English & other languages: click here!

Jesaja 30 (a) Vertrouw op God, niet op Egypte (Jesaja 30:1-17)


De HEERE klaagt de inwoners van Juda aan omdat zij geen hulp verwachten van Hem, maar van Egypte. Een verbond met Egypte blijkt nutteloos te zijn. Jesaja vertelt een beeldende dierenfabel. Hij kon wel medelijden hebben met die arme lastdieren,  die tevergeefs zware vrachten door de woestijn moesten zeulen om bescherming in Egypte te 'kopen'. God zal Juda straffen, maar ook herstellen. Assyrië wacht het oordeel.


Jesaja 30:1 Wee de opstandige kinderen, spreekt de HEERE, om een plan te maken, maar niet van Mij uit; om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit Mijn Geest; het is om zonde op zonde te hopen.

Wee de opstandige kinderen, spreekt YAHWEHom een plan te maken, maar niet van Mij uit.......  Gods volk bepaalt zelf de weg die gegaan moet worden. Ze raadplegen hun God niet en ook niet zijn profeet Jesaja, die Gods woordvoerder is. Een bekend verschijnsel in alle tijden. God noemt dit 'opstandigheid'. Dat betekent dat ze weten dat wat ze doen niet Gods wil is. 
om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit Mijn Geest......  de Heilige Geest was nog niet uitgestort, maar het was wel degelijk mogelijk om beslissingen te nemen vanuit Gods Geest.  Opmerkelijk is dat er in de HSV een aantekening staat dat het Hebreeuwse woord מַסֵּכָה massekah dat hier voor 'verdrag' gebruikt is, ook een 'gegoten beeld' kan betekenen, Misschien hoorde dat wel bij een verbondssluiting met Egypte. Niet voor niets zegt Jesaja: "
het is om zonde op zonde te hopen".

Jesaja 30:2 Zij gaan om af te dalen naar Egypte – maar naar wat Mijn mond spreekt, vragen zij niet – om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao, en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte.

Zij gaan om af te dalen naar Egypte...om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao........ Het volk zoekt veiligheid bij Egypte tegen de dreiging van Assyrië. Naar Gods wil werd niet gevraagd, ze wisten wat ze wilden. Dat God dit plan zou afkeuren, kon iedereen weten, want het was al aan Mozes  bekend gemaakt dat de weg terug naar Egypte definitief gesloten was (Deut.17:16Ex.13:17).
Hoe anders dan koning David, volgens de Septuagint de schrijver van Psalm 91, de beschermende schaduw omschrijft:

Psalm 91:1-2 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 2. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

Jesaja 30:3-5 Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn, en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande. 4. Wanneer zijn vorsten in Zoan geweest zijn, en zijn gezanten Chanes bereikt hebben, 5. zullen allen beschaamd staan om een volk dat hun geen nut kan doen, niet tot hulp of voordeel zal zijn, maar tot schande en ook tot smaad.

Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn, en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande......... Juda zoekt hulp bij zijn vroegere onderdrukker (Exodus 1:12-22).  En ook nu weer zal Farao's macht hen beschamen. Farao kan niets aan hen verdienen. We weten niet precies de politieke situatie in die tijd. Het is geen verslag, maar een profetie, waarin de tijden niet vermeld zijn en door elkaar heen lopen. Er wordt geen koning bij naam genoemd, waaraan we houvast zouden hebben. Er wordt verondersteld dat het Hizkia was. Wie de farao van Egypte was in die tijd: Sjabako, Taharko of Necho, we weten het niet. Egypte was bezig een wereldrijk te vormen en was nog succesvol. Maar er zou een grote machtswisseling komen in dat gebied, bij de slag om Karchemis in 671 v.Chr. (Jeremia 46). Hierbij zou Egypte jammerlijk door Babel verslagen worden. Assyrië (Ninevé) werd in 612 v.Chr. door Babel verslagen. Er veranderde zoveel en er waren zoveel verschuivingen in het politieke wereldbeeld, dat het moeilijk te bepalen is om welke machthebbers en jaartallen het gaat. In ieder geval zegt God dat Israël hierdoor een geweldig gezichtsverlies zal ondergaan tot zijn schaamte en schande.

Wanneer zijn vorsten in Zoan geweest zijn, en zijn gezanten Chanes bereikt hebben.....  God weet precies waar de afgezanten van Jeruzalem geweest zijn, namelijk in Zoan dat ten N.O. van de Nijldelta ligt en in Chanes oftewel Heracleopolis, een eiland in de Nijl.
Ze hebben vermoedelijk de belangrijkste leiders van Egypte wel gesproken, maar het zal ze niet helpen. Die lui zagen wel dat Juda niets had om hen te “geven”.  Helpen op zulk een basis is tegengesteld aan het Koninkrijk van God. 

Jesaja 30:6-7 De last over de dieren van het Zuiderland. Door een land van benauwdheid en angst, waar leeuwin en leeuw, adder en vliegende draak wonen, vervoeren zij op de ruggen van ezels hun vermogen, en op de bulten van kamelen hun schatten, naar een volk dat hun geen nut kan doen. 7. Egypte zal namelijk tevergeefs en voor niets helpen. Daarom roep Ik hierover uit: Dit is nu Rahab: het blijft stilzitten.

De last over de dieren van het Zuiderland..... vervoeren zij op de ruggen van ezels hun vermogen.......  

Jesaja riep een last uit tegen de lastdieren van Juda, die de rijkdommen van Juda door de wildernis naar Egypte zouden brengen, in een dwaze poging om bescherming te kopen tegen de Assyriërs. Jesaja kan zijn profetie meersterlijk in beeld brengen. Je ziet de de Negev-woestijn, het grensgebied tussen Israel en Egypte, voor je opdoemen. In die tijd werd dat gebied beheerst door allerlei roofdieren en de angst van de mensen deed er nog een schepje bovenop. Verhalen over dit gebied deden de ronde met daarin leeuwen en slangen en zelfs van een vliegende draak. 

Egypte zal namelijk tevergeefs en voor niets helpen....... Niettegenstaande al de rijkdommen die de lastdieren door de woestijn slepen, zou Egypte Juda helemaal niet helpen, dus zou je Egypte Rahab-Hem-Shebeth  רַהַב הֵם שָׁבֶת kunnen noemen, wat 'Rahab: het blijft stilzitten' betekent. Rahab is een naam, maar het is ook het Hebreeuwse woord voor trots, en wordt soms gebruikt als titel voor Egypte (Psalm 87:4). Egypte zou werkeloos toekijken terwijl de Assyriërs Juda lastig vallen.

Jesaja 30:8-11 Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en teken het op in een boek, zodat het blijft staan tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig. 9. Want het is een opstandig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de HEERE; 10. die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien; tegen de schouwers: U mág niet voor ons schouwen wat waar is. Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen. 11. Wijk af van de weg, keer af van het pad, houd de Heilige van Israël bij ons vandaan.

Schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel,  in een boek, zodat het blijft tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig......... 

Jesaja geeft opdracht alles op te schrijven in het bijzijn van getuigen. De boodschap moet als blijvend getuigenis worden opgeschreven  (Jes.8:1,16) zodat het ook voor komende generaties toegankelijk is. In alle tijden gebeurt het dat opstandige kinderen hun eigen wil willen volgen en op verdragen en anderen vertrouwen, in plaats van alleen op God te vertrouwen. Ze moeten weten dat dit tot hun onheil is. 

het is een opstandig volk, leugenachtige kinderen, ze willen niet luisteren naar Gods wet, die tegen de profeten zeggen: bemoei je er niet mee...... op die manier lopen de gelovigen in de armen van de antichrist, want die spreekt tot hen in vleierijen, die bedriegt de mensen. Zo zullen ze ongemerkt van de weg afraken, het doel missen en gescheiden worden van de Heilige van Israël, tot hun eeuwig verderf. Daarom schrijf het op en laat het een waarschuwing zijn. 

Hetzelfde probleeem waar Jesaja het volk over moet aanspreken is ook vandaag aan de orde. Paulus schreef er over in zijn tijd:

2 Timotheüs 4:3-4 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

Hebben we dit de afgelopen tijd niet gemerkt, hoe er in de politiek en media gelogen wordt en de waarheid verdraaid wordt tot verzinsels? Hoe in de woordverkondiging in vele kerken de grote verdrukking, de antichrist en het Vrederijk verzwegen wordt? ook dat is leugen! Dat Israël vervangen is door de 'gemeente'?  Hoe de haat tegen Israël, ja tegen de Heilige van Israël toeneemt? Vertrouw alleen op Gods Woord en bid om Gods Heilige Geest. 

Jesaja 30:12-14 Daarom, zo zegt de Heilige van Israël: Omdat u dit woord verwerpt, op onderdrukking en bedrog vertrouwt en daarop steunt, 13. daarom zal deze misdaad voor u zijn als een zakkende, wijder wordende scheur in een hoge muur; plotseling, in een ogenblik, komt de breuk ervan. 14. Ja, Hij zal hem stukbreken als het breken van een pottenbakkerskruik; Hij zal hem verbrijzelen en niet sparen, zodat in zijn gruis geen scherf gevonden wordt om vuur uit de haard te halen of water uit de poel te scheppen.

Omdat u dit woord verwerpt, op onderdrukking en bedrog vertrouwt..... deze woorden komen letterlijk van God.......deze misdaad zal voor u zijn groter wordende scheur in een hoge muur........ Juda zal als zo'n ingestorte muur zijn, waarvan de breuk plotseling, binnen een ogenblik gebeurt. De muur zal zo in stukjes breken zoals een aarden kruik gebroken wordt. Er is geen bruibare scherf meer te vinden. Het is niet iets wat je overkomt, het is een straf. De Heilige van Israël doet dat eigenhandig. Alles wat je hebt opgehouwd is totaal weg. Een heel zware les. 

Jesaja 30:15-17 Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild. 16. U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten. Daarom zúlt u vluchten. En op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn. 17. Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één; voor het dreigen van vijf zult u allen op de vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, en als een banier op een heuvel.

Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn........ als God straft is dat omdat Hij niet wil dat je verloren gaat, dat je moet weten dat je veranderen moet, omdat je leven ervan afhangt. Zodat je behoed wordt voor de eeuwige dood. Het zijn weer de woorden van YAHWEH zelf, die Jesaja op moet schrijven. Waarom zoek je die rust, die stilheid en dat vertrouwen in YAHWEH niet? JE WILDE NIET!! 

u hebt niet gewild....... in dit zinsdeel is de profetische aanklacht samengevat (Jesaja 28:12). We hebben deze conclusie ook gehoord uit de mond van Yeshua: 

Lukas 13:34-35 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar U HEBT NIET GEWILD! 35. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: GEZEGEND IS HIJ DIE KOMT IN DE NAAM VAN DE HEERE.

Wat een bemoediging dat deze conclusie wordt afgesloten met hoop:

Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen:

                                                           GEZEGEND IS HIJ DIE KOMT IN DE NAAM VAN DE HEERE.


Ik kwam een tekst tegen in het Bijbels dagboek dat hierover ging. Ik ga het even kopiëren:
"Het klinkt haast belachelijk als temidden van dit gevaar van vernietiging een profeet opstaat om te vertellen: „Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar gij hebt niet gewild!” Stel dat bij ons ineens het bericht kwam dat grote Islamitische horden vanuit het Nabije Oosten optrokken om Europa onder de voet te lopen... Wat zou dan het eerste zijn dat we deden? Hopen op de NAVO?! Of zouden we in stilheid en vertrouwen onze kracht zoeken? Misschien zijn er mensen die zo slim zouden zijn te zeggen: ‘Zowel het één als het ander...’
Wie op God en op Zijn Woord heeft leren vertrouwen, die weet dat er geen sprake kan zijn van allebei.
Want het was in feite niet het leger van Hitler en het zullen ook geen Russen of Chinezen zijn waartegen wij te strijden zullen hebben, maar tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten. Of dezen nu mensen en legers inspireren of niet, alleen door bekering en rust kunnen we werkelijk verlost worden!"  Tot zover het dagboek.


U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten. Daarom zúlt u vluchten. En op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn...... Omdat Juda de belofte van God verwierp en in plaats daarvan op paarden, op hun versterkte steden, hun leger enz. vertrouwde, zouden ze moeten vluchten! Als ze in plaats daarvan op Gods belofte hadden vertrouwd, zouden ze nooit een reden hebben gehad om te vluchten, en zouden ze in plaats daarvan de redding en kracht van de HEER hebben gezien.

Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één....... 

Dit gebeurt als we God in vertrouwen gehoorzamen:

Leviticus 26:8 Vijf van u zullen er honderd achtervolgen, en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. Uw vijanden zullen door het zwaard vóór u neervallen.

Dit gebeurt als we God niet vertrouwen en ons eigen inzicht volgen:

Leviticus 26:17 Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt.

Als door één persoon er duizend op de vlucht slaan, is dat een teken dat die duizend door God uitgeleverd werden om hun zonde:

Deuteronomium 32:30 Hoe zou één man er duizend kunnen achtervolgen, en twee mannen er tienduizend laten vluchten, tenzij hun Rots hen verkocht en de HEERE hen uitleverde?

Deze woorden zijn "de zegen en vloek" uit het eerste testament. Het deel van de Bijbel dat we liever lieten liggen. Maar deze woorden zullen waarheid worden in de tijd van de grote verdrukking. Neem ze ter harte. Ze zullen je tot zegen zijn. Wat zullen we dan de grootheid van God zien. Vraag God oprecht om geloof om dit te kunnen doen, dan zal Hij het geven. Wie dit niet doet is opstandig en zondig, zoals in het eerste vers vermeld. Hij keert de scheppingsorde tussen Schepper en schepsel om. 

tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, en als een banier op een heuvel........ Wat betekent dit? Velen zullen er afvallen, een enkeling blijft over.  De banier is het teken voor het verzamelen voor de aanval (Jesaja 13:10), maar het wordt een teken voor de vlucht. Of........ van een nieuw begin? 

Ida