English & other languages: click here!

Jesaja 32 - de zegeningen van een rechtvaardig Koninkrijk


Israëls uiteindelijke verlossing door de Messiaanse Koning. Koning Yeshua wordt gezien als 'een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui'. Zijn aardse heerschappij wordt in de eerste 8 verzen beschreven. In de verzen 9 - 14 vinden we een beschrijving van Israëls zonden en leed. Niettemin is er hoop voor de toekomst. Door de uitstorting van de Heilige Geest komt er ook zegen voor de landbouw. Het koninkrijk kenmerkt zich door een overvloedige mate van gerechtigheid en rechtvaardigheid, vrede en veiligheid.
Deze Messiaanse profetie heeft in eerste instantie een voorlopige vervulling tijdens de David dynastie. Jesaja 32-33 is geschreven vóór de tijd van de profetie van Jesaja 30-31. Beide delen kijken naar de tijd van de Assyrische invasie van Juda. Echter Jesaja 30-31 speelt zich af in de tijd van Hizkia, toen de invasie Jeruzalem naderde. De meeste commentatoren zijn van mening dat de hier genoemde koning, die in gerechtigheid zal regeren, Hizkia is. Omdat er staat dat hij zal regeren, kan deze profetie gegeven zijn aan het begin van Jesaja's profetisch optreden, tijdens de regering van koning Achaz. de voorganger van koning Hizkia. Ook wordt de gelovige koning Josia als de beoogde rechtvaardige koning gezien. Van hem geeft de Bijbel een prachtig getuigenis (2 Koningen 23:21-25). Toch zijn dit nog maar zwakke afbeeldingen van de grote Messiaanse Koning. 


Jesaja 32:1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.

Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid.........Kijk eens, een Koning die rechtvaardig regeert! Wat een zegen voor Israël en de mensheid. Rechtvaardig regeren, dat kunnen we maar van weinig koningen zeggen. Neem maar eens de koning van ons eigen land. Hij oogt vriendelijk, maar in feite huppelt hij met alle invloeden mee. Hij is koning bij de gratie van God, maar hij zegt nooit tot zijn ministers "zo zegt de HEERE!". Hij zet onder iedere wet zijn handtekening, want als hij dat niet zou doen zou hij problemen krijgen. Maar dat is niet regeren. Zo zijn er al heel wat slechte wetten tot stand gekomen. Dit beeld geldt de meeste Europese koningshuizen. Een koning die zoals Josia deed, Gods wetten bovenaan stelde, zou in deze tijd niet lang koning zijn.  De machthebbers regeren op allerlei terrein d.m.v. diplomatie, manipulatie en chantage, maar niet overeenkomstig  gerechtigheid en waarheid. De wereld ontwikkelt zich steeds meer naar die éne wereldleider toe, die de profeet Daniël een verachtelijke man noemt: de antichrist. Zijn beleid zal naar het keerpunt leiden waarop Yeshua komt om te oordelen en het koningschap hier op aarde te aanvaarden. Jesaja belooft ons dat deze Koning in gerechtigheid zal regeren. Wat een weldaad voor de armen en de verschoppelingen van deze aarde.

en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht....... De vorsten en machthebbers, hen die onder de rechtvaardige Koning werken, zullen de gerechtigheid van deze Koning vertegenwoordigen. (Openbaring 5:10; Mattheüs 19:28; 2 Timotheüs 2:12; Openbaring 20:6; Openbaring 22:5).

We weten ook wat de Bijbel over koningen en vorsten van onze tijd zegt; 

Psalm 2:2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde.

Maar zie........ er komt een Koning in Gerechtigheid. Hij komt! God heeft het zelf beloofd. Het is Yeshua de Messias zelf en degenen die met Hem gaan regeren! Zij zijn gelouterd, zijn klaargemaakt voor Gods Rijk waarin vrede zal zijn. Zij zullen regeren volgens Gods recht. 

Psalm 19:8-9 De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 9. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.

Psalm 45:7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

Jesaja 32:2-4 Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. 3. Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden, en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan. 4. Het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen, en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken.

als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land........ vanmorgen, op sabbat, hoorde ik de gezongen woorden van David, zelf koning, uit Psalm 63:

Psalm 63:2 O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.

Vooral in Israël weet men wat het is wanneer de drooggevallen wadi’s volstromen met water. Dan gaat de woestijn bloeien. Zo zal het optreden van de nieuwe koning zijn. Even bloeide het koninkrijk onder het bewind van koning Hizkia en koning Josia, waarvan de profetie een voorlopige vervulling liet zien. Maar de complete toekomstige vervulling van deze profetie wordt werkelijkheid tijdens de regering van de Messiaanse Koning op de troon van David. Hij wordt in vers 2 de Man (met een hoofdletter) genoemd, Hij is Yeshua, de Koning der koningen in het Vrederijk. Hij is de beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed. Heerlijk is het om 'uit de wind gehouden' te worden. Wanneer de stormen over het leven trekken, kunnen we achter de verwachte Koning schuilen. Tijdens een overstromende gevaarlijke vloed die de wadi's kunnen veroorzaken is deze Koning een schuilplaats. Bovendien biedt deze schuilplaats bescherming tegen de geestelijke vloed die vanuit deze wereld op ons af komt.

Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden........ degenen die inzicht hebben in Gods handelen, zij die opnieuw geboren zijn, merken dat dit hetgeen is wat werkelijk waarheid, goedheid en gerechtigheid is. Ze zullen dit met beide handen vastgrijpen om nooit meer los te laten.  Zelfs het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen en ze zullen het met de mond belijden.

Jesaja 32:5-8 Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden, en van een bedrieger zal niet gezegd worden: Hij is vrijgevig, 6. want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart bedrijft onrecht door het plegen van goddeloosheid, het spreken van lastertaal tegen de HEERE, het onverzadigd laten van de hongerige, en het de dorstige aan drinken doen ontbreken. 7. De middelen van de bedrieger zijn slecht; híj beraamt schandelijke plannen om de ellendigen te gronde te richten door leugenachtige woorden, en wanneer de arme spreekt, het recht. 8. Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige plannen en híj staat voor edelmoedige daden.

Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden............ wat is dit herkenbaar.... Heel duidelijk zie je dat bij begrafenissen, waarbij iemand die slechte dingen deed de hemel in geprezen wordt. Maar ook in de politiek, de religie en de samenleving worden slechte mensen die hoge posities vervullen met alle eerbied benaderd en naar de mond gepraat. Mooie woorden en gebaren van slechte leiders, priesters en valse profeten kunnen lege woorden en daden zijn. Ze bewerken vervreemding van God door vleiende taal en leugens uit te spreken. Heel anders is het bij de komende Messiaanse Koning! Zijn rechtvaardig leiderschap  wordt  door  Zijn mederegeerders (vorsten) nagevolgd. 

Wat je uit Jesaja dus kunt leren voor deze eindtijd, dat is: tolereer geen kwaad, geen leugen en geen dwaasheid in je midden. We moeten ons daarover uitspreken, zelfs al zou je erdoor in de moeilijkheden komen. Wees niet bang, ontmasker het (Efeze 5: 11-13) en vraag God om moed.

en van een bedrieger zal niet gezegd worden: Hij is vrijgevig.........  ik citeer iets uit een onderzoek van 'politie & wetenschap': Personen met een dubieuze achtergrond proberen regelmatig om zich positief te profileren met het steunen van maatschappelijk nuttige activiteiten. Ze sponsoren sportverenigingen, zitten achter stichtingen voor goede doelen, organiseren evenementen, zijn actief in de zorg, of regelen van alles voor buurtbewoners. Minimaal een op de drie Nederlandse gemeenten kent wel een dergelijke ‘weldoener.’
Een bekende 'weldoener' is de Colombiaanse drugsbaron Pablo E., die investeerde in sociale voorzieningen, huizen, sportvelden, scholen en allerlei soorten van armenzorg. Ondertussen verdient hij heel veel geld door velen naar de ondergang te helpen door verslaving aan drugs. En vergeet niet de weldoeners van de nieuwe wereldorde! Het lijkt in onze samenleving vrijwel niet meer mogelijk om met schone handen zaken te doen. 

Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige plannen en híj staat voor edelmoedige daden........ De edele, dat is degene die van YHWH wijsheid heeft geleerd, in een leven tot welzijn van de mensen. God kent ze. Ze vallen minder op, want ze helpen vaak in stilte.  Ze spreken duidelijke taal in plaats van dwaasheid. Alleen Gods Woord is duidelijke taal. 

Jesaja 32:9-11 Zorgeloze vrouwen, sta op, luister naar mijn stem! Onbezorgde dochters, neem mijn woorden ter ore! 10. Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters, want het zal gedaan zijn met de wijnoogst; geen inzameling van de oogst zal er komen. 11. Beef, zorgeloze vrouwen; sidder, onbezorgde dochters! Trek uw kleren uit, doe alles uit! Omgord uw heupen met een rouwgewaad.

Zorgeloze vrouwen, dochters, sta op, luister naar mijn stem, neem mijn woorden ter ore.........! Jesaja roept de vrouwen, ook de jonge vrouwen, de dochters om naar hem te luisteren. Gunnen we het de vrouwen en eigenlijk iedereen niet om zorgeloos en ontspannen te kunnen leven? Maar dat kan niet in onze zondige wereld. Er zijn steeds omstandigheden waarop we alert moeten zijn. Zodra we zorgeloos en gemakzuchtig worden ziet satan kans om ons in de gevarenzone te brengen. Jesaja kan de dames nauwkeurig vertellen welke gevaren er dreigen. We weten niet precies in welke jaren deze waarschuwing klonk. Als het na de bovennatuurlijke overwinning op het leger van Sanherib in 705 v.Chr. was, zou dat de inwoners een gevoel van onaantastbaarheid kunnen geven. Maar het kan ook eerder in de tijd zijn geweest dat er een misplaatst vertrouwen was in de poging om samen met Egypte Assyrië te overwinnen. 

De situatie doet ook denken aan de toestand beschreven in Amos 6:1 en Jesaja 3:16,17 

Jesaja 3:16,17 Omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen, met uitgestrekte hals lopen, met de ogen lonken, met kleine pasjes lopen, en hun enkelringen laten rinkelen, 17. daarom zal de Heere de schedel van de dochters van Sion schurftig maken, en hun schaamdelen zal de HEERE ontbloten.

Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters......  de voorspoed van de dames uit de betere kringen, de feesten, het zich optutten en de mooie baljurken, dat alles is straks voorbij...... het worden bevende trijntjes zonder wijntjes....... want de druivenoogst is voorbij, de wijnbouw en de akkerbouw ligt plat. Het is dan waarschijnlijk het eind  van de oogsttijd, wanneer het loofhuttenfeest gevierd wordt. Altijd een hoogtepunt in het jaar. In plaats daarvan zal er gebrek en armoede zijn.  

Trek uw kleren uit, doe alles uit! Omgord uw heupen met een rouwgewaad...... Jesaja roept de zorgeloze vrouwen op om hun zelfverzekerdheid los te laten en in de rouw te gaan. Ze moeten hun gewone kleren uitdoen en een ‘zak’ aandoen. Dit is een lap van ruwe stof die men gewoonlijk om het middel draagt, op het blote lichaam. Barrevoets en blootshoofds loopt men rond. Men strooit as of aarde op het hoofd, wast zich niet en gebruikt geen geurtjes (reukwerk). In Jesaja 3:24 noemt Jesaja het: een rouwgewaad in plaats van een pronkgewaad.

Jesaja 32:12-14 Men zal rouw bedrijven om de borsten, om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken. 13. Op het land van mijn volk zullen dorens en distels opkomen, ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad. 14. Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden; Ofel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden.

Men zal rouw bedrijven om de borsten, om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken........  In het Hebreeuws komen de woorden 'op de heupen' en 'om de borsten' achter elkaar te staan. De ene zin eindigt met 'de heupen' en de volgende zin begint met 'om de borsten'. Bovendien zit er in de uitspraak van de woorden een klank-van beginletter (alliteratie), en ritmeovereenkomst, wat er natuurlijk in de vertaling niet uitkomt. De uiting van rouw is in de Bijbel ook vaak het 'zich op de borst slaan'. Dan betekent het, ietwat sarcastisch en dubbelzinnig, zoiets als rouw bedrijven om het verlies van 'de aangename velden (borsten), de begerenswaardige akkers en de vruchtbare wijnstokken.

er zullen dorens en distels opkomen, ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad..... er wordt niet geploegd en geëgd en er is niets ingezaaid. Het onkruid teelt welig op het land. Dat is te merken tot diep in de uitgaanswereld van Jeruzalem. Het is vergane glorie dat overwoekerd wordt door onkruid. 

Ofel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn.......  Ofel was het gebied bij de Gihon, waar de goede koning Jotham de muren, burchten en wachttorens bouwde  (2 Kron. 27:3-4).  Dat was ook het gebied waar de priesters woonden die dienst deden in de tempel. Tijdens de ballingschap zou dit hele gebied een troosteloos, verlaten oord zijn, een terrein voor wilde ezels. Maar Micha 4:8 profeteerde over dit gebied: dat de  heerschappij: het koningschap van de dochter van Sion, zou terugkomen!

Jesaja 32:15 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.

Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte.......  De profetie over het Messiaanse rijk, zoals beschreven in de eerste vier verzen, wordt hier weer opgepakt. De Geest 'uit de hoogte'  wijst op de Geest die uit de hemel wordt uitgestort in de harten van de gelovigen over ons  (in Juda)  Het is het tegenovergestelde van de geest van diepe slaap. waar Jesaja 29:10 over spreekt. Nu zal men met eigen ogen zien en ervaren dat de gerechtigheid vrede uitwerkt. Wanneer de Heilige Geest in iemand geplant is, zal dat als vrucht vrede en veiligheid voortbrengen.

de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden........  en er gebeurt nog veel meer. De uitstorting van de Geest komt ten goede aan de natuur. De woestijn gaat bloeien en vruchten voortbrengen! We zien nu al dadelplantages in de woestijn. Het samengaan van geestelijke en materiële rijkdom wordt niet beter verwoord dan wanneer recht en gerechtigheid in één adem worden genoemd met het vruchtbare veld en alles wat er vervolgens op groeit en bloeit. Er hoeven geen bomen meer worden geplant. Er ontstaan geweldige bossen! De woestijn gaat bloeien als een roos. De Schepper en de Verlosser zijn één en dezelfde God. 

Jesaja 32:16-20 Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld. 17. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid. 18. Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust; 19. maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagelen en de stad zal wegzinken in de diepte. 20. Welzalig bent u die aan alle wateren zaait, die rund en ezel daarheen drijft.

Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.......  opnieuw lezen we hier het goede dat voortkomt uit de uitstorting van Gods Geest. Het gaat hier niet om tijdelijke opwekkingen, waarvan is aangetoond dat deze gemiddeld 5 jaar aanhouden, maar uitmonden in verwarring en tweedracht. Gods Geest lijkt dan uitgeblust. Nee, het recht zal wonen en verblijven in het Vrederijk waar satan niet meer in staat is de mens te verleiden. De uitwerking van de vrede en gerechtigheid is: rust en veiligheid tot in eeuwigheid!  

maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagelen en de stad zal wegzinken in de diepte....... zoals steeds zien we hier weer de keerzijde. Ook in het Vrederijk zullen nog zondaars zijn (Jes. 65:20). De Bijbel is daar duidelijk over. Ze worden echter met straffe hand geregeerd (Openbaring 2:27). Dat zijn degenen waarvan hier gezegd wordt dat zij 'afdalen' (een woord dat iets negatiefs inhoudt) in het woud. Daar, tussen de bomen kun je stiekem je zondige activiteiten bedrijven. Maar dan komt de hagel, die God vaak gebruikt in Zijn toorn Jes.28:2,17,30; Ex. 9:18; Joz.10:11; Job 38:22-23;Ps.78:47-48  

de stad zal wegzinken in de diepte....... het is niet helemaal duidelijk wat hier bedoeld wordt. Het doet denken aan Sodom en Gomorra en aan de opstand van Korach en zijn medestanders. Mogelijk is het een bouwcomplex in het woud waar goddeloze activiteiten plaatsvinden. Omdat het kwaad zo radicaal wordt aangepakt kunnen de Israëlieten in vrede wonen. 

Welzalig bent u die aan alle wateren zaait.......  Gods kinderen die de vruchtbare gronden langs de wateren inzaaien, zullen met grote oogsten te maken krijgen. Het water in het Vrederijk ontspringt aan het Heiligdom in de tempel en maakt al het water gezond (Ezech. 47: 8). Dat zal te merken zijn aan de kwaliteit en smaak van het gewas. Het onkruid, de dorens en distels (Genesis 3:18), waren een straf op de zonde.  Ook dat wordt ten goede gekeerd. Het is een lust om te werken onder zulke gunstige omstandigheden, met zo'n prachtig resultaat. 

die rund en ezel daarheen drijft...... rund en ezel zijn werkdieren in de landbouw. In de tien geboden worden ze dan ook gerekend onder de sabbatrust (noch uw os, noch uw ezel Deut. 5:14).  Ze zullen ongetwijfeld ook delen in de welvarende omstandigheden van het Vrederijk. Dat hier over het 'drijven' van die dieren wordt gesproken, zou kunnen betekenen dat ze vrij rondlopen. Ze vormen geen gevaar meer. Ze zijn ook niet het eigendom van de boeren, maar deze kunnen er gebruik van maken. Ze kunnen ze naar de akkers drijven om hen behulpzaam te zijn. In die waterrijke landbouwgronden en graslanden zal ook voor de dieren geen gebrek zijn aan eten en drinken

Genesis 1:30-31 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. 31. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Ida