English & other languages; click here!

Jesaja 11 - De Vredevorst - Herstel van Israël

Jesaja kondigt aan dat de Messías zal voortkomen uit Isaï, de vader van David, uit de stam van Juda. Hij zal volmaakt vervuld zijn met de Geest van YAHWEH. Zijn Rijk is een Koninkrijk van volmaakte vrede. Een nieuwe David zal Hij zijn, een Messias-Koning. Een rechtvaardige koning van een koninkrijk dat niet van deze wereld is. De mensen, maar ook de dieren gaan in vrede en harmonie met elkaar om. Dit rijk zal {na een korte eindstrijd} overgaan in de nieuwe aarde, het hemels Jeruzalem, dat op aarde neerdaalt. Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat over het herstel van Israël. Het volk dat naar Assyrië in ballingschap was gegaan, komt terug naar het beloofde grondgebied van Israël. God zal de Eufraat in zeven stromen verdelen, zodat het volk te voet erdoor zal kunnen gaan. De vijandschap tussen Efraïm en Juda is dan voorbij. 


Jesaja 11:1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï....... in de tijd dat Yeshua zou worden geboren, was er niets meer over van het eens zo roemrijke koningshuis van David, de zoon van Isaï. Het was een oude afgehakte boomstronk, waarvan geen leven meer leek te verwachten. Maar..... de Wortel in de grond kon nog wel levend water uit de grond optrekken, waardoor er een klein groen Twijgje groeide uit die afgestorven stronk. Dat Isaï hier genoemd wordt heeft te maken met Gods trouw aan het verbond met David {2 Samuël 7:13-14}. De Wortel en het nageslacht van David worden ook genoemd in Openbaring 22:16 en zijn namen van Yeshua die verband houden met de zegening van Israël en de wereld. 

een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen....... Jesaja bracht Gods boodschap over dat, hoewel het volk in ballingschap zou gaan, dit niet het eind betekende. Er was hoop op de komst van die nieuwe koninklijke Loot, die vruchten zou voortbrengen. 

Op Hem zal de Geest van YAHWEH rusten:..... dat kleine groene Twijgje barst als het ware van het LEVEN. Zijn Geest is een levendmakende Geest {1 Korinthe 15:45}. Het was de Geest van God! Die Geest rustte eens ook op David {1 Samuel 13:16} en zal ook op de Messias rusten.  De Geest van wijsheid en inzicht.......  van Yeshua staat geschreven in 1 Korinthe 1:30 ....... Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,

de Geest van raad en sterkte....... dat refereert aan Jesaja 9:5B En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, RAADSMAN, STERKE GOD, Eeuwige Vader, Vredevorst.

De Geest van de kennis en de vreze des HEEREN........ deze eigenschappen kun je niet van elkaar scheiden. Je kunt in je leven de YAHWEH niet méér kennen dan de mate waarin je Hem vreest –

Jesaja 11:3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. 4. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.

Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN....... op het eerste gezicht een vreemde uitdrukking, Maar ik bedacht dat er ook zoiets staat dat betrekking op ons gelovigen heeft. Als wij een diep ontzag hebben voor YHWH {de vreze des HEEREN} zullen wij die geur van Christus verspreiden onder degenen met wie we in aanraking komen.  Dat kan een geur ten leven zijn voor hen die behouden worden, maar een geur ten dode voor wie Hem afwijzen.

2 Korinthe 2:14 -16 En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. 15. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan; 16. voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?

Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen....... Yeshua beoordeelde de mensen niet op wat er uiterlijk van hen te zien en te horen was. Net zoals Zijn Vader keek hij naar het hart, in plaats van de uiterlijke schijn (1 Samuel 16:7). Hij zal met rechtvaardigheid vonnissen!

Hij zal de armen en de zachtmoedigen van het land recht doen in gerechtigheid......... We zien hier de grote rechtvaardige Koning  en Rechter, die absoluut eerlijk en onpartijdig is, en die met wijsheid zal regeren en oordelen in het komende Vrederijk.

Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden..... hier zien we duidelijk de aarde onder het bewind van de antichrist. Yeshua zal die goddeloze met de adem van Zijn lippen doden. 

2 Thessalonicenzen 2:8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

Gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel...... gerechtigheid en trouw als gordel, heeft Bijbels een diepere betekenis. Het roept op tot haast en om klaar te staan, zoals de Israëlieten het brood in Egypte aten met hun lendenen omgord (Ex. 12:11). In Efeze 6:14 staat net zo als in onze tekst: "uw middel omgord met de waarheid" als onderdeel van de geestelijke wapenrusting.

Jesaja 11:6-9 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Een wolf zal bij een lam verblijven....... wat mooi als deze profetie in vervulling zal gaan. We zien soms al van die mooie youtube filmpjes waarin dieren heel liefdevol met mensen en andere dieren omgaan. Maar die andere kant is er ook. Dieren die elkaar verscheuren, net als mensen. Mensen die dieren op een vreselijke manier geweld aandoen. God belooft Zijn kinderen de allerbeste toekomst. Kinderen lopen geen gevaar bij de dieren... een kleine jongen zal de jonge leeuw en het gemeste vee drijven! Een baby'tje speelt met een adder! Een gifslang doet een peuter geen kwaad. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. De leeuw verscheurt geen prooi meer, want hij kan zich net als de koe met stro voeden. De zonde, het kwaad en de pijn zijn verdwenen op de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Ook de apostel Johannes beschrijft deze prachtige toekomst in  Openbaring 21:1-4. Paulus omschrijft het zo: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 

{1 Korinthe 2:9). De 'Heilige Berg' is de berg Sion, de woonplaats van God bij de mensen. Deze berg is het centrum van het gehele koninkrijk. Als geestelijke locatie zal deze de hele aarde bestrijken. 

de aarde zal vol zijn van de kennis van YAHWEH, zoals het water de bodem van de zee bedekt....... de hele aarde is vol van de kennis, de goddelijke aanwezigheid van onze Schepper en Zaligmaker. Net zoals water alle hoekjes en gaatjes in een vat of de zee vult, zo vult deze kennis van YAHWEH de aarde. "Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij...." Handelingen 17:28a.

Jesaja 11:10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Paulus verwijst in het Nieuwe Testament naar deze tekst:

Romeinen 15:12 En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen.

In Jesaja 5:26 werd de banier gebruikt om alle naties op te roepen om te strijden tegen Israël. Hier wordt de banier opgeheven om de zegeningen van Israëls Messias in ontvangst te nemen. 

Het is ook een oproep om het overblijfsel van Zijn volk, dat nog over is, terug te halen.  

Jesaja 11:11 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. 12. Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

Het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven...... Tijdens de regering van de Messias zal er opnieuw een uittocht van het Joodse volk plaatsvinden. Nu niet alleen om hen uit Egypte te bevrijden, maar uit alle naties waarin zij verstrooid zijn.

Hij zal met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, en uit vele landen........ de HEERE haalt ze allemaal terug. Het tienstammenrijk was naar Assyrië in ballingschap gegaan en heeft zich van daaruit verspreid. God haalt hun nageslacht terug. Er blijft er niet één achter {Jeremia 30:8}.

Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen...... Vanuit de hele wereld zal Jahweh 'de verdrevenen uit Israël' en 'de verstrooiden van Juda', verzamelen. 

Jesaja 11:13-16 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. 14. Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn. 15. Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen, en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan. 16. Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte.

Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, ....... Efraïm is in de Bijbel de zoon van Jozef en Asnat, en één van de stammen van Israël. Maar met deze naam wordt ook het tienstammenrijk bedoeld, waarbij de andere zoon van Jozef, Manasse is inbegrepen. Efraïm zal niet meer jaloers zijn op de bevoorrechte plaats van Juda, en Juda zal zich niet meer dominant opstellen tegenover Efraïm, zoals dat in de tijd van Jesaja wel het geval was. Die jaloersheid zal bij de acceptatie van Yeshua, de Messias, geheel verdwenen zijn. 

wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden....... op dit moment dat ik dit schrijf, wordt Juda aangevallen, met duizenden raketten op Gaza, Jeruzalem en Tel Aviv.  Dan lees ik dat de aanstichters daarvan uitgeroeid zullen worden. Het gaat hier in dit Bijbelgedeelte echter om mensen uit Efraïm die Juda in het nauw brengen. 

Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven....... Ze zullen straks één volk zijn en als broeders samenwonen. Die belofte wordt verder uitgewerkt door Ezechiël: 

Ezechiël 37:22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen........een beetje moeilijk te begrijpen. Volgens 'Kingcomments' ziet  dit op de toekomstige verovering van de Gazastrook. “De schouder” ziet op de westelijke berghelling: Sjefela. Daar zullen de Juda en Efraïm hen in vliegende vaart aanvallen. De naam 'Filistijnen' is in onze tijd door die bevolkingsgroep zich onterecht eigen gemaakt, maar in de tijd van Jesaja was dat wel het gebied van de Filistijnen. Verder worden ook de mensen van het oosten Edom, Moab en de Ammonieten onderworpen. Edom is het gebied van Zuid-Jordanië, Moab het gebied van Midden-Jordanië en Ammon het gebied van Noord-Jordanië. Heel Jordanië zal onder hun gezag komen.

Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan,...... zoals God voeger een doorgang maakte in de Rode Zee om Zijn volk naar het Beloofde Land te voeren, zo zal Hij ook in deze tweede Exodus de weg vrij maken om Zijn volk doorgang te verlenen. 

Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind...... zoals God de Rode Zee splitste door een sterke oostenwind {Exodus 14:21} zo maakt God ook in de Eufraat een doorgang voor Zijn volk. 

Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen, en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan...... de Eufraat was vanouds de scheidslijn tussen Israël en de oostelijke vijandige volken, Assyrië en Babel. Maar die barrière wordt door de HEERE geslecht. De rivier wordt in zeven stromen uiteen geslagen en men kan met zijn schoenen aan de overkant bereiken. 

Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, dat overgebleven zal zijn in Assyrië...... De HEERE komt Zijn volk in vele opzichten tegemoet, zoals dat ook gebeurde bij de uittocht uit Egypte.

Dit troostvolle hoofdstuk gaf een voortschrijdende openbaring van de komende Messias. Jesaja 11 getuigt van Gods trouw aan het verbond met David. Deze woorden hebben betekenis is een tijd dat Juda geregeerd werd door de slechte koning Achaz.  God werkt aan de komst van een betrouwbaar Koninkrijk, waarvan vrede, gerechtigheid en waarheid de pijlers zijn.

Ida