To translate this page into different languages, click here!

Leviticus 1 - 7 voorbereiding verzoeningsdienst

In dit gedeelte van de parasha WaYiqra gaan we in vogelvlucht de offers langs, die allemaal een getuigenis zijn van wie Yeshua is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Het is een belangrijk onderwerp en het is goed om er zelf verdere studie van te maken. Een goede hulp is het schema (Nederlands) of (Engelstalig schema) Print het uit en houdt het erbij.  

De indeling van de belangrijkste offers:

• Brandoffer (Olah) Leviticus  1
• Spijsoffer (Minchah) Leviticus  2
• Vrede- of Dankoffer (Zèbach Sh’lamiem) Leviticus  3
• Zond- of reinigingsoffer (Chattat) Leviticus  4-5
•  Schuld- of Hersteloffer (Asham) Leviticus  5:14

De offerdienst wordt in het komende Vrederijk in gewijzigde vorm hersteld. 

Gods volk zal alsnog naar de Tora leven, wat tot zegen zal zijn.
Alle vijf boeken van de Tora, inclusief Leviticus,  bevatten profetieën van de Messias. Jezus getuigt daar zelf van:

Johannes 5:46,47 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?

Degene die offerde moest zijn handen op de kop van het dier leggen, wat uitbeeldde dat het dier in zijn plaats moest sterven, zoals Yeshua later in de plaats van de zondaar zou sterven. Hij moest het dier met eigen handen doden. De priester verzorgde daarna het offer. 

Hebreeën 9:15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.

YHWH had onze zonden op Hem gelegd: 

Jesaja 53:6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

De dood van onze Messias was plaatsvervangend:

2 Korinthe 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. De dood van die Messias bracht verzoening voor ons tot stand:

Romeinen 5:11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

Nog even zoals het vertaald is in het Boek:

Romeinen 5:11 Maar daar houdt het niet mee op! Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons. (dat is de verzoening!)

Een offer in ons spraakgebruik is iets wat je veel kost. Dat maakt dat onze invulling ervan is dat we God een duur geschenk aanbieden. Dat aanbieden is in het Engels ook “ offer” . Maar het gaat er niet om dat wij God geschenken geven. Dat doen de heidenen om hun afgoden te manipuleren.

Het Hebreeuwse woord voor offer is קִרְבָה qorban. Yeshua gebruikt dat woord bijvoorbeeld in Markus 7:11. Dit woord “qorban” is afgeleid van het werkwoord קָרַב “qarav” dat volgens het woordenboek betekent: naderen, nabij komen, dichtbij komen. Het offer was een soort toegangsbewijs om God te naderen. Maar dan moest je eerst schoon, heilig zijn, anders zou het je dood betekenen.

Er zijn drie welriekende offers: het brandoffer, het spijsoffer en het vredeoffer.

LEVITICUS 1: HET BRANDOFFER " OLAH"

Het brandoffer was een verzoenend en ook plaatsvervangend offer. Het symboliseert Yeshua, de Enige die Gods wil heeft volbracht door Zich helemaal te geven in vernedering en dood en daardoor de Gever van LEVEN werd.
Hebreeën 9:13,14 Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

Leviticus 1:3,4 Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de HEERE. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken.

Die Messias was een man zonder smet:

1 Petrus 1:18,19 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Het eerste offer dat vermeld staat is het “ Olah” offer. Een brandoffer, dat gebracht werd op het brandofferaltaar, het eerste wat je tegen zou komen als je door de poort de voorhof van de tabernakel zou binnenkomen.

Een Olah offer kon bestaan uit: een stier. een ram of bok of een duif. De dieren moesten mannelijk zijn en zonder enig gebrek. Het was een vrijwillig offer waarin de offeraar liet zien dat hij zijn hele leven aan God wilde toewijden of hij toonde zijn dankbaarheid voor Gods genade. 

De vele vrijwiliige offers die op het brandofferaltaar werden gebracht, waren ingeklemd tussen twee verplichte offers die de priesters ’s morgens en ‘s avonds moesten brengen.

Exodus 29:38-41 Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden: elke dag twee lammeren van een jaar oud, en dat voortdurend. Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden, met een tiende efa meelbloem, gemengd met een kwart hin uit olijven gestoten olie, en een plengoffer van een kwart hin wijn, voor het ene lam. En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer, als een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de HEERE.

Alles in de offerdienst wijst naar het ultieme offer, dat is het offer van Yeshua, over wie David profeteerde:
Psalm 40:7-9 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.

 

LEVITICUS 2: GRAANOFFER OF SPIJSOFFER

In Leviticus 2 komt het graanoffer of spijsoffer – de Minchah – aan de orde. Dat bestond uit fijn meel, olijfolie en wierook. En er moest zout bij gedaan worden!
Leviticus 2:3 Wat nu van het graanoffer overblijft, is voor Aäron en zijn zonen. Het is het allerheiligste van de vuuroffers van de HEERE.

Leviticus 2:10 Wat nu van het graanoffer overblijft, is voor Aäron en zijn zonen. Het is het allerheiligste van de vuuroffers van de HEERE.

Er mocht geen zuurdesem (een beeld van de zonde), noch honing (een beeld van menselijke geneugten) aan het spijsoffer toegevoegd worden. De afwezigheid van zuurdesem spreekt van de zondeloosheid en onverderfelijkheid van Yeshua. Het moest echter wel zout bevatten. Zout spreekt ons van afzondering voor GOD en het bewaren voor verderf. Zuurdesem verdraagt ook geen zout. Dat heeft een geestelijke betekenis. Als wij het zout der aarde zijn wordt de werking van het zuurdesem (de zonde) teniet gedaan. Die werking kwam in Yeshua ten volle tot zijn recht.

Markus 9:50 Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.

Kolossenzen 4:6 Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

HET VREDEOFFER - LEVITICUS 3: 1-17

Ook het vredeoffer (of: dankoffer) spreekt van het werk van Yeshua de Messias, maar nu vanuit het gezichtspunt van gemeenschap, vreugde en vrede, die wij door Zijn offer mogen genieten.

Yeshua is niet alleen gekomen om de Vader in Zijn leven (het spijsoffer) en in Zijn dood (het brandoffer) te verheerlijken en onze zonden weg te doen (het zondoffer waarover we lezen in hoofdstuk 4), maar ook om ons in een nieuwe relatie, in gemeenschap met GOD te brengen.

Yeshua vond het niet genoeg om ons alleen maar te bevrijden van het eeuwig oordeel. Nee, omdat Hij ons liefheeft wil Hij ons ook gelukkig maken! Hij wil ons tot voltooiing of heelheid brengen. Daar kent de Bijbel het woord “Shalom” (vrede) voor. Daarom is het Hebreeuwse woord voor het vredeoffer “ Shelem”.  Bij het vredeoffer kwam de mens niet als zondaar, maar als iemand die vrede had in zijn hart, en God daarvoor wilde danken.

YHWH voegde zegen toe en verwijderde vloek van ons door de Messias, die ons naar volledigheid en heelheid bracht. Hij werd onze vrede, en als we Hem aanvaarden, wordt Hij onze dankzegging!

De straf die ons de VREDE aanbrengt, was op Hem. Jes 53: 5

Romeinen 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Het vredeoffer was een feestelijke aangelegenheid, waarin je anderen in het feestmaal deed delen in gemeenschap met God en elkaar. Het is dan een soort BBQ waarbij God de dank ontvangt. Een deel was voor God. Evenals bij de andere offers was het vet bestemd voor de Heere en werd het op het altaar verbrand. Vet is een beeld van innerlijke kracht,

LEVITICUS 4: 1-35 HET ZONDOFFER “ DE CHATTAT”

De hiervoor genoemde offers: het brandoffer, het graanoffer en het vredeoffer waren alle drie vrijwillige vuuroffers (vrijwillig afgezien van het morgen- en avondbrandoffer). Men kon ook kiezen welk offer men zou brengen. Het zondoffer werd gebracht door iemand die - onopzettelijk - zo zwaar gezondigd had, dat hij eigenlijk de doodstraf moest ondergaan. Het kenmerkende van de volgende twee offers: het zondoffer (chattat) en het schuldoffer (asham) is de uitdrukking “Zo zal de priester voor hen verzoening doen, en het zal hun vergeven worden.”  Het zijn verplichte offers. Bij deze offers hangt de keuze af van de aard van de zonde en of je al of niet een leidende functie hebt. Het gaat er nu om dat je weer in de rechte verhouding komt te staan tot YHWH.  

Yeshua was ons zondoffer:

Jesaja 53:10,11 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken.

2 Korinthe 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

1 Petrus 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

1 Johannes 2:2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

 

In Leviticus 4, het hoofdstuk van de wet van het zondoffer wordt de priester, die het offer brengt, driemaal "de gezalfde priester"  genoemd (vers 3, 5 en 16) Dat is best opvallend. De priester die het brandoffer of olah aanbiedt,   wordt niet de gezalfde priester genoemd. De priester die het graanoffer of  minchah aanbiedt,  wordt niet de gezalfde priester genoemd. De priester die het vredesoffer of de  shelem aanbiedt,  wordt niet de gezalfde priester genoemd.

Dit gegeven vraagt onze aandacht. Bovendien komt het driemaal voor, en drie is een teken van de Messias in de Hebreeuwse Geschriften. Het Hebreeuwse woord "Messias" betekent "Gezalfde". De Tora leert ons dat wanneer degene die gezalfd is - de Messias - verzoening doet voor de zonde, de zonde hem zal worden vergeven. Dat kan alleen gebeuren door de Messias en daarom moet de priester Hem hier vertegenwoordigen.

LEVITICUS 5: 1-6: 7 HET SCHULDOFFER, OFTEWEL ASHAM OFFER

Door te zondigen maken wij onszelf schuldig bij God en/of mens. Het schuldoffer ontschuldigt, het maakt de schuldenaar vrij van schuld tegenover God. 

Dit offer was van toepassing bijvoorbeeld wanneer men iets in bewaring krijgt en dit later ontkent en niet teruggeeft, dan heeft men het vertrouwen beschaamd. Leviticus 5:15 noemt bijvoorbeeld: "trouwbreuk en als hij zonder opzet zonde begaat tegen de heilige dingen van de HEERE"  Het gaat om een concrete zonde waarmee God of een medemens kwaad werd aangedaan. Als er schade is berokkend aan een naaste, moet dat wel vergoed worden en een vijfde deel daaraan toegevoegd worden.
Zowel bij de zond- als schuldoffers werd het bloed gebruikt om aan de hoornen van het altaar aan te brengen en de rest uit te gieten aan de voet van het altaar. De stier moest echter buiten het kamp op een reine plaats verbrand worden en niet in de tabernakel.

Het zondoffer is, met het schuldoffer, het laatste in de reeks van de heilige offers. Het eerste offer was het brandoffer: Gods kant  in het werk van Yeshua de Messias. Het laatste offer heeft betrekking op wat er voor de zondaar nodig is.

Het is duidelijk dat voor ons de omgekeerde volgorde geldt. Wij moeten eerst tot Yeshua de Messias gaan, Die aan het kruis leed en stierf om onze zonden te dragen en weg te doen, vóórdat wij de vrede en vreugde van het dankoffer kunnen genieten, nog vóórdat we begrijpen wat Yeshua in Zijn leven en sterven voor GOD betekende. Zijn offer was een aangename geur voor God de Vader.

Efeze 5:1,2  Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven ALS EEN OFFERGAVE EN SLACHTOFFER, TOT EEN AANGENAME GEUR VOOR GOD.

Yeshua was ons schuldoffer, dat wil zeggen, net zoals Hij ons van zonde heeft bevrijd, heeft Hij ons ook vrijgemaakt van schuldgevoelens. Schuld, is niet alleen het feit dat wij een ander iets hebben aangedaan, maar ook het zelfverwijt dat voortvloeit uit wat we gedaan hebben. Yeshua heeft dit allemaal op zich genomen voor hen die bij Hem om vergeving komen. 

Jesaja 53:10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer (אָשָׁם asham) gesteld zal hebben,zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

Het woord dat in het bovenstaande met "zonde" is vertaald, is  asham : overtreding of schuld.

Kolossenzen 2:13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven.
Alles wat in deze hoofdstukken van Leviticus beschreven werd, is uitleg van hoe de offerdienst zou moeten plaatsvinden en later ook plaatsgevonden heeft. Op dat moment was het nog niet in werking.  

Ida