English & other languages: click here!

Nieuwjaar volgens de Bijbel - de geboorte van de Messias

Exodus 12:1-2 De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte:

DEZE MAAND ZAL VOOR U HET BEGIN VAN DE MAANDEN ZIJN. 

Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.

 Direct nadat het juk van de slavernij in Egypte verbroken was, was ook de Egyptische kalender voor Israël vervallen en introduceerde Yahweh de kalender voor Israël.

 

Het burgerlijk Nieuwjaar is in Israël op 1 Tishri gesteld, maar dat is niet overeenkomstig Gods Woord. Tishri is de zevende maand en het is onlogisch om de zevende maand als Nieuwjaar te bestempelen. Doordat het wereldse feest van het nieuwe jaar zo’n belangrijk feest werd, kwam de werkelijke betekenis van deze datum, zoals die door God was vastgesteld, en bazuinenfeest genoemd wordt, in de schaduw te staan.

Leviticus 23, vers 24 Spreek tot de Israëlieten en zegt:

In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

Numeri 29, vers 1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.

Omdat het bazuinenfeest vooruit wijst naar de terugkomst van Yeshua kunnen de Joden, die Yeshua afwijzen, dit feest ook niet plaatsen.

 Zie het artikel over het bazuinenfeest.

 

Er zijn sterke aanwijzingen dat Yeshua, die wordt uitgebeeld in de tabernakel, geboren is op 1 Nisan, de eerste dag van de eerste maand. Hij is immers de eerste en de laatste, de Alev en de Tav:

Openbaring 22:13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, DE EERSTE EN DE LAATSTE.

Bijzonder is dat er tussen Gods Openbaring op de Sinaï op de derde maand (Exodus 19:1 en 11) en de verbondssluiting (Exodus 24:1) zo’n negen tot tien maanden zitten, voordat de tabernakel kon worden ingewijd op de eerste dag van de eerste maand van het tweede jaar van de uittocht. De geboorte van Yeshua houdt in dat Hij in de maand Sivan is verwekt. Om precies te zijn op het Shavuot feest. Dit feest wordt in Israël Matan Tora” (het geven van de Tora) genoemd. Als we dan bedenken dat Yeshua zelf de Levende Tora is, die de vervulling was van de wet, dan past dat beeld heel goed in dit geheel. Maar ook de uitstorting van de Heilige Geest die door de Messias-belijdende gelovigen wordt herdacht, komt overeen met de verwekking in de maand Shivan op het Shavuot/Pinksterfeest.

Lukas 1:35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

Zacharia deed volgens de orde van Abia dienst in de tempel in week 35. Dit is te berekenen. Als we ervan uitgaan dat Elizabeth zwanger werd ten tijde van Zacharia’s dienst in de tempel, dan was dat in week 35. Maria is zwanger geworden toen Elizabeth al 6 maanden zwanger was. Het berekenen vanuit de priesterorde van Abia is, mede aan de hand van de gegevens van de Dode Zeerollen, heel goed mogelijk geworden. 

Lukas 1:26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,

Lukas 1:36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.

Dat was dus 6 maanden nadat Zacharia in de tempel de ontmoeting met de engel had en dus 6 maanden na de maand Kislev (week 35 van de Bijbelse kalender). Dan komen we uit op de maand Sivan en dat zou heel goed de zesde Sivan kunnen zijn, toen het Shavuot/Pinksterfeest gevierd werd en de Heilige Geest Maria overschaduwde en zij zwanger werd. 

Op grond van al deze gegevens is het aannemelijk dat Yeshua op 1 Nisan is geboren. Dat is ongeveer in onze maand april en voor de herders en lammeren in Israël al een redelijke tijd om met hun kudden op het veld te zijn. In de herfst/winter worden er geen lammeren geboren en lopen de schapen ’s  nachts ook niet buiten. Wel in het voorjaar, de herders moesten de geboorte van de lammeren in de gaten houden en waren dan ’s nacht ook bij de kudde. De velden van Bethlehem waren bedoeld voor de schapen die lammeren moesten werpen die het volgende jaar met Pesach geofferd moesten worden.  (Exodus 12:5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud.) In die tijd werden er veel lammeren geboren die het volgend jaar op 14 Nisan geofferd moesten worden.  Het waren priester-herders die uitzagen naar de komst van het Lam. De Messias is het Lam.

 

Wat wij als “palmzondag” zien, de dag dat Yeshua op een ezel Jeruzalem binnenreed was een vervulling van het eerste gebod dat bij de uittocht werd gegeven. Dit werd uitgebeeld  door een lam in huis te nemen in Israël, op de tiende van de eerste maand (Abib/Nisan). Dat was vier dagen voor het lam/Lam geslacht werd op de 14e Nisan. Zoals het lam in huis kwam, ging Yeshua daadwerkelijk naar Jeruzalem. God brengt Hem naar Zijn Huis om op de 14e Abib/Nisan “geslacht” te worden.

Alle heilsfeiten die te maken hebben met Yeshua zijn uitgebeeld in de feesten en herdenkingen. Daarom is het zo belangrijk dat wij die vanouds door God gegeven feesten houden en overdenken. Daardoor krijgen we meer zicht op Gods plan met deze wereld.

 

Buitenbijbelse aanwijzing: Er moet een standbeeld van Hippolytus (217-235) in Rome staan waarop de geboortedatum van Yeshua is vermeld als 2 april.   In het boek “Als Kerstmis en Pasen op één dag vallen” van D. Monshouwer staat op blz. 256 “Hippolytus wilde de genesis Christou vieren op 2 april, welke dag hij gelijkstelde met 14 nisan.” Zijn overtuiging dat Yeshua in april geboren was werd gecensureerd door het Vaticaan. Toch ligt er een document in het Vaticaan dat 1 Abib/Nisan als de geboortedatum van Yeshua vermeldt.

 

In ieder geval is het nodig dat we Gods instelling van het Nieuwe Jaar onderhouden en op 1 Tishri het Bazuinenfeest vieren in plaats van Nieuw Jaar. Laten we op het Nieuwjaarsfeest zien hoe de Tabernakel naar Yeshua verwijst. Er waren negen maanden van voorbereiding nodig voordat deze op 1 Abib/Nisan kon worden ingewijd.

Exodus 40:1-2 Toen sprak de HEERE tot Mozes: Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen.

Exodus 40:34-35 Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde.

Toen kwam de heerlijkheid van God bij de mensen wonen. Yeshua is de heerlijkheid van God, die bij de mensen kwam en komt wonen.

Ida