English, click here!

Psalm 140 - Gebed om bescherming

Dit is weer een Psalm van David, die in zijn leven veel vijandschap heeft ondervonden. Het lijkt hier te gaan om “de mens” in het algemeen. De HSV heeft het over “slechte mensen” en  “de mannen van geweld”, waarvoor hij om Gods bescherming vroeg. De Statenvertaling heeft het over “de kwade mens en de man van geweld” en de Naardense Bijbelvertaling spreekt over “de mens die kwaad wil” en “de man van gewelddaden”. De KJV heeft het over “the evil man” en “the violent man”.  Het zijn allemaal uitdrukkingen die ons bepalen bij de antichrist en degenen die dezelfde karaktertrekken vertonen.

Bijzonder is ook dat je  "de man van geweld" in het Hebreeuws kunt lezen als "De man van Hamas". Het woord Hamas is een Arabisch acroniem, maar uitgesproken in het Hebreeuws betekent Hamas "geweld".  Dit kun je in dit verband ook met de antichrist associëren. 
Het gebed van David en van hen die tot het gelovig overblijfsel behoren bestaat uit hulpkreten zoals: “bescherm mij”, “verlos mij”, “bewaar mij”, “luister naar mijn smeekbeden”. Maar ook, en dat is voor ons humanistisch gevormd christendom een vorm van “vloeken in de kerk”, David roept om wraak, om  hun pijniging, om hun ondergang

Psalm 140:10-12 Het hoofd van wie mij omringen – laat het kwaad van zijn lippen hemzelf bedekken.  Vurige kolen moeten over hen uitgestort worden. O God, doe hen vallen in het vuur, in diepe kuilen, zodat zij niet meer opstaan. Een man met een boze tong houdt op de aarde geen stand, een man van geweld – laat onheil hem vangen, totdat hij helemaal verdreven is.

In de psalm daarvoor:  Psalm 139 zien we ook hoe David Gods oordeel over zijn vijanden, die in de eerste plaats Gods vijanden zijn, uitroept:

Psalm 139:19-21 O God, breng de goddeloze om! Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over U en zij zetten Uw vijanden aan tot valsheid.  Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten, walgen van wie tegen U opstaan?  Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het.

Ze hebben de gelovigen dan ook onbeschrijflijk veel kwaad gedaan. Er was iedere dag strijd. David zegt zelfs dat God een bescherming voor zijn hoofd was toen er wapens gebruikt werden. Ze hebben valstrikken geplaatst en wat er uit hun mond kwam was slangenvenijn. Nou, dat is toch duidelijk de beschrijving van de antichristelijke strijdmethodes.

De psalm eindigt met het uitspreken van geloofsvertrouwen. De HEERE zal rechtspreken, Zijn oordeel  zal  rechtvaardig zijn. Hem komt de wraak toe.  Er zal recht verschaft worden aan de arme, de ellendige en de verdrukte.  En dan zullen de rechtvaardigen God van harte loven en voorgoed in Zijn nabijheid verkeren.

Psalm 140:13-14 Ik weet dat de HEERE de rechtszaak van de ellendige en het recht van de armen zal behartigen.  Voorzeker, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven, de oprechten zullen voor Uw aangezicht wonen.

Ida