Psalm 87 - de Heerlijkheid van Sion

Psalm 87 Stad van beloften

Als we de kranten en de t.v. moeten geloven, zijn Washington, Straatsburg, Brussel, Davos, Moskou en dergelijke steden de belangrijkste plaatsen op onze aarde. Daar regeren de leiders van de wereld. Daar worden beslissingen van belang genomen.

Jeruzalem telt wat dat betreft niet zo mee. De Bijbel daarentegen leert ons het bijzonder grote belang van Jeruzalem. Sion, dat is het thema van dit lied. Sion, de naam waarmee doorgaans Jeruzalem bedoeld wordt.

Psalmen 48:1 Een lied. Een psalm uit de kring van Korach. 2 Machtig is de Heer, onze God, in Zijn stad moet iedereen Hem eren. 3 Prachtig verheft zich de Sion, een vreugde voor de hele wereld, die machtige berg daar in het noorden, en op zijn hellingen de stad van de Grote Koning. 4 God woont binnen haar vestingen, Hij geeft ons bescherming.

 

De stad die de HERE uitverkoren heeft tot wereldstad. Daar vonden plaats, vinden plaats en zullen plaatsvinden de allerbelangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van de mensheid. Gebeurtenissen die dan in de eerste plaats betrekking hebben op het geestelijk leven van de mens.

O.a. Jezus’ kruisiging, opstanding, hemelvaart en terugkomst

 

Deze bijzondere stad ligt op heilige bergen (v. 1b). Speciaal uitgekozen, afgezonderd en op een bijzondere manier geliefd (v. 2). Een plaats die heerlijk is, omdat God haar tot Zijn woonplaats verkoos (v. 3)

Psalm 46:5 De stad Gods—haar verheugen de beekjes der paradijsrivier, aldaar heeft de Allerhoogste Zijn woning geheiligd;

Juist omdat God daar wilde wonen onder de mensen, hebben Rahab Egypte), mensen uit Babel, Filistea, Tyrus, Ethiopië en vele andere landen de HERE leren kennen (v. 4). Als de enige, levende, reddende God. ‘In Sion geboren zijn’ (v. 4c-6b) is dan ook een symbolische uitdrukking voor wedergeboren zijn. Door God, die Zijn woonplaats in Jeruzalem heeft, wordt een mens in het Boek des Levens geschreven.

Jesaja 4:3 Wie in Jeruzalem zijn overgebleven, zullen heilig worden genoemd, allen die er staan ingeschreven en voor het leven bestemd zijn.

Lukas 10:20 Evenwel, verblijdt u niet hierover dat de geesten u onderdanig zijn, maar verblijdt u dat uw namen staan ingeschreven in de hemelen.

In Jeruzalem wordt een wedergeboren mens als het ware ‘aangegeven’, ongeacht zijn oorspronkelijke geboorteplaats. U, die God echt kent, bent eveneens in Sion geboren!

Jeruzalem staat voor: Gods aanwezigheid, en zelfs: de hemel.

Hebreeën 12:22 maar u bent genaderd tot de berg Sion; en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem; en tot tienduizenden van engelen.

Vandaar vers 7b: ‘Al mijn bronnen zijn in u!’ De HERE is immers de Bron van alle goede dingen. In Hem ligt de oorsprong van onze wedergeboorte, het allerbeste dat ons als mens op aarde gegeven kan worden! Breng Hem dank daarvoor!

De wedergeborene staat in Jeruzalem ingeschreven.

Psalm 16:5-65 De HEERE is het deel mijner erve, en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot. 6 De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is mij geworden.

Psalm 16:11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.

Jur