To translate this page into different languages, click here!

Exodus 26 - onderdelen Tabernakel

Waaruit is de tabernakel opgebouwd?  (alle teksten te vinden in Exodus)

1. Ark (25:10-22; 26:33)

2. voorhangsel (26:31-33)

3. pilaren voor 2 (26:31,32)

4. Het Heilige (26:33)

5. Heilige der H. (26:33)

6. gordijn ingang (26:36)

7. pilaren voor 6 (26:37)

8. voetstukken koper (26:37)

9. Reukofferaltaar (30:1-6)

10. Tafel toonbroden (25:23-30/26:35)

11. menora (25:31-40/26:35)

12. linnen tentkleden (26:1-6)

13. tentkleed geitenhaar(26:7-13)

14. dekkleed ramshuid (26:14)

15. dekkleed zeekoeienhuid (26:14)

16. plankenopbouw (26:15-18, 29)

17. zilveren voetstukken onder planken

26:19-21  (gemaakt van het hoofdgeld de shekel)

18. dwarsbalken (26:26-29)

19. zilv. voetstuk voor 4 pilaren (26:32)

20. wasvat koper 30:18-20

21. brandofferaltaar 27:1-8

22. voorhof 27;17,18

23. ingang 27:16

24. linnen gordijnen 27:9-15

Er zijn overeenkomsten tussen de schepping en de bouw van de tabernakel zoals er overeenkomsten zijn tussen de Schepper van alle dingen Yeshua de HaMashiach (Kolossenzen 1:16) en de tabernakel die naar het offer van de Verlosser: Yeshua de HaMashiach verwijst. Hij werd uitgebeeld door de hogepriester, de Enige die het verzoenend bloed op Gods genadetroon kon brengen. De geboorte van Yeshua was op dezelfde datum dat de tabernakel werd ingewijd.

HET SCHEPPINGSVERHAAL

Genesis 1:6 En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!

DE BOUW VAN DE TABERNAKEL

Exodus 26:33  Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen.

Exodus 20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, 

Exodus 24:16 De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen lang

God maakte de zeeën. Genesis 1:9. En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.

Exodus 30:18 U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. Het koperen wasvat wordt ook “zee” genoemd, zie 1 Koningen 7:23-25 en 2 Kronieken 4:2.

Genesis 1:29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

De toonbroden dienden tot voedsel voor de priesters. Leviticus 24:9

Genesis 2:2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. gemaakt had.

Exodus 24:16 Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk

Genesis 1:31…..en zie het was zeer goed

Exodus 39:43 En Mozes zag heel het werk, en zie, zij hadden het gemaakt zoals de HEERE geboden had, zo hadden zij het gemaakt

Genesis 2:3 En God zegende de zevende dag

Exodus 39:43 Toen zegende Mozes hen.

Genesis 3:24 Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

De poort van de tabernakel moest altijd naar het oosten gericht zijn. Dat blijkt uit de hele opbouw. 


Als de tabernakel een beeld is van de hemelse heerlijkheid, was de aarde voor de zondeval dat ook!!

In Exodus 26 worden insructies gegeven over het maken van het voorhangsel. Er is een speciaal artikel aan het voorhangsel gewijd. Zie hier!

Ida