English or other languages: click here!

Deuteronomium 11:26-32 Zegen en vloek

Dit gedeelte begint met het woordje “zie…!” In het Hebreeuws is dat Re’eh רְאֵה en dat is dan ook de titel van de parasha (Toragedeelte) van deze week. Dit “zie” betekent niet in de eerste plaats het fysieke rondkijken met je ogen, maar het inschatten van de dingen die op je weg komen met geestelijke ogen, het overdenken daarvan en het begrijpen vanuit het geloof.

Wat betekent dat "geestelijk zien"? Veel christenen denken dat ze daarvoor spirituele ervaringen moeten hebben, buiten het Woord om. Ze raken verstrikt in een mystieke denkwijze waarvan ze denken dat Gods Geest hen dit laat weten, terwijl dit uit de koker van demonen kan komen. "Geestelijk zien" is niets anders dan de dingen "zien" zoals God die ziet. We leren die dingen zo te zien door onszelf te voeden met Zijn Woord. De Heilige Geest van God werkt met Gods Woord in ons hart, waardoor we schriftplaatsen gaan begrijpen die ons daarvoor niets te zeggen hadden. "Geestelijk zien" gaat nooit buiten Gods Woord om en zal altijd daarmee in overeenstemming zijn. 
Deuteronomium 11:18 DAAROM MOET U DEZE WOORDEN VAN MIJ IN UW HART EN IN UW ZIEL PRENTEN.  Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

Horen en zien……, van beide is sprake in dit Toragedeelte. Je kunt ook zeggen “hoor…!” שָׁמַע shema, dat is evenmin alleen maar je oren spitsen (hoewel dat er wel een onderdeel van kan zijn), maar het gaat om het begrijpen en het doen van wat God zegt. Bij dat horen en zien zijn al je zintuigen en organen, ja daarbij is je hele leven dat je in dienst van God hebt gesteld, betrokken

Markus 12: 29b Hoor, Israël! Jahweh, onze God, de Heere is één. 30 En u zult Jahweh, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 31 En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

Als je naar bijgevoegde structuur kijkt dan zie je hoe “ZEGEN EN VLOEK” tegenover elkaar zijn gesteld en afhankelijk daarvan “LEVEN EN DOOD”. Bij God is het òf het éne, òf het andere. Een tussenweg is er niet. God is geen God van het compromis. Daarom spreekt de Bijbel ook over “LICHT EN DUISTERNIS’, “ROOD als karmozijn” en “WIT als sneeuw” over “HEET EN KOUD”, en wie lauw is kan God uit Zijn mond spuwen.

Openbaring 3, vers 16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

Als Israël gehoorzaam was konden de vijanden niets tegen hen beginnen, maar als Israël ongehoorzaam was werden ze overwonnen, moesten ze het land uit in ballingschap en was er lijden en dood. Voor Israël en allen die bij hen horen is dit een graadmeter, waaraan te zien is of we Gods weg gaan. God communiceert op deze manier met Zijn volk.

Wie Gods geboden naast zich neerlegt komt ongemerkt terecht in één of andere manier van afgoderij. We zien het om ons heen. Gods Woord wordt vervangen door psychologie, door prachtig klinkende spreuken, maar die niet het Woord van God zijn, door het raadplegen van occulte genezers en het gebruik van medicijnen met een bovennatuurlijke werking. Het vereren en nalopen van sprekers en leiders, terwijl de Bijbel dicht blijft.

Het geld en de muziekwereld, het zijn allemaal terreinen waarin satan en zijn demonen de duizenden verslaan door vermenging van een beetje christelijk lijkende religiositeit met afgodendienst. Het zal de vrede in je hart wegnemen.

Tenzij….., tenzij we dit alles de rug toekeren en met berouw naar het kruis van Yeshua gaan. We onze Bijbel openen en zeggen:

“Spreek Here, Uw knecht hoort!” (1 Samuël 3:10)

En dat horen is dan ook het geestelijk zien en vervolgens het doen van Gods geboden.

Dan wordt de vloek weggenomen, omdat Yeshua die aan het kruis op zich heeft genomen. Hij die gehoorzaam was tot de dood om ons het LEVEN te geven. Hem zij de eer en de dank! DOOR HEM VERANDERT DE VLOEK IN ZEGEN! HALLELUJA!!

In deze eindtijd is het nog altijd mogelijk dat de vloek van een persoonlijk leven wordt weggenomen door het kruis van Yeshua. Maar de ontwikkelingen in de wereld zijn dermate goddeloos dat de vloek als een oordeel over deze wereld zeker zal komen. Net zo als het oordeel kwam in de tijd van Noach, in de tijd van Lot in Sodom en Gomorra. Het kan niet uitblijven. Maar na die vloek en het oordeel zal de zegen komen van het duizendjarig Vrederijk, waar de Bijbel beloftes heeft voor het overblijfsel van Israël en allen die op het verbond met Israël geënt zijn door Yeshua:

Zefanja 3:17 De HEERE, uw God, is in uw midden,
een Held, Die verlossen zal.
Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap.
Hij zal zwijgen in Zijn liefde.
Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.

 

Dan zal heel de schepping herstellen en de wet zal uitgaan van Sion. Alleen bij YESUA is redding, verlossing en herstel!
Zie ook deze Jaïr pagina.

Ida