English & other languages: click here!

Liturgie voor Chanoeka herdenking

1. Het aansteken van de kaarsen:

Geprezen zijt Gij, Eeuwige, onze G'd, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua. Nu wij de lichten van Chanuka ontsteken willen wij Yeshua, het Licht der wereld gedenken en Uw volk oproepen:

Jesja 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.

 

2. Maoz Tzur - Burcht en Rots

Na het aansteken van het chanuka-licht wordt het lied M’aoz Tzur gezongen om de herinwijding van de Tempel te herdenken.

 

Ma’oz Tzur Yeshuati, l’cha na’e l’shabeach!

Tikon Beit T’filati, v’sham toda n’zabeach!

L’et tachin mat’beach, mitzar haM’nabeach,

az eg’mor b’shir Miz’mor Chanukat haMiz’beach, (2x)

Vertaling:

Mijn toevlucht, mijn rots van redding! Het is aangenaam om Uw lof te zingen.

Laat ons huis van gebed worden hersteld. En daar zullen we U onze dank aanbieden.

Wanneer u de blaffende vijand zult hebben afgeslacht.

Dan vieren we met gezang en psalm de inwijding van het altaar.

https://youtu.be/rebljtYev-M

Nederlandse variatie:

Machtig Rots Yeshuati, u ging voor ons naar-het a-altaar

Bouw uw tempel dat ‘k-U zie,  k’mag bij U zijn alda-a-ar

U bouwt met verlangen, om ons te ontva-ng- en

Wij naad’ren Uw heiligdom, door heimwee be-evangen (2x)

 

Het Shema - De geloofsbelijdenis:


Sh’ma Yisra’el, Adonai Eloheinu, Adonai Echad!

Baruch Shem k’vod Malchuto l’olam va’ed

Yeshua Hoe HaMashiach, Hoe Adon HaKol

 

Hoor Israël: de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is ÉÉN!

Geprezen zij de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, tot in alle eeuwigheid

Yeshua Hij is de Messias, Hij is Heer over alles.

 

U zult de Eeuwige, uw God,  liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

U moet ze uw  kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Deuteronomium 6:4-9

 

De Priesterzegen:

Onze God en God van de aartsvaders, zegen ons met de zegen uit Uw Tora, geschreven door Uw dienaar Moshe, uitgesproken door Aharon en zijn zonen, de priesters, het U gewijde volk, zoals het geschreven staat:

 

Yevarechecha Adonai, V'Yishmerecha

Ya'er Adonai Panav Eleycha, ViChoneka  

Yisa Adonai Panav Eleycha, V'Yasem Lecha Shalom

 

De Eeuwige zegene ons en Hij behoede ons

De Eeuwige doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig

De Eeuwige verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede

 

De genade van Yeshua HaMashiach, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.  Amen.

2 Korintiers 13:13

 

Het breken van het brood:

 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal,

Die het brood uit de aarde voortbrengt en die in Yeshua naar ons toe bent gekomen, die zei: “Ik ben het brood des levens” Joh. 6:35

En “U bent het zout van de aarde”. Mattheüs 5:13

Yeshua nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Lukas 22:19

 

Breek en deel het brood

 

Wijding van de Chanoeka herdenking:

 

Als we spreken over het licht in de tempel, weten we dat dit wijst op U die heeft gezegd:

“Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” Joh.8:12

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Johannes 1:5
Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. Psalm 36:10

 

De beker van Yeshua zal ik opheffen. Ik zal de Naam van Adonai aanroepen. Psalm 116:13

Yeshua zei: ‘Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ Mattheüs 26:28; vergelijk Markus 14:24. Wij prijzen en danken U dat U Uw enige Zoon hebt gegeven Wiens bloed ons reinigt van de zonde. Amen!

deel de wijn

Men zegt: לחיים L’chayim! (op het leven!),

 

Dankzegging en gebed:


Wij prijzen U Heilige God, die aan de Gideonsbende van de Makkabeeën de wonderlijke overwinning gaf op een machtig wereldrijk dat bezig was Uw Heilige Tempel te verontreinigen en velen van Uw uitverkoren volk heeft gemarteld, gedood en vervolgd.

Dank U dat U ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Uw liefde.  Kolossenzen 1:13

Ook nu ervaren we om ons heen de afval en de ontwikkeling naar het duistere antichristelijk rijk. We worden geconfronteerd met een wereld waarin de vader van de leugen regeert en waarin voor U en voor Uw kinderen steeds minder plaats is. Maak ons standvastig en vrij van angst door de inwoning van Uw Heilige Geest, opdat wij de goede strijd kunnen strijden waarin U ons bent voorgegaan. Want zonder U kunnen we niets doen.

 

8 Lezingen:

                  Daniël 8

                  Daniël 11:21-45

                 Gedeelten uit het boek der Makkabeeën

                  Psalm 79

 PSALM 79

De Nieuwe Psalmberijming - Traditionele melodie

 

1. O God, de vreemde volken zijn gekomen.

Jeruzalem is door hen ingenomen;

de heiligheid is uit uw huis verdwenen.

Wat overbleef zijn slechts gebroken stenen.

De straten kleuren rood.

Uw knechten zijn gedood;

voer zijn ze voor de gieren.

Dit troosteloze oord

is na de massamoord

een thuis voor wilde dieren.

 

2. De volken uit nabijgelegen landen

beschimpen ons, ze maken ons te schande.

Hoelang nog blijft U ons de rug toekeren?

HEER, gaat uw boosheid ons voorgoed verteren?

Laat wie U niet erkent

zien dat U woedend bent.

Treed op als onze koning!

De vijand steekt ons land

al plunderend in brand,

vernietigt Jakobs woning.

 

3. Vergeet de zonden die wij vroeger deden.

Help snel, o God, want wij zijn moegestreden;

denk aan uw naam, toon ons uw medelijden.

Wis onze zonden uit, kom ons bevrijden.

Hoor hoe de vijand spot:

‘Waar is nu jullie God;

geeft Hij geen levensteken?’

Laat zien dat U geweld

tegen uw volk vergeldt,

vergoten bloed zult wreken.

 

4. Hoor ons, houd uw gevangen volk in leven.

Red ons, wij zijn ten dode opgeschreven.

Straf alle heidenvolken die U smaden.

Wreek zevenmaal hun schandelijke daden.

Dan zullen wij altijd

– de schapen die U weidt –

U prijzen, trouwe Herder.

Dan maken wij bekend

hoe groot en goed U bent.

Zo reikt uw roem steeds verder.

 

 

    Chag sameach!