English & other languages: click here!

Jesaja 45 - Kores, de gezalfde van God


De HEERE belooft door Kores volken neer te werpen ter wille van Jakob, Zijn knecht, Israël door Hem uitverkoren. Koning Kores van Perzië zal Babel innemen en de Joden verlossen. Hierin is Kores een beeld van wat eens de Messias zal doen. YAHWEH is een God die zich verborgen houdt. Maar wie rondkijkt met geestelijke ogen ziet hoe Hij koningen en machthebbers naar Zijn hand zet en dat de ontwikkelingen verlopen zoals Hij Jesaja en andere profeten het liet voorzeggen. Daaruit blijkt Zijn rechtvaardige soevereiniteit. Het feit dat Jesaja al twee eeuwen van tevoren mocht prediken over deze Perzische koning, en zelfs de naam ervan kon benoemen, geeft aan dat God de gegevens die wij nodig hebben voor onze tijd ook in het Woord kunnen vinden. De nadruk ligt ditmaal niet op de schuld van het volk of de dreiging van de ballingschap naar Babel, maar dat er na Babel een weg is die verder gaat voor God en Zijn volk Israel. Een weg die ook open ligt voor de heidenen tot de einden der aarde (vers 22-23) en voor Hem zal elke knie zich buigen (vers 25)! 


Jesaja 45:1-3 Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden: 2. Zelf zal Ik voor u uit gaan, het oneffene zal Ik rechtmaken, bronzen deuren zal Ik openbreken, en ijzeren grendels stukbreken. 3. En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël.

Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores......... Jesaja vervolgt het vorige hoofdstuk, waar hij de naam van de komende koning van Perzië twee eeuwen van tevoren bekend maakte. Dat Kores 'gezalfde' genoemd wordt, komt omdat deze vorst geroepen wordt voor een taak die hij namens God moet vervullen: namelijk Gods volk bevrijden uit de ballingschap die in Jesaja's tijd nog moest komen. Het is niet zo dat deze man ook letterlijk gezalfd werd, als teken van de Heilige Geest. Al was Gods Geest daar ongetwijfeld werkzaam

Het is éénmaal vaker voorgekomen dat een heidense koning gezalfd werd. Dat was Hazaël van Syrië, hetgeen door Elia gebeurde (1 Koningen 19:15-16). De reden van deze zalving was blijkens vers 17 dat hij de Baäldienaars van de Karmel moest doden. 

die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen...... het vastgrijpen bij de rechterhand van de koning wil zoiets zeggen dat God hem de kracht en de moed geeft om namens Hem te handelen. Hij geeft hem de macht om volken aan zich te onderwerpen. Uit alles blijkt dat het God is die het hart van de koning leidt als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt (Spreuken 21:1). 

om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden......  In Daniël 5 lezen we hoe het leger van de Meden en Perzen onder commando van koning Kores de sterke stad Babel binnen kon komen. De stadsdeuren waren letterlijk open. 
Het gebeurde in 539 v.Chr. toen koning Belsazar met zijn vrienden zich zat te bedrinken uit de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem geroofd waren. Die strijd heeft vrijwel zonder bloedvergieten plaatsgevonden. In dit artikel kun je het lezen.

Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen....... de schatten die hier bedoeld zijn werden door de Babylonische vorsten buit gemaakt in andere landen en werden in Babel op geheime locaties bewaard. Maar YAHWEH heeft deze waardevolle schatten aan Zijn gezalfde koning Kores toebedeeld. Zulke buitgemaakte goederen werden gezien als een vergoeding voor de gemaakte kosten om oorlog te voeren.  Zo kreeg Nebukadnezar de buit van Egypte als vergoeding voor de inname van de stad Tyrus, na een 13 jarig beleg, wat een behoorlijk hoog kostenplaatje met zich had meegebracht (Ezechiël 29:18-20). Koning Kores moest ook goed beseffen dat het YAHWEH was die hem die overweldigende rijkdom had gegeven, opdat hij zou weten dat YAHWEH de HEERE is, de God van Israël, Die Kores bij zijn naam roept, .

Jesaja 45:4-8 Ter wille van Jakob, Mijn dienaar, Israël, Mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam; Ik gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende. 5. Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, 6. opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is. Ik ben de HEERE, en niemand anders. 7. Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen. 8. Druip, hemel van boven, en laten de wolken gerechtigheid uitgieten, laat de aarde zich openen. Laten de wolken heil voortbrengen, en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ík, de HEERE, heb het geschapen.

Ter wille van Jakob, Mijn dienaar, Israël, Mijn uitverkorene.....  Kores was niet opgegroeid met het kennen van de God van Israël. Toch riep God hem en gaf hem zelfs een erenaam, maar de reden daarvan was de redding van Gods geliefde volk Israël, het nageslacht van Jakob met wie het verbond was bevestigd, kortom 'het uitverkoren volk', alles terwille van het volk dat God zo na aan het hart ligt! 

Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik zal u omgorden....... Kores is, zoals de meeste heidenen, opgegroeid met het dienen van afgoden, in ieder geval kende hij YAHWEH oorspronkelijk niet. Hij moest goed weten dat hij de overwinningen aan de God van Israël zou toeschrijven en niet aan de afgoden. Want buiten deze God is er geen God! Deze God zal Kores omgorden: omgorden betekent in figuurlijke zin: gereed zijn voor het werk. Letterlijk is de betekenis het lange kleed omhoog brengen in de gordel, zodat men zich vrij kan bewegen. Hier wordt bedoeld dat God Kores klaar maakt voor zijn taak.

opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat....... we zien hier dat het ook de bedoeling is dat de hele aarde ervan zal horen en de enige God de eer zal geven. Er zijn dus drie doelen waarom Kores wordt ingeschakeld:

  • vers 3: Kores moet weten dat hij namens de enige God zijn taak moet uitvoeren
  • vers 4: het gebeurt terwille van Israël, dat bevrijd moet worden uit de ballingschap
  • vers 6: heel de wereld moet erkennen dat er geen god is buiten YAHWEH

Ik formeer het licht en schep de duisternis........ ik las hierover het volgende: de reden van deze formulering heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er geen twee goden of krachten in de hemel zijn: één goede en één slechte, zoals in de dualistische 'yin en yang'-zin. “Cyrus was een Perzische vorst, en de Perzen hadden een dualistisch beeld van God en de wereld. Hun goede god noemden ze Ahura-mazda en de boze god Angra-mainya. De eerste had het licht geschapen, de tweede de duisternis.

Ik maak de vrede en schep het onheil........ Satan is niet Gods tegenpool en is dat ook nooit geweest.Er is één God.Hij is niet deauteurvan het kwaad; het kwaad is nooit ‘oorspronkelijk’, maar altijd een perversie van een bestaand goed. Toch staat God het kwaad toe, en Hij gebruikt het om Zijn eeuwige doel te bereiken: het samenbrengen van alle dingen in Jezus (Efeziërs 3:8-11en Efeziërs1:9-10).                                                  Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Deze perikoop wordt met een lofzang afgesloten. Het is enigszins te vergelijken met Jesaja 44:23. Hemel, wolken en aarde worden echter niet opgeroepen het heil te bezingen, zoals in Jesaja 42:10-11; Jesaja 44:23 - zij worden opgeroepen het heil voort te brengen. Dit is een herinnering aan de scheppingswoorden als in Genesis 1:11, 20, 24. Het komende heil is als het ware een nieuwe schepping 'Wie heeft deze dingen geschapen?' (Jesaja 40:26). Zie ook Psalm 85:10-14; Hosea 2:20-22. 2 Petrus 3:13. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.  Kortom het ziet uit naar het herstel van alle dingen.    

Jesaja 45:9-10 Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt – een potscherf tussen aarden scherven. Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u? Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen? 10. Wee hem die tegen zijn vader zegt: Wat verwekt u? Of tegen diens vrouw: Wat baart u?

Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt......... De HEERE wijst hen terecht die vinden dat God anders had moeten handelen dan Hij heeft gedaan. Zouden de hoorders er moeite mee hebben dat God hen door een heiden laat bevrijden?

Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u......? Een mens mag zijn Maker niet ter verantwoording roepen, net zomin het leem iets mag zeggen tegen de pottenbakker.

Wee hem die tegen zijn vader zegt: Wat verwekt u.......? We gaan toch ook niet onze vader of moeder beschuldigen omdat zij ons hebben voortgebracht? Zo mogen we ook niet tegen Gods bestuur ingaan. Als je soms vragen daarover hebt mag je dat uiten tegen God, mits je in eerbied Zijn autoriteit erkent en er een liefdeband is. Dat is wat anders dan opstand tegen God. 

In deze verzen worden de waarschuwende woorden "Wee hem" tweemaal gezegd! Daarmee wordt de nadruk erop gelegd dat we dit heel serieus moeten nemen. 

Jesaja 45:11-13 Zo zegt de HEERE, de Heilige van Israël, zijn Formeerder: Zij hebben Mij naar de toekomstige dingen gevraagd, aangaande Mijn kinderen – zou u Mij bevel geven aangaande het werk van Mijn handen? 12. Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen. 13. Ík heb Kores doen opstaan in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik rechtmaken. Híj zal Mijn stad bouwen en hij zal Mijn ballingen vrijlaten, zonder betaling en zonder geschenk, zegt de HEERE van de legermachten.

Zo zegt de HEERE, de Heilige van Israël, zijn Formeerder...... deze uitdrukking formeerder zijn we zes keer in dit hoofdstuk tegengekomen. Ook dat God de Schepper is. Zijn handelen rekent Hij eveneens als scheppen. De nadruk ligt erop omdat niets of niemand dat van zichzelf kan zeggen. Hij is de Enige, de Unieke, de Verlosser, maar ook de Onderhouder van de Schepping. Alles is uit Hem, door Hem en tot Hem. Hem komt alle eer toe!

Zij hebben Mij naar de toekomstige dingen gevraagd, zou u Mij bevel geven aangaande het werk van Mijn handen?

"Denkt men dat men Mij vragen kan stellen over de manier waarop ik Israël verlossen zal? Willen jullie zelf de dienst uitmaken?" Het lijkt erop dat er niet bepaald passend wordt gereageerd op Gods handelen. 
Weet je het nog? Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen. Het werk van Mijn handen. Ik geef Mijn bevelen.......  God is vrij om Kores te doen optreden en dat juist om jullie, Mijn voik te bevrijden!!!
Ík heb Kores doen opstaan in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik rechtmaken....

Vertrouw me toch! Ik weet wat Ik doe!!  Ik heb Kores verwekt in gerechtigheid.

God zelf zorgt ervoor dat Kores rechte wegen bewandelen zal. Ze hoeven zich daarover geen zorgen te maken. Laten ze letten op hun eigen wegen, dat ze die gaan in gerechtigheid! 

Híj zal Mijn stad bouwen en hij zal Mijn ballingen vrijlaten...... wat een geweldig plan heeft God voor Zijn volk bereid! En wat zullen ze blij zijn als ze de vrijheid herkrijgen en naar huis, naar Sion kunnen gaan. 

zonder betaling en zonder geschenk....... de HEERE wil niet dat er een overeenkomst wordt gesloten waarbij YAHWEH voor de verlossing van Zijn volk zou moeten betalen. Zo werkt Babel.  Gods plan staat vast. Alle hoogmoedige, domme tegenwerpingen zullen niets daaraan veranderen. Door Kores zal de HEERE Zijn volk daar brengen. Gods besluit staat vast! Dit zegt de HEERE van de legermachten.

Jesaja 45:14-17 Zo zegt de HEERE: De arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cusjieten, en de Sabeeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. Zíj zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen, zij zullen u smeken en zeggen: Voorzeker, God is bij u, en niemand anders; er is geen andere God. 15. Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. 16. Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden, tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. 17. Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit!

Zíj zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen...... de rollen worden eens omgedraaid. Eerst wordt Israël geboeid naar het land van zijn ballingschap gevoerd, maar later komen ze naar Israël en buigen ze voor het volk dat ze eerst onderdrukten. Het volk dat hen onderdrukte is nu het volk onder wiens  leiding ze zich stellen. Dan komt de profetie van Mozes tot vervulling:

Deuteronomium 28:13 De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE, uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt,

Het spreekt vanzelf dat deze profetie in vervulling zal gaan als Gods Koninkrijk op aarde is gevestigd. Dan zullen de volken zeggen: "Voorzeker, God is bij u, en niemand anders; er is geen andere God!"
U bent een God Die Zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland.......
De natuurlijke mens ziet God niet en merkt niets van Zijn bestaan. Dat geldt helemaal voor de eerder genoemde heidenen. Maar zij die zoeken, zij die doorzien in de schepping dat er een onbegrijpelijke macht is die leven geeft, voor hen blijft God niet verborgen. Bij hen ontstaat er een zekerheid van Zijn bestaan en ze begrijpen dat dit de God van Israël is die een Redder van mensen is.  Voor degenen die alles van zichzelf of van afgoden, zoals poitiek, religie, geld enz. verwachten blijft het handelen van God verborgen. Jesaja profeteert daarover: Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden, tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. 
Het ware Israël wacht echter een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit!

Jesaja 45:18-21 Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEERE, en niemand anders. 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd: Zoek Mij tevergeefs. Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die bekendmaakt wat billijk is. 20. Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen, of een god aanbidden die niet verlossen kan. 21. Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik.

Want zo zegt de HEERE...... we lezen dit vaker in deze hoofdstukken en iedere keer betekent dat weer een nieuw Godswoord. Hij maakt zich ook steeds weer bekend met het feit dat Hij de Schepper van de aarde is. God heeft vanaf het begin van de schepping een leefbare wereld voor ogen gehad.

Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn......... Ik neem hier even de statenvertaling omdat die beter overeenkomt met het Hebreeuws: Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou......  Hier zegt God dat Hij het niet tevergeefs/ledig/ijdel heeft geschapen, en ijdel is hetzelfde Hebreeuwse woord voor leegte of vormloos: 'tohoe' dat in Genesis 1:2 ("tohoe wabohoe" = "woest en ledig"wordt aangetroffen. Hij heeft de aarde niet geschapen, opdat die woest en leeg zou blijven. God schept orde in de woestheid en ledigheid. Hij doet geen half werk, maar voltooit wat Hij eenmaal begonnen is. Als Schepper kan Hij zeggen:  Ik ben YAHWEH, en niemand anders.

Ik heb niet in het verborgene gesproken...... de HEERE spreekt niet zoals de afgoden in de buurlanden dat doen, door vage voortekenen of orakelspreuken. Als YAHWEH spreekt is dat duidelijk en in begrijpelijke woorden.

Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd: Zoek Mij tevergeefs........Hier geeft God de verzekering, dat Hij het gebed van Jakob's nageslacht zal horen. Als Jakob's benauwdheid komt blijkt dat Hij hen nooit heeft afgesneden. Ze hoeven niet te wanhopen. Als ze Hem zoeken zal Hij zich de Getrouwe betonen. de God van Jakob! Hij zal gerechtigheid spreken en wat billijk is bekend maken. 

Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren.......  hier gaat het om de Israëlieten die weggevlucht zijn vanuit de heidenvolken. Het lijkt erop dat dit het moment is dat God geoordeeld heeft over de heidenvolken, waardoor Zijn volk in de vrijheid komt te staan. Dit slaat dus weer op het einde van deze bedeling.  Dit houdt ook verband met vers 22 "Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde".

Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen.......  men denkt dat de geest van goden in die houten beelden huizen. Maar de dragers beseffen niet dat ze de geest van god satan in zichzelf hebben toegelaten, die ze wijs maakt dat die beelden helpen. In feite worden ze geleid door die verkeerde geest in zichzelf. Die zal hun soms ook schijnbare goede resultaten laten zien, om nog verder van de ware God af te dwalen. Die houten beelden kunnen niets uitrichten, maar wel de geest van de demon die in de mens is, maar die ten doel heeft om je verloren te doen gaan voor de eeuwigheid. Dit is het tegenovergestelde van de verlossing die God aanbiedt in Yeshua de Messias.   
Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt........?  Ja.... Wie heeft van oudsher de verlossing verkondigd aan de mensheid? Het kenmerk van Gods openbaring is het profeteren van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij geeft ook te kennen hoe het vroeger was. De afgoden kunnen dit niet, want zij hebben de geschiedenis niet gevormd en zij vormen de toekomst niet. Alleen YAHWEH, de Schepper is degene die de tijden in Zijn hand heeft en die het wereldgebeuren bestuurt. Die, vanwege de ongehoorzaamheid van de mensen, ze overgeeft in handen van de satan, opdat ze zullen inzien dat er bekering nodig is. De acties van de antichrist, hoe moeilijk ook, zullen uiteindelijk resulteren ten goede van hen die deze God van Israël liefhebben (Romeinen 8:28).

Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik....... de naam 'Heiland' kan ook vertaald worden met 'Verlosser'. God is rechtvaardig in Zijn handelen en daarom vereist Zijn gerechtigheid dat zondaars de dood moeten sterven. Maar..... God heeft geen behagen in de dood van de zondaar. Hij wil dat hij zich bekeert (Ezechiël 33:11)! 

Als iemand zich bekeert dan is er de Heiland, de Verlosser die de rechtvaardige eis (Rom. 8:4) voor ons heeft vervuld en de straf van de zondaar aan het kruis heeft gebracht. Dan geldt de inwoning van de Heilige Geest en gaat de mens begrijpen welke weg hij in dit leven moet gaan. Dan is er niet meer de dreiging van de dood, maar de belofte van eeuwig leven! Zoiets kan geen enkele geest/afgod bieden, want die gaat zelf voor eeuwig verloren!

Jesaja 45:22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. 23. Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren. 24. Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht, tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. 25. Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.

Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde....... de God van Israël roept heel de aarde op om zich door Hem te laten verlossen. Hij is de Enige bij wie we terecht kunnen en Hij zal ons niet beschamen!  

want Ik ben God en niemand anders......... kerken, dominees, priesters, politici, redenaars, websites ..... ze vragen om aanhangers, maar ze zijn geen god.  Yeshua zei heel duidelijk tot Zijn discipelen: één is Uw leraar en gij allen zijt broeders (Mattheüs 23:9)! Hij is de Weg naar God, Hij is God. "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien (Joh. 14:9)!"

Ik heb gezworen bij Mijzelf......... God heeft een eed afgelegd. Maar bij wie zweert Hij dan? Hij zweert bij Zichzelf. Er is geen enkele macht groter of hoger, dus zweert Hij bij Zijn eigen heilige naam en wezen. Dat deed Hij ook bij Abraham (Hebreeën 6:13-18).
dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren.........  eens komt het moment dat men voor God komt te staan, dan zal men van harte of met tegenzin zijn knieën voor Zijn Schepper buigen, waarmee ze Hem erkennen als de Allerhoogste (Filippenzen 2:10).  Dan valt de beslissing tussen leven en dood. Het 'zweren bij de HEERE' houdt erkenning in (Jesaja 48:1; Jesaja 65:16; Amos 8:14; Zefanja 1:5).   

Echter, in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël........ook in dit hoofdstuk waar in vers 22 de einden der aarde werden opgeroepen, zien we de vervulling van Romeinen 11:25-26  'en zo zal heel Israël zalig worden'.  Het is het nageslacht van Jakob dat zal roemen in YAHWEH de God van Israël, gerechtvaardigd door het bloed van Yeshua, die Zelf ook de naam Israël draagt (Jesaja 49:3). Samen één in Hem, het Hoofd! 

Ida