeshua zei: "Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de enen haten en de anderen liefhebben, of hij zal toegewijd zijn aan een en de ander verachten" (Mat. 6:24). 

Israël was bang voor de Farao maar kon niet zowel de Farao als God dienen.

Evenmin kunnen wij twee heren dienen. We zullen moeten kiezen tot ons heil

in vertrouwen op God. Daarom konden Mozes, Mirjam en de Israëlieten met vreugde zingen:

Ex. 15:1,21  Ik zal zingen voor YAWEH, want Hij is hoogverheven! 

HET PAARD EN ZIJN RUITER heeft Hij in de zee geworpen. 


Matth. 13:10-14 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen?

  1. Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.
  2. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft.
  3. Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.
  4. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken.

2 Thess.   2:7-12 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

  1. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
  2. hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
  3. en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
  4. EN DAAROM ZAL GOD HUN EEN KRACHTIGE DWALING ZENDEN, zodat zij de leugen geloven,
  5. opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

NIMROD

Wordt geëerd als “zonnegod” = Baäl, Mardoek, Moloch.

(Mithra - Oud Perzië - was verwant aan de Semitische zonnegod Shamash. Zijn aanbidding verspreidde zich via Azië naar Europa, waar hij "Deus Sol Invictus Mithras" werd genoemd.)

 (ontleend aan deze site)  Nimrod was een voorafbeelding van hem "wiens komst is overeenkomstig de werking van Satan, met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen" (2 Thess. 2:9).

Genesis 10:8 En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden.

 

Dat Nimrod 'een geweldenaar begon te worden' , suggereert dat hij na de zondvloed streed om de voorrang onder de machtigen en zijn koninkrijk Babel door wilskracht verkreeg. Dit lijkt overeen te komen met de Man van Zonde die voor het eerst verschijnt als " de kleine horen " (Dan. 8:9) en door verovering verwerft hij de positie van heerser van de wereldregering (Openb. 13:8, Openb. 17:7-13).

- Het woord "gabor" of "gibbor" גִּבּוֹר Strong H1368  betekent: iemand die zichzelf groot maakt, zich trots gedraagt, een tiran, die stoutmoedig is, gedurfd. Dit wordt inderdaad ook gezegd van de "geweldenaars"  gevallen engelen in Gen. 6:4 - 

Hoe is Nimrod “Gaboro” of “Machtig” geworden om zijn macht te demonstreren tegenover God YAHWEH? Zeer waarschijnlijk heeft Nimrod een DNA- opwaardering gekregen, de gevallen engelen DNA of “het zaad” van Satan waardoor zijn DNA zeer waarschijnlijk werd verhoogd van 2-strengen, naar 3- strengen, dat wil zeggen, zijn DNA werd “beest”- DNA. Het is zeer waarschijnlijk dezelfde soort beest-DNA als het teken van het beest zoals beschreven wordt in Openbaring 13:16. Diegenen die het teken van het beest accepteren zullen worden getransformeerd naar “het zaad” van Satan en gelijkwaardig worden aan de gevallen engelen en daarom is er: geen redding meer mogelijk, zij gaan direct naar de hel.

In het apocriefe boek Jasher 9:20 staat:

En koning Nimrod regeerde machtig, en de hele aarde was onder zijn controle, en de hele aarde sprak één taal en was verenigd.

Dit artikel is nog vóór de uitbraak van Corona geschreven. Maar wat doet dit dan ook denken aan de huidige gentherapie die wijzigingen aanbrengt in ons DNA!

De beide rechtse afbeeldingen zijn uit “The Two Babylons” van Hislop.

Te zien op deze site van Levendwater.org

Uit het boek “De Twee Babylons” blz. 39

Indien de grondlegger van Babylons roem “de machtige jager” was. Wiens naam zelfs in de dagen van Mozes een spreuk was – (Gen. 10:9: “Daarom zegt men wel: zoals Nimrod, een geweldig jager, gekant tegen Jehova”) indien we de “Boogschutter” met zijn boog en pijl vinden onder het symbool van de opperste Babylonische godheid, en indien die “Boogschutter” een plaats had onder de tekens van Zodiak die in Babylon het licht zag, dan denk ik dat we gerust de conclusie mogen trekken dat deze Boogschutter, hetzij menspaard of paardmens, oorsponkelijk naar hem (Nimrod) verwees en terzelfdertijd tot doel had de gedachtenis te vereeuwigen van zijn faam als jager en zijn vaardigheid als ruiter.

Nimrod is een duidelijk beeld van de antichrist.

Mattheüs 24:4-5 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.

Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.


Maar nu de andere paarden. HET LAM = Yeshua opent het tweede zegel:

Het tweede dier/de tweede cherub zegt “Kom en zie!”

Nu komt er een rood paard op aarde. Het zijn beelden van oorlogen en ongeregeldheden. Het rood verwijst naar bloed. Het paard vertegenwoordigt een satanische macht. God laat de teugels los.

Hij heeft de mensheid vaak beschermd tegen deze satanische machten, maar als Hij zijn oordeel wil uitvoeren, dan moet de mensheid weten op welke machten ze tevergeefs vertrouwden. Misschien gaan hun ogen open òf ze verharden zich. De beloofde vrede van paard één is ver te zoeken. Mensen gaan elkaar te lijf.

Mattheüs 24:6-7 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.


HET LAM - YESHUA opent het derde zegel:

Dit zwarte paard is het symbool van voedselschaarste. Het eten gaat, zoals in de WOII “op de bon”, en die bon zal dan wel zoiets als een elektronische Q-code zijn. Het voedsel wordt nauwkeurig afgewogen, te weinig om te leven en te veel om te sterven. Er wordt dus schade toegebracht aan de landbouw en voedselvoorziening. Maar aan de olie en de wijn is nog geen gebrek.

Het is een oordeel waar God al lang geleden Israël  voor gewaarschuwd heeft (Leviticus 26:26) als Israël zich niet aan het verbond zou houden: Wanneer Ik het u aan brood laat ontbreken, dan zullen tien vrouwen uw brood in één oven bakken en zij zullen uw brood in afgewogen hoeveelheden moeten teruggeven. U zult eten, maar niet verzadigd worden.

Het Woord is over de aarde gegaan en ook de wereld had kunnen weten dat het houden aan Gods wetten hen leven en overvloed zou geven.  Dit oordeel  werd aangezegd door Ezechiël aan de ballingen in Babel. Ezechiël 14.

Mattheüs 24:7b-8  en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.


Opnieuw wordt er door HET LAM = Yeshua een zegel geopend: het vierde zegel: het grauwe (vale) paard. En weer zegt een dier/cherub: “Kom en Zie!”

 

Openbaring 6:8. En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

 

Het is “de dood” die het paard berijdt. Deze satanische macht galoppeert over de aarde en laat een stroom van slachtoffers achter zich. Ook van dit paard heeft God zelf de teugels losgelaten en Hij staat toe dat een vierde deel van de bewoners op aarde wordt gedood. Maar dan ook niet meer dan een vierde.

 

Dit oordeel moest Ezechiël eveneens in Eze 14 aanzeggen, maar het treft ook de rest van de wereld:

Wilde dieren maken het land onherbergzaam, verlaten, kapot en kaal. Ook dat wordt als een oordeel aangekondigd wanneer Israël het verbond met de Heer verbreekt (Lev. 26:22) en als de wereld zich niets van Gods wetten aantrekt treft hen dat oordeel niet minder:

Ik zal de dieren van het veld op u afsturen en die zullen u van kinderen beroven, uw vee uitroeien en u in aantal zó verminderen, dat uw wegen er verlaten bij liggen.


Veel van wat geprofeteerd is over de vier paarden en ruiters zien we al gebeuren. In feite gaat het hier over de opbouwfases van satan, die uitloopt op de dood. Hij is immers van het begin af een mensenmoordenaar. Joh. 8:44. Nu de mensheid heeft bewezen zich niet aan God te storen laat God hem in fases zijn gang zijn. De wereld zal weten waaraan men zich heeft overgegeven. Op het moment dat ik dit schrijf is bekend geworden dat er een behoorlijke oversterfte is. Begrafenisondernemingen kunnen het werk haast niet aan. Er is een man-made virus dat hiervan mede de oorzaak is. Maar vooral het middel dat zogenaamd hiertegen bescherming moest bieden veroorzaakt het tegenovergestelde. Het immuunsysteem en de DNA wordt aangetast. Het laatste veroorzaakt een geestelijke dood. Dat wordt door mensen, die onder invloed staan van demonen, veroorzaakt, maar is tegelijk een oordeel van God.

Satan is een kracht, die evenals Nimrod de hele aarde onder zijn controle wil brengen. Hij zal zijn doel één uur lang bereiken.

Openbaring 17:12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

Openbaring 17:17. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.

Yeshua is onze schuilplaats. Alleen bij Hem zijn we veilig!  Hij die de zegels opent kent de Zijnen en zal hen sterken in deze bange tijd.


Jesaja 26:20-21

Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen,

sluit uw deuren achter u.

Verberg u voor een klein ogenblik,

totdat de gramschap over is.

Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats

om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden.

De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen.

Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

 

Ida