To translate this website in different languages click here.

Genesis 11 - de torenbouw van Babel

Het hoofdstuk begint met de zin:

Genesis 11:1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden.

 

Er was een bepaalde éénheid onder de mensen, een “wij-gevoel”, waarbij men zich sterk voelde. Men sprak dezelfde taal, wat ook inhield dat ze samen dezelfde doelen voor ogen hadden. Maar het was een streven naar eigen doelen, los van God en gericht op de afgoden. Alweer lang geleden werd er in de Bijbel melding gemaakt van het nageslacht van Seth:

Genesis 4:26 En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen.

We horen hier en daar getuigenissen van gelovigen: Henoch, Noach bij wie het om de Naam van YAHWEH ging en niet om een “eigen naam” in de wereld te vestigen, zoals in de geschiedenis van de torenbouw meegedeeld wordt. Het is iets wat bij de in zonde gevallen mens door alle tijden heen speelt. Zelf belangrijk willen zijn en samen met anderen iets groots tot stand willen brengen. Daarvoor heeft de mens God niet nodig. Natuurlijk “doe je er nog wel wat aan”, maar je popelt dan om weer verder te gaan met wat de mens zelf voor ogen staat.

 

In zo’n denkwereld werd de toren van Babel gebouwd.  De mensen trokken naar het oosten, naar het land Sinear d.w.z. Babel. Dat gebied met een hoge ontwikkeling is ook altijd een broedplaats geweest van demonische machten. Ze deden eigenlijk hetzelfde wat Kaïn deed:

 

Genesis 4:16 Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de HEERE; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden. 17. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Henoch. Kaïn was een STAD aan het bouwen, en hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch.  (Deze Henoch is niet dezelfde als de Henoch die wandelde met God!)

Kaïn ging ook naar het oosten: Eden/Nod is Babel en bouwde een stad.

Genesis 11:4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een STAD bouwen, en een TOREN waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!

De top die in de hemel moest reiken was bedoeld om contact met de goden te hebben.

De materialen waarmee gebouwd wordt zijn vermeld in vers 3. Het feit dat ze asfalt (חֹמֶר  gomar H2564) als leem gebruikten kan er op wijzen dat ze op die manier beschermd wilden zijn bij een toekomstige watervloed. Hetzelfde materiaal werd gebruikt om het biezen kistje van Mozes waterdicht te maken.

We lezen vervolgens dat de Here neerdaalde om te zien wat daar gebeurde. We komen dat vaker tegen in het eerste deel van de Bijbel. Wat God daar vaststelde was:

Genesis 11:6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.

Je ziet dat mensen door de satan zo worden beïnvloed dat ze tot heel veel in staat zijn.  Zo zelfs dat ze Gods macht zouden grijpen. Daarom mochten Adam en Eva niet in de Hof van Eden blijven, anders zouden ze van de Boom des Levens eten en eeuwig in de zonde blijven. In zulke situaties grijpt God in. Hij verwarde de taal en de mensen werden genoodzaakt zich te verspreiden over de hele aarde. Hun plannen werden wreed verstoord, want ze deden dit juist om niet verspreid te worden. Maar die verstoring is pure genade van God. 

De tijd waarin wij leven heeft belangrijke overeenkomsten met deze geschiedenis. Nog nooit is er, sinds de torenbouw van Babel, zo’n geestelijke éénheidsregering op aarde geweest. God zei dat met een wereldwijde regering en één gemeenschappelijke taal: "niets onmogelijk zal zijn voor de mens" In alle landen op deze planeet gelden in deze tijd dezelfde regels die slaafs gevolgd worden. Men gelooft overal dezelfde leugens. Dit is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van de mensheid. Er is een wereldoorlog aan de gang zonder dat er een kogel geschoten wordt of een bom valt.  De beide wereldoorlogen die hebben plaatsgevonden hadden slechts betrekking op een deel van de wereld. Het leven in het andere deel ging gewoon door. In de hele wereld is COVID het gesprek van de dag, staan de nieuwsuitzendingen bol van dit onderwerp. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd. Maar het is wel geprofeteerd en Genesis 11 is daar een voorvervulling van.  Het antichristelijk rijk krijgt steeds meer gestalte, door de chaos die ontstaat heen.

Het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal (Openbaring 3:10) is aangebroken.

Terug naar het oude normaal?

Dat kan niet. Deze dingen moeten gebeuren. Je kunt je verzetten, maar het zal je niet lukken. Alleen Yeshua zal daaraan een einde kunnen maken door de adem van Zijn mond.

Openbaring 13:14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17. en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

1 Thessalonicenzen 5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

Openbaring 3:10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. 11. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.

Bewerking van een deel uit de parasha Noach van Tony Robinson:

De doelstellingen van de generatie van de toren van Babel kunnen we als volgt samenvatten:

* Bouwen van een stad

* bouwen van een toren

* een naam voor zichzelf maken op een geografische locatie

 

We zouden ons de vraag kunnen stellen: “wat is er zo slecht aan deze idealen?” Laten we dit van dichterbij bekijken.

  1. We weten dat een stad gewoon een plaats is waar mensen samenleven en op elkaar inspelen. De meesten onder ons weten reeds dat de toren ongetwijfeld een religieuze gevoelswaarde had. We weten bijvoorbeeld dat de mensen torens bouwden om zich in staat te stellen de sterren te aanbidden. Maar waarom zouden ze een naam voor zichzelf willen maken op één plaats?

 

  1. Er zijn andere Schriftgedeelten die thematisch verbonden zijn aan een stad, met een toren (religieus centrum). Het is de God de Allerhoogste die een plaats (stad) zou kiezen waar Hij een tempel zou bouwen, waar Hij Zijn Naam zou vestigen. Met dit in gedachte kunnen we een ander aspect zien van de echte motivatie.

 

Had satan de mens niet beloofd dat ze als God zouden zijn? (Genesis 3:5) In Deuteronomium 12:11; 14:23, 16:6, 11 en 26:2 wordt de plaats die God verkiest in het Hebreeuws HaMaqom הַמָּקוֹם genoemd. Hoewel Jeruzalem nooit bij naam genoemd wordt in de Tora, weten we dat HaMaqom hier profetisch naar verwijst. Het is die ene plaats waar de Eeuwige Zijn Naam zal laten wonen. Het is in een specifieke stad die een tempel zal hebben om de Heilige te aanbidden. Je ziet dat deze thematische verwijzing perfect past bij de doelstellingen van de generatie van de toren van Babel, waar de mens een naam voor zichzelf zou kunnen maken (in plaats van de Naam van YHWH uit te roepen!) met één taal.

De mensheid staat voor de keus:

 

 

 

     of

Ida