English & other languages: click here!

Romeinen 8 (B) Eerstelingen van de Geest - Overwinnaars

Deze pagina is een vervolg op de beschrijving van het eerste deel van Romeinen 8. In dit deel van Romeinen gaat het over de ware heiliging.  Het is het nieuwe leven, geleid door de Heilige Geest, die de gelovige in het gebed te hulp komt. Het leven met God is een leven in lijden, zwakheid en zekerheid.  Niets kan de gelovigen scheiden van de liefde in Yeshua de Messias. 


Romeinen 8:23-25 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, …….. Wat bedoelt Paulus met ‘de eerstelingen van de Geest’? Waaraan merken we dat? Dat heeft Paulus allemaal beschreven in dit hoofdstuk en het is werkelijkheid geworden in het leven van een wedergeboren gelovige:

  • De Heilige Geest heeft je vrijgemaakt van de wetmatigheid van zonde die tot de dood leidt, zoals Rom. 8:2 dat omschrijft.
  • God is het doel van je leven geworden, dat bepaalt je doen en laten. 
  • Je gaat daardoor steeds meer leven naar de rechtvaardige eis van Gods wet. (Rom. 8:4)
  • Je hebt zekerheid dat je gekocht bent met het bloed van Yeshua en dat je daarom  Zijn eigendom bent. (Rom. 8:9)
  • Je hebt uitzicht op een verheerlijkt lichaam in de komende opstanding (Rom. 8:11),
  • je bent erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus (Rom. 8:17).

Dankzij Yeshua kun je God aanspreken met “Abba – Vader”, Hij is in Christus je Vader.  (Rom. 8:15)  

ook wijzelf zuchten in onszelf……..   we lijden en zuchten en zien uit naar het komende Koninkrijk van God. Het is de hoop, waarmee hier een verwachting wordt uitgedrukt waarvan men zeker is:  En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. (Rom. 5:5)

Romeinen 8:26-27 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

De Geest komt onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort.......... de Heilige Geest begeleidt ook een gelovig gebed dat in zwakheid naar God wordt opgezonden. " Zoals het behoort" wil niet zeggen dat we niet de juiste woordkeus hanteren, of om verkeerde dingen vragen. Onze zwakheid bestaat daarin dat wij niet altijd zicht kunnen hebben op het plan van God.  Ook kunnen er zulke zware omstandigheden zijn dat je de woorden niet kunt vinden, dan zal een zucht of een schreeuw naar God door de Geest verduidelijkt worden.  De Geest zuivert en loutert het gebed. Hij is onze bemiddelaar, onze pleitbezorger en onze voorspraak met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Jesaja 55:8-9 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Hij, Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is....... Als in 1 Korinthe 13:9 staat dat ons kennen en profeteren ten dele is, weten we dat ook ons bidden 'ten dele' is. Wij bidden om kleine dingen die voor ons van het hoogste belang lijken, terwijl het allemaal te maken heeft met een veel groter goddelijk plan, dat wij niet kunnen overzien.  Maar God weet wat we verlangen, Hij doorzoekt het hart. 
omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit........ de Heilige Geest pleit voor de gelovige bidder. Wat Hij voor ons bij Gods troon brengt gaat ver uit boven wat wij bidden of denken (Efeze 3:20).  Zo volmaakt de Geest ons gebed.

Romeinen 8:28-30 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.......  hen die God liefhebben..... wie zijn dat eigenlijk? Het zijn degenen die Yeshua en Zijn offer van harte hebben aanvaard, Hem als hun Leidsman hebben. Het zijn degenen die Paulus in het vorige vers 'heiligen' noemt, het is elk die vanuit een vast vertrouwen in de Middelaar Yeshua, God "Abba Vader" noemt. Zij zijn degenen die naar Gods voornemen geroepen zijn.  Alles wat hen nu lijkt tegen te werken, alle vervolging, alle teleurstellingen, alle aanvechtingen, alle ziektes, daarvan zal éénmaal blijken dat ze hebben meegewerkt aan de eer van God en tot heil van degene die daaronder leed. God is in staat om zelfs dat lijden te laten samenwerken voor ons welzijn en Zijn goddelijk heilsplan.

die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij ertoe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn......... in de eeuwigheid zullen ze delen in de heerlijkheid en het karakter van Yeshua. Dit is een proces dat God tot stand brengt met  volledige instemming van de gelovige, omdat het iets is waar we naar verlangen. Het is de vreugde die voor ons ligt. Het is het goede Zaad van het Woord dat in ons gezaaid is dat tot ontwikkeling komt. Echter, de vruchten van het door satan gezaaide zaad zullen daarin niet meegaan. Ze zullen Yeshua afwijzen en verloren gaan. 

Mattheüs 13:38-40 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 39. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 40. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld:

opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.......  we zullen één zijn met Yeshua, de eersteling. Hoe volmaakt en heerlijk zal dat zijn. Yeshua is er niet op uit om een welgestelde heerser te zijn zoals we dat in onze wereld zoveel zien. Hij heeft ons van onrechtvaardige zondaars gemaakt tot rechtvaardigen! Hij kocht ons door Zijn dood, met Zijn eigen bloed!

die heeft Hij ook verheerlijkt....... Hij laat de gelovige delen in alles wat Hij heeft. Ze mogen gelijk zijn aan Zijn verheerlijkt lichaam (Filippenzen 3:21). We hebben een God die ruimhartig geeft, die ons tot mede-erfgenamen maakt met Zijn Zoon. Hoe groots!

Romeinen 8:31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.......? Hier wordt de zekerheid van het geloof uitgedrukt. De wereld en ook de wereld in de kerk vindt het aanmatigend klinken als we dit belijden. Maar die zekerheid hebben we zelf niet ontwikkeld, het is een zekerheid die de Heilige Geest in ons hart geeft. "Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn". Zie vers 16 van dit hoofdstuk. En ja, gelovigen ondervinden tegenstand en verdrukking.  Maar als God vóór hen is, wat maakt het dan uit als anderen tégen hen zijn? Nogmaals, dit geldt voor wedergeboren gelovigen die Yeshua en Zijn offer van harte hebben aanvaard en Hem als hun Leidsman hebben. 

Romeinen 8:32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Het is God de Vader die Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem in de macht van de satan gaf, en de dood liet ingaan om ons te redden van de eeuwige dood. Maar die Zijn Zoon dan ook verheerlijkt heeft en de Naam boven alle naam gegeven heeft.  Wat werd dit in het eerste Bijbelboek al geprofeteerd met het offer dat Abraham bracht. Toen sprak God uit tot Abraham: "nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt." (Genesis 22:12b) Op die manier zijn gelovigen ware kinderen van God geworden en delen in alles wat de Zoon van God de Vader ontving. 

We delen in Zijn verheerlijking, we ontvangen hetzelfde geestelijke lichaam, we ontvangen de kroon der rechtvaardigheid, nadat we onze kronen aan Zijn voeten hebben gelegd. In die verheerlijkte positie zijn we deel van Gods geheiligd volk Israël en mogen we tijdens het Vrederijk met Christus regeren. Zijn regering is o.a. "hoeden met een ijzeren staf" (Openbaring 2:27) om het kwade te weren, maar ook het dienen en bemoedigen van hen die uit de volkeren zijn overgebleven. 

Romeinen 8:33-39 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36. Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39. noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God.......? Satan - maar ook de mensen die door hem beheerst worden - staat altijd klaar om ons aan te klagen. Ook Jesaja stelde deze vraag (Jesaja 50:7-9). Als God ons rechtvaardig heeft verklaard in Zijn Zoon, wie heeft er dan nog recht om ons aan te klagen?  Tegenover de aanklager staat de hemelse Advocaat, de Pleitbezorger: de opgstane Yeshua HaMashiach, die aan de rechterhand van God is. We zijn niet overgeleverd aan satan, we zijn het eigendom van Yeshua! 

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus...........?  Wat ons ook overkomt, we mogen overtuigd zijn van de liefde van Yeshua die gezegd heeft:

Johannes 10:28-30 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. 30. Ik en de Vader zijn Één.

omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen........  

vooral Gods volk Israël heeft het de eeuwen door moeten ontgelden, omdat satan het had voorzien op dit volk. Vrijwel alle apostelen stierven een geweldadige dood.  Maar ook onder de gelovigen uit de volken zijn er velen gedood om hun trouw aan God. Met de grote verdrukking in het vooruitzicht zullen er vele duizendtallen omgebracht worden. Maar ook geestelijke vervolging en uitsluiting, behoren tot die satanische praktijken. Zie ook Psalm 44:23 van waaruit Paulus deze tekst citeerde.  Het is allemaal 'om U', om de Here God, dat Gods kinderen worden vervolgd en gedood. Wat kan het dan lijken of  God zich verre houdt. Maar God zal recht verschaffen! 

in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad......... wat onze omstandigheden ook zijn, geen enkel lijden van deze tijd kan ons scheiden van de liefde van God. Ondanks verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaren en het zwaard. Zonder strijd in eigen kracht delen de gelovigen in de overwinning van Yeshua de Opgestane! Ook zij zullen in Hem opstaan tot heerlijkheid.  Dit maakt ons tot meer dan overwinnaars! 

Ida