English & other languages: click here!

Wanneer werd Yeshua geboren...... 

De geboorte van Yeshua vond plaats in de lente. De Bijbel geeft meerdere aanwijzingen:

1. Wat was de periode waarin de herders en de schapen 's nachts in het veld waren?

2. Alle gebeurtenissen in het leven van Yeshua vinden plaats op heilige dagen en Bijbelse feesten.

3. Palmzondag is zo'n heilige dag

4. Pesach en de eerstelingendag!

5. Pinksterfeest - Pentecost

6. Bijbels nieuwjaar is eveneens een heilige dag

7. maan en sterren

8. berekening via de priesterorde van Abia

9. Informatie uit de Dode Zee rollen.

10. censuur van het Vaticaan

11. Wat heeft de tabernakel in dit verband te zeggen?

Een uitgetypt verslag (met ter verduidelijking kleine aanpassingen) van de video 'When was Jesus born' van Jonathan Cahn. 

1. Wat was de periode waarin de herders en de schapen 's nachts in het veld waren?

We beginnen met Lukas 2:

Lukas 2:7-8 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.

In deze tekst vinden we al een belangrijke aanwijzing dat de geboorte van Yeshua/Jezus niet op 25 december heeft plaatsgevonden.

De Joodse rabbi’s schrijven in de Talmud dat de herders met hun kudden in de weiden zijn vanaf maart  tot het volgende regenseizoen. Men gebruikt wel als tegenargument dat er in Israël geen winter is, maar het is daar in dat seizoen wel erg koud. Het gebeurt best wel vaak dat het ‘s winters sneeuwt in Israël. En het gaat er niet om dat de schapen overdag niet in de stal zijn, maar zelfs in de nacht zijn ze buiten. Waarom is dat? Dit is heel vreemd.

Er zijn ook mensen die zeggen dat Yeshua/Jezus in de herfst geboren is en wel tijdens het Loofhttenfeest. In het Engels is dat ‘the feast of the tabernacles’.  Dat is te begrijpen als we lezen in Johannes 1:14, "het Woord woonde onder ons", letterlijk vanuit het Grieks:  "tabernakelde onder ons", wat betekent "Hij sloeg een tent onder ons op".

Er is echter een probleem bij deze opvatting. Want bij het Loofhuttenfeest waren de mannen verplicht om naar Jeruzalem te gaan. De geboorte van de Messias was voor Jozef geen reden om de wet te overtreden om tijdens de geboorte buiten Jeruzalem te zijn.

Er is maar één reden voor de herders om ‘s nachts buiten bij hun kudden te zijn. Dat is de lente. Waarom letten de herders voortdurend op hun kuddes? De herders doen dat slechts op één bepaalde tijd, namelijk als de lammetjes worden geboren. De herders houden elke geboorte in de gaten.  Met lammeren is het niet zo als bij de mensen, die gedurende het hele jaar geboren worden, nee, lammetjes worden alleen in het voorjaar geboren.  Die geboortes vinden in maart/april plaats en dat is de Hebreeuwse maand Nisan. Het is de taak van de priesters om over die geboortes te waken en ervoor te zorgen dat het goed met de lammeren gaat. Ze moeten goed verzorgd worden en gave lammeren zijn. Want de offerlammeren zijn een beeld van Yeshua/Jezus, het SMETTELOZE LAM VAN GOD.  Waarom waren het herders die voor het eerst de geboren Messias mochten begroeten? Vanzelfsprekend omdat herders als taak hadden de lammeren op te vangen en te verzorgen. Zij verwelkomden het ultieme, perfecte LAM VAN GOD.

Bijzonder is dat Yeshua/Jezus werd geboren in Bethlehem en dat de inwoners van Bethlehem dat niet wisten. In de geschriften van de rabbi’s valt te lezen dat deze herders speciaal in dienst stonden voor de verzorging van de offerlammeren die met Pesach in de tempel geofferd werden. Efrata’s velden, bij Bethlehem waren speciale gebieden waar de offerdieren voor de tempel vandaan kwamen.  Dus dit was de perfecte plaats en tijd waar de Messias werd geboren.

In het boek Exodus is nog iets anders dat verwijst naar deze periode.  

Exodus 12:5-6 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.

Je zou er zo maar overheen kunnen lezen, maar het paaslam – en Yeshua is het Paaslam – is een jaar oud als het geofferd wordt. Dus het offerlam moet een jaar eerder in de lente geboren zijn.  Dan is het een jaar oud.

2. Alle gebeurtenissen in het leven van Yeshua vinden plaats op heilige dagen/Bijbelse feesten.

We weten dat de Messias, het Paaslam stierf op Pesach. De Messias is het Paaslam dat sterft op Pesach, maar Hij is ook geboren ten tijde van Pesach.  Dat is in de maand Nisan (maart/april). Zijn geboorte is dus in dezelfde maand als Hij stierf.  Dat is de volgende aanwijzing van de heilige dagen van Israël. Wat heeft dit te maken met dit mysterie? De centrale gebeurtenissen in het leven van de Messias en Zijn tijd op aarde, vinden allemaal plaats op Hebreeuwse heilige dagen en binnen één volk. Wat mensen zich niet realiseren is dat het al begon met Palmzondag. Alles gebeurt op een Joodse feestdag: Zijn dood. Zijn opstanding, en vanzelfsprekend ook Zijn geboorte. God is zeer nauwkeurig en het zal absoluut gebeuren op een belangrijke heilige feestdag van Israël, dus de vraag is welke....  De feesten beginnen in de lente.

Het volgende 'feest' is Pesach: de Messias aan het kruis, en het eindigt met het Loofhuttenfeest als God naar beneden komt en zo bij ons komt tabernakelen. Welk feest zal het zijn? Het hele tijdperk is dus mogelijk, maar wanneer zou Hij volgens de profetieën geboren worden? Het zal niet in de herfst zijn, dat is de wederkomst. De herfstfeesten moeten nog vervuld worden in tegenstelling tot de voorjaarsfeesten die naar vervulde profetieën verwijzen.  Het moet dus weer in de lente zijn. Het wijst allemaal terug naar de lente. Het wijst allemaal terug naar de maand Nisan, hetgeen betekent “het begin”. Dit is waar de jaartelling begint, dat is waar het allemaal begint.
Bij de instelling van 10 Nisan (nu Palmzondag) ontdekken wij de diepere betekenis van het Pesachoffer als uitbeelding van Yeshua. 

Exodus 12:3 en 5 Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de TIENDE DAG VAN DEZE MAAND (10 Nisan) moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. 5. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen.

De Messias was zonder zonde. Hij was zonder ‘gebrek’, integendeel, Hij was volmaakt in heel Zijn doen en laten. In Johannes 8:46 vraagt de Heer aan de Joodse leidslieden: “Wie van u overtuigt Mij van zonde?”. Niemand kon dat. Yeshua kon elke keuring doorstaan. 
Zo bepaalt de 10e van de eerste maand ons bij het volmaakte Lam van God dat geofferd werd op Golgotha.
En alles wat God gebiedt voor 10 Nisan (later Palmzondag} heeft betrekking op de komende feestdagen. Dus als je dan terugtelt vanaf de Opstanding in Nisan heb je: Pesach (15 Nisan), je hebt Palmzondag (10 Nisan). Dan resten er nog maar een paar dagen vanaf het begin, dat de geboorte zou hebben plaats gevonden. Dus moet het in de allereerste dagen van Nisan zijn. 

3. Palmzondag is zo'n heilige dag

Palmzondag is een Hebreeuwse feestdag. De eerste heilige feestdag die aan Israël werd gegeven was Palmzondag.

Exodus 12:3 Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin.

Het aan Israël gegeven gebod om jaarlijks  op de tiende Nisan een lam te nemen, is “de dag van het Lam”. (Exodus 12:5)

Het is de dag dat zij het lam in huis nemen en het daar houden tot de tijd van het offer. Wat gebeurt er op 10 Nisan? Tel terug van de Sedermaaltijd als Pesachoffer voor 14/15 Nisan en dan kom je op wat wij noemen ‘Palmzondag’. Palmzondag is de 10e Nisan, het is de eerste Hebreeuwse feestdag ooit gegeven. Het was toen niet per definitie op een zondag en er werd in het eerste testament ook niet met palmen gezwaaid. Op deze dag komen alle mensen naar Jeruzalem en nemen een lam mee naar hun huis of verblijfplaats. God neemt Zijn Lam mee en brengt Zijn Paaslam naar Gods Huis. Het eerste gebod dat aan het volk Israël werd gegeven is ‘neem het Lam!’ Vanuit het Hebreeuws zou je ook kunnen vertalen: ‘accepteer het Lam’ of ‘ontvang het Lam’. Het eerste gebod aan het volk Israël is ‘accepteer het Lam!’ En zodra ze het LAM accepteren zijn alle tijdperken vervuld. En ook als het vertaald wordt met ‘Zie het LAM!’  komt Hij in Jeruzalem en zal gezien (gekeurd) worden, zoals alle lammeren die binnenkomen gekeurd worden, komt Hij als het Lam Van God, wordt bewogen en klaargemaakt voor het offer. En dat gebeurt allemaal op dezelfde tiende Nisan. Het plan van God is zo perfect. Zo volmaakt!

4. Pesach en de Eerstelingendag!

En dan sterft Hij op die andere Hebreeuwse heilige dag, dat is Pesach, de 14e Nisan. En als Hij opstaat uit de dood doet Hij dat op die andere Hebreeuwse heilige dag, de dag van het Eerstelingenfeest, als de eerste vrucht van de aarde wordt opgeheven als HET NIEUWE LEVEN VAN GOD.

1 Korinthe 15:20-23 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de EERSTELING geworden van hen die ontslapen zijn. 21. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 22. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als EERSTELING, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

Hij, Yeshua, was de eerste vrucht, de Eersteling en dat was Hij op de Dag van de Eerste Vrucht, van de Eersteling.

5. Pinksterfeest - Pentecost

En dan is er het PINKSTERFEEST.  Pinksteren is vanouds een Joodse feestdag, dat realiseert men zich vaak niet. De Hebreeuwse naam is ‘SHAVOE’OT’, oftewel het WEKENFEEST.

Weet je dat het woord PENTECOST een Joods woord is? Het is hetzelfde woord dat de Griekse rabbi’s gebruikten toen ze zeiden ‘kom, laat ons een toren bouwen’, dat zijn dezelfden die het woord ‘pentecost’ bedachten. De Griekse term Πεντηκοστή, Pentèkostè voor Pinksteren werd in de Septuagint (de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel) gebruikt voor het Hebreeuwse שבועותShavuot. Pinksteren is in feite een Joodse feestdag en er zijn sommige orthodoxe Joden die zullen weten dat ze Pinksteren vieren. Zij waren de eerste Pinkstermensen omdat ze vieren dat Mozes de Pentecost-man was, die hen vertelde dit te vieren. In het Grieks betekent Pinksteren 50 dagen en in het Hebreeuws is het Wekenfeest hetzelfde. Dus alles gebeurt op een Hebreeuwse feestdag,

6. Bijbels nieuwjaar is eveneens een heilige dag

We gaan nu naar de volgende aanwijzing. Elke keer vervult Yeshua een heilige dag. Hij vervult niet alleen het thema van die dag, Hij vervult bijvoorbeeld Pesach, Hij sterft als het Paaslam. Op de Eerstelingendag staat Hij op en alles heeft dus daarmee te maken. Is er een dag op de Hebreeuwse kalender die overeenkomst met de geboorte? Een nieuw begin, een ‘alles wordt nieuw’? Ja, er is één dag: die éne dag is 1 Nisan, die het allereerste begin is van het Hebreeuwse jaar. De dag waarop alles begint, het is het echte Nieuwjaar! Hoewel de meeste Joden denken dat Rosj Hashana in de herfst het Nieuwe Jaar is. Het echte Nieuwjaar van God is 1 Nisan.

Exodus 12:2 Deze maand (Nisan) zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.

Je hoeft op 1 Nisan niet in Jeruzalem te zijn, daarvoor is geen gebod, maar het is wel een heilige dag, Dus Jozef zou daar op die dag kunnen zijn – en denk daar maar eens over na – het is de dag dat de kalender begint. Het verandert de telling. De oude kalender is verdwenen, de nieuwe begint. Wat is de geboorte van de Messias als Hij naar deze wereld komt? Hij verandert de kalender. De hele kalender is veranderd. BC en na Chr. Er is één dag in de Hebreeuwse kalender die daarmee overeenkomt en dat is 1 Nisan, de kalenderwisselaar. Maar nu gaan we nog dieper.

7. maan en sterren

We gaan ons nu bezighouden met het mysterie van de maan. De Hebreeuwse kalender is gebaseerd op de maan. De maan vormt ook het woord ‘maand’. Toen Yeshua/Jezus stierf, en heel veel mensen realiseren zich dit niet, gebeurde dat bij ‘volle maan’. Waarom? Iedere Hebreeuwse maand begint met ‘nieuwe maan’ en bereikt zijn hoogtepunt bij de ‘volle maan’. De maand is in volle gang en in het midden sterft Yesua/Jezus op Nisan 1415 en dat is Pesach. De maan moest op die dag ‘vol’ zijn. Het symbool is dat Nisan het begin is, de volle maan is tijdens Zijn eerste komst, de vervulling, de volheid ervan. Zijn hele leven leidde naar deze volheid.  Nisan betekent het allereerste begin van de eerste komst: de nieuwe maan en dat is 1 Nisan! Deze maand bevat een mysterie van de maan, elk jaar te zien op de Hebreeuwse kalender.

Maar van de maan wil ik nu naar de sterren. Als we daar meer over willen weten moeten we priesters raadplegen, maar dat zijn nu geen Joodse priesters. Het zijn priesters van het zoroastrisme die bij ons ‘de wijzen uit het oosten’ (magiërs) genoemd worden. Dit waren astrologen. Zij zagen de Koning der Joden in de sterren. Er is een profetie over de ‘wijzen uit het oosten’:

Jesaja 60:2,3 en6 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.

……6. Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden van de HEERE boodschappen.

Je leest dit en je weet dat God dit er in legt. Er staat dat ze goud en wierook brengen en de HEER prijzen!

Een aanwijzing dat die wijzen zouden komen lezen we ook in

Mattheüs 2:1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 2. en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Het waren, zoals gezegd, priesters en astrologen. Nu weten we dat astrologie verkeerd en slecht is en willen daar niets mee te maken hebben. Maar… God is souverein en dat weten ze. Astrologie en astronomie zijn in wezen hetzelfde en ze geloofden dat, behalve dat God kan spreken, er ook tekenen waren. Het punt is nu…. wat is die ster? Nu zijn er mensen die zeggen dat het om een soort conjunctie gaat. Het probleem is echter, geen enkele natuurlijke ster is in staat om van plaats te veranderen of in het hemelruim te bewegen. Dus het is een bovennatuurlijk verschijnsel. Maar wat de mensen weten over deze ster is dat hij naar een kribbe leidde. Nu, dit is een misvatting. Je ziet de plaatjes van een stal met een ster daarboven en daarin de wijzen uit het oosten, maar die zijn daar nooit geweest. Zij kwamen twee jaar later.

We hebben een idee wanneer dit plaatsvond. We weten dat Herodes toen leefde en dat hij beval dat ze de kinderen tot twee jaar moesten doden. Die tijd werd aangehouden op grond van het moment dat ze die ster zagen. We weten dat Herodes de Grote stierf in het jaar 4 voor Chr. en dan weten we nu meteen dat Yeshua werd geboren vóór de jaartelling na Christus. Hij werd niet geboren in het jaar 0, dat niet bestaat. We weten dat dit een foute veronderstelling is. Het maakt ook niet uit. Je kunt ook bij het huidige jaartal 4 of meer toevoegen. Yeshua moet vóór de christelijke jaartelling geboren zijn omdat Herodes vóór de christelijke jaartelling stierf. Dus, uitgaande van het sterfjaar van Herodes en dan twee jaar eerder, laat zien dat de geboorte van Yeshua omstreeks 6 jaar voor Chr. heeft plaatsgevonden. 

In dit mysterie is nog een andere aanwijzing. Als die wijzen die bijzondere ster aan de hemel zagen, hoe konden ze dan weten dat dit te maken had met de Koning der Joden?  Dat ze een ster zien begrijpen we, maar op grond waarvan maakten ze die verbinding met de Koning der Joden? Je herinnert je de profeet Daniël die naar Babylon ging. De Bijbel zegt:

Dus eigenlijk is Daniël degene die gesproken heeft over de tijd dat de Messias zou komen. Je weet dat hij de tijd aftelde, daaruit kun je opmaken dat hij naar magiërs ging en vertelde dat ze die Koning verwachtten.

Daniël 2:48 Toen bevorderde de koning Daniël. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als HOOFD VAN ALLE MACHTHEBBERS OVER ALLE WIJZEN VAN BABEL.

Daniël 5:11 Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is, want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan ALS HOOFD VAN DE MAGIËRS, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers – uw eigen vader, o koning!

Ze konden nog niet weten wanneer Hij geboren werd, maar ze zouden kunnen verwachten dat er iets te gebeuren stond.  Maar hoe weten ze, als ze naar een ster kijken, dat het gaat om de Koning der Joden? Ik ga nu iets vertellen – en bedenk daarbij dat astrologie in feite verkeerd is – maar God is in staat te spreken binnen de denkwereld van deze wijzen. Dit is bijzonder: we weten dat er iets gebeurde rond diezelfde tijd, het jaar 6 v.Chr. dat er een conversie was van Jupiter, Saturnus, Venus en Mars, allemaal samen en er was ook zoiets als een soort van dubbele occultatie (eclips), maar hoe dan ook, alles wat er bij elkaar gebeurde, naar aanleiding waarvan ze zeiden ‘waar is de Koning der Joden’ spraken ze astrologisch in de taal van de sterren. Eén ster, ze dachten dat het een ster was, maar het was een ‘wandelende ster’, dus een planeet, één ster was gekoppeld aan de koning, en dat was Jupiter. Dat was de koningsster, maar dat was dus een planeet. ( Jupiter, werd door oude volkeren erkend als de planeet van de koning, de hoogste autoriteit en heerser van het zonnestelsel en bekend onder vele namen.)

Er was een oude astronoom, een Griek, die,  in een boek met de titel ‘Tetra Biblia’,  verklaart wat de wijzen zagen. Zie het plaatje hiernaast.  Toen ze dat zagen wisten ze dat het om Judea ging. Het land van Judea was gekoppeld aan het sterrenbeeld in de antieke wereld: Aries: de Ram. Daaraan zagen ze dat het Judea was. Waarom is het zo belangrijk wat er gebeurde in het jaar 6 v.Chr.? De converge (het naderbijkomen) was dat zelfs Jupiter - heel bijzonder -  binnenkwam in het astrologisch veld van Judea: Ram (Aries). Jaap Heeringa's powerpoint benoemt het sterrenbeeld De Ram met “ het Lam dat de zonden wegneemt”. 

Toen ze dit zagen wisten ze dat om een ‘koning’ ging en om een "Jood" en waren zich er van bewust dat dit iets goddelijks was. Daaruit maakten ze op dat de Koning der Joden was geboren, die uitsteekt boven alles wat we kennen. Zodat ze konden zeggen “waar is de Koning der Joden, wiens ster we hebben gezien”. Moderne astronomen hebben vastgesteld dat zo’n conjunctie maar eenmaal in 6000 jaar kan voorkomen. Dus wat hier gebeurde laat zien dat het niet om de magiërs gaat maar dat God iedereen kan leiden die Hem zoekt. Dit gebeurde in het jaar 6 voor Chr. in de lente. Maar nu wordt het mysterie nog groter!

8. berekening via de priesterorde van Abia

Hier is nog een andere echte aanwijzing in de Bijbel:

Lukas 1:5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet.

……..8-9. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het 9. dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen.

Er is ergens een kalender/rooster. in 1 Kronieken 24 lezen over de indeling van de priestersgroepen. Dus nu weten we dat het de beurt van Zacharias was, die in de tempel dienst deed. Hij was nummer 8 in die afdeling en deed dus dienst in de achtste week. Ze moesten rouleren, er waren in totaal 24 groepen en je weet gewoon dat je nummer acht bent. Maar de sleutel is, te weten wanneer het begint. Want dat kunnen we niet vaststellen. We weten dat hij nummer 8 was, maar we weten niet wanneer hij begon.

9. Informatie uit de Dode Zee rollen.

Deze rollen werden ontdekt door de Arabische herder die een steen in een grot gooide, waardoor een aardewerken pot verbrijzelde en de grootste, oudste vondst van de Bijbel die ooit in de geschiedenis was gezien, kwam te voorschijn. Dat gebeurde op hetzelfde moment dat Israël als een natie terugkwam in het land. Zo herstelde God dit boek. In één van de rollen staat een kalenderrooster van de priesterdiensten opgetekend. Dat was dus 2000 jaar wachten voor dit bekend werd. 

De sleutel is hier dat deze kalender enkele jaren doorloopt voordat het zich herhaalt. Het is geen kalender voor een jaar dat zich ieder jaar herhaalt, dus we moeten ons beperken tot een priester waarvan we weten dat hij in een bepaald jaar en op een bepaalde datum dienst deed, dan kun je aan de hand daarvan het verdere verloop volgen. Je hoeft het niet te begrijpen en je weet dat het er niet toe doet. Wij gaan het niet uitzoeken. Maar ze geven een datum waarop de kalender begon. Het staat in de Dode zee rol. Het is de eerste maand van het eerste jaar. Je zult het waarschijnlijk niet begrijpen, maar laat me vertellen wat het betekent. Het betekent dat de priesterkalender begint op de Equinox en wel de equinox van de lente. Op de vierde dag is de woensdag van de equinox. Verder geven de Dode Zee rollen dan een paar datums, en één van die datums komt overeen met de tijd waarover we nu spreken.

Er is nog een ander oud Hebreeuws geschrift dat bevestigt dat dit de juiste dag is en dat is de Talmud. Deze geschriften van de rabbi’s zeggen: 'de tempel van Jeruzalem werd in 70 na Chr. verwoest en dat was op een zondag. En ik geef je de naam van de priesters die in die week dienst hadden'. Dus daardoor heb je van twee kanten de gegevens. De kwestie is, dat als je die gegevens hebt en je rekent van beide kanten naar de tijd van Yeshua, dan hoop je dat ze elkaar ontmoeten. De gegevens vanuit de Dode Zee rollen raken inderdaad de gegevens uit de Talmud. Dus nu ga je ontdekken wanneer het de tijd van Abia was en welke priesters daar dienst deden. Als je hiermee bezig bent zie je dat alles samenkomt en kunnen we berekenen wanneer de geboorte van de Messias heeft plaatsgevonden en dat was in de maand Nisan (eind maart – begin april) in het jaar 6 v.Chr. De priesterlijke kalender leidt tot een heel specifieke tijd en een datum: 20 maart in het jaar 6 v.Chr. De kalender van de priesterdiensten leidt ons naar dezelfde datum als de Talmud doet en dit is op de Hebreeuwse kalender 1 Nisan. De dag van het begin van alle dingen.

10. censuur van het Vaticaan

Nu een ander aspect. We gaan nu de verborgen gewelven van het Vaticaan binnen. Daar vinden we een geschrift van een kerkvader met de naam Hippolytus. Dit is de man die ons de datum gaf van 25 december.  Maar in één van de geschriften die gecensureerd zijn staat: ”nee, de Messias is geboren in de maand Nisan”, zoals wij nu ook ontdekt hebben. Dit is een vroeg kerkelijk geschrift dat werd gecensureerd. Er is zelfs een document in de Vaticaanse kerk dat aangeeft dat de Messias in de maand Nisan is geboren.

11. Wat heeft de tabernakel in dit verband te zeggen?

Nu weer een aanwijzing. Ik ga het naar huis brengen. Wat is in het Oude Testament de meest exacte schaduw van de menswording van de Messias? Het is de tabernakel. God wil bij ons tabernakelen!

Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (getabernakeld) (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Het woord “gewoond” verwijst in het Grieks naar de tabernakel van Israël. Dus God kwam daar en zette daar Zijn tent op. Er is hier  sprake van een Bijbels teken van God dat Hij bij de mensen kwam in het vlees. Het laatste teken vinden we dus in de Bijbel zelf. Ik kan gewoon niet geloven dat ik dit heb gemist en dat de meeste mensen dit hebben gemist. Deze aanwijzing zegt dat de tabernakel het symbool is van God die bij ons verblijft.

Nog weer een aanwijzing. Wanneer werd de tabernakel gebouwd? Vlak nadat Israël naar de Sinaï was gegaan. En bij de Sinaï werd de tabernakel met alle toebehoren in elkaar gezet. Hoe lang duurt het vanaf de conceptie dat een kind geboren wordt? Negen maanden of iets minder. Hoe lang duurde het voordat de tabernakel gereed was?  Dat was ook negen maanden. Tenslotte geeft de Bijbel zelf het antwoord op de vraag wanneer Yeshua geboren werd, de datum waarop de tabernakel gereed was. Het staat in de Bijbel:

Exodus 40:2 Op DE EERSTE DAG VAN DE EERSTE MAAND moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen. 3. U moet de ark van de getuigenis erin zetten, en de ark met het voorhangsel afschermen.

In het Hebreeuws:

1 Nisan, de exacte dag vanaf het begin. Alles wijst erop, dat dit het begin is, dat Yeshua op 1 Nisan in de lente is geboren. Dit is het doel van alles wat ik verteld heb van de priesters, van de wijzen, de priesterlijke kalender, naar de Bijbel zelf. Het Woord werd vlees en het tabernakelde bij ons. Negen maanden tot 1 Nisan, overeenkomstig het gecensureerde kerkdocument, het wijst er allemaal heen. En waarom is dat zo belangrijk?

In de eerste plaats was het de dag dat alles nieuw werd en al het andere werd oud. Het heeft ook wat te zeggen over de komst van de Messias, dan wordt alles oud. Alles wordt nieuw en de kracht van de aanwezigheid van de Messias is de kracht om alles nieuw te maken en al het andere oud. Dat gebeurt als we opnieuw worden geboren, dat is wanneer 1 Nisan werkelijkheid wordt, het wordt 1 Nisan, het wordt lente, het wordt het begin. Maar niet alleen wanneer we Hem soms nodig hebben, maar alle tijd wanneer we in Zijn aanwezigheid verblijven, “wandelen we in de nieuwheid van leven. “

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

De kracht van het leven komt van de Messias. Hij verandert de kalenders. Alles wordt ‘ná Chr.’ We ontvangen Hem voortdurend en de dieptes waar we doorheen gingen worden “vóór Chr’. Het is nu ‘ná Chr.’. Het is altijd de eerste dag voor het volk van God als we in Zijn aanwezigheid leven. Alles is nieuw, zelfs het Nieuwe Verbond. We denken dat het Nieuwe Verbond goed is. Het is nieuwer dan het oude. Het betekent ’het Verbond van Nieuwheid’. Het wordt nooit oud. Als we erin blijven wordt het nooit oud. Het nieuwe verbond is altijd nieuw, Hij is de God van tweede kansen: nieuw, nieuw!!.

 

Er is nog iets anders dat we hieraan willen koppelen. We zien dat vóór de eerste komst alles moest gebeuren op een exacte plaats en tijd. Maria moest Jozef ontmoeten en verliefd op hem worden, en hun ouders moesten verliefd worden, en ook de ouders daarvan moesten verliefd op elkaar worden. Een kleine verandering zou de hele timing in duigen doen vallen. Al het goede, het slechte, de problemen pasten in deze ontwikkeling om de eerste komst op de exacte dag te laten gebeuren.

Het zal precies zo gaan bij Zijn tweede komst. Alles in deze wereld werkt er aan mee om de tweede komst exact op Gods tijd te doen plaatsvinden. Zelfs onze problemen, elk leven werkt eraan mee. Ook alles wat met Israël gebeurt werkt daaraan mee. Net zoals de eerste komst exact op tijd plaatsvond, zo zal ook de tweede komst precies op tijd zijn. En alles, inclusief de problemen, de vertragingen, incusief alle ontberingen, de  vervolgingen, alles zal meewerken, niet alleen voor ons ten goede, maar ook voor Zijn komst. We bevinden ons nu in het mysterie van Zijn tweede komst!  Maar het zal net zo perfect zijn als de eerste komst!  

Ida

Hiltsje van der Wiel schreef me: "Bij Abraham kwam Yeshua met twee mannen vertellen dat een jaar later Izaak geboren zou worden. (Gen. 18:10) De twee mannen gingen naar Sodom en Gomorra en kregen ongezuurde broden (Gen. 19:3), eerste keer dat woord Matzot (מַצּוֹת = matzes) in de Tora voorkomt. Izaak is een beeld van Yeshua, ook qua offer etc. Kan dit een bewijs zijn dat ook Yeshua in de eerste maand Aviv is geboren? Zomaar een gedachte....  "

Het is in ieder geval een sterke aanwijzing, die mijn overtuiging bevestigt. (Ida)