English: click here!

Jesaja 1 Rechtzaak tegen het volk

Jesaja 1 begint met ongeveer dezelfde openingszin als het lied van Mozes  (Deuteronomium 32:1)

Jesaja: Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt:

Mozes: Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen.

Het gebeurt in de Bijbel vaker dat hemel en aarde tot getuige geroepen worden, als er ernstige feiten naar voren worden gebracht. 

Deuteronomium 4:26 dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden.”

We weten dat de aarde verontreinigd wordt door onrechtmatig vergoten bloed. Numeri 35:33.

“Hoor hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt”. Zei God tegen Kaïn toen die net zijn broer Abel had doodgeslagen. Genesis 4:10  

Mattheüs 23, vers 35

opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar.

Hemel en aarde zou van Gods grootheid moeten getuigen, ze zijn het prachtige werk van Zijn handen.

Dan volgt er een opsomming van oppervlakkig gezien goede zaken:

  • er worden offers gebracht
  • De  nieuwemaansdagen, feesten en sabbatten worden gevierd
  • Ze lopen de deur plat in het heiligdom
  • En ze spreiden hun handen naar omhoog om te bidden

Maar het hart is er niet bij. Als ze het heiligdom uit zijn benadelen ze anderen. Ze doen geen recht aan weduwe en wees. Ze zijn niet eerlijk en ze bedriegen God met hun vele religieuze activiteiten, waarvan God gruwt.  God vergelijkt het volk en zijn leiders met Sodom en Gomorra.

Wie een huisdier heeft weet hoe aanhankelijk en trouw zo’n beest kan zijn en hoe hij zijn baas vertrouwt. Maar hoe staat het met de mens tegenover God?

 

3 Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis,

Mijn volk heeft geen inzicht.

 

Deze jammerklacht van God geldt niet alleen voor de Joden in Jeruzalem. Helaas doet zich dat ook onder “christenen” voor. Men is gericht op geld en aanzien, op zijn eigen voordeel, in plaats van vertrouwen te hebben in God en om te zien naar de armen en hen die in nood zijn. Er is geen liefde tot God en de naaste, men staat zelf centraal. Er is wedergeboorte nodig.

We zien steeds dat er een overblijfsel is, die YAHWEH wel trouw blijft. Die Hem wil dienen met zijn hele hart.

 

8 De dochter van Sion is overgebleven

als een hutje in een wijngaard,

als een nachthutje op een komkommerveld,

als een belegerde stad.

 

Op die dag zal Ik oprichten

de vervallen hut van David.

Zijn scheuren zal Ik dichtmaken,

en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten,

Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;

Amos 9:11

  

O, als YAHWEH hen niet had bewaard,  als een getuige van trouw, dan was het met hen net zo gegaan als met Sodom en Gomorra, die door God gespaard zouden zijn als er tien rechtvaardigen waren overgebleven.  Zo is ”het hutje in de wijngaard” de bewarende factor geweest voor Juda en Jeruzalem.

Maar er klinkt nog een oproep tot herstel in zulke liefdevolle krachtige woorden:

 

Terwijl ik me realiseer dat het vanaf vers 22 specifiek over Jeruzalem gaat, komt me een strofe van Psalm 87 berijmd in de gedachten:


Men spreekt van u zeer heerlijke dingen,

O schone stad van Isrels Opperheer.

 

Volgens vers 21 was Jeruzalem eenmaal een trouwe stad. Wanneer was Jeruzalem een trouwe stad? Was dat ten tijde van de regering van David en Salomo die beiden een voorafschaduwing waren van de grote Vredevorst Yeshua? Er heerste gerechtigheid en recht in de stad van God.

In het begin van dit hoofdstuk lazen we hoe ontrouw het volk van God was geworden. Ze liepen de voorhoven plat, en ze offerden vele dieren. Maar God had daarin geen behagen. Alles leek voor het oog heel gelovig, heel religieus, maar het was uiterlijke schijn. Het hart was er niet bij betrokken. God noemt de leiders van Zijn volk zelfs “dieven en moordenaars”.

Ik las ergens dat het in de vertaling niet zo tot zijn recht komt, maar de grondtekst maakt o.a. door het ritme in de verzen 21-23 duidelijk dat we met een "dodenklacht", een klaaglied over een gestorvene van doen hebben. Zo deed David dat na de dood van Saul en Jonathan: "hoe zijn de helden gevallen".  Jesaja zingt een klaaglied op de dood van Jeruzalem. Dat is heel schrijnend, want als Jesaja dit lied zingt, is Jeruzalem nog springlevend. Het leven gaat ongestoord zijn gang. Men vindt het wel goed zo. Maar in Gods ogen was Jeruzalem dood. Het is triest dat mensen denken dat ze nog bruisen van leven, maar ze zijn geestelijk dood. Net zo als de gemeente in Sardis: "Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood." Openbaring 3:1 

Waarom was Jeruzalem dood? Hoe kwam dat? Het had alles te maken met het loslaten van de HERE en Zijn Verbond. Er was eens een tijd dat Jeruzalem leefde, zingt Jesaja in zijn klaaglied. Toen was de stad vol recht en gerechtigheid. Betrouwbaar en trouw aan haar Man en Maker. Maar nu is dat veranderd. Als Jeruzalem in vers 21 een hoer genoemd wordt, wil dat zeggen dat men de afgoden naliep en daarbij ook de normen van God voor de beleving van seksualiteit overboord had gezet. Hetgeen meestal tot uiting kwam in vormen van tempel prostitutie. In vers 29 wordt daarop ook gezinspeeld.


Jesaja 1:29 Want zij zullen beschaamd worden vanwege de eiken die u begeerd hebt, en u zult rood worden van schaamte over de tuinen die u uitgekozen hebt.

 

We lezen in vers 21 en 25 – zie het gele C-blok – in de chiastische structuur, dat het zilver verontreinigd is met schuim. Zilver wordt vaker in de Bijbel als een beeld van diepgaande reiniging gebruikt. Zo wordt het als symbool voorgesteld van de zuiverheid van Gods Woord:

De woorden van de HERE zijn zuivere woorden, gedegen (beproefd) zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. Psalm 12:6

De vakman die het zilver moest zuiveren, deed dat niet in één behandeling, maar steeds weer opnieuw, totdat alle onreine deeltjes van lood, tin enz. eruit verwijderd waren en hij zijn eigen gezicht daarin weerspiegeld zag. Zo weerspiegelt Gods Woord het aangezicht van de Almachtige en zo weerspiegelde het vlees geworden Woord Gods aangezicht.  

 

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; …   Johannes 14:9

Er moet weer recht en gerechtigheid toegepast worden: rechters als vroeger en uw raadslieden als in het begin. In het begin benoemde Mozes rechters, die moesten rechtspreken zoals God het bekend had gemaakt. Maar….. dat zal opnieuw gebeuren. Het laatste vers in de chiastische structuur spreekt daarvan. Door recht en gerechtigheid zal Jeruzalem weer de getrouwe stad zijn. Dan zal de Vredevorst daar de scepter zwaaien en regeren met een ijzeren roede, zodat het onrecht geen kans meer krijgt.

 

Het is goed dat God ons voor ogen houdt dat de toekomst een belofte inhoudt, anders zouden we het niet meer zien zitten. Niettemin bepaalt de centrale as ons erbij dat er eerst een oordeel en een reiniging moet plaatsvinden. Net zo als Gods Woord zeven maal gelouterd is, ondergaat ook Zijn volk Israël en wie uit de heidenen aan Israël zijn toegevoegd een diepgaande loutering.

God komt tot Zijn doel, zoals Hij dat bepaald heeft:

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

Mattheüs 25:34