English: click here!

Jesaja 47 - Babylon vernederd


Het trotse Babel zal vallen vanwege zijn buitensporige wreedheid ten opzichte van Gods volk. De Babyloniërs komen met hun waarzeggers en sterrenwichelaars bedrogen uit. De goddeloze cultuur, filosofie en religie van deze wereld zijn ten ondergang gedoemd. De eer die zij zochten is oneer, vernedering geworden. De HEERE spreekt hen spottend toe.  Jesaja profeteert de verwoesting van Babel. Dit hoofdstuk heeft veel referenties met Openbaring 18. De uiteindelijke verwoesting van Babel houdt ook Assyrië en andere wereldse machten in.


Jesaja 47:1-3 Daal af en zit neer in het stof, maagd, dochter van Babel; zit neer op de grond, er is geen troon meer, dochter van de Chaldeeën. Want men zal u niet meer noemen: weekhartig en teergevoelig. 2. Neem de handmolen en maal meel, neem uw sluier af, schort de rokken op, maak de benen bloot, ga door de rivieren. 3. Uw schaamte zal ontbloot worden, ja, uw schande zal gezien worden. Ik zal wraak nemen, en Ik zal u niet als een mens aanvallen.

Daal af en zit neer in het stof, maagd, dochter van Babel.......  we zien hier de rijke vrouwen van Babel uitgebeeld als slavinnen zonder aanzien. Ze moeten beneden hun stand meel malen met een handmolen. Hun mooie meubilair hebben ze achter moeten laten. Ze moeten gewoon op de grond zitten. Hun verfijnde en dure smaak maakt plaats voor de simpelste levensbehoeften. Ze kunnen niet meer zo kieskeurig en veeleisend zijn zoals het bij hun wereldse status past. 

Neem uw sluier af, schort de rokken op, maak de benen bloot, ga door de rivieren....... Hier zien we de vervulling van Openbaring 18.  De val van de koningin van de wereld is diep. Maar het wordt nog gekker: ze wordt te kijk gezet......  Uw schaamte zal ontbloot worden, ja, uw schande zal gezien worden......... en ze dacht nog wel onschendbaar te zijn.

Ik zal wraak nemen, en Ik zal u niet als een mens aanvallen..... als mensen Babel aanvielen dan konden ze dat wel aan, maar deze aanval komt van de almachtige God.

In Nahum 3:5-7 wordt dit oordeel ook uitgesproken over het rijk van Assyrië. Assyrië en Babel vormen samen het beeld van de hoer. En de andere wereldrijken die in het beeld van Nebukadnezar naar voren kwamen voldoen aan hetzelfde beeld.

Openbaring 18:7-8 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. 8. Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Net zoals in Openbaring na de val van het grote Babylon in de hemel een loflied voor de God van Israël wordt aangeheven, zien we in de profetieën van Jesaja hetzelfde na de ondergang van Babel in in 539 v.Chr.. Zie vers 4. Beide gebeurtenissen vloeien in elkaar tot één grote overwinning. 

Openbaring 19:1-5 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. 3. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. 4. En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja! 5. En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!

Jesaja 47:4 Onze Verlosser, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, de Heilige van Israël.

Vs 6 Ik was zeer toornig op Mijn volk, Ik ontheiligde Mijn eigendom en Ik gaf hen over in uw hand, maar u bewees hun geen barmhartigheid, ja, zelfs voor de oude maakte u uw juk zeer zwaar....... we herkennen dit in wat er op 7 oktober 2023 plaatsvond. Een afgod die gediend werd op het muziekfestival Supernova, de gay parades, het steunen op andere landen.... God was toornig! Maar het kenmerkt van Amalek is het oude en zwakke aan te vallen (Deut. 25:18).

Jesaja 47:5-7 Zit neer in stilzwijgen, ga het duister in, dochter van de Chaldeeën; want men zal u niet meer noemen: gebiedster van de koninkrijken. 6. Ik was zeer toornig op Mijn volk, Ik ontheiligde Mijn eigendom en Ik gaf hen over in uw hand, maar u bewees hun geen barmhartigheid, ja, zelfs voor de oude maakte u uw juk zeer zwaar. 7. U zei: Ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen, u hebt niet aan het einde ervan gedacht.

Ik ontheiligde Mijn eigendom....... God had Zijn land, stad en volk aan de heidenen prijsgegeven. Maar Babel had de straf erger gemaakt dan de HEERE bedoelde. Babel had geen barmhartigheid bewezen. Het had de ouden en de zwakken niet ontzien (Zach. 1:15). Babel was trouwens lang niet zo wreed te werk gegaan als Assyrië indertijd. Wel was het hoogmoedig (vers 7).

5. Zit neer in stilzwijgen, ga het duister in, dochter van de Chaldeeën........   (‘Chaldeeën’, zo worden de inwoners van Babel ook wel genoemd, naar de streek Chaldea ten zuiden van Babel.)  Het stilzwijgen zou kunnen betekenen dat ze beschaamd, bedroefd zijn, dat ze zich vernederd voelen, want protesteren past niet in deze situatie. Ga maar in het duister, zodat ze je vernedering niet zien, verberg je maar.  

want men zal u niet meer noemen: gebiedster van de koninkrijken...... men zal je niet meer erkennen als heerser over de naties, die tijd is voorbij. 

U zei wel "Ik zal voor eeuwig gebiedster zijn......"  (Openbaring 18:7) maar u heeft deze dingen niet ter harte genomen. U hebt er niet bij stil gestaan waar dit toe zou leiden. Zulke beslissingen worden vaak genomen, je weet dat het niet goed is, maar je overziet de consequenties niet. Men denkt dat God er toch niet op reageert. Maar de dag komt, waarop het aan het licht komt.

Jesaja 47:8-9. Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen. 9. Maar deze beide dingen zullen u overkomen in een ogenblik, op één dag: verlies van kinderen en weduwschap. Ze zullen in volle omvang over u komen, vanwege uw vele toverijen en uw zeer talrijke bezweringen.

Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont.......  het woord 'genotzuchtig' is afgeleid van het werkwoord 'genieten'Je hoort het zo vaak zeggen als een toegewenst levensdoel:  'als je maar geniet van het leven".... Het staat zo uitnodigend op het plaatje en als je al die mooie bloemetjes ziet, dan kun je genieten van wat God geschapen heeft. En dat mag! God geeft ons veel om van te genieten, En 'onbezorgd wonen' werkt daaraan mee. Maar we weten allemaal dat er ook veel momenten zijn waarvan we niet bepaald genieten. Het moet ook niet ons doel zijn zoals het blijkbaar met deze genotzuchtige vrouwe Babel het geval is. Haar zucht naar genot is ziekelijk, ze geniet ten koste van anderen, ze gebruikt anderen om haar genot te bemachtigen. Als zij maar geniet en geen zorgen heeft. Het 'ik' staat in het middelpunt van het leven. En niet de Almachtige God die haar geschapen heeft. Hij heeft ons geleerd: "Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf".  Alleen dan voldoet je leven aan het doel en alleen dan geniet je van Zijn vrede, juist in moeilijke omstandigheden. Dan wordt je leven zinvol.
die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand anders dan ik......   toen ik deze zin in het Engels las viel me op dat daarin eigenlijk staat 'ik ben': Who say in your heart, ‘I amand there is no one else besides me'.  Nu staat er in het Hebreeuws alleen 'ani' אֲנִי , dat is 'ik' en niet de Godsnaam. Niettemin is het Babelse gedachtegoed, uitgebeeld in een vrouw. de weergave van satan die God van Zijn plaats wil verdringen en geen andere macht naast zich duldt. Het beeld laat zien hoe egoïstisch satan is en hoe hij anderen manipuleert om te krijgen dat waar hij van wil genieten. 
ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen....... satan heeft in Genesis 3 de mensheid verleid om aan zijn kant te krijgen en die worden hier met 'haar kinderen'  vergeleken. Hij is zo genotzuchtig, zo egoïstisch dat hij die kinderen, die mensheid onder zijn macht wil houden. Deze figuur wil geen mensen afstaan aan God, die in Yeshua de losprijs van het bloed heeft betaald. Over deze 'weduwe' lezen we ook in Openbaring 18:7.

Maar deze beide dingen zullen u overkomen in een ogenblik, op één dag: verlies van kinderen en weduwschap......  een weduwe is een beeld van verlies, leed en weerloosheid (Jesaja 1:12; Job 22:9; in Klaagl. 1:1 wordt Jeruzalem met een weduwe vergeleken). 

Het komt over u, vanwege uw vele toverijen en uw zeer talrijke bezweringen.......  hier komt de relatie met Openbaringen 18 weer naar voren........  In het Hebreeuws staat er natuurlijk een ander woord voor toverij, namelijk כְּשָׁפַ 'keshef,' dat magie of toverij betekent en wat door Google translate wordt vertaald met 'spuug'. Een oordeel over deze vrouw wordt op dezelfde manier over Assyrië uitgesproken.

Nahum 3:4 Vanwege de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen, die volken verkocht heeft met haar hoererijen, en geslachten met haar toverijen.

Jesaja 47:10-11 Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd. U hebt gezegd: Niemand ziet mij. Uw wijsheid, uw wetenschap, die heeft u afvallig gemaakt. U zei in uw hart: Ik ben het, en niemand anders dan ik. 11. Daarom zal er onheil over u komen. Wanneer het aan de dag treedt, zult u niet weten; rampspoed zal u treffen, u zult die niet kunnen afkopen; er zal plotseling verwoesting over u komen, zonder dat u een vermoeden hebt.

Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd. U hebt gezegd: Niemand ziet mij..........  zo gaat het als we onze menselijke natuur volgen die door de zondeval onder beheer van satan valt. Je gaat het net zo doen als hij. Als je iets verkeerd doet denk je 'niemand ziet mij'......  Dat lijkt zo, maar het zal blijken niet zo te zijn. Als onze zonden niet bij het kruis van Yeshua gebracht zijn en we ons niet laten wassen door Zijn bloed, dan zal de straf komen. Voor satan komt die zeker, want die is de slechtheid in eigen persoon. Ook het oordeel voor deze vrouw staat vast. Laat je niet door haar inpalmen, want ze komt heel vriendelijk voor de dag...... totdat je in haar greep bent. Alleen in gemeenschap met Yeshua ontkom je aan haar verderf.
Uw wijsheid, uw wetenschap, die heeft u afvallig gemaakt. U zei in uw hart: Ik ben het, en niemand anders dan ik........ 

Wijsheid en wetenschap zonder God maakt hoogmoedig en is een vrijbrief om anderen te onderwerpen. De plaats die YAHWEH in ons leven begeert wordt ingenomen door het eigen 'ik'.  Dat proces heeft ook in de hemel plaatsgevonden toen deze cherub, die een Lucifer/Lichtdrager had moeten zijn voor zijn Schepper, afvallig werd. Hier weer het 'ani' אֲנִי , dat is 'ik' ben het en niemand anders dan ik. 

Jesaja 14:14-15 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. 15. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!

Daarom zal er onheil over u komen.....plotseling zal er verwoesting over u komen, zonder dat u een vermoeden hebt.......... dat overkwam Babel toen koning Kores plotseling in één nacht Babel veroverde, terwijl ze geloofden dat alles veilig was (Daniël 5)! Dat zal ook velen in onze wereld overkomen. Paulus    waarschuwde daarvoor, maar zei daarbij dat als we dicht bij Yeshua leven en Gods Woord tot ons nemen, dan zullen we weten dat die dag er aan komt, dan overvalt het ons niet.

1 Thessalonicenzen 5:2-6 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een ONVERWACHT VERDERF HUN OVERKOMEN, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 6. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar LATEN WIJ WAAKZAAM EN NUCHTER ZIJN.

Jesaja 47:12-15 Blijf maar bij uw bezweringen en uw vele toverijen, waarmee u zich vermoeid hebt vanaf uw jeugd. Misschien kunt u er baat bij hebben, misschien zult u zich sterk maken. 13. U bent moe geworden van uw vele plannen. Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen; laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen! 14. Zie, zij zijn als stoppels, vuur verbrandt hen, zij kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen. Het is geen kolengloed om er zich bij te warmen, geen vuur om erbij te zitten. 15. Zó zijn zij voor u met wie u zich hebt vermoeid, zij met wie u vanaf uw jeugd zaken gedaan hebt; ieder dwaalt zijn eigen kant uit, niemand zal u verlossen.

Blijf maar bij uw bezweringen en uw vele toverijen..... wie denkt vrouwe Babel wel dat ze is? Ze is van jongs af aan bedreven in haar occulte bezigheden. Spottend klinkt het "misschien heb je er nog wat aan als je oordeel komt, wie weet hoe sterk je dan zult zijn..." 

Zie, zij zijn als stoppels, vuur verbrandt hen...... De waarzeggers en sterrekundigen zullen als stoppels verbranden. Babel zal zichzelf niet eens kunnen redden als Kores komt met zijn leger, en al helemaal niet als Yeshua aan het eind van dit tijdperk komt om oordeel te vellen. De jonge maagd, de dochter van Babel, zoals ze in vers 1 genoemd werd is in de eindtijd de 'hoer op het beest' geworden. Ze is 'de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde' (Openbaring 17:5). De maat van de zonde is vol. 

Het is geen kolengloed om er zich bij te warmen, geen vuur om erbij te zitten....... denk maar niet dat je gezellig bij de warme haard kunt zitten, want dit vuur verbrandt en vernietigt jou en alles wat waardevol voor je was.

Zó zijn zij voor u met wie u zich hebt vermoeid...... kijk eens naar al die relaties waarvoor je je druk hebt gemaakt. Waar zijn ze nu? Ze lopen allemaal een andere kant op. Je hoeft er geen enkele hulp van te verwachten.

Openbaring 18:17-19 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, 18. en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? 19. En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.

Deze oordelen door Jesaja, namens YAHWEH uitgesproken, zijn bedoeld voor Babel, de vijand van Israël. Het zal Israël tot troost zijn dat hen recht wordt verschaft!  In Openbaring 18:20 worden zij die in de hemel zijn opgeroepen om te juichen over de val van Babel: "Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken!" Het gebed van de 'zielen onder het altaar' wordt verhoord: "Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?" De God van Israël gaat Zijn volk herstellen en Hij laat zien dat het onrecht op aarde, de strijd tegen YAHWEH en Zijn Gezalfde, de strijd tegen Israël Zijn volk, bestraft wordt door een rechtvaardig oordeel.  

Ida