Mattheüs 3: 13-17 doop van Yeshua

Toen Yeshua bij Johannes kwam om zich te laten dopen, raakte Johannes wel even in vertwijfeling. Hij Yeshua, de Zoon van God…. moest Hij zich laten dopen om Zijn zonden te laten afwassen? In Johannes 1 lezen we dat Johannes uitriep toen hij aan het dopen was en Yeshua zag aankomen: “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” Moest hij Hem dopen? Maar Yeshua gaf hem de opdracht het te doen. Zijn argument was dat alle gerechtigheid op die manier vervuld moest worden. 

We zien hier dat Yeshua zich vereenzelvigt met de zondige mensheid. Hij wilde de mensen weer met God verzoenen en moest daarom in alle opzichten aan ons gelijk worden. Paulus omschrijft het zo in

Filippenzen 2: 6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Ook Hij, de zondeloze, zou zoals wij in alle dingen verzocht worden. (Hebr. 4:15)

Zou dit niet bedoeld worden met de uitspraak om “alle gerechtigheid te vervullen”? Het woord “gerechtigheid” komt heel vaak voor in de Bijbel. HET IS HET RECHTDOEN OP GROND VAN GODS WOORD. Dat is een totaal andere gerechtigheid dan wat de wereld als gerechtigheid ziet en dan wat wij met onze natuurlijke ogen als recht zien. In Romeinen 3:10 staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. David zegt in psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren.

Yeshua is ook de Koning der Gerechtigheid naar de ordening van Melchizedek, welke naam de letterlijke Hebreeuwse vertaling is van Koning der Gerechtigheid. Zonder Hem is er geen gerechtigheid. In de Bijbel wordt steeds geprofeteerd dat Yeshua onze gerechtigheid is en dat het ten volle vervuld wordt in het komende Vrederijk.

Jeremia 23: 5

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,
dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan.
Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,
Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden
en Israël onbezorgd wonen.
Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:
DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

 

Bijzonder dat de Herziene Statenvertaling deze titel “DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID” met allemaal hoofdletters schrijft. Die gerechtigheid moest in het leven van Yeshua als mens geleerd worden door stand te houden in alle vijandschap en verzoekingen.

Hebreeën 5: 7 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.
8 Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.

Uit Romeinen 6:16 kunnen we opmaken dat gehoorzaamheid leidt tot gerechtigheid. Deze gerechtigheid was nodig om ons te redden van de ongerechtigheid. En wat hebben we dat nodig. Uit eigen kracht kunnen we ons geen gerechtigheid eigen maken. Alleen als we verbonden zijn aan Yeshua, mogen we delen in Zijn gerechtigheid en niet in de onze. Het proces van heiligmaking zal Hij in ons op gang brengen als we ons helemaal aan Hem toevertrouwen.

Wat sluit dit gedeelte prachtig af met een verklaring van God de Vader uit de hemel. Hij laat het ons weten:

De hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

En in Mattheüs 17:5 openbaart God ook Wie Yeshua is en zegt daarbij: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; LUISTER NAAR HEM!