Enlish & other languages: click here!

Jesaja 27 De zegen van Gods Koninkrijk


Yeshua strijdt bij zijn terugkomst met de Leviathan, het monster uit de zee. De antichrist. Hij wordt gedood. God verzamelt Zijn volk. Hij brengt de ballingen terug uit allerlei landen. Er breekt een zegenrijke tijd aan voor Israël.  Zij zullen Hem aanbidden op Zijn heilige berg in Jeruzalem. 


Jesaja 27:1 Op die dag zal de HEERE vergelding doen met Zijn hard, groot en sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle slang, ja, de Leviathan, de kronkelende slang; Hij zal het monster dat in de zee is, doden.

Het gebruik van de uitdrukking 'op die dag' sluit aan bij de vorige hoofdstukken 24 -27 waarin  we lezen dat het Koninkrijk van Yeshua tot stand komt.  

de HEERE zal vergelding doen met Zijn hard, groot en sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle slang........ de eindoverwinning die vergelding inhoudt vindt plaats in de geestelijke wereld. We kunnen ook zeggen: in de hemelse gewesten. Het gaat hier om geestelijke machten die achter de aanwijsbare machten op aarde hun invloed uitoefenen. Zo'n geestelijke macht waarmee God de strijd aangaat is hier uitgebeeld in een wezen uit de mythologie. Een beeld dat ook bij heidense godsdiensten bekend is, waar hij zich als god presenteert.  We zien deze macht zich op meerdere plaatsen in de Bijbel manifesteren, de slang (nagash נְחַשׁ Strong 5175), het zeemonster, reptiel, draak, krokodil (“tannin תַנִּין” Strong 8577), en Leviatan (לִוְיָתָן Strong 3882) Alle drie deze woorden vinden we terug in dit vers.  De zin luidt dan zo: 

Op die dag zal de HEERE vergelding doen met Zijn hard, groot en sterk zwaard aan de Leviathan (לִוְיָתָן) , de snelle slang (nagash נְחַשׁ) , ja, de Leviathan (לִוְיָתָן) , de kronkelende slang (nagash נְחַשׁ); Hij zal het monster (“tannin תַנִּין”) dat in de zee is, doden.

Je ziet dus, dat als er zoveel namen aan gegeven worden, het niet nodig is om uit te zoeken wat voor een schepsel dit eigenlijk geweest is. 

Leviathan die kronkelende slang ....... We zien hier dat de Leviathan zich tegen God verzet (vluchten...draaien, kronkelen, zoiets als oprollen om toe te slaan). De Leviathan is in de Bijbel steeds verbonden met de zee. Het is een satanisch wezen dat gedoemd is om door de HEER vernietigd te worden. In de volgende verzen komt de Leviathan ook ter sprake: Job 3:8, Job 41, Psalm 74:14 en Psalm 104:26. Ook daar blijkt dat het een machtig, slangachtig wezen is, verbonden met de zee, dat zich tegen God verzet en door de HEER verpletterd zal worden. In Genesis 3:1-5 verscheen satan als een slang. Openbaring gebruikt deze beelden bij het beschrijven van de opkomst van de antichrist (Openbaring 13:1-4). De HEERE  zal het monster dat in de zee is, doden. Dat gebeurt nu hier profetisch.

De Leviathan als zeemonster wordt vijf maal genoemd in het Eerste Testament, maar hetzelfde wezen komt ook in andere verschijningen ter sprake. De Farao, die een beeld van de antichrist was, wordt ermee vergeleken. Hij wordt ook wel 'de draak' genoemd en het beest, het monster dat opkomt uit de zee. Het is de macht achter de macht, want hij gaat schuil achter de politieke, militaire en kerkelijke macht, die zich tegen God en Israël keert. In Openbaring 20 wordt hij beschreven als 'de draak' SV (de oude slang) die uit de gevangenis is losgelaten om, als de macht achter Gog en Magog de eindstrijd aan te gaan om Israël en de God van Israël voorgoed van de aardbodem weg te vagen om zelf als God te zijn. Dit gebeurt in de eindfase van de wereldstrijd, vlak voordat God het laatste oordeel uitspreekt en het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt op aarde. 

Jesaja 27:2-6 Op die dag zal er een wijngaard zijn van bruisende wijn; zing ervan in beurtzang! 3. Ik, de HEERE, bescherm hem, elk ogenblik bevochtig Ik hem. Opdat de vijand hem niet kan beschadigen, bescherm Ik hem nacht en dag. 4. Grimmigheid is er bij Mij niet: wie zou Mij als een doorn en distel de strijd laten aanbinden, zodat Ik hem zou aanvallen en hem tegelijk zou verbranden? 5. Laat men zich liever aan Mijn macht vastklampen, laat men vrede met Mij sluiten; vrede moet men met Mij sluiten. 6. In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen.

De demonische machten zijn overwonnen! Nu kan het herstel beginnen. De HEERE kan Zijn aandacht aan  Israël: 'Zijn wijngaard' geven. Het beheer ervan zal nu anders zijn dan als beschreven in Jesaja 5.

Op die dag zal er een wijngaard zijn van bruisende wijn....... de wijngaard is hier de metafoor voor het volk van God uit Israël en de volken waarmee God de gelovigen, die vruchten van de Geest dragen, vergelijkt... zing ervan in beurtzang!

Ik, de HEERE, bescherm hem, elk ogenblik bevochtig Ik hem..

wat een tere zorg wordt er aan die wijngaard besteed. Een vijand kan geen schade aanbrengen. De Bewaarder Israëls sluimert noch slaapt!

Grimmigheid is er bij Mij niet:..... 

Wie kwaad wil doen, doet er verstandig aan bij de HEERE God zijn toevlucht te zoeken. Mensen waarin nog kwaad ia overgebleven worden vergeleken met doornen en distels. Ze beseffen dat deze Wijngaardenier hen tegelijk zou verbranden. Ze kunnen beter vrede sluiten. Als ze dan komen zal het vrede zijn en zal de zonde van het kwaad vergeven worden.

Israël zal bloeien en groeien en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen......... de vrucht van deze wijngaard zal de aarde vervullen, vruchten om te eten, maar bovendien zullen geestelijke vruchten verschijnen. Yeshua zei:  

Johannes 15:8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Jesaja 27:7-9 Heeft Hij hem geslagen zoals Hij hem geslagen heeft die hem sloeg? Is hij gedood zoals zijn gesneuvelden sneuvelden? 8. Door hem op te jagen, te verdrijven, hebt U met hem een rechtszaak gevoerd. Hij heeft hem verdreven door Zijn harde wind, op de dag van de storm uit het oosten. 9. Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden. Dit is de volle vrucht: dat Hij zijn zonde zal wegdoen, wanneer Hij alle altaarstenen zal maken als stukgeslagen kalksteen; geen gewijde paal of wierookaltaar zal blijven staan.

Heeft Hij Israël geslagen zoals Hij hem geslagen heeft die hem sloeg.......?  Isaël heeft straffen van God ondergaan, waarvoor God hen vanaf het begin dat zij een volk vormden, gewaarschuwd had. Straffen voor de afgoderij, voor het negeren van Zijn geboden. Dit alles was duidelijk aangegeven bij het uitspreken van de zegen en de vloek (Deut. 28). 

Door hem op te jagen, te verdrijven, hebt U met hem een rechtszaak gevoerd.......Dat de Assyriërs en de Babyloniërs hen in ballingschap voerden was zo'n straf. De vijandige volken werden op grond van een rechtmatig oordeel vernietigd (Jer. 26:14). God vraagt nu aan Israël of zij net zo gestraft zijn als die volken. Deze werden immers vernietigd. Jeremia beschreef het zo: 

Jeremia 30:11 Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.

(Zie ook Jesaja 10:23-24; Jeremia 30:11)

De straf die Israël onderging kwam voort uit Gods liefdevolle barmhartigheid, opdat zij zouden beseffen dat ze Zijn weg moesten kiezen om niet vernietigd te worden en niet te moeten verzinken in de eeuwige dood.

Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden........ De HEER toont Zijn barmhartigheid aan Israël doordat Hij hun zonden vergeven heeft door het bloed van hun Redder: Yeshua. Dit krijgt uiteindelijk gestalte in het koninkrijk van de Messias, wanneer heel Israël gered zal worden (Romeinen 11:26).

wanneer Hij alle altaarstenen zal maken als stukgeslagen kalksteen...... deze verzoening kan pas tot stand komen als alles wat tot de afgoderij behoort wordt afgebroken. Niet Israël wordt vernietigd, maar de hele Kanaänitische afgodendienst moet verdwijnen, pas dan zullen ze hun blik kunnen richten op hun Schepper, de Heilige van Israël (Jesaja 17:7-8). In onze tijd is dit niet direct de Kaänitische afgodendienst, maar veeleer de politiek en buitenbijbelse religiositeit waarop men zijn vertrouwen stelt en daarvan alles verwacht. Een voorbeeld is het tegenwoordige 'grote ontwaken'. Al deze verwachtingspatronen behoren tot afgodendienst!    

Jesaja 27:10 Want de versterkte stad zal een eenzame plek zijn en de woningen leeg en verlaten als de woestijn. Daar zullen kalveren grazen, en daar zullen ze neerliggen en haar takken kaal eten. 11. Zijn haar twijgen verdord, dan worden ze afgebroken. Vrouwen komen en steken ze aan. Het is immers niet een volk met inzicht. Daarom zal zijn Maker Zich er niet over ontfermen, en zijn Formeerder zal het geen genade bewijzen.

Want de versterkte stad zal een eenzame plek zijn .......De verzen Jesaja 27:10-11 gaan vanuit het toekomstperspectief terug naar de tijd van Gods toorn, maar laten zien dat die toorn bedoeld was ten leven. Nadat het oordeel van God erover is gegaan, het vonnis is voltrokken, zal Jeruzalem een eenzame plek zijn. 

de woningen leeg en verlaten als de woestijn........ De bruisende en bezongen stad Jeruzalem zou een verlaten wildernis zijn. Hier en daar tussen de puinhopen is nog een klein beetje groen te vinden. De droge takken kunnen hoogstens nog dienen om er een vuurtje van te stoken. Net zo als in Ezechiël 15:4-5 het hout van de onvruchtbare wijnstok nergens voor dient en met vuur verteerd wordt. Het volk had geen inzicht, omdat men het Woord van God niet echt ter harte had genomen. O, en wat is het belangrijk om in onze tijd het Woord ter harte te nemen om te begrijpen wat er nu in de wereld en om ons heen gebeurt! Om de profetieën te lezen die inzicht geven.
Daar zullen kalveren grazen, en daar zullen ze neerliggen en haar takken kaal eten....... 

Tussen de ruïnes grazen de kalveren. Ze vreten de takken van omgevallen bomen kaal. Jeruzalem is als 'de stad van de mens' (i.p.v. 'de stad van God'), gevormd door het wereldsysteem. Het zal zo verlaten worden gemaakt dat het zal lijken op een wildernis met kale takken, alleen bruikbaar voor vuur. 

Daarom zal zijn Maker Zich er niet over ontfermen, en zijn Formeerder zal het geen genade bewijzen.......  Ze hebben de kans gehad, het Woord gehoord, maar zich ervoor afgesloten. 

Ze vertrouwden op hun eigen gedachten en ideeën en verwierpen de boodschap uit de Bijbel, waarin God zich openbaart. God had gewaarschuwd dat hun weg naar de ondergang zou leiden. Nu kan Hij ze geen genade bewijzen.

Jesaja 27:12-13 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de aren zal uitkloppen vanaf de rivier tot aan de Beek van Egypte; en ú, Israëlieten, zult worden opgeraapt, één voor één. 13. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.

zal het gebeuren dat de HEERE de aren zal uitkloppen vanaf de rivier tot aan de Beek van Egypte..........

Hier weer die dag! Op die dag gaat YHWH het gebied van de Eufraat uitkloppen. De rivier is de gangbare uitdrukking voor de Eufraat. Dat uitkloppen wil zeggen: de bewoners verwijderen, en de Israëlieten worden daaruit één voor één opgeraapt. De Hebreeuwse taal gebruikt voor de “tot aan de beek van Egypte” de woorden עַד-נַחַל מִצְרָיִם = “tot aan de wadi (naghal) van Egypte”. Dit is de Wadi el-Arish. In deze Bijbeltekst worden de grenzen aangegeven, zoals die in Genesis 15:18 worden beschreven.

en ú, Israëlieten, zult worden opgeraapt, één voor één.....   Iedere Israëliet is belangrijk!  YAHWEH zal aanbeden worden door Zijn eigen verzamelde volk. 

Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden........ In het Hebreeuws staat er 'shofar gadol', dus een grote ramshoorn.

Op die bewuste dag van het oordeel, een uitdrukking die we steeds weer tegenkomen, klinkt een grote ramshoorn. De shofar (of ramshoorn) werd meestal gebruikt om het volk bij elkaar te roepen voor de strijd, maar ook om een feestdag aan te kondigen. Waarschijnlijk zijn beide doelen de reden om de ramshoorn te blazen. Het Koninkrijk van God breekt immers aan, waarin de Vredevorst koning zal zijn. 

zij zullen  komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte....... als eerste worden hier genoemd Assyrië en Egypte. Merkwaardig dat deze beide landen ook de eerste naties uit de heidenen zijn die zich aan de Vredevorst onderwerpen (Jesaja 19:23-25)

En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem....... Hier gaat het om. Dit is de blijde vervulling van wat God bewerkt heeft. Dit is de plaats waar YAHWEH samen wil komen met Zijn Israël en allen die daarbij willen horen. Dat begon al in de woestijn met de tabernakel. Hij wilde wonen bij Zijn volk. Maar nu is het nog veel heerlijker! Wat een vreugde! Blaas de bazuin, de shofar en juich voor de grote Koning!

Ida