English & other languages: click here!

Jesaja 22b - Profetie over Sebna en Eljakim


Jesaja spreekt een oordeel uit over Sebna, de belangrijkste hofmaarschalk van de koning. Sebna had een hoge en eervolle functie aan het hof, maar gebruikte dat voorrecht om zichzelf te verheerlijken. Jesaja krijgt opdracht Sebna op te zoeken en het woord tot hem te richten. Jesaja vindt Sebna kennelijk bij de koninklijke begraafplaats, waar de koningen van David tot Achaz begraven waren (zie 1 Kon.2:10; 2 Kon.16:20). Hij is bezig met zijn eigen graf. In deze geschiedenis zit een krachtige profetische boodschap. Sebna betekent "verzadigd van eigen kracht" en Eljakim "God richt op". Zij typeren respectievelijk de antichrist, die gedreven wordt door de geest van satan en de Messias Yeshua die inderdaad op aarde verhoogd zal worden, als Hij tot koning in Jeruzalem wordt gekroond.


Jesaja 22:15-19 Zo zegt de Heere, de HEERE van de legermachten: Ga, treed binnen bij die hofmaarschalk, bij Sebna, het hoofd van de hofhouding, en zeg: 16. Wat hebt u hier of wie hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen? Dat houwt zich in de hoogte een graf uit, hakt zich in de rots een woning uit! 17. Zie, de HEERE werpt u weg met de werpkracht van een man, en rolt u op als een rol. 18. Hij zal u helemaal ineenrollen tot een kluwen, als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen. Daar zult u sterven en daar zullen uw praalwagens zijn, u, schandvlek van het huis van uw heer! 19. Ik zal u wegstoten uit uw ambt; hij zal u van uw post verdrijven.

Ga, treed binnen bij die hofmaarschalk, bij Sebna.......  Jesaja krijgt van God opdracht om een hoge functionaris aan het koninklijk hof te bezoeken. De man wordt omschreven als hofmaarschalk, schatbewaarder, hoofd van de hofhouding, rentmeester en schrijver  (2 Koningen 18:18, Jesaja 37:2).  Hizkia  was een goede koning, maar de tweede in de rij van die het land bestuurden, was dat niet. Dus moest Jesaja daar naar toe. Bij die hofmaarsschalk.... het gebruik van het woordje 'die' op die plaats is volgens de Studiebijbel heel ongebruikelijk en zou, net als in onze taal, iets van minachting uitdrukken.
Wat hebt u hier of wie hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen......?  Ook het driemaal gebruikte woordje hier (poh) maakt duidelijk dat Sebna daar helemaal niets te zoeken heeft. Sebna vond blijkbaar dat hij het wel had 'gemaakt' in het leven en zou na zijn dood onder de koningen gerekend worden. Hij zocht eer voor zichzelf. Het graf is natuurlijk niet iets wat op zichzelf staat. Het bewijst dat zijn instelling op alle fronten niet deugde. Hier wordt het karakter van de antichrist zichtbaar. Van hem wordt gezegd dat hij zich als een god zal verheffen; Daniël 11:36-37 en 2 Thessalonicenzen 2:4:

Dat houwt zich in de hoogte een graf uit, hakt zich in de rots een woning uit.......!  Hij maakte voor zichzelf een inponerend praalgraf. Jesaja laat de levensdroom van zelfverheerlijking van Sebna in duigen vallen, zijn hele bestaan valt in duigen door het oordeel wat Jesaja uitspreekt: "Zie, de HEERE werpt u weg met de werpkracht van een man, en rolt u op als een rol."  Verachtelijk weggeworpen....  Sebna wordt door de HEERE weggeworpen ‘zoals een man’ iets weggooit. Hoe hij dan nog opgerold wordt is wat raadselachtig.

Hij zal u helemaal ineenrollen tot een kluwen, als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen....... Bij de kluwen kan volgens de studiebijbel gedacht zijn aan de windsels waarmee de Egyptenaren hun doden omwikkelden, een mummie dus. Het beeld wat hier geschetst wordt lijkt op de Egyptische dodenverering. In het graf vereeuwigt de Egyptenaar zijn naam. Sebna bouwde dit imposante graf voor zichzelf in Jeruzalem, alsof hij wilde zeggen: ‘Ik zal nooit in ballingschap worden weggevoerd. Ik ben er zo zeker van dat ik hier zal sterven en dat mijn naam in ere herdacht zal worden.'  

In een wijd uitgestrekt land zult u sterven en daar zullen uw praalwagens zijn, u, schandvlek van het huis van uw heer! Het woord 'schandvlek' kan op afgodendienst wijzen (Jeremia 30:1-17; Jer. 31:1-9). In 2 Petrus 2:13 en Judas 1:12 staat het in verband met zwelgpartijen en ommatig eten. Jesaja profeteert dat Sebna zijn positie als beheerder van het paleis zal verliezen. Voigens Jes. 36:3,22 lijkt dit deel van de profetie te zijn vervuld, omdat de hierna genoemde Eljakim daar de titel draagt. Het is niet beschreven wat het einde van Sebna was. 

Ik zal u wegstoten uit uw ambt; hij (Yeshua) zal u van uw post verdrijven.........  we proeven hier de beeldspraak die vewijst naar hetgeen weldra in ons bestaan zal plaatsvinden.  De lichamelijke dood van deze schandvlek: de antichrist wordt veroorzaakt door Yeshua HaMashiach (2 Thessalonicenzen 2:8-10). 

Jesaja 22:20-24 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Mijn dienaar Eljakim, de zoon van Hilkia, zal roepen. 21. Ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw gordel ombinden, en uw heerschappij zal Ik in zijn hand leggen. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. 22. En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen. 23. Ik zal hem als een pin vastslaan in een stevige plaats, zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader. 24. Dan zal men heel het gewicht van het huis van zijn vader aan hem hangen, de spruiten en de loten, al het kleine vaatwerk, van het vaatwerk van de schalen tot het vaatwerk van de kruiken toe.

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Mijn dienaar Eljakim, de zoon van Hilkia, zal roepen....... Eljakim wordt door YHWH geroepen voor de belangrijke taak om de godvrezende 

koning Hizkia terzijde te staan. Deze man wordt in 2 Koningen 18:18 en Jesaja 36:3 genoemd als een andere dienaar van koning Hizkia. Hij moet niet verward worden met Eljakim, de zoon van Josia, die een vazalkoning was, door Farao aangesteld (2 Koningen 23:34). Als we uit deze tekst de namen weglaten dan staat er:  Op die dag zal het gebeuren dat Ik Mijn Dienaar, de Zoon van de Vader zal roepen..... wat komt het profetisch woord dan dichtbij! Ook nog 'op die dag', een uitdrukking die zo vaak door Jesaja als de eindstrijd, de overwinning en het oordeel bestempeld wordt.

Ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw gordel ombinden, en uw heerschappij zal Ik in zijn hand leggen......  uit deze woorden mogen we opmaken dat Eljakim de vervanger van Sebna zou zijn. Het gewaad en de gordel hoorden blijkbaar bij die functie. Bijzonder vanuit profetisch oogpunt dat de Zoon van de Vader, de Rechter, gekleed wordt in priesterkleding. Zie Ex.28:4,39. 

Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda...... een eretitel voor een Gezagdrager die het goede zoekt voor Zijn onderdanen. 

Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen....... wat een eer voor Eljakim. We zien in deze geschiedenis alle lijnen heen wijzen naar Yeshua HaMashiach die inderdaad verhoogd zal worden, als Hij tot koning in Jeruzalem wordt gekroond, maar ook naar de antichrist (waarin de geest van satan huist).  Die lijnen, oftewel puzzelstukjes zullen we nagaan in Gods Woord.

Wie die sleutel heeft kan beslissen over leven en dood.    

Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen......  de hoge ambtenaar van de koning kan beslissen of iemand de gevangenis ingaat of dat hij vrijgelaten wordt. Of iemand aan de galg moet, of dat hij vrijuit mag gaan en alle gradaties die zich daartussen voordoen. 

We gaan naar Openbaring 3 waar de gemeente van Filadelfia bemoedigd wordt met ‘de sleutel van David’.

Hier wordt direct al in de begroeting Yeshua de Heilige, de Waarachtige genoemd! De gemeente in Filadelfia wordt fel bestreden door Joden die volhouden dat alleen HaShem de HEERE God is en dat Yeshua een gewoon mens is. Men noemt het lastertaal als Yeshua zich gelijk stelt aan God. Maar de verhoogde Messias laat er geen misverstand over bestaan Wie Hij werkelijk is; Aan Hem is ‘de sleutel van David’ gegeven, zoals Eljakim die ontving in Jesaja 22:22: Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen

Openbaring 3:7-9 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft,

DIE OPENT EN NIEMAND SLUIT, EN HIJ SLUIT EN NIEMAND OPENT

8 Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. 9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.

Yeshua, de pleitbezorger in de hemel, heeft de sleutels tot het dodenrijk en tot de dood zoals bleek in 1 Petrus 3:19, Psalm 68:19a, maar bovenal bij zijn verschijning beschreven in Openbaring 1

Openbaring 1:17-18 Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

Nu komen we terug bij de profetie uit Jesaja 22 over Sebna de hofmeester die door God wordt weggeworpen: Sebna, het hoofd van de hofhouding van Hizkia. Hij dacht te hoog van zichzelf, hij zag zich als een koningszoon. Daarom had hij voor zichzelf een koningsgraf uit laten hakken tussen de tombes waar de koningen begraven lagen. Maar in plaats van Sebna stelt God Eljakim aan in de hoge functie als schatbewaarder. De Joden in Filadelfia stelden zich ook op als schatbewaarders van het huis van God. Zij, de Judaïsten, beschouwden zich als de echte erfgenamen daarvan en meenden koninklijke macht te dragen. Maar God ontneemt hen die functie.

Eljakim betekent: God richt op, of God doet opstaan. Een zeer toepasselijke naam. Eljakim ontvangt uit Gods hand de koninklijke macht, nl. 'de sleutel van David'. Dat wil zeggen, de absolute regeermacht van de koning uit die tijd. Maar nu heeft Yeshua. de Opgestane, deze sleutel voor altijd in handen. Hij bekleedt het koningschap van David dat eeuwig bestaat. Hij zet voor de gelovigen in Filippi de deur naar het Koninkrijk van God wijd open. En niemand, die die deur nog dicht krijgt. Overigens heeft Yeshua deze sleutelmacht ook gegeven aan gemeenten als die in het geloof staan zoals Petrus dat belijdt.

Mattheüs 16:15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

19. En IK ZAL U DE SLEUTELS VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN GEVEN

en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn

~~~0~~~

Johannes 20:22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Die laatste tekst bepaalt ons erbij dat wat wij over een ander uitspreken gevolgen heeft voor de eeuwigheid. Bepalend is of wij dat door de Heilige Geest doen. Hetzelfde principe zien we bij de verantwoordelijkheid van de wachter in Ezechiël 33:1-9 Als Ik tegen de goddeloze zeg: Goddeloze, u zult zeker sterven, en u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt om hem daarvan te bekeren en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar ú hebt uw leven gered’ (vers 8-9). 


Mattheüs 16:19 En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Populaire maar verwerpelijke verhaaltjes, vertellen dat deze tekst betekent dat Petrus de eerste paus was, of dat Petrus met de sleutel bij de hemelpoort staat. Deze tekst kan alleen op de juiste manier worden toegepast, als gelovigen opnieuw geboren zijn en zij spreken vanuit de Heilige Geest, overeenkomstig Gods Woord. Deze woorden hebben eeuwigheidskracht. 


Hier ontvangt Petrus DE SLEUTELS VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN.  Deze sleutels zijn de verkondiging van het lijden, sterven en opstanding van Yeshua. Die prediking maakt scheiding tussen dood en leven tot voor de Rechterstoel van Christus.

Ik zal hem als een pin vastslaan in een stevige plaats, zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader........ deze 'pin' is de Zoon van God die wordt vastgeslagen op een stevige plaats; namelijk Jeruzalem, de belangrijkste plaats op aarde. Daar, in de tempel zal Zijn ereplaats zijn voor Zijn Vader. Zo was de verwachting in de tijd van Jesaja. Zo zal het alsnog plaatsvinden als Gods Koninkrijk op aarde gevestigd wordt. 

Dan zal men heel het gewicht van het huis van zijn vader aan hem hangen........ Er is een woordspel in het Hebreeuws, waarbij hetzelfde woord met ‘eer’ en met ‘gewicht’ wordt vertaald. De eer van de familie hangt van Eljakim af, maar het blijkt een te groot gewicht te zijn om te kunnen dragen. Waarschijnlijk heeft de familie mee willen profiteren van zijn hoge positie. Deze pin blijkt hier in de muur bevestigd te zijn, maar hoort hier niet. Hij moet het keukengerei dragen, maar er wordt teveel aan opgehangen (vs.24). Daardoor raakt hij los, breekt hij af en valt hij, met alles wat er aanhangt (vs.25). Eljakim en zijn familie worden net zo goed als Sebna van hun eer beroofd. Zelfs mensen die het heel goed doen, schieten tekort. We komen dat zo vaak tegen. Zoals ook koning Salomo de komende Vredevorst mocht uitbeelden, maar later in de zonde van afgoderij viel. Vooral in hoge posities komen er zoveel verleidingen op gelovigen af. Het gevaar dreigt echter voor ieder. Laten we bidden om radicaal en standvastig te zijn, om de hulp van Gods Heilige Geest, om vol te houden tot het einde, opdat niemand onze kroon neme.   

Openbaring 3:11-12 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Steeds weer geeft Jesaja aan dat hopen op mensen faalt, en dat het volk zijn vertrouwen op de God van Israël moet stellen.

en de last die eraan hangt, zal afgesneden worden, want de HEERE heeft gesproken........  dat was de last die hing aan de 'pin' die ten onrechte de plaats in wilde nemen van Yeshua. Hij wordt er afgehakt.  Degenen die zich aan de antichrist hechtten gaan ten onder.  Ze worden met de antichrist afgesneden. 
Allen die zich hebben gehecht aan de 'pin' die behoort tot het Huis van de Vader, zullen behouden zijn. Uiteindelijk werden alle zonden van Israël, Yeshua's familie door de kruisdood van Yeshua, aan de pin opgehangen. 

Handelingen 5:31 Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden.

Hij de Koning der Joden deed dit allemaal om Israël redding te brengen. Door genade mogen wij delen in dat heil. 

Ida