English: click here!

Psalm 71 Bevrijd mij uit de hand van de goddeloze

Ook Psalm 71 is weer een profetie, gebaseerd op ervaring, met het oog op het overblijfsel in de eindtijd. In de Septuaginta staat vermeld dat deze psalm van David afkomstig is. 

Je zou zeggen een koning, met zoveel dienaren, zoveel aanzien en gezag.... beroemd tot in latere tijden... zou die nu zoveel te vrezen hebben gehad? Maar de geestelijke strijd is niet afhankelijk van status, rijkdom of aanzien. De geestelijke strijd is juist daar waar een oprecht gelovig hart wordt aangevallen door satan.

In de psalm wordt vijf maal gesproken over "Uw gerechtigheid". De psalmdichter is ervan overtuigd dat alleen Gods gerechtigheid ervoor zal zorgen dat er recht gedaan wordt tot zegen van degenen die Hem liefhebben, maar ook ten kwade voor degenen die Hem haten.

Psalm 71:4 Mijn God, bevrijd mij uit de hand van de goddeloze, uit de hand van wie onrecht bedrijft en van wie wreed is.

Het gaat hier weer om "de goddeloze", de man van zonde bij uitstek, de antichrist.  Deze zal er een duiverse vreugde in hebben om Gods volk te vervolgen.

Inmiddels is David oud geworden en hij voelt zijn zwakheid. Kwetsbaar als hij daardoor is voor de aanvallen van "de goddeloze".  Maar ongetwijfeld ook sterk in zijn vertrouwen, want hij heeft God's gerechtigheid leren kennen vanaf zijn jeugd.  Zijn leven is een beeld van het volk Israël door de loop van de tijden heen. Beiden waren door God uitverkoren tot een koninklijke roeping: Gods Koninkrijk. Het volk Israël staat eveneens in de eindfase van zijn bestaan in deze bedeling.  Ook Israël is moe van de voortdurende conflicten, zowel van binnen als van buitenaf.  Moe van alle vervolgingen, het betwisten van het hun door God toegezegde woongebied.  Het gelovige overblijfsel ziet de zondige houding, de afval binnen het eigen volk. En er staat hen nog zoveel druk te wachten van de man van zonde: de antichrist. 

Zijn gebed geldt Israël: doe hen recht, bevrijd hen, help hen ontkomen!

Verlaat mij niet O God, verlaat Uw volk niet! Nee, aan God zal het niet liggen, maar het is een gebed om hulp om standvastig te blijven om te blijven zien op de verbondsbeloften. Dat kan een mens niet in eigen kracht. Ook David niet.

Dat kan ook een volk niet. De vijand die het op hun ondergang gemunt heeft  is voortdurend aanwezig met zijn misleidingen, zijn leugens, hij slaat toe op onverwachte momenten en bezorgt pijn en verdriet. 

In vers 13 staat: Laat beschaamd en vernietigd worden wie mijn tegenstanders zijn;  In de Hebreeuwse grondtekst staat voor "tegenstander"  letterlijk שָׂטַן "satan" geschreven.  En die tegenstander zal uiteindelijk vernietigd worden!
Door alle nood heen spreekt de psalm ook van het vertrouwen van de psalmist. We lezen meerdere malen "mijn God", dat duidt op een intieme relatie met God. Maar ook: U bent mijn Rots, U bent mijn Burcht, U bent mijn Helper,  U bent mijn Hoop en U bent mijn Sterke toevlucht. In vers 5 zegt hij: "voortdurend zal mijn lof van U zijn" en in vers 14: "Ik zal U nog meer loven".  Behalve dat David in deze psalm  vijf maal over Uw gerechtigheid spreekt, heeft hij het ook over: Uw luister, Uw heil, Uw wonderen, Uw sterke arm, Uw macht, Uw troost, Uw trouw.  Binnen deze psalm van intense roep om hulp en nabijheid  onvouwt zich een prachtig loflied op God van Wie hij alles verwacht.
Er zal in Israël een gelovig overblijfsel zijn dat trouw zal blijven en God met David zal loven door alle druk heen en straks samen met David bij de troon van Davids Zoon Yeshua HaMashiach, Hem van harte zal prijzen. 

Psalm 71:23-24

Mijn lippen zullen vrolijk zingen,

wanneer ik psalmen voor U zal zingen,

mijn ziel, die U verlost hebt.

Ja, mijn tong zal de hele dag

Uw gerechtigheid tot uiting brengen,

want zij zijn beschaamd,

ja, zij zijn rood van schaamte geworden

wie mijn onheil zoeken.

 

Ida