To translate this website in different languages click here.

Genesis 18 - Bezoek voor Abraham

De  twee onderwerpen die in parasha Vayera aan de orde komen hebben ogenschijnlijk niets met elkaar te maken. Het lijken twee afzonderlijke verhalen te zijn—het éne gaat over de belofte van een zoon en het andere verhaal over de vernietiging van Sodom. Toch zijn beide gebeurtenissen duidelijk door Adonaï aan elkaar gelinkt.  Er is een gemeenschappelijk thema dat beide gebeurtenissen verbindt. Dat gemeenschappelijk thema zien we door de hele Bijbel heen, en dat is: LEVEN EN DOOD.

Gen 18:19 Want Ik heb hem (Abraham) uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van YHWH in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat YHWH over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft. 

Dit staat ook in de centrale as van de chiastische structuur. Het ene verhaal tekent LEVEN en ZEGEN. Het andere verhaal tekent DOOD en OORDEEL.

EEN BEMIDDELENDE ROL….

Vanuit die tegenstelling wil God uit Abraham een natie vormen die gegrond is OP GERECHTIGHEID EN RECHT. God wil dat door deze natie op aarde vestigen. En God komt tot Zijn doel!

We lezen over het gelovig overblijfsel van Israël, de 144.000, dat ze deze roeping gaan vervullen:

Het overblijfsel van Jakob zal zijn

te midden van vele volken

als dauw van de HEERE,

als regendruppels op het gewas,

dat niet uitziet naar iemand

en niet hoopt op mensenkinderen.

Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn,

te midden van veel volken,

als een leeuw onder de dieren van het woud,

als een jonge leeuw onder de schaapskudden,

die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt,

en er is niemand die redt.

 Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders

en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.

Micha 5:6-8

 

De vervulling van deze belofte is ook  hier tweedelig. Het heeft betrekking op de natie Israël, waarvan Yeshua zegt: gij zijt het Licht der wereld. (Mattheüs 5:14-16) Uit dit gedeelte van Micha blijkt dat het zowel LEVEN EN ZEGEN als OORDEEL EN DOOD inhoudt.

We zullen in het volgende hoofdstuk zien hoe Abraham bemiddelend optreedt voor zijn neef Lot in Sodom.

  1. Zo zal het zaad van Abraham, de natie die bemiddelt, tot gerechtigheid en zegen zijn voor alle volken in de wereld.

In de Messiaanse vervulling voegen we er enkele hoofdletters aan toe:

   2. Zo zal het Zaad van Abraham, Degene die bemiddelt (de Middelaar), tot gerechtigheid en zegen zijn voor alle volken in de wereld.

Paulus betrekt de beloften op de gelovigen uit de heidenen:

Galaten 3: 16 Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.

Dit zorgt ervoor dat heidenen, die niet van dat fysieke geheiligde zaad afstammen, geestelijk daarmee verbonden worden, omdat ze hun geloof op het ultieme Zaad van Abraham, dat is Yeshua HaMashiach, vestigen.

AANKONDIGING GEBOORTE ZOON

Daarna verscheen YHWH aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd.

Hij sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde.

Genesis 18: 1-2

Abraham ontving zijn bezoekers gastvrij en bereidde een goede maaltijd voor hen.

Genesis 18:8 Toen nam hij boter en melk, en het kalf dat hij bereid had, en zette het hun voor en terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij.

Uit deze tekst blijkt dat Abraham, waarvan God zegt dat hij alle geboden hield, geen scheiding maakte tussen vlees en melk.

Als we verder lezen in hoofdstuk 19, zien we dat twee van de mannen (die engelen waren) naar Sodom gingen, terwijl YHWH achter bleef en met Abraham sprak. Het is duidelijk dat YHWH aan Abraham in mensengedaante verscheen. We weten dat er geschreven staat:

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. (Johannes 1:18).

Daarom nemen we aan dat het hier gaat om een verschijning van Yeshua vóór zijn vleeswording.

YHWH vertelt aan Abraham dat zijn vrouw Sara, zijn zoon zal baren. Wat een bijzondere gebeurtenis! Een geboorteaankondiging aan een bejaard echtpaar. We lezen in de Torah dat zowel Abraham en zijn vrouw oud waren. Abraham was “verstorven” (Rom. 4:19) en Sara was de menopauze allang voorbij. Natuurlijk gezien was het voor Sara onmogelijk om een zoon te baren. Dat verklaart waarom ze lachte. Toch mocht ze het beloofde zaad dragen.

 

Eigenlijk waren Abraham en Sara al lang “in verwachting” van een kind, want God had het hen 15 jaar geleden al beloofd toen Abraham en zijn vrouw uit Haran vertrokken. (Genesis 12:2). Een kind waaruit een zeer groot nageslacht zou ontstaan. Met zulke beloftes stelt God het geloof van de mens op de proef. 

 

Van Abraham lezen we dat hij op God bleef vertrouwen, al weten we dat hij – op aandringen van Sara – ook eens zelf heeft geprobeerd om de vervulling van Gods beloften naar zich toe te halen. Maar van Hem kon niettemin gezegd worden:

Hij vertrouwde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.  Romeinen 4:3

 

DE BELOFTE VAN DE TWEEDE KOMST VAN YESHUA

Wij leven in de verwachting van de terugkomst van de Messias Yeshua.

‘Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.!’ (Openbaring 22:12)

Ook ons geloof wordt op de proef gesteld en door anderen wordt daarmee soms de spot gedreven. Maar zelfs die spot is een vervulling van wat Gods Woord profeteert.

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. (2 Petrus 3 en 4)

En als het dan ineens toch zover is…. zoals bij de Zonvloed…… dat gebeurde hier bij Sara…. Naar de mens gesproken zou ze geen kinderen meer kunnen krijgen, die periode was voorbij.  Is het gek dat je dan gaat lachen zoals Sara? (Genesis 18:12) Trouwens ook Abraham moest lachen. (Genesis 17:17)

BOVENNATUURLIJKE GEBOORTEN

God heeft dwars door het zondige menselijke geslacht heen gezorgd voor het heilig Zaad, dat direct na de zondeval werd beloofd.

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Genesis 3:15 NBG51

De eerste keer dat er sprake van is dat aan dat heilig zaad een lichaam werd gegeven, was hier in Genesis 18. De laatste keer had het betrekking op de geboorte van het uiteindelijke heilig ZAAD: toen de geboorte van Yeshua werd aangekondigd.

 

Maryam/Maria was een maagd, en natuurlijk gezien was het ook onmogelijk voor haar om een zoon te baren. Maar op Gods woord droeg ze het beloofde Zaad.

 

Tot zowel Sara als Maria werd gezegd: “Zou voor God iets onmogelijk zijn?”

Zou voor de HEER iets onmogelijk zijn (Genesis 18:14a)?

Want bij God is geen ding onmogelijk. (Lukas 1:37)

 

Jacob. Bij Izak en Rebekka kwam de zwangerschap pas nadat ze daar hartstochtelijk voor hadden gebeden en dan zegt God: “er zijn twee volken in de schoot van Rebekka”.

 

Jozef. Van Rachel werd gezegd dat ze onvruchtbaar was. Gen. 29:31 Maar later lezen we:  God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder. Gen. 30: 22

 

Simson. De aankondiging van de geboorte van Simson: 

Richteren 13: 2 En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. 3 Toen verscheen er een Engel van de HEERE aan deze vrouw, en zei tegen haar: Zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren.

 

De vrouw uit Sunem kreeg een woord van God door middel van de profeet Elisa. ( Deze geschiedenis behoort ook tot de parasha Vayera.) 2 Kon. 4: Hij (Elisa) zei: Op de vastgestelde tijd, over een jaar,  zult u een zoon omhelzen. In deze tekst wordt precies dezelfde uitdrukking gebruikt als de aankondiging bij Sara: “over een jaar =- Letterlijk: omstreeks de tijd van het leven”.

 

Samuël. De aankondiging van de geboorte van Samuel geschiedde door de profeet Eli:
1 Samuel 1: 17 Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van Hem gebeden hebt.

 

Johannes de Doper werd aangekondigd door een engel  die in de tempel bij Zacharias kwam. Hier gaat het ook om een oud echtpaar. Lukas 1:  13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.

 

Yeshua. De geboorte van Yeshua werd aan Maria meegedeeld door een engel:  Lukas 1: 30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.

 

Al deze geboorten hadden te maken met het heilsplan dat God met de wereld heeft. De eerste drie genoemden vormden het volk Israël,  het heilig Zaad waaruit de laatstgenoemde, Yeshua,  werd geboren, die het volk zal redden van de zonde.  De meeste geboorten kwamen op een bovennatuurlijke wijze tot stand en daaruit werden kinderen geboren die een rol vervulden voor het Koninkrijk van God. Het is helemaal Gods inbreng in de gang van zaken in deze wereld en Hij zal het tot een goed einde leiden, dwars door moeite en verdriet heen.

 

HET OORDEEL OVER SODOM EN GOMORRA AANGEZEGD

 

In het eerste vers van dit hoofdstuk wordt beschreven dat Yahweh aan Abraham verschijnt, maar uit het vervolg blijkt dat er drie mannen waren. Je leest telkens “zij zeiden” enz. Maar in Genesis 18:13 is het YHWH die tot Abraham spreekt.  Vers 16 geeft aan dat de mannen opstonden met het doel om naar Sodom te gaan. Dan spreekt Yahweh, en hieruit blijkt de verbondenheid die er is tussen God en hem die Hij ”Zijn vriend” noemt.

 

Genesis 18:17 De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?

  1. Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden.
  2. Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft.

 

Nee, God verbergt zijn plannen niet voor hen die Hem liefhebben.

 

Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. Amos 3:7

 

In Genesis 19:1 lezen we dat er twee engelen in Sodom aankomen. Die derde man zal dan Degene zijn die Yahweh genoemd wordt, die zegt dat Hij wil “afdalen” om te zien of het waar is wat Hem ter ore is gekomen. De zonden waren trots (Ezech. 16:49), verwaarlozing van de armen en behoeftigen (Ezech. 16:49) en seksueel wangedrag. Er wordt in

Genesis 18 vers 20 en 21 en in 19:13 gesproken over “de roep”. Er werd dus tot God geroepen om dit onrecht en deze zonden.

Het lijkt erop dat Abraham de engelen uitgeleide doet en nog blijft napraten met Yahweh.

 

Genesis 18:22. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE.

 

Abraham weet dat God Sodom en Gomorra wil wegvagen. Dan probeert Abraham te bemiddelen ten gunste van zijn neef Lot. Hij doet dat in de veronderstelling dat er nog wel een aantal rechtvaardigen in Sodom wonen, die je toch niet in het lot van de zondaars kunt laten omkomen. Maar God laat hem zien dat er nog geen tien mensen wonen die een genadig uitstel van het oordeel zouden rechtvaardigen.  

HET OORDEEL OVER ISRAËL EN DE WERELD

En hoe is het met ons, nu het antichristelijk rijk zichtbaar tot ontwikkeling komt? In het antichristelijk tijdperk wordt Jeruzalem vergeleken met Sodom en Egypte. Openbaring 11:8 . Dat moet een verschrikkelijke tijd zijn. Onder invloed van het antichristelijk systeem wordt Jeruzalem een poel van ongerechtigheid als Sodom, en Egypte is een beeld van de onderdrukking en slavernij in Egypte.  Maar in die eindtijd zullen ook de 144.000 opstaan waarvan Ezechiël profeteerde:

Ezechiël 9: 4       En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden.

 5            Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter Hem aan door de stad, en dood! Ontzie niemand en heb geen medelijden.

 6            Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten.  Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit Mijn heiligdom. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich vóór het huis bevonden. 

In het Hebreeuws staat duidelijk omschreven dat dit merkteken de letter ת “tav” is. De “tav” is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Zoals bij het over van “a tot z” hebben, is het in het Hebreeuws “alef en tav” In het Grieks is het de “alfa en omega” waarvan Yeshua in Openbaring 1:8 zegt:

“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”

In de Bijbel staat heel vaak de combinatie את “alef en tav”. Dat begint al in de eerste zin van Genesis. Het zijn steeds verwijzingen naar Yeshua. In de tijd dat het boek Ezechiël werd geschreven werd de letter tav als een kruisje geschreven. Deze mensen worden dus verzegeld met een kruis op hun voorhoofd.  
Daarom moeten we de teksten over de 144.000 letterlijk nemen. Deze komen uit de 12 stammen van Israël, dat is er duidelijk bij vermeld. In de tijd van Elia bemoedigde God de profeet door te zeggen:

“Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal” 1 Kon. 19:18.

God zal er in deze eindtijd voor zorgen dat er 70 maal 7.000 uit Israël zijn die Hem trouw zijn gebleven. Zie de profetie uit Micha 5 hierboven vermeld. Moge wie in Israël is ingelijfd hieraan toegevoegd worden.

Over Israël wordt geprofeteerd:

Zacharia 13:8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. 9. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

 

Over de wereld zegt de Bijbel:
Openbaring 6:7 En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! 8. En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

Het oordeel over deze aarde komt, maar dan zal ook Gods Koninkrijk aanbreken. 

Ida