English & other languages: click here!

Romeinen 8 (A)  - Het leven door de Geest 

In Romeinen 8 geeft Paulus ons basisonderwijs voor "het wandelen naar de Geest", zoals het eerste vers van dit hoofdstuk het uitdrukt. Het is het kenmerk voor heel het leven van de gelovige: de voortdurende liefde tot Yeshua de Messias en de gemeenschap met YHWH, God de Vader en Zijn Zoon Yeshua onze Verlosser.


Romeinen 8:1-2 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

We horen nogal eens: ‘Och, we zijn en blijven tot onze dood arme zondaren.’ Wie zó spreekt, is een gevangene van de macht van de zonde. Zo iemand moet toch eens bij Paulus in de leer gaan. Paulus zegt niet alleen dat wie één is met de Heer Jezus Christus, niet meer veroordeeld wordt, maar ook dat voor hem of haar een andere wetmatigheid geldt: de wet van de Heilige Geest, de wet van het leven. 

Zo zijn we verlost van de wetmatigheid gedurende het eerste testament, waartegen het vlees rebelleert, waardoor de wet ons veroordeelt en beloont met de dood. Genade spreekt mij vrij!

Deuteronomium 27:26 Vervloekt is wie zich niet houdt aan de bepalingen van dit verbond. Heel het volk zal zeggen: Ja, zo is het!’

De wet kan geen verlossing bewerken. Ons vlees gaat voortdurend in tegen wat de wet zegt. En wie Gods geboden niet nauwgezet gehoorzaamt, is vervloekt.

Geen verdoemenis: We ontvangen deze bevrijdende verklaring van Gods rechtvaardigheid. We ontvangen het hoewel we zeker veroordeling verdienen. We krijgen deze status omdat Yeshua de verdoemenis droeg die wij verdienden en omdat onze identiteit nu in Hem is. Aangezien Hij niet meer veroordeeld wordt, worden wij dat ook niet.

die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest........ ‘wandelen naar de Geest” wordt vaak vertaald naar bovennatuurlijke ervaringen, zoals visioenen,  profetieën, wonderen of tongentaal. God kan zoiets op Zijn tijd geven. Maar we moeten ons niet daarnaar uitstrekken, want satan staat klaar om daar misbruik van te maken. 'Wandelen naar de geest' betekent eenvoudig dat we Yeshua liefhebben, volgen, groeien in de kennis van en liefde tot Hem. Een liefde voor Gods Woord. Een liefde voor  onze broeders en zusters. Maar ook dat je geroepen bent om met Yeshua lijden (1 Petrus 2:20) en zo in Zijn voetstappen te  gaan.

Romeinen 8:3-4 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 4. opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden IN ONS, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Verlossing uitgesloten. Zolang je geen vernieuwd mens bent, staat de wet volkomen machteloos, door de zonde die in je woont. Maar Yeshua heeft ons door de zonde aangetaste leven aangenomen en het oordeel van YHWH over onze zonde gedragen: onze zondige natuur is aan het kruis geslagen. God heeft Yeshua voor ons tot zonde gemaakt. In onze plaats (Jesaja 53:1-10).

Jesaja 53:10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

In de offerdienst van het Eerste Testament was van deze plaatsvervanging al een voorafschaduwing te zien. Op Golgotha heeft Christus eens voor altijd een afdoend offer gebracht (Hebr. 7:25-27; Hebr. 9:13-14).

We zien dat Gods eis in het eerste testament volkomen rechtvaardig was. God mocht dit van Zijn schepselen  verwachten, Hij verwachtte dat Zijn schepsel heilig zou zijn, zoals Hij heilig is. Zo niet, dan zouden ze onder de macht en invloed van satan vallen. Dat betekent de eeuwige dood. Door Christus in ons rekent God ons Zijn vervulling van de wet toe. Het gebeurt IN ONS! (Rom.8:4) Hem zij alle dank en eer!

Romeinen 8:5-8 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 6. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.7. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 8. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Laten we nog eens zien wat er in dit hoofdstuk over ‘het vlees’ geschreven staat.

  • Als een mens naar het vlees leeft, is hij onder het juk van de ‘wet van de zonde en van de dood’ (8:2)
  • Iemand die naar het vlees wandelt, bedenkt de dingen van het vlees, niet de dingen van de Geest (8:5)
  • Het bedenken van het vlees is de dood (8:6) en geen leven en vrede zoals de Geest voortbrengt.
  • Het vlees kan zich niet aan God onderwerpen. Het is vijandschap tegen God (8:7)
  • Iemand die in het vlees is, kan God niet behagen (8:8)

Het is dus geen wonder dat Paulus ervan uit gaat dat een gelovige niet naar het vlees leeft. Immers dat zou slechts vijandschap tegen God zijn en tot de dood leiden. Zo heeft God het niet bedoeld, daarom gaf Hij ons juist Zijn Geest.

Iemand zonder de Geest (die in het vlees zijn) kan onmogelijk de wet van God houden. Zo iemand wil dat ook niet. Hij verheerlijkt God niet door zijn leven.

Romeinen 8:9-11 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. 10. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

De New Age-beweging leert dat het goddelijke in alle mensen aanwezig is. Als iedereen zich daarvan bewust wordt, betekent dit nieuw heil. Een New Ager wil wèl de spiritualiteit, maar wil verder vrij zijn om los(bandig) naar eigen begeerte te leven en de eis van bekering  overslaan. ‘Dat kan niet’, zegt Paulus. ‘Pas door bekering en wedergeboorte krijg je de Heilige Geest.” 

Handelingen 17:30 Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren.

"Het goddelijke', wat genoemd wordt in religeuze kringen is bovendien een vrijblijvende aanduiding, God heeft een Naam: YHWH, òf de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Satan en zijn demonen presenteren zich ook graag als god of goddelijk. 

En heb je Gods Geest niet in de weg van bekering en wedergeboorte ontvangen, dan behoor je de HERE niet toe’. De zondige wereld kan de Heilige Geest niet ontvangen en dus is er ook geen sprake van het goddelijke in de mens.

Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde...... Niet alleen zijn wij in Christus (Romeinen 8:1), maar Hij is ook in jou , en omdat God een zondig huis niet kan verdragen, moest het lichaam (de oude mens - het vlees) sterven toen Yeshua binnenkwam.

Als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont....... ja, die inwonende Geest heeft Yeshua uit de dood opgewekt en zal ook jou herkennen en opwekken als je lichamelijk gestorven bent. De Geest van God die in je woont sterft niet.

Filemon 1:13 Onze manier van leven laat zien in hoeverre we ons betrokken weten bij het leven uit de Geest. Geven we tòch ons ‘vlees’ de ruimte, dan is dat de dood voor het werk van de Geest in ons (v. 13a).

Romeinen 4:22 Daarom ook is geloof hem (Abraham) tot gerechtigheid gerekend. 23. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, 24. maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, 25. Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging (Rom.8:11).

God heeft ons niet als computers geprogrammeerd. Hij verwacht vrijwilligheid en bereidwilligheid uit een toegewijd hart. 

Romeinen 8:12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. 13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

We kennen het gezegde "Adeldom verplicht". Zo geeft ook deze 'adeldom', een geschenk dat we door Gods Geest ontvangen., aan ons verplichtingen, om je leven richting te geven in overeenstemming met de plaats die God je heeft gegeven. God heeft je ook voorzien van wat daarvoor nodig is: het nieuwe leven en de Heilige Geest, waardoor Gods liefde in jou is uitgestort (Rom. 5:5).  Aan het vlees, dat zondige begeerten in je oproept, heb je geen enkele verplichting meer. Het heeft geen recht meer op je, want wat je vroegere leven betreft, ben je gestorven.

Paulus constateert die terugval naar het vlees in de gemeente van Korinthe:

1 Korinthe 3:1-3 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. 2. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, 3. want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens?

Paulus vertelt ons dat we niet alleen gered worden door het werk van de Geest, maar dat we ook door de Geest moeten wandelen als we willen groeien en heiligheid in de Heer willen nastreven. We kunnen niet zijn zoals sommigen van de Galaten die dachten dat ze konden beginnen in de Geest, maar dan geestelijke volmaaktheid zouden vinden door het vlees (Galaten 3:3).

Romeinen 8:14-17 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16. De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij thans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Een kind van God verlangt ernaar te weten wat Gods wil voor zijn leven is.  Die wil van God is te lezen in Gods Woord. En als je het niet begrijpt vraag je om die uitleg in gebed. God kan ook leiding geven door de omstandigheden, door de raad van anderen. Maar steeds is het nodig om dit met God te bespreken, omdat er ook zoveel misleiding is op het geloofsfront.  Als je echt je manier van leven door Gods Geest wil laten bepalen dan ervaar je ook Zijn leiding. Want je bent Zijn kind! Wat heerlijk!  Je hoeft niet bang te zijn want Abba - Vader zorgt. Een slaaf leeft in vrees, is geen erfgenaam en geen familie van zijn eigenaar. Hij is overgeleverd aan de willekeur van zijn eigenaar. Tenzij hij bij een goede eigenaar is terechtgekomen.

 Maar zonen en dochters van God die de Heilige Geest ontvangen hebben, zijn bij de HERE betrokken door een innige verwantschap (Rom.8:15).

Dit maakt ons ook tot erfgenamen van God en Yeshua (Rom.8:17a). Maar hier zit voor het vlees wèl een prijskaartje aan. We krijgen in Christus veel zegeningen, maar mèt vervolgingen en de haat van de wereld.

Markus 10:28-30 Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. 29 Jezus zei: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers heeft verlaten ter wille van Mij en ter wille van het evangelie, 30 die niet honderdvoudig ontvangt, nu in deze tijd: huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomstige eeuw eeuwig leven.

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn……. Paulus zegt duidelijk dat zij die Gods kinderen zijn, wedergeboren door de Geest van God, hun status kennen omdat de Heilige Geest tot onze geest getuigt dat dit zo is. Het wordt bevestigd door de Geest.

Romeinen 8:18-22 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt…. Paulus was niet onwetend of blind voor het lijden van het menselijk bestaan; hij heeft er meer van meegemaakt dan de meesten van ons vandaag. Toch was hij nog steeds van mening dat de toekomstige heerlijkheid veel groter zou zijn dan het lijden wat we nu meemaken.

de schepping verlangt naar het openbaar worden van de kinderen van God.........

Ook de schepping ziet verlangend uit naar het moment dat Gods kinderen de heerlijkheid ontvangen. Want het is nu nog niet duidelijk wie Gods kinderen zijn, dat moet nog geopenbaard worden.

De schepping is in barensnood, zij is namelijk ook aan de vergankelijkheid en dood onderworpen vanwege de zonden van de mens. Ook het klimaat zal onder Gods bestuur tot zegen van de schepping zijn. De lapmiddelen die de wereld bedenkt zijn alleen maar schadelijk. Op de dag van het oordeel zal de schepping bevrijd worden van de gevolgen van de zonde. Er zal herstel intreden. De schepping zal weer heerlijk schitteren. Zij  deelt dan in de heerlijkheid van Gods kinderen.

Het vervolg van de beschrijving van dit hoofdstuk is te lezen op de pagina Romeinen 8 (B)

Jur