English: click here!

1 Koningen 1 - Adonia grijpt de macht

David is nu een grijsaard. Hij is moe van al het lijden en strijden. Maar zoals we uit de woorden van het gebed in Psalm 71 mogen opmaken, blijft David op GOD vertrouwen:
Psalm 71:17-19 O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen.  Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.  Uw gerechtigheid, o God, reikt tot in de hoogte, want U hebt grote dingen gedaan. O God, wie is aan U gelijk?

Psalm 71:9 Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom; verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat.

SAMENZWERING TEGEN DE KONING EN PROFETIE VOOR ONZE TIJD


Psalm 2:2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

3. Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!


Na Absalom is het nu Adónia, één van de andere zonen van David, die een samenzwering tegen David smeedt om de troon te bemachtigen. Deze Adónia heeft blijkbaar niets geleerd uit het noodlottige einde van zijn broer. Bovendien had de opvoeding van deze jongeman te wensen overgelaten. Zijn vader had hem nooit vermaand en hem nooit afgeremd, zodat Adónia van kinds af aan altijd gedaan had wat hijzelf wilde, en ook in alles zijn zin gekregen had 1 Kon. 1:6). Maar GOD kastijdt die Hij liefheeft!

Hebreeën 12:9 En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven?

 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zien we profetisch in de gebeurtenissen rondom David en Adonia, de ontwikkeling van het antichristelijk rijk. In vers 6 van dit hoofdstuk staat eveneens dat Adonia knap van gestalte was en hij had blijkbaar al veel aanhangers om zich heen verzameld en wagens en ruiters aangeschaft om daarmee indruk te maken. Dit is de strategie van de antichrist. Het lijkt allemaal zo mooi, zo indrukwekkend. Of het rechtvaardig en eerlijk is lijkt minder belangrijk. De mensen vragen zich dat niet af en volgen deze knappe, indrukwekkende man.

Van mensen die zich op de weg van de antichrist bevinden en zich daarop thuis voelen zegt Yeshua in Openbaring 17, vers 17:

 

Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn

 

Bij de fontein Rogel is het feest van Adónia in volle gang. Iedereen die uitgenodigd is heeft zich rond Adónia geschaard. We zien daar de afvallige Joab, maar ook Abjathar die de genadige woorden – “Blijf bij mij” -  van David vergeten heeft. De andere zonen van David hebben zich ook bij hun broer Adónia aangesloten. Er is één uitzondering: Sálomo, die niet uitgenodigd is. Hij is door GOD verkozen om opvolger van David te worden.

1 Samuel 22:23 Blijf bij mij (Abjathar), wees niet bevreesd, want wie mij naar het leven staat, staat u naar het leven. Bij mij zult u echter veilig zijn.

 

Adonia had zichzelf uitgeroepen tot koning. Salomo werd benoemd door zijn vader. In vers 24 van het hoofdstuk zegt de profeet Nathan tegen koning David:

 

 “Mijn heer de koning, hebt ú gezegd: Adonia zal na mij koning zijn, en híj zal op mijn troon zitten?” Nee…. dat had David als vader niet gezegd. En wat zegt Yeshua?

 

Joh. 5: 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, IN ZIJN EIGEN NAAM, die zult u aannemen. 44 Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt?

Ook vandaag de dag verheft de mens zich op elk gebied om eigen eer te zoeken. Er is echter één gedachte waar hij zich niet om bekommert: de wil van GOD te kennen. Het is de Goddelijke wil om de wereld een Koning te geven Die Hij daarvoor bestemd heeft: de Vredevorst: Yeshua haMashiach. Deze Koning is nu nog verworpen en veracht. Hij wordt niet uitgenodigd op de vrolijke feesten van de wereld, net zo als Salomo, de profeet Nathan en de priester Zadok niet werden uitgenodigd op het feest. En evenmin is daar een plaats voor hen die Hem vrezen.

Adonia had zijn eigen priester Abjathar die hij had weggehaald uit het koninkrijk van David.  Wereldpolitiek en wereldreligie gaan immers samen. Maar straks komt het grote complot van alle tijden. Het zal een tijd zijn van wetteloosheid. Dat betekent dat de geboden van JHVH worden vervangen door de wetten van satan. Het mensdom kiest voor de antichrist.

De antichrist is zich druk aan het voorbereiden om de plaats van de Koning der koningen, Yeshua haMashiach, in te nemen. De derde tempel is in voorbereiding.   De Noachitische wetten en de Abrahamitische akkoorden zijn valse akkoorden en wetten die de macht van de antichrist vertegenwoordigen.
Messias Yeshua heeft het ons allemaal voorzegd, maar velen geloven Zijn woorden niet.

We gaan naar één wereldregering en één wereldreligie toe onder heerschappij van de antichrist: de pseudo Christus, die een instrument in de handen van satan is.  De tweede komst van Yeshua haMashiach denkt hij hiermee tegen te kunnen houden. Satan heeft zijn draaiboek, die hij met de zijnen in het geheim heeft samengesteld en dat nu beetje bij beetje in de openbaarheid wordt gebracht, omdat de tijd er rijp voor is. Dat maakt satan niet uit, maar JHVH.
Het is allemaal voorzegd in Gods Woord en in de profetieën.

Satan maakt gebruik van politiek en religie waar het Woord van God het zwijgen wordt opgelegd. Maar Zijn wil geschiede in de hemel en de aarde en een ieder zal moeten kiezen, zoals in de tijd van David. Wil je de echte koning gehoorzamen of wil  je rebelleren met iemand die zichzelf tot koning verheft .

David is een type van Yeshua haMashiach en verwijst naar Koning Yeshua.
Tegen David vonden vele complotten plaats.  Tegen Koning Yeshua geestelijk ook. Het is de strijd van Genesis 3:15 die tot een climax komt.
Het is profetie die voor deze tijd is geschreven.

In Johannes 5:43-47 spreekt de Here Jezus tot de Joden (die onder aanvoering van de Farizeeën en de schriftgeleerden stonden):

"Ik ben gekomen in de Naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?".

In Daniël 12 moest Daniël het boek verzegelen tot de eindtijd. Dit is in tegenstelling tot het boek Openbaring, waarvan we in hoofdstuk 22 vs. 10 lezen: "Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij". Het verschil is wel duidelijk. Tussen Daniël en Openbaring vindt er een belangrijke gebeurtenis plaats, dat is het verlossingswerk van de Here Jezus Christus. Daarom moest Daniël zijn boek verzegelen. Het zou pas tot volle ontplooiing kunnen komen in de tijd van het einde. En deze eindtijd was in de tijd van het boek Openbaring al ingegaan.

Bij de uitstorting van de Heilige Geest lezen we deze woorden: “Dit is het waarvan de profeet Joël gesproken heeft: het zal zijn in de laatste dagen”. Toen zijn de laatste dagen begonnen en vandaag bevinden we ons in de grote slotfase van het eindgebeuren. Daarom is het nu tijd om niet alleen het boek Openbaring en de andere profetenboeken te bestuderen, maar zeker ook het boek Daniël.


De antichrist komt.

"Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid." (2 Thessalonicenzen 2:1-12)

1 Johannes 2:18-23
Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader";

1 Johannes 4:1-3
"Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld" en

2 Johannes 7
"Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist".

 

Volgens de Bijbel komt er in de laatste jaren van de eindtijd een systeem waarin niemand - in de hele wereld of in het 'rijk van het Beest' - nog iets zal kunnen verkopen of kopen zonder een getal en het daaraan verbonden teken (Opb. 13:16-18).

Openbaring 13:16-18  En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. 

TERUG NAAR DE GEBEURTENISSEN IN 1 KONINGEN 1:

Binnen afzienbare tijd zal de ware Vredevorst koning worden over het Vrederijk in Israël en van daaruit naar de wereld. Hij is door Zijn Vader daartoe aangewezen. Maar voor die tijd zal een afgevallen zoon van God, de Antichrist eveneens het koningschap naar hem toe trekken, terwijl hem dat niet toekomt.

Ook dan zal de Hemelse Vader de touwtjes in handen hebben en het zal de antichrist niet gelukken. Maar hoeveel mensen trappen hierin, net zoals bij Adonia? Er is waakzaamheid geboden!!
In de centrale as van het tweede deel van de chiastische structuur staat:  “Vervolgens moet u op de bazuin blazen en zeggen: Leve koning Salomo!”  en in vers 39 staat dat het ook werkelijk gebeurt:
“Ze bliezen op de bazuin, en heel het volk zei: Leve koning Salomo!” (De naam Salomo betekent "vrede". Onder heerschappij van Koning Salomo is er vrede en welvaart.)

De bazuinen worden ook geblazen als Yeshua het koningschap aanvaardt. “Leve de Vredevorst, de koning van het Vrederijk!” En de bazuin zal klinken…..

Openbaring 11:15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Jur