English & other languages: click here!

Gedachten bij de jaarwisseling

Gedachten bij de jaarwisseling

Op de Gregoriaanse kalender, die we in de wereld en in de kerk volgen is het Oudjaar! Op die dag werd vaak Psalm 90 gelezen. De enige psalm die door Mozes is geschreven en hij zegt: "aangaande de dagen onzer jaren daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snel afgesneden, en wij vliegen daarheen". 

Daar word je in eerste instantie niet vrolijk van, maar je kunt het ook niet ontkennen. Velen zeggen dan ook: "Pluk de dag". Maar psalm 90 zegt niet 'pluk de dag', maar wijst op Gods eeuwigheid en de vergankelijkheid van de mens. Als je Prediker leest dan kan dat ook heel somber stemmen alsof er geen hoop in deze wereld bestaat, want dood gaan we allemaal.

Psalm 90 is een gebed en eindigt met de woorden:

Psalm 90:12 Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. 13. Keer terug, HEERE, hoelang nog? Laat het U berouwen over Uw dienaren. 14. Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen. 15. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. 16. Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen. 17. De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Het is de bedoeling dat we Hem zoeken en ons leven vol vertrouwen in Zijn hand leggen. We mogen Hem leren kennen uit Zijn Woord en Hij gaf ons leven.

Psalm 139:13-14 SV

Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.

God stond aan het begin van ons leven. Hij heeft ons in de moederschoot geweven. Hij heeft ook onze kinderen gevormd, precies zoals Hij ze voor ogen had: met hun uiterlijk en karakter, hun mogelijkheden en beperkingen. Wat een zegen voor kinderen om dát mee te krijgen vanaf dat ze klein zijn: dat God ze heel wonderbaar heeft gemaakt – tot in het kleinste detail heeft Hij alles uitgedacht! Ze zijn precies goed in zijn ogen – ze zijn uniek, bijzonder, en geliefd door God. Als ze dat beseffen, kunnen ze opgroeien tot eer van Hem!

En naast psalm 90 lees ik ook uit Prediker en wel het laatste hoofdstuk dat is hoofdstuk 12 Basisbijbel)

Denk ook aan God als je nog jong bent

1 Denk aan je Maker zolang je nog jong bent. Denk aan Hem vóórdat de tijden komen dat je niet meer van het leven genieten kan. 2 Want op een dag wordt het licht van de zon, de maan en de sterren donker (je ogen worden slecht). Geniet, voordat de wolken terugkomen na de regen (voordat je veel verdrietige dingen hebt meegemaakt). 3 Want op een dag zullen de bewakers van het huis (je armen) beverig worden en de sterke mannen (je benen) krom worden. Je slavinnen (je tanden en kiezen) zullen ophouden met malen omdat er te weinig over zijn. Op een dag zullen zij die uit de ramen kijken (je ogen) niet goed meer kunnen zien. 4 De deuren naar de straat (je lippen) zullen dicht gaan, en het geluid van de molen (het kauwen) zal zwakker worden. Je stem wordt zo hoog als de stem van een vogel, en alle geluiden worden zacht (je wordt doof). 5 Op een dag ben je al bang om een heuvel te beklimmen. Je bent bang voor gevaar op de weg. De amandelboom zal bloeien (je haar wordt wit), de sprinkhaan sleept zich voort (je komt niet meer mee, je bent traag geworden) en je hebt nergens meer zin in. Want je bent op weg naar je eeuwige huis. De klaagvrouwen staan al klaar om over je dood te klagen en te treuren. 6 Denk aan je Maker voordat het zilveren koord (van het leven) wordt losgemaakt en je gouden lamp (je ziel) breekt. Denk aan Hem, voordat je kruik bij de bron wordt stukgeslagen en het waterrad in de put (je hart) wordt gebroken (en je hele bloedsomloop komt stil te liggen). 7 Het stof waarvan je gemaakt was, gaat terug naar de aarde. En je geest gaat terug naar God die jou je geest gegeven had.

De conclusie van Prediker

8 Alles is maar lucht en leegte, zegt Prediker. Niets heeft werkelijk zin! Het hele leven is maar lucht en iets onbegrijpelijks! 9 Ik ben niet alleen een wijs man geweest, maar ik heb ook veel aan het volk geleerd. Ik heb veel nagedacht en veel wijsheden opgeschreven. 10 Ik heb geprobeerd om woorden te vinden waar de mensen iets aan hebben, een boek te schrijven met nuttige spreuken.

11 De woorden van wijze mensen lijken op scherpe spijkers. Als je hun woorden één keer hebt gehoord, zitten ze zó stevig in je vast als een spijker in een plank. Ze zijn gegeven door één Herder.

12 Tenslotte nog deze waarschuwing, mijn zoon: Er worden eindeloos veel boeken geschreven en van al het studeren word je alleen maar moe. 13 Van alles wat ik hier gezegd heb, is de conclusie: Heb diep ontzag voor God en houd je aan zijn wet. Want dat is het belangrijkste voor elk mens. 14 Want God oordeelt over alles wat we gedaan hebben, goed of slecht. Ook over de dingen die geen mens van je weet.

We denken vaak dat we ons verleden kunnen wissen en met een schone lei met goede voornemens in het nieuwe jaar kunnen beginnen. Maar we houden onszelf voor de gek, want we zoeken het in onszelf en vervallen telkens weer in het oude patroon. Dat is ook wat Prediker ziet en verwoordt en zegt dat er niks nieuw onder de zon is, maar wel daarboven. Die cirkel moet doorbroken worden en daar is bekering voor nodig, zodat ons denken vernieuwd wordt en we het van God alleen verwachten.

Onze wijsheid van beneden blijkt dwaasheid en we maken de wereld onleefbaar. We zijn de leugen gaan geloven dat we als god zijn en dienen daarmee satan en bouwen mee aan Babel, het rijk van satan en de komende antichrist.

Jakobus 3:17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

Spreuken 2:6 Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.

Prediker 7:10 En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. Prediker 7:10

Jur