English & other languages: click here!

Zaken met Chanoeka te maken

De Chanoeka-herdenking is geen bijbelse opdracht, maar wat er gebeurde werd wel in Daniël geprofeteerd en Yeshua en Paulus refereren aan die gebeurtenis met een verwijzing naar de eindtijd.

Daniël 9:27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

In Matth. 24:15 en Marcus 13:14 gebruikt Yeshua de uitdrukking “gruwel der verwoesting” en maakt Hij duidelijk dat er een eindvervulling komt in de laatste dagen. Het is een teken dat de Joden dan onmiddellijk moeten vluchten.

 

Matth. 24: 15, 16 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! - laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

Die “gruwel” verwijst naar het offeren van een onrein varken voor de God Zeus (Baäl Hasjamajiem) in het heiligdom van God. Het woord “gruwel” heeft altijd te maken met afgodendienst. Dit gebeurde letterlijk in het jaar 164 voor Christus en ging gepaard met gruwelijke vervolgingen, maar uiteindelijk een overwinning door de Makkabeeën (een groep Joden) waardoor de tempel gereinigd kon worden en in ere hersteld. Uit de Bijbel weten we dat dit zich binnenkort en in veel grotere omvang gaat herhalen. Het is dus een geschiedenis die onze generatie veel te zeggen heeft.

Wij gedenken het met de Joden als een feest van licht. Maar voor ons geldt dat we daarbij alleen zien op het ultieme licht: YESHUA HAMASHIACH. Hij zei: IK BEN HET LICHT DER WERELD; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Voorheen  heb ik mijn brandende chanoekia voor het raam gezet. Maar de laatste jaren zet ik een menora met led verlichting voor het raam, ook omdat deze donkere tijd vraagt om lichtjes. Ik ben er door een artikel op internet bij bepaald dat de chanoekia een aansteekpunt heeft dat boven de andere kaarsen uitsteekt en dat “shamash” wordt genoemd. “Shamash” is de naam van de oud Babylonische zonnegod. Deze Shamash is dezelfde als de zonnegod die men kent uit de vroegste Soemerische geschriften, die te maken hebben met de Toren van Babel. De zonnegod die door Nimrod in Babylon was ingevoerd als pure rebellie tegen de Schepper.

Een Joodse site geeft de volgende beschrijving van de “shamash”:

“De negende kaars. Die kaars wordt de Sjamasj genoemd , wat in het Hebreeuws betekent "dienaar". De Sjamasj is de dienaar van de andere lichten. De menora kan alleen worden verlicht door de Sjamasj.”

Je zou zeggen dat, als het woord “shamash” in het Hebreeuws “dienaar” betekent, het dan ook wel ergens in de Bijbel zou staan. Een dienaar is een Bijbels begrip. Het Hebreeuwse woord voor dienaar is עֶבֶד  “eved”. In de Tenach stonden oorspronkelijk geen uitspraakpuntjes voor de klinkers dus bij de zoektocht kun je kijken naar "Shemesh" en "Shemash".  Als je zoekt in de Strong codering zie je het volgende:

Strong's H8121 , שמש shemesh , een concreet zelfstandig naamwoord met de betekenis “zon, zonsopgang,” van een ongebruikte primitieve wortel betekenis, “OM BRILJANT TE ZIJN.” (waar doet dat aan denken?)

119 keer wordt shemesh vertaald als "zon." (waarvan één maal als “zon der gerechtigheid” d.i. Christus Mal.4:2)

9 keer wordt dit vertaald als "zonsopkomst".

2 keer wordt dit vertaald als "oostzijde".

1 keer wordt het vertaald als "raam", "oostwaarts", "westen" “het westen.”

Dit zijn alle voorbeelden van shemesh of shamash zoals die in het Hebreeuws voorkomen.

Waarom kreeg die hogere kaars dan de naam “dienaar”?

Antwoord: “In het systematische pantheon werden deze kleinere zonnegoden dienaars van Sjamasj.” Wikipedia

Dat betekent dus geen dienaar die YAHWEH of de gelovigen ten dienste staat, maar een dienaar van de zonnegod "Sjamasj". 

Er is nog wel een Bijbeltekst waarin “shemash” als werkwoord voorkomt,

Daniël 7:10 Duizendmaal duizenden dienden (shemash שְׁמַשׁ Strong 8120) Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht.  

Dit gedeelte van Daniël is echter in de Aramese taal geschreven, de gebruikelijke taal van Mesopotamië / Babylonië, waar Daniël en de ballingen verbleven. Gelet op de wortel van dit Aramese woord heeft dat dienen ook iets te maken met de zon. Het is dienen bij daglicht, bij zonlicht.

De Kanaänitische volkeren, die van Cham afstamden dienden de zonnegod, weliswaar met meerdere namen (Baäl, Kemos), maar zeker die van Shamash. Google maar eens op het woord “Shamash”.

Alexander Hislop schrijft: Als vandaag de Yezidi's van Koerdistan, één maal in het jaar hun feest van de "brandende kaarsen" vieren, is dat ook ter ere van Sheikh Shems, of de zon. .”(De twee Babylons  Hoofdstuk 5 sectie 5 blz. 176 NL- page 130 Eng)

"Ik heb gezegd dat de naties van het oosten oorspronkelijk maar één godheid erkenden, de zon."

Jacob Bryant, Ancient Mythology , volume 1 , pp. 382

Zo zien we maar weer dat satan op alle fronten ons leven probeert binnen te dringen en onze dienst aan Yahweh probeert te vermengen en te verontreinigen. Dat gebeurde in 165 v.Chr. in Jeruzalem met de tempel en dat ging gepaard met afschuwelijke vervolging.  Over de strijd is uitgebreid geschreven in het artikel "De strijd van de Makkabeeën en de antichrist". Het is goed om dat te lezen, want die verhoogde dienaar-kaars in chanoekia kan wel eens naar de antichrist verwijzen. Yeshua stak niet boven de mensen uit. Hij verhoogt zich niet. Een gelovige zal Hem verhogen! Hij werd ons gelijk "Hij kwam bij ons als een Knecht en heeft Zijn leven afgelegd". Van Hem, de door God verhoogde Koning der koningen, staat geschreven: 

1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, WIJ HEM GELIJK ZULLEN ZIJN; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.


Hiernaast handgemaakte Chanoekia's zonder een uitstekende 'dienaar' , uit de collectie van Heather en Wiert Douglas. 
Filippenzen 2:6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. . ....En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. 9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam.

"Hij diende ons als een knecht"


We begonnen dit artikel met de zin "De Chanoeka-herdenking is geen bijbelse opdracht",  dus moeten we die herdenking dan achterwege laten? Nee, zeker niet. Maar we moeten er ook geen sprookje van maken met romantisch klinkende legendes, zoals de olie in dat lampje dat acht dagen bleef doorbranden. Een verhaal in de Talmoed dat 600 jaar na dato aan het gebeuren werd toegevoegd.  Wat er gebeurd is is te ernstig voor een zoet en sprookjesachtig feest.

We zien dat het Chanoeka feest werd omgevormd tot een Babylonisch feest voor de Joden, zoals de viering van de geboorte van Yeshua ook tot een Babylonisch feest werd omgevormd in het christendom met veel sfeer en romantiek.

Hoe gezellig en aantrekkelijk ook, het is afgoderij en verduistert ons zicht op de geestelijke strijd die er plaatsvindt. We hebben olie in onze geestelijke lampen nodig, zodat we licht hebben als de Bruidegom komt.
Wat Chanoeka ons leert werd geprofeteerd door Daniël. 

Het zou meerdere vervullingen krijgen en dat kunnen we opmaken uit de woorden van Yeshua. 

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is (Daniël 9:27), op de heilige plaats ziet staan – wie het leest geeft er acht op – laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen.” (Mattheüs 24:15)

Yeshua refereert hiermee aan wat Daniël schreef:

Daniël 12:11-12 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

Op grond van deze tekst verwachten we dat er nog een tempel gebouwd wordt, anders kan er geen "steeds terugkerend offer" gebracht worden. Hoewel er inmiddels ook al wel offers buiten zijn uitgevoerd door het opnieuw ingestelde sanhedrin, in de buurt van de Jaffa poort op de Tempelberg. Deze zogenaamde inwijding van het altaar vond plaats op de laatste dag van Chanoeka 2018, dat is 2 Tevet. In april 2019 werd er een Pesach lam geofferd. Dus ook op deze manier zou er een dagelijks offer kunnen worden ingesteld. De Bijbelse voorschriften voor de inwijding van dit altaar kwamen helemaal niet aan de orde. De door hen bepaalde datum 2 Tevet klopt eveneens niet.

Numeri 7:84 Dit was de offergave van de leiders van Israël ter inwijding van het altaar (זֹאת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ zot hachanukat hamazbeach ) op de dag dat het gezalfd werd: twaalf zilveren schotels, twaalf zilveren sprengbekkens, twaalf gouden schalen.

In de Bijbel brachten de leiders van de stammen hun offergaven. Daar staat dus helemaal niet dat dit op 2 Tevet heeft plaatsgevonden.

Dit is ook tegenstrijdig met wat de Makkabeeën deden, zij deden het op de eerste dag van Chanoeka, dat was 25 Kislev. 

Haggaï 2: 19 Let toch aandachtig op,vanaf deze dag en daarna,  vanaf de vierentwintigste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HEERE gegrondvest is;      

Haggaï vertelt ons dat het pas klaar was op de 24ste Kislev, zodat de inwijding de volgende dag kon plaatsvinden.

Je ziet hier opnieuw dat de Joodse tradities de Bijbelse gegevens veranderen. Dit is opnieuw het zuurdesem van de Farizeeën. Deze moderne Joden willen een aardse religie stichten door dit altaar op te richten op grond van buitenbijbelse profetie en gaan daarmee in tegen Gods Woord. Zij verheffen zichzelf in afwachting van de komst van de zoon van Salomo, die komt in opdracht van de Joden en zij geloven dus niet dat YAHWEH hem zendt. Het feit dat ze de zoon van Salomo verwachten is een duidelijke heenwijzing naar de vrijmetselarij.  

Het steeds terugkerende offer is een ram in de morgen en een ram in de avond: het olah offer. Die gedachte aan een nieuwe tempel is heel aannemelijk. De voorbereidingen voor de tempelbouw zijn al in een vergevorderd stadium.  in Daniël en het boek Openbaring is ons verteld dat de grote verdrukking zal beginnen wanneer het dagelijks offer vervangen zal worden door de "gruwel der verwoesting" (Daniël 7:25, Daniël 8:13, Daniël 9:27,  Daniël 11:31 en Daniël 12:1). Die periode zal een tijd, tijden en een halve tijd duren, gelijk aan 1260 dagen of 42 maanden (zie ook Openbaring 11:2, Openbaring 12:6, Openbaring 13:5).

Zodra die verdrukking ten einde is zal Yeshua verschijnen, zoals Mattheüs 24:29-31 ons vertelt. In Daniël 12:11 staat dat er 1290 dagen zullen voorbijgaan, dat is dus 30 dagen meer dan berekend uit de andere vermelde teksten. Over die verschillen wordt in de Bijbel niets uitgelegd en daarover is dan ook veel gegist.

Kijken we nu naar

Daniël 12:12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

 

Weer een ander getal! Maar wie dit aantal dagen bereikt, het volhoudt in de grote verdrukking, die zal zalig zijn! Als we het eerstgenoemde getal 1260 van “de grote verdrukking” aftrekken van de 1335 dagen in Daniël 12:12, dan blijft er een verschil van 75 dagen.

Werner Stauder ontdekte daarover het volgende  

Citaat uit zijn studie 116 “Zaligsprekingen”: Waarom zijn deze extra 75 dagen toegevoegd?

Ik had echt geen idee wat hiervan de bedoeling was totdat de Eeuwige op mijn hart gelegd heeft de Luach (Joodse agenda) er even bij te pakken en te gaan tellen zoals ik dat ook gedaan heb met de dagen tussen Purim en Pesach. Omdat ik ervan uitging dat de Grote Verdrukking eindigt met de komst van de Mashiach op Yom T’rua, begon ik vanaf de 1e Nisan 75 dagen te tellen en kwam op een datum uit, die verder geen betekenis heeft. Maar toen bedacht ik opeens, dat met de komst van Yeshua de verzoening nog niet heeft plaats gevonden, want Zijn wederkomst is immers slechts het begin van de strijd en daarna moest het oordeel nog komen.

De ware verzoening vindt pas plaats na de tien ontzagwekkende dagen van reiniging en verootmoediging, dus op Yom Kipur, de Grote Verzoendag, waarop eveneens de Shofar geblazen wordt en als het ware één geheel vormt met het Bazuinenfeest/ Rosh haShana. Daarom begon ik opnieuw te tellen, maar deze keer vanaf Yom Kipur en wat schetst mijn verbazing?

Deze keer klopte het precies! Weet u bij welke dag ik deze keer uitkwam? Bij het begin van Chanuka, het feest van de herinwijding van de Tempel! Wow! Dat is toch echt geen toeval!

Tussen Yom Kipur en Chanuka liggen precies 75 dagen! Dat wil dus zeggen, dat na de 1260 dagen van de Grote Verdrukking en 75 dagen na de Grote Verzoening, bij elkaar opgeteld 1335 dagen, G’ds Tempel opnieuw ingewijd zal worden en vanaf die dag zal de Mashiach duizend jaar vanuit Jeruzalem regeren.

Wat een geweldig vooruitzicht is dit voor ons allen en welk een groot voorrecht zal het voor ons zijn om dit te mogen meemaken.  “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt!” Amen!

Het Chanoekagebeuren dat geen plaats heeft in de kanonieke Bijbel en daarom volgens sommigen niet herdacht hoeft te worden, geeft ons inzicht in de wederkomst van Yeshua. Hij komt op Chanoeka om Zijn tempel in te wijden, dan is de strijd gestreden, de zonden zijn verzoend en de oordelen hebben plaatsgevonden. Nu kan de èchte hemelse tempeldienst beginnen waarvan de aardse tempel slechts een afschaduwing was. 

Wat heeft er nog meer met Chanoeka te maken? Waar speelt het Bijbelse getal 1335 nog meer een rol? Nog veel meer opmerkelijke zaken waaruit Gods leiding bleek. Een prachtige geschiedenis!  Lees het in deze Jair studie.

HET GEHEIM VAN JERUZALEM

Ida