To translate this website in different languages click here.

Genesis 16 - Hagar en Ismaël

Na de prachtige bewijzen van het geloof van Abram vinden we nu weer een falen in het leven van de aartsvader. In zekere zin wil Abram GOD helpen om Zijn belofte waar te maken. In plaats van geduldig op zijn beloofde zoon te blijven wachten, luistert hij naar zijn vrouw Saraï.

Het dienstmeisje Hagar dat ze waarschijnlijk meegenomen hebben uit Egypte, zal de moeder worden van Ismaël.

Zou God op deze manier Zijn belofte vervullen? 

Hagar voelt zich door deze zwangerschap veel beter dan haar meesteres die onvruchtbaar is en dat laat ze merken. Ze was tenslotte niets meer dan een dienstmeisje. Een vreemdeling (haar naam betekent “vreemdeling”) in de tenten van Abram  en zo zal zij zich ook wel hebben gevoeld.

Nadat Hagar (Ismaël) de oorzaak is geworden van onenigheid in het huis van deze man Gods (Abram), vlucht zij bij haar meesteres weg. Maar de Heere bekommert zich om Hagar. De Engel van Yahweh komt  haar tegen op de weg die zijzelf heeft gekozen, en wordt voor haar de “de God die naar haar omziet”! In het Hebreeuws is dat   בְּאֵר לַחַי רֹאִי  “Be’er lachai Roi“ Dat kan op verschillende manieren vertaald worden: ‘bron van de Levende Die naar mij omziet’ of ‘Bron van de Levende die mij ziet’ of ‘bron van de Levende en Ziende’. Later krijgt die bron deze naam.  

Het roept ook associaties op met “de bron van levend water” in Johannes  4, waar Yeshua de Samaritaanse vrouw ontmoet.  Maar nu staat de Egyptische Hagar met Yeshua als Engel van Yahweh bij de bron

Genesis 16:13 En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft?

Izak woonde later bij dezelfde bron, Genesis 24:62; 25:11.

In Yeshua haMashiach heeft GOD Zich aan ons geopenbaard. Hij heeft ook naar ons omgezien in onze nood.

Foto: Jacobs welput bij Nabloes (Sichem). Foto gemaakt ca. 1898-1914.

Bij de Verlosser vinden we het levende water van de genade in overvloed, waarvan de put Lachai-Rói tot ons spreekt.

Johannes 4:14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

 

Wat de Engel van de HEERE tot Hagar zegt …. Nederigheid en het erkennen en belijden van onze zonden zijn de eerste stappen die de Heere van ons verlangt, wanneer Hij Zich aan onze ziel heeft geopenbaard. Daarom stuurt God haar terug naar haar meesteres Saraï:

Genesis 16:9 Toen zei de Engel van de HEERE tegen haar: Keer terug naar uw meesteres, en onderwerp u aan haar gezag.De Engel van de Heer (staat in de vertaling met een hoofdletter!) zei nog het één en ander tegen Hagar:

Verder zei de Engel van Yahweh tegen haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden.

Ook zei de Engel van Yahweh tegen haar:

Zie, u bent zwanger; 

u zult een zoon baren

en u moet hem de naam Ismaël geven

omdat Yahweh uw verdrukking gehoord heeft.

En hij zal zijn

een wilde ezel van een mens;

zijn hand zal tegen allen zijn,

en de hand van allen tegen hem;

en hij zal wonen tegenover al zijn broeders.

Genesis 16:10-12

 

De naam die de Engel meegeeft is erg mooi: Ismaël, dat betekent “God hoort” en dat uit haar een talrijk nageslacht zal komen is ook een bemoedigende belofte. Ik weet niet wat je van het vervolg denkt, maar naar mijn idee is dit geen profetie die een aanstaande moeder blij maakt. Een zoon die een wilde ezel zal zijn? Die strijd zal kennen en niet naast, maar tegenover zijn broeders woont? Maar de profetie werd wel werkelijkheid. Het begon zelfs al heel gauw: in het gezin van Abraham, toen er strijd was tussen Izak en Ismaël. God gebruikt geen onwaarachtige vleiende woorden, zoals dat in onze samenleving gebruikelijk is.

Deze strijd is het gevolg van religieus handelen. Dat gebeurt als wij dingen voor God doen waarom Hij niet gevraagd heeft. En wie van ons heeft zich nooit daaraan schuldig gemaakt? Compromis modellen afkomstig uit de verkeerde bron: de Boom van Kennis van Goed en Kwaad.  

De gevolgen van zo’n keuze door Abram en Saraï werden door de Engel van God geprofeteerd en zijn tot in onze tijd merkbaar. Het geslacht van Ezau en Ismaël zijn in elkaar opgegaan en we ondervinden zelfs in onze streken de conflicten vanuit de Islam.

Nu zal er in deze eindtijd, onder de antichrist (anti betekent hier “in plaats van”) een bedriegelijke schijneenheid tot stand worden gebracht. Deze pseudo-messias zal hierdoor vele volgelingen krijgen.

Openbaring 13:7,8  En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

We zien de voorbereidingen ervan al in het “Abraham akkoord” dat enige tijd geleden werd gesloten. Zie deze pagina.

Satan zet ander zaad in de strijd en wil daardoor in de eindtijd een schijnverzoening bewerken tussen moslims, naamchristenen, en onbekeerde Joden. Hiernaast het "Abrahamitisch Gezinshuis" in Abu Dhabi in de Verenigde Emiraten, waarmee Israël in 2020 in het kader van het "Abraham akkoord" volledige diplomatieke betrekkingen is aangegaan. 

De moskee gericht op de Kaäba in Mekka, het altaar van de kerk wijst naar het oosten: naar de zon en het podium van de synagoge en de Thora zijn gericht op Jeruzalem.

"Abrahamitisch Gezinshuis" in Abu Dhabi in de Verenigde Emiraten

Toch komt God tot Zijn doel ondanks falen van mensen, ondanks de brutale wijze waarop Gods Woord vervangen wordt door de "wijsheid" van de boom van kennis die haaks staat op Gods plan. God zal verzoening bewerken alleen door het bloed van Yeshua, die het ZAAD van Abraham is. Alleen In die weg is er redding mogelijk zowel het nageslacht van Izak als van Ismaël.

Openbaring 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.