To translate this page into different languages, click here!

Exodus 37 De Ark van het Verbond

Exodus 37:1 Bezaleël maakte vervolgens de ark van acaciahout; zijn lengte was tweeënhalve el, zijn breedte anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el.

Bezaleëls naam betekent “in de schaduw van El/God”. Het Hebreeuwse woord voor schaduw is “tsel“, hetgeen een verwijzing is naar de Heilige Geest. Dat zien we bijvoorbeeld in het evangelie van Lukas,  waarin Maria overschaduwd wordt door de Heilige Geest en de kracht van de Allerhoogste:

Lukas 1: 35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

In het vorige hoofdstuk werd vermeld dat Bezaleël (en Aholiab) wijs van hart waren. Ze waren geroepen voor deze belangrijke taak en YHWH had hen wijsheid en inzicht gegeven.
Het werk van Bezaleël staat in heel hoofdstuk 37 centraal. De meeste verzen vermelden "hij maakte" en dat "hij" staat niet met een hoofdletter geschreven.  Maar achter Bezaleël en dóór hem, was het de Allerhoogste die hem bekwaam gemaakt had dit alles tot stand te brengen tot eer van YHWH. 


De Acacia - ook wel ‘parapluboom’ en vroeger vertaald als sittimhout - is een woestijnboom die kan overleven in de regenarme gebieden van de wildernis. Acacia is een geslacht van bomen met doornige houten lichamen met van binnen oranje gekleurd kernhout. De naam van de woestijn sluit hierop aan, want Sinaï (Si’na – See-nah’- betekent ‘doornig’. De soorten die in Israël en de Sinaï woestijn voorkomen zijn de Acacia albida, Acacia Seyal en Acacia tortilis. De meest geschikte van de bovenstaande drie boomsoorten is de Tortilis (doorn), omdat deze een hoogte kan bereiken van vijftien meter en een doorsnede van twee meter, afmetingen die nodig waren voor het maken van de elementen. De boomschors (bast) is bovendien een bron voor het looien van leer, dat nodig was voor de dekkleden van de tabernakel.  

Acaciaboom in de buurt van Eilat. Het hout dat genoemd wordt in Exodus is Shittimhout עֲצֵי שִׁטִּים-, een houtsoort die vaker in de Bijbel wordt genoemd. die als naam op zichzelf genomen niet voorkomt in het rijk der planten. De naamgeving is  òf een uitgestorven boomsoort óf een synoniem voor een ander boomsoort, voor de laatste bewering zijn meerdere aanwijzingen te vinden. De informatie over de acaciaboom  is uit het boek "Adontectuur", uitgave TU Delft.


Exodus 36: 1 Toen deden Bezaleël en Aholiab, en ieder die wijs van hart was, in wie de HEERE wijsheid en inzicht gegeven had om te weten hoe zij al het werk ten dienste van het heiligdom moesten verrichten, overeenkomstig alles wat de HEERE geboden had.

De profeet Jeremia zegt dat in het Messiaanse tijdperk, wanneer alle naties in Jeruzalem bijeenkomen, de ark van het verbond niet eens gemist gaat worden. Deze ark wees naar de troon van God.  De ark heeft zijn voorbeeldfunctie gehad omdat Gods Zoon daar op die troon aanwezig is.

De ark van het verbond raakte men kwijt tijdens de Babylonische verwoesting van Jeruzalem en de Tempel in 586 v. Chr. Niemand weet wat er daarmee op dat moment gebeurde. Toen het Joodse volk in de dagen van Ezra en Nehemia uit gevangenschap terugkeerde en de Tempel in Jeruzalem herbouwde, maakten ze geen nieuwe ark. Ze bouwden replica's van alle andere Tempelattributen, net zoals Salomo had gedaan, maar ze begrepen dat ze geen toestemming van de Almachtige hadden om een replica ark van het verbond te maken. Daarom was er in het Heilige der Heiligen gedurende de gehele tweede Tempel periode geen ark.

"Het zal in die dagen zijn, wanneer u vermenigvuldigd en toegenomen zijt in het land", zegt de HERE, "zij niet meer zullen zeggen: 'De ark van het verbond van de HERE.' En ze zal niet in gedachten komen, noch zullen zij zich haar herinneren, noch zullen zij ze missen, noch zal ze opnieuw worden gemaakt. Op dat moment zullen zij Jeruzalem noemen 'De Troon van de HEER,' en al de naties zullen er zich verzamelen, in Jeruzalem, voor de naam van de HEER; zij zullen niet meer wandelen naar het denken van hun boos hart". (Jeremia 3:16-17)

De ark was later in de persoon van Christus zichtbaar in de hemelse tempel:

En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Openbaring 11:19