English: click here!

Psalm 1 de vrucht van de rechtvaardige

Psalm 1 herhaalt wat we ook hebben gezien in de Tora: gehoorzaamheid aan de Tora brengt zegen in dit leven voor de natuurlijke mens. De centrale as die naar voren komt in onderstaande chiastische structuur, alsmede de omliggende elementen, beschrijven de welvaart van de rechtvaardigen.

Altijd groen en fris!
In de Psalmen, is geen onderscheid tussen geloof en goede daden. Een onderscheid dat we in de theologie wel kennen: 

1. rechtvaardigen die recht staan voor God omdat hun genade wordt verleend door het geloof (gerechtvaardigd of gered).      2. degenen die rechtvaardig worden geacht omwille van hun goede daden (geheiligd).

In het Nieuwe Testament wordt een aspect van rechtvaardigheid (rechtvaardiging) beschreven als een gevolg van het geloof, en de andere vorm van rechtvaardigheid (heiliging) als een gevolg van de werken.
Paulus maakte dit onderscheid in het Nieuwe Testament om redding aan de heidenen uit te leggen. Echter, in de hele Hebreeuwse Bijbel, worden deze beide aspecten gezien als eenvoudig "gerechtigheid". God rekent gerechtigheid toe aan het hart dat voor Hem besneden is, het hart dat in God gelooft en dat de waarheid van Gods woorden gelooft. Dit is de rechtvaardigheid, die uit het geloof is: redding of rechtvaardiging.  Deze gerechtigheid brengt namelijk altijd de bijbehorende goede daden voort, die tot gevolg hebben: heiliging. 

Jakobus 2:17,18 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.

Geloof en werken zijn niet echt vijanden van elkaar of tegenstellingen. Het één staat niet los van het ander, het is juist het gevolg ervan. Yeshua zei ook:


Johannes 14:10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek,
spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.

Jakobus 2:14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?
15. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel,
16. en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?
17. Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
18. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.
19. U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.
20. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
21. Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde?
22. Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?
23. En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.
24. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.
25. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan?
26. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

 

Het zijn juist de vruchten waaraan we valse profeten kunnen herkennen:
Mattheüs 7:15-17 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar
van binnen roofzuchtige wolven zijn.  Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.

Een opmerking over de beide groene vakken in de chiastische structuur. De rechtvaardige man heeft eerbied voor de Tora van YHWH, heeft vreugde daaraan en overdenkt deze dag en nacht. De Tora is in zijn hart. YHWH heeft dan aandacht voor de weg der rechtvaardigen. We zullen deze wederkerige relatie tussen God en de rechtschapen man, die in YHWH zijn hoogste vreugde ervaart, in heel het boek van de Psalmen zien uitgedrukt.

Het beeld van de boom aan de waterstromen, laat zien dat de rechtvaardige zijn levenskracht ontleent aan het levende water, dat is het Woord van God, de Tora dat is de Levende Tora: Yeshua. De boom strekt zijn wortels daarnaar uit. Hij geeft dan ook vruchten als het de tijd daarvoor is. 

Tegelijk is die rechtvaardige een beeld van de Rechtvaardige bij uitstek: Yeshua HaMashiach.

De volledige vervulling van dit beeld zal zichtbaar worden in het komende Koninkrijk. Als de goddelozen (het kaf) zullen zijn weggeblazen. 
Psalm 5:13 U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.

God heeft een welbehagen aan de rechtvaardige, die een beeld is van de RECHTVAARDIGE ZOON VAN GOD, in Wie God een welbehagen heeft.  
Maar ook: Hebreeën 10:38

            mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.

Ida