English & other languages: click here!

Zacharia 7 - Gehoorzamen is meer dan vasten

Na de verwoesting van Jeruzalem is Israël vier rouw- of vastendagen gaan houden. De vierde vastendag was de zwaarste. De achtergebleven Joden hadden de gewoonte die dagen trouw te onderhouden. De teruggekeerde ballingen hadden daar echter geen behoefte aan, omdat zij zich richtten op de opbouw van de verwoeste stad en de tempel. In Zacharía 7 vers 3 wordt de vraag gesteld of het volk moet doorgaan met het onderhouden van met name de laatstgenoemde vastendag. (overgenomen van BMU)

Zacharia 7:1-3 Het gebeurde in het vierde jaar van koning Darius, op de vierde van de negende maand, in de maand Chisleu, dat het woord van de HEERE tot Zacharia kwam. 2. Toen men Sarezer en Regem-Melech met zijn mannen naar het huis van God had gestuurd om te trachten het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, 3. zeiden zij tegen de priesters die in het huis van de HEERE van de legermachten waren, en tegen de profeten: Moet ik in de vijfde maand blijven treuren en mij blijven afzonderen, zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb?

in het vierde jaar van koning Darius, op de vierde van de negende maand, in de maand Chisleu........ Het was  4 december 518 v. Chr. dat het woord van de HEERE tot Zacharia kwam. Het gebeurde ook in die tijd dat er een ​​delegatie naar Jeruzalem kwam met een vraag over vasten. De in aanbouw zijnde tempel was zo ongeveer voor de helft klaar. Vanuit de stad Bethel kwamen Sarezer en Regem-Melech met zijn mannen met vragen over het naleven van bepaalde vastentijden. De vraag was:

Moet ik in de vijfde maand blijven treuren en mij blijven afzonderen, zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb.......? Bij het vasten in de vijfde maand herdenkt de verwoesting van de tempel (2 Koningen 25:8-9). Zacharia noemde ook een vasten in de zevende maand (Zacharia 7:5), ter herinnering aan de moord op Gedalja, de laatste daad van rebellie tegen de Babylonische gouverneur van Juda (2 Koningen 25:25). (Deze vraag wordt in Zacharia 8:19 beantwoord.)

Zacharia 7:4-7 Toen kwam het woord van de HEERE van de legermachten tot mij: 5. Zeg tegen de hele bevolking van het land en tegen de priesters: Wanneer u deze zeventig jaar gevast en rouw bedreven hebt in de vijfde en in de zevende maand, hebt u dan werkelijk voor Mij gevast? 6. Of als u at en als u dronk, was u het niet die at en was u het niet die dronk? 7. Zijn dit niet de woorden die de HEERE liet prediken door de dienst van de vroegere profeten, toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust was, en het Zuiderland en het Laagland bewoond waren?

Toen kwam het woord van de HEERE van de legermachten tot mij: zeg: ....."hebt u dan werkelijk voor Mij gevast?" Zacharia had geen antwoord naar eigen inzicht gegeven, maar wachtte op een antwoord van de Heere. En Gods volgende vraag: „En als je eet en drinkt, eet en drink je dan niet voor jezelf?” hakt er ook bij ons wel in. Misschien denken we dat eten en drinken niets te maken heeft met vasten, maar voor God heeft het alles met elkaar te maken. Want als we eten en drinken voor onszelf, zal ons vasten ook voor onszelf zijn.

Zijn dit niet de woorden die de HEERE liet prediken door de dienst van de vroegere profeten.......?  Deze dingen waren door de profeten al gepredikt toen de ballingen nog in Jeruzalem en Juda woonden, nog vóór de 70 jaren ballingschap. Had u toen niet moeten gehoorzamen?  

Het Bijbels dagboek schrijft hierover: "God wil geen gespleten leven: een groot deel voor onszelf en ook een stukje voor God. Eten en drinken is identiek aan ons dagelijkse leven want als we niet eten en drinken, dan werken we er wel voor. En als ons hele dagelijkse leven niet aan God is gewijd, dan moeten we niet denken dat onze gebeden, ons vasten en onze erediensten iets met het dienen van God te maken zullen hebben.

Als ons carnavallen niet met God te maken heeft, dan heeft ons vasten ook niets met God te maken. Daarom blijft de hemel van koper als we bidden.  

Ons vasten werkt alleen maar uit dat we hongerige magen krijgen, zodat ons hart meer naar brood dan naar God gaat verlangen! Maar als ons dagelijkse leven gekenmerkt wordt door een wandel met God, door eerlijkheid, liefde en barmhartigheid (:9), dan leven we met een geopende hemel, dan is er een voortdurende wandel met God, dan kennen we Hem in al onze wegen. Laten we daarom, ieder persoonlijk en in het leven met elkaar, onze harten verheffen tot God in eten en vasten, dan zal de duisternis voor ons op de vlucht gaan!

Tot  zover het dagboek.

Het is goed om YHWH te bidden om ons dagelijks brood, maar om Hem ook daarvoor te danken. Het is ook goed tijdens het vasten de YHWH te danken.

Voor de duidelijkheid: onderstaande tekst heeft te maken met door de mens ingestelde vastendagen, dat blijkt uit de context. Deze tekst is niet van toepassing op de door God vastgestelde Sabbat en Bijbelse feestdagen.

Romeinen 14:6 Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God.

Zacharia 7:8-10 Verder kwam het woord van de HEERE tot Zacharia: 9. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goedertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste. 10. Onderdruk weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar.

De HEERE van de legermachten vat de boodschap van de profeten uit vroeger tijden samen, gebaseerd op wat in de Tora geopenbaard is: zij riepen op om eerlijk recht te spreken, elkaar goedheid en barmhartigheid te bewijzen, weduwen, wezen (Exodus 22:22) en vreemdelingen niet te verdrukken, geen kwaad tegen elkaar te bedenken (Leviticus 17:19, Jesaja 1:17, Jeremia 5:28 en Micha 6:8).

Zacharia 7:11-12 Maar zij weigerden er acht op te slaan, zij zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren. 12. Zij maakten hun hart als diamant, om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de HEERE van de legermachten door Zijn Geest gezonden had, door de dienst van de vroegere profeten. Daardoor is grote verbolgenheid bij de HEERE van de legermachten ontstaan.

Maar zij weigerden er acht op te slaan..... De houding van het voorgeslacht was zo teleurstellend. Ze weigerden te luisteren naar de profeten, ze negeerden Gods bemoeienis. Ze waren zo tevreden met zichzelf. Hun verzet maakte hun hart zo hard als een diamant. Via de profeten kwam Gods Geest naar hen toe, maar het volk stopte zijn oren dicht.  

Zacharia 7:13-14 Daarom is het gebeurd zoals Hij geroepen had maar waarnaar zij niet geluisterd hadden, evenzo riepen zij maar luisterde Ik niet, zegt de HEERE van de legermachten. 14. Ik heb hen echter met een storm weggeblazen naar alle heidenvolken, die zij niet kenden. Het land werd achter hen verwoest, zodat niemand erdoorheen kon trekken of ernaar terugkeren. Zo maakten zij van het begerenswaardige land een woestenij.

waarnaar zij niet geluisterd hadden, evenzo riepen zij maar luisterde Ik niet, zegt de HEERE van de legermachten.......  toen het oordeel kwam waarover YHWH het volk had ingelicht via de profeten, toen riepen de Judeeërs tot YHWH. Maar Hij wilde niet naar hen luisteren omdat zij ook niet naar Hem wilden luisteren, wat tot hun heil zou zijn geweest. God heeft hen met een storm weggeblazen, dat wil zeggen met geweld weggevoerd, naar alle landen. Ze hadden dit verdiend. Wie niet wil luisteren naar Gods Woord kan dit verwachten!  

Het prachtige land, vloeiend van melk en honing, hadden ze achter zich moeten laten als een naargeestig verwoest gebied. 

Psalm 44:20 ook al hebt U ons in een oord van jakhalzen verpletterd, en ons met een schaduw van de dood overdekt.

Dit verdrietige relaas is goed om onszelf eraan te spiegelen. We zien dezelfde zonden in onze geloofsgemeenschappen. Maar God leidt Israël en de gelovigen uit de volken via oordelen, schaamte en bekering naar Zijn heerlijk doel: het Koninkrijk van God,  wat in het volgende hoofdstuk aan de orde komt.

Jur