English & other languages: click here!

Genesis 49:1 - 50:26

Zegeningen uit de hemel en een slang op de weg


Midden tussen de ‘zegeningen’, nadat hij de profetie over Dan had uitgesproken, besefte Jakob tot zijn ontsteltenis door welke zware geestelijke strijd zijn nageslacht zou gaan. En dan spreekt hij ineens de woorde uit  ‘Op uw heil hoop ik, YAHWEH!’ (Gen. 49:18). Jakob ziet zijn zoons, maar beseft opnieuw dat dit alles te zwaar is en dat hij alleen op de HEER zijn vertrouwen moet stellen. Heil = Redding = Yeshua!  Zegenen is ten diepste: niet bezorgd naar je kinderen kijken, maar naar God als Vader en te verwachten wat Hij gaat doen in Yeshua, de Redder de Verlosser: de Zoon van God.


Thematische verbindingen:

  1. Alle zonen vermeld in G en K zijn zonen van Lea, Jakobs eerste vrouw

In de punten L en J worden allemaal zonen van de dienstmaagden van Jakobs vrouwen vermeld.

Degenen die in punt I en G worden genoemd zijn zonen van Jakobs lievelingsvrouw Rachel.

  1. Let erop hoe bijna elk thema in de eerste helft van de structuur thematisch verbonden is met het identieke thema in de tweede helft van de structuur. Er waren enkele thema’s niet te ontcijferen, daarom is gewoon de stam genoemd. Maar wees er zeker van dat er thematische verbindingen zijn.
  2. Merk op hoe de punten A – E (Genesis 47:28-48:22) beide handelen over de laatste woorden van de stervenden en hun begrafenis.

Uit de parashastudie “Vayechi” (en hij leefde) Tony Robinson te vinden op de site Messiaanshetlevendwater.

1 Kronieken 5:1-2 De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël – hij was namelijk de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, is zijn eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, gegeven, maar niet zo, dat deze in het geslachtsregister als eerstgeborene werd ingeschreven, 2. want Juda werd machtig onder zijn broers, en een uit hem werd tot vorst, maar het eerstgeboorterecht was van Jozef .

In de centrale as (Genesis 49:18) kunnen we de naam Yeshua lezen: לִ ישׁוּעָ תְךָ op Uw Yeshua wachten wij YAHWEH!
Zie in de chiastische structuur de beide elementen!

Wanneer we Izak's zegeningen van vruchtbaarheid (Genesis 27:28) aan Jozef gegeven zien en zegeningen van leiderschap (Genesis 27:29) aan Juda, weten we zeker dat de zegen van de eerstgeborene tussen hen verdeeld is.

Normaal zouden deze twee elementen van de ene zegen op één individu rusten. De dubbele portie en de leidersrol werden normaal gezien aan de eerstgeborene gegeven. Maar hier is door God een splitsing aangebracht die zijn geldigheid houdt totdat Silo als koning komt. Samengevat, zien we het belang van chiastische analyse.

De chiastische structuur is een literaire techniek die ons dwingt om een connectie tussen Jozef en Juda te vinden.
Thematische analyse heeft ons geholpen om te begrijpen waarom ze thematisch verbonden waren in de chiastische structuur. Ze hebben beiden een portie van de zegen van de eerstgeborene gekregen!

De zegening van Izak aan Jacob:

doorgegeven aan Jozef:

Genesis 27:28 Moge God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde: overvloed van koren en nieuwe wijn.

doorgegeven aan Juda:

Genesis 27:29. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent!

Hieruit zien we hoezeer de beide huizen van Israël: Efraïm en Juda elkaar nodig hebben. Er moet verzoening komen, zodat het Koninkrijk van God op aarde gestalte kan krijgen.

Wie zegt dat de rol van Israël uitgespeeld is, wijst Gods Koninkrijk af! 

Dat buiten spel zetten van Israël zien we overal tot ontwikkeling komen. Israël komt alleen te staan. Het is een tactiek van satan om mensen wijs te maken dat Israël een bedreiging voor de vrede is. Dat is zijn manier om de komst van het koninkrijk van God tegen te houden, want hij, de antichrist, de vertegenwoordiger van satan, is de weerhouder die genoemd wordt in 2 Thess. 2:6-8.  De antichrist heeft zijn antisemitisch programma klaar, maar uiteindelijk zal het tegen hem werken. God heeft immers de ultieme regie en als de maat van de zonde zijn dieptepunt bereikt heeft, grijpt Hij in. 

In verband met dit onderwerp werd ik bepaald bij een gedeelte uit Psalm 78.

Psalm 78:67-72 Hij verwierp de tent van Jozef, de stam Efraïm verkoos Hij niet. 68. Maar Hij verkoos de stam Juda, de berg Sion, die Hij liefhad. 69. Hij bouwde Zijn heiligdom, als hoogten, en vast als de aarde, die Hij voor eeuwig grondvestte. 70. Hij verkoos Zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan. 71. Van achter de zogende schapen deed Hij hem komen om te weiden Jakob, Zijn volk, en Israël, Zijn eigendom. 72. Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen geleid met zeer bekwame hand.

Psalm 78:67 Hij verwierp de tent van Jozef………  Wat klinkt dat verdrietig.  Jozef die zo uitermate gezegend werd (Gen. 49:25-27), die in alles het karakter van Yeshua uitbeeldde….. Toch was het Jozef zelf niet die werd verworpen, maar de ‘tent van Jozef’, d.w.z. de tabernakel in Silo op het gondgebied van Efraïm.  Hier komt juist de inhoud van de zegen voor Jakob naar voren:  de splitsing tussen Jozef (Efraïm) en Juda: ‘de scepter zal van Juda niet wijken….’ (Gen. 49:10). God stelde de vestigingsplaats voor Zijn heiligdom terzijde. Daar waar Juda zou regeren zou ook de wet uitgaan. Dat is in Genesis al aangekondigd en werd in beginsel zichtbaar in het koningschap van David, maar wordt tenvolle werkelijkheid in het Vrederijk.

Psalm 87:2 De HEERE heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jakob.

Psalm 132:13 Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.

Psalm 135:21 Geloofd zij de HEERE vanuit Sion, Hij Die in Jeruzalem woont. Halleluja!

Het  ‘ontwaken’ van God (Psalm 78:63) gaat nu over de tijd van David, die op de donkere dagen van Eli en Samuël volgt. Juda’s bestemming komt in plaats van de taak van Efraïm te staan en Sion in plaats van Silo.  David neemt de plaats in van Jozef om met het volk te doen wat YAHWEH deed tijdens de tocht door de woestijn. David zou hen, als beeld van de grote David, leiden met een volkomen hart en met kundige hand. Hij is het waard om koning te zijn, onder de grote Koning van Israël.

Het tekstgedeelte ‘totdat Silo komt’ is in het verleden op ernstige wijze misbruikt.

Men verbindt deze tekst met de eerste komst van de Messias:  "de scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten', totdat 'Silo' komt, aan Wie alle volken gehoorzaam zullen zijn."

Men betrekt dan het ‘totdat’ op het verwerpen van Juda (Israël) en leert dat die taak overgegaan is op de volgelingen van Silo uit de heidenen. Met deze redenering is de rol van Israël uitgespeeld en neemt de kerk het stokje over. Dus: de vervangingstheologie. We zien dit ook in de leer van het preterisme, het ZDA en de Jehovagetuigen 
Het ‘totdat Silo’ komt slaat echter op de eindfase van dit wereldbestel, bij het aanbreken van het Vrederijk. Dit betreft een Bijbelse waarheid, die in dezelfde kerkelijke kringen niet geleerd en zelfs bestreden wordt.

De tabernakel, d.w.z. Silo is inderdaad een beeld van de belichaming van Yeshua. Over de betekenis van de naam  is veel gediscussieerd. Maar als er staat dat ‘alle volken Hem gehoorzaam zullen zijn', dan weten we dat het niets of niemand anders kan betekenen dan Yeshua, de Koning van Israël, maar ook de Koning der koningen. Hij zal bij de mensen wonen en zal koning zijn in Juda, op de troon van David. 'Totdat Silo komt' betekent niet dat er met de komst van 'Silo' een einde komt aan Juda's heerschappij, maar juist dat Juda's heerschappij daarin zijn verulling vindt. Ezechiël 21:27b Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven!

De kerk heeft geen opdracht om dat stokje van Israëls eredienst over te nemen. De stokken van Efraïm en Juda zullen in de hand van God één worden. Samen vormen zij 'de tenten van Sem'. Wanneer men de kerk beschouwd als een aparte éénheid van Jood en heiden en men daarom van Joden verwacht zich bij het kerkelijk systeem aan te passen, dan gaat men in tegen het schriftwoord: Laat God Jafeth uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen! (Genesis 9:27)  In plaats daarvan gaat Jafeth (waartoe in het algemeen ons volksdeel behoort) de dienst uitmaken in de tenten van Sem.  Als gelovigen in Yeshua dienen we aansluiting te zoeken bij het Messias belijdende Israël. Het is voor Jafeth een zegen te mogen wonen in de tenten van Sem! Yeshua woonde immers in Sems tenten. Zo heeft het Woord onder Israël ‘getabernakeld’. Wie zich afkeert van de tenten van Sem, keert zich ten diepste af van Christus. Zulke gelovigen vallen ten prooi aan de slang op de weg (Genesis 49:17) van Dan, die de godsdienst vermengde met een niet bevoegde priester en een heel assortiment aan afgodsbeelden (Richteren 18).

Jafeth mag delen in de zegeningen van Sem, de zegeningen uit de hemel  (Gen. 49:25). De heidenen worden mede-erfgenamen genoemd (Ef. 2:11-13).  We mogen elkaar tot hand en voet zijn!

Jur & Ida