English & other languages: click here!

Jeremia 50 (B) profetie over Babel

Vervolg van Jeremia 50 (A) vers 1 tm 22)

De verzen 21-32 bevatten de oordelen over Babel

De verzen 33-34 zijn een herhaling van de beloften van herstel voor Israël

De verzen 35-46 gaan over de val van Babel. Geen volk kan God straffeloos tarten.

Het blijkt dat er voor Babel geen sprankje hoop is. Babel werd gesticht door Nimrod wiens naam 'rebel' betekent, net zo als de naam van het Babels 'Merathaïm' genoemd in vers 21 'dubbele rebellie' betekent. Nimrod wàs ook werkelijk een rebel die God tartte. Nimrod, bouwer van de 'toren van Babel' was stichter en koning van Babel, die niet alleen een geweldenaar op aarde maar ook in het rijk van de duisternis was. Met geweld drong hij het dodenrijk binnen door middel van spiritistische kennis en kracht. Hij was de eerste geweldenaar in de geestenwereld en daarmee een beeld en voorloper van de laatste tegenstander van God en Christus in ons tijdperk: de antichrist! Bij de torenbouw zei YAHWEH: "Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn." Satan heeft dit doel in deze tijd nog sterker voor ogen staan en probeert dit te bereiken met één volk: de wereldregering en één taal: dankzij bijvoorbeeld de Google-vertaalsoftware verstaan we elkaar steeds beter, ook de éne geestelijke taal: het gemeenschappelijk dienen van de antichrist, mogelijk gemaakt door Artificial Intelligence (AI).  New Age, gecombineerd met humanismne, een verzamelbak van doe-het-zelf-godsdiensten, baant de weg voor één grote wereldgodsdienstGa uit Babel! Ga uit het geestelijke Babel dat als onkruid de hele aarde overwoekert. Zo niet, dan zul je omkomen als Gods plagen over de wereld gaan.


Jeremia 50:23-27 Hoe is de moker van heel de aarde afgehakt en stukgebroken! Hoe is Babel tot een verschrikking geworden onder de heidenvolken! 24. Ik heb voor u een strik gezet en u werd ook gevangen, Babel, maar zelf wist u het niet. U bent betrapt en ook gegrepen, omdat u zich in de strijd tegen de HEERE hebt gemengd. 25. De HEERE heeft Zijn schatkamer geopend en de instrumenten van Zijn gramschap naar buiten gebracht, want dit is een werk van de Heere, de HEERE van de legermachten, in het land van de Chaldeeën. 26. Kom ertegen op van het einde van de aarde, open zijn graanschuren, stapel het op als korenhopen en sla het met de ban, laat het geen overblijfsel hebben. 27. Breng al zijn jonge stieren om met het zwaard, voer ze af ter slachting. Wee hun, want hun dag is gekomen, de tijd van de vergelding aan hen.


Hoe is de moker van heel de aarde afgehakt en stukgebroken........! Er klinkt een vreselijk geluid van oorlog in het land der Chaldeeën (vers 22).  Omdat Babel veel volken heeft verpletterd (Nimrod begon er al mee), wordt het vergeleken met een zware hamer: een moker. Die hamer is nu zelf stuk geslagen en gebroken. Babel is geworden tot een verschrikking onder de heidenvolken.

Ik heb voor u een strik gezet en u werd ook gevangen, Babel......... Babel dat zich sterk en onoverwinnelijk waande, is inderdaad in een strik getrapt. We weten dat uit de opgetekende geschiedenis van de Griekse geschiedschrijver Herodotus. De Eufraat was een strategische bescherming voor de stad Babel. Maar Kores/Cyrus groef een kanaal voor de rivier in een andere richting, om de stroming van de rivier om te leiden; hij wachtte op die tijd waarin de koning en de inwoners zich hadden overgegeven aan losbandigheid: in het holst van de nacht damde hij de rivierstroming af, en hij en zijn leger kwamen moeiteloos binnen via de oude Eufraat-bedding, waaruit het water was weggeleid. Dit was de strik waarover de profeet hier spreekt, die door Babel niet was opgemerkt.
De HEERE heeft Zijn schatkamer geopend en de instrumenten van Zijn gramschap naar buiten gebracht...... YHWH gaat alles inzetten in de strijd om Babel ten val te brengen.  

Kom ertegen op van het einde van de aarde, open zijn graanschuren........ breng al zijn jonge stieren om...... Jeremia roept op met de wapens aan te vallen, vanaf het einde van de aarde. Babel moet worden vernietigd. Het geldt ook voor zijn graanvoorraden en zijn vee. Tegelijkertijd ziet de vernietiging van de graanvoorraden op de vernietiging van het volk van Babel, door hongersnood. 

En de vernietiging van het vee betekent de dood. De stieren die ooit aan de afgoden van Babylon waren geofferd, maar ook tot voedsel diende, zouden worden vernietigd in de komende slachting die over Babylon zou komen. In onze tijd zien we de beperkingen die de landbouwers en veehouders worden opgelegd die ongetwijfeld tot voedseltekorten en honger leiden.

Het zou  wel eens  het oordeel over onze geestelijke verbondenheid aan Babel kunnen zijn.  


Jeremia 50:28-32 Hoor hen die gevlucht zijn en die ontkomen zijn uit het land Babel, om in Sion te verkondigen de wraak van de HEERE, onze God, de wraak voor Zijn tempel: 29. Laat u horen tegen Babel, schutters, allen die de boog spannen. Beleger het aan alle kanten, laat niemand ervan ontkomen. Vergeld het naar zijn werk, doe het overeenkomstig alles wat het zelf gedaan heeft. Want het heeft overmoedig gehandeld tegen de HEERE, tegen de Heilige van Israël. 30. Daarom zullen zijn jongemannen vallen op zijn pleinen en al zijn strijdbare mannen zullen op die dag verdelgd worden, spreekt de HEERE. 31. Zie, Ik zál u, overmoedige! spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten. Want uw dag is gekomen, de tijd dat Ik u straffen zal. 32. Dan zal de overmoedige struikelen en vallen, en er is niemand die hem opricht. Ja, Ik zal een vuur aansteken in zijn steden, dat alles om hem heen verteert.


Hoor hen die gevlucht zijn en die ontkomen zijn uit het land Babel........ Hier lezen we over Israëlieten die tijdens de inval in Babel gehoor hebben gegeven aan de oproep in Jeremia 50:8: "vlucht weg uit Babel!" Ze gingen naar Sion en verkondigden "de wraak van de HEERE, onze God, de wraak voor Zijn tempel".  Babel en zijn god Bel claimden de overwinning op Jeruzalem als een overwinning van Bel op de God van Israël. De HEERE nam Babel het meest kwalijk dat zij de tempel in Jeruzalem vernietigd hadden. (Jeremia 51:11)

schutters, allen die de boog spannen. Beleger het aan alle kanten, laat niemand ervan ontkomen....... Schutters zijn soldaten die schieten en hier met pijl en boog. Ze worden geroepen om Babel in te nemen. Ze moeten net zo wreed te werk gaan als de Babyloniërs bij hun veroveringen. Daarom zullen de jonge mannen van Babel als soldaten sneuvelen in de strijd, zoals in Damascus. (Jer. 49:26)

Want het (Babel) heeft overmoedig gehandeld tegen de HEERE, tegen de Heilige van Israël........... overmoed en trots is in Gods ogen een grote zonde. Maar o wat komt dat vaak voor onder ons mensen, ja niet minder onder christenen. Het is een zonde van Babel, waarmee het mensdom is besmet, maar waarvan hij zich moet bekeren. ‘Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden’. (Lukas 18:14) Eigen roem stinkt. ‘Wie roemt, roeme in de HEERE.’ (2 Kor. 10:17)

Zie, Ik zál u, overmoedige! spreekt de Heere....... Het is om de trots en hoogmoed van Babel dat YHWH dit land “u, overmoedige!” noemt. Net als bij Moab (Jer. 48:29-30) en Edom (Jer, 49:16) zijn trots en hoogmoed redenen voor YHWH om te straffen. Alle steden van het grote rijk zullen worden verbrand en niemand zal te hulp komen.


Jeremia 50:33-34 Zo zegt de HEERE van de legermachten: De Israëlieten zijn onderdrukt geweest, tezamen met de Judeeërs. Allen die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden, zij hebben geweigerd hen los te laten. 34. Maar hun Verlosser is sterk, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. Hij zal hun rechtszaak zeker voeren, opdat Hij het land tot rust zal brengen, maar de inwoners van Babel doet Hij sidderen.


Allen die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden...... Babel dat inmiddels zelf afhankelijk was van Perzië wilde de ballingen niet laten gaan. Toch is er een aantal tussen uit geknepen. Blijkbaar ging dat niet gemakkelijk. Zij zijn de 'bokken' die voor de kudde uit zijn gegaan, zoals dat in Jeremia 50:8 wordt genoemd.

Hij zal hun rechtszaak zeker voeren, opdat Hij het land tot rust zal brengen...... Maar de God van Israël is niet van Zijn voornemen af te brengen om Zijn volk te redden en terug te brengen naar het land van de belofte, nadat het land zijn ontnomen sabbatsrust heeft kunnen nemen. (2 Kron. 36:21) Alle volken die Israël verdrukt hebben zullen de gevolgen ondervinden. God voert hun rechtszaak. Zij zullen geen positie krijgen in het komende Koninkrijk van God. 


Jeremia 50:35-38 Het zwaard over de Chaldeeën, spreekt de HEERE, en over de inwoners van Babel, over zijn vorsten en over zijn wijzen! 36. Het zwaard over die snoevers, zodat zij dwaas zullen handelen, het zwaard over zijn helden, zodat zij ontstellen! 37. Het zwaard over zijn paarden en over zijn strijdwagens, over alle mensen van allerlei herkomst die in zijn midden zijn, zodat zij als vrouwen worden! Het zwaard over zijn schatten, zodat zij geplunderd worden! 38. De droogte over zijn wateren, zodat zij droogvallen! Want het is een land van beelden. Zij gedragen zich als een waanzinnige door verschrikkelijke afgoden!


Het zwaard over de Chaldeeën, spreekt de HEERE......  de HEERE wil voor eens en voor altijd afrekenen met Babel. Jeremia 50:34 Hij zal hun rechtszaak zeker voeren, opdat Hij het land tot rust zal brengen, maar de inwoners van Babel doet Hij sidderen. Dan volgt het profetische woord over het zwaard. Het is het zwaard dat de HEERE heeft opgeroepen over Babel. Jeremia 25:29 Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde, spreekt de HEERE van de legermachten. Dit ziet dan weer profetisch op het eind der tijden, waarin de hele wereld door het Babels denken en handelen wordt beheerst. Zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? (Lukas 18:8b) Het zal een overblijfsel zijn. 

In ons hoofdstuk wordt op een rijtje gezet wie en wat allemaal door Gods zwaard getroffen wordt:

Jeremia 50:35   Het zwaard over de Chaldeeën, spreekt YHWH, en over de inwoners van Babel, over zijn vorsten, wijzen 
Jeremia 50:36   Het zwaard over die snoevers, zodat zij dwaas zullen handelen,
Jeremia 50:36   Het zwaard over zijn helden, zodat zij ontstellen!
Jeremia 50:37   Het zwaard over zijn paarden en over zijn strijdwagens, over alle mensen van allerlei herkomst die in zijn                                      midden zijn, zodat zij (angstig) als vrouwen worden!
Jeremia 50:37   Het zwaard over zijn schatten, zodat zij geplunderd worden!

Alles en allen waarin een land en een volk sterk is of lijkt: de leiders, de wijzen, waaronder ook de waarzeggers gerekend worden,  de orakelpriesters, de legers, de paarden en de wagens en niet te vergeten de voedselvoorraden, de rivieren en de afgoden, zij worden allen door het zwaard van YHWH gedood, vernietigd of nutteloos gemaakt. Het vonnis over Babel is geen 'gewone' afstraffing, maar krijgt – net zoals het lot van de andere volken – de kenmerken van het oordeel dat Sodom en Gomorra ten deel viel. Het betekent niets meer en niets minder dan het einde van het volksbestaan. 

De droogte over zijn wateren, zodat zij droogvallen!.......Babel kent vele stromen (psalm 137:1) waarvan de landbouw afhankelijk is. Ze drogen op (Jeremia 51:13). Ook Openbaring 16:12 voorzegt dat vóór de wederkomst van Christus de Eufraat zou opdrogen; dat is precies wat nu gebeurt! Dat lijkt me een zeer duidelijke en ernstige waarschuwing voor iedereen - ook christenen! - die weigeren te accepteren, dat de profetieën in de bijbel waarheid zijn en beweren, dat het niet meer dan bangmakerij is… of dat het toeval is. Onderstaand enkele foto's die het droogvallen van de Eufraat illustreren:

Want het is een land van beelden........ het woordje 'want' geeft aan dat de afgoderij de oorzaak is van alles wat Babel overkomt. Het land is vol afgodsbeelden. Het maakt dat de bevolking zich gedraagt als waanzinnigen.


Jeremia 50:39-40 Daarom zullen er wilde woestijndieren met hyena's wonen, struisvogels zullen er wonen. Er zal voor altijd niet meer in worden gewoond, van generatie op generatie zal het niet worden bewoond. 40. Zoals God Sodom en Gomorra en de naburige plaatsen ervan ondersteboven heeft gekeerd, spreekt de HEERE, zo zal niemand daar wonen en geen mensenkind erin verblijven.


Het land zal worden bewoond door woestijndieren, hyena’s en struisvogels....... De Hebreeuwse woorden hiervoor: צִיִּים tziyyim en  אִיִּים iyyim worden soms als dieren beschouwd, maar er was iets griezeligs aan wezens die verwoeste steden bewoonden. Woorden als  demonen en boze geesten zouden toepasselijker lijken.

Babel wordt verwoest en zonder volk achtergelaten (Jes. 13:20-22). Het zal zijn als bij de vernietiging van Sodom en Gomorra. (Gen. 19:24-25 en Deut.  29:23)


PROFETIE OVER BABEL

Jeremia 50:41-43 Zie, er komt een volk uit het noorden, een grote natie, en talrijke koningen worden opgewekt van de uithoeken van de aarde. 42. Boog en werpspies hanteren zij, meedogenloos zijn zij, zij zullen geen medelijden hebben. Hun stem bruist als de zee, op paarden rijden zij, als mannen voor de strijd opgesteld, tegen u, dochter van Babel. 43. Toen de koning van Babel het bericht over hen hoorde, verloor hij de moed. Benauwdheid greep hem aan, smart als van een barende vrouw.

PROFETIE OVER JUDA

Jeremia 6:22-24 Zo zegt de HEERE: Zie, een volk komt uit het land in het noorden, een grote natie zal opgewekt worden van de uithoeken van de aarde. 23. Boog en werpspies grijpen zij vast, meedogenloos is het, zij zullen geen medelijden hebben. Hun geluid bruist als de zee, en zij rijden op paarden, als mannen opgesteld voor de strijd tegen u, dochter van Sion. 24. Wij hebben het gerucht over hem gehoord, wij hebben de moed verloren, benauwdheid heeft ons aangegrepen, smart als van een barende vrouw.


Misschien is het je al opgevallen. Er is een opmerkelijk gegeven in het laatste deel van Jeremia 50. Er is namelijk een letterlijke overeenkomst met profetieën elders in Jeremia. Wat wil dit zeggen? We zullen het zien. Het komt trouwens vaker voor in Jeremia dat we een stukje van een profetie ongeveer letterlijk op verschillende plaatsen tegen komen. In bovenstaand voorbeeld is de eerdere profetie voor Jeruzalem nu van toepassing op Babel. Dat heeft er mijns inziens mee te maken dat Babel op dezelfde manier gestrafd zal worden als Babel Israël gestraft heeft. Nog een voorbeeld: 

PROFETIE OVER BABEL:

Jeremia 50:44-46 Zie, zoals een leeuw zal hij opkomen uit de glorie van de Jordaan tegen de sterke woonplaats, want in een ogenblik zal Ik hem eruit doen wegsnellen. En wie daarvoor uitgekozen is, zal Ik erover aanstellen. Want wie is Mij gelijk en wie zou Mij dagvaarden? En wie is die herder die voor Mijn aangezicht standhouden zou? 45. Daarom, hoor het raadsbesluit van de HEERE dat Hij over Babel genomen heeft, en Zijn plannen die Hij bedacht heeft tegen het land van de Chaldeeën: Voorwaar, de geringsten van de kudde zullen hen wegslepen! Voorwaar, men zal de woonplaats boven hen verwoesten! 46. Van het gerucht dat Babel ingenomen is, beeft de aarde en geschreeuw wordt gehoord onder de volken.

PROFETIE OVER EDOM:

Jeremia 49:19-21 Zie, zoals een leeuw zal hij opkomen uit de glorie van de Jordaan, tegen de sterke woonplaats; want in een ogenblik zal Ik hem eruit doen wegsnellen. En wie daarvoor uitgekozen is, zal Ik erover aanstellen. Want wie is Mij gelijk en wie zou Mij dagvaarden? En wie is die herder dat hij voor Mijn aangezicht standhouden zou? 20. Daarom, hoor het raadsbesluit van de HEERE dat Hij over Edom genomen heeft, en Zijn plannen die Hij bedacht heeft tegen de inwoners van Teman: Voorwaar, de geringsten van de kudde zullen hen wegslepen! Voorwaar, men zal hun woonplaats boven hen verwoesten! 21. Van het geluid van hun val beeft de aarde, het geschreeuw – bij de Schelfzee wordt het geluid daarvan gehoord.

Door een kleine aanpassing van de tekst wordt één ding heel duidelijk: Wat Babel andere volken aandeed – in dit
geval Edom en Jeruzalem – keert terug op zijn eigen hoofd.

Maar er is meer........ De leeuw in Jeremia 50:44 is nu Kores/Cyrus; in Jeremia 49:19 was het Nebukadnezar.  Uit de combinatie van deze schriftgedeelten zien we dat zowel Edom als Babel onder hetzelfde oordeel vallen. Uit meerdere Bijbelgedeelten komt naar voren dat ook Amalek onder dat oordeel valt, waarschijnlijk valt dit samen met Edom. Er is voor hen geen hoop. Het zijn de volken die zich aan satan hebben verbonden. Hen wacht de ondergang samen met degenen uit de wereld die zich met hen hebben verbonden. Uitgezonderd hen die zich losmaken van dit volk en van de geest van Babel/Edom en zich laten reinigen door het bloed van Yeshua. In Israël vindt er bij een overblijfsel rouw en bekering plaats en ontvangen ze Gods vergeving (Jeremia 50:20). Met hen - en hun metgezellen uit de heidenen (Ezechiël 37:16) -  gaat YHWH in Zijn Koninkrijk op aarde verder om een volk te vormen naar Gods welbehagen:

Jesaja 60:10-12
Want ook al vernietigde Ik u in mijn toorn,

Ik zal genadig voor u zijn door mijn welbehagen.

Uw poorten zullen dag en nacht openstaan

om de rijkdommen van vele landen door te laten.

De koningen van de hele wereld zullen tot uw beschikking staan.

Want de volken die weigeren uw bondgenoot te zijn, zullen verdwijnen;

zij zullen worden vernietigd.

Ida