To translate this page into different languages, click here!

PESACH – VERBONDSVERNIEUWING – DE PESACHMAALTIJD

Het Pesachfeest valt dit jaar (2024) op 22 april en begint op de avond van 21 april (Sedermaaltijd). Soms lopen de datums van Pesach en Pasen ver uiteen. Waarom we dit feest niet allemaal op dezelfde dagen vieren is het gevolg van antisemitische overwegingen en kerkelijke theologie, wat blijkt uit een brief van Keizer Constantijn, die eerder door de EO gepubliceerd werd:

Een anti-Joodse brief van Constantijn

Direct na het concilie van Nicea (325 na Chr.) klom keizer Constantijn de Grote in de pen. Hij wilde alle bisschoppen – in het bijzonder die uit het Oosten – erop wijzen dat het concilie het juiste besluit had genomen: de datum van het christelijke paasfeest mocht niet aansluiten op het Joodse Pesach. Helaas is Constantijns toon fel anti-Joods. Een fragment:

 

“Omdat er ook een onderzoek over het hoogheilige paasfeest werd ingesteld, is het eenstemmige besluit genomen dat het goed zou zijn als allen het feest overal op dezelfde dag zouden vieren. Want wat zou er beter voor ons kunnen zijn dan dat de datum van dit feest, dat ons de hoop op de onsterfelijkheid heeft gegeven, zo wordt vastgesteld, dat er in de berekeningen geen fouten meer kunnen worden gemaakt? In de eerste plaats bleek het onwaardig te zijn dit hoogheilige feest volgens het gebruik van de Joden te vieren, die hun handen door hun goddeloze misdaad (bedoeld is de kruisiging van Christus, red.) hebben bezoedeld en daarom terecht als mensen op wie een bloedschuld rust, met geestelijke blindheid geslagen zijn. Als wij hun gebruik van de hand wijzen, kunnen wij de Romeinse traditie om het paasfeest op een zondag te vieren ook voor de toekomst veilig stellen. Wij moeten niets gemeen hebben met het gehate volk van de Joden. (-) zou uw scherpzinnige geest toch moeten inzien dat de zuiverheid van uw zielen vraagt dat wij christenen in niets op Joden, die door en door slechte lieden zijn, mogen lijken. Dit laatste is echter het geval als wij Pasen op dezelfde dag vieren als zij.”

Vind het EO artikel (naar onderen scrollen)

of Christian Classics Ethereal Library -  - zie pagina 15 (Engelstalig)

 

Pesach is voorbijgaan

Ex. 12:23  Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan  en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.

 

Pesach betekent “voorbijgaan” en verwijst naar de doodsengel die de eerstgeborenen doodde voorbij ging aan de huizen die bloed aan de deurposten hadden gestreken. De eerstgeborenen moesten sterven. Nu zou Gods eniggeboren Zoon gaan sterven in de plaats van allen die door Hem gered werden en worden. Nu werd het verbond vernieuwd, door het bloed van het smetteloze Lam.  Dat was op de 14e Nisan, de dag vóór dat het feest van de ongezuurde broden begon: de 15e Nisan:

Zo werd in het eerste testament het Pascha ingesteld op de 14e van de maand Nisan:

 

Numeri 28:16  In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, is het Pascha voor de HEERE,

17 en op de vijftiende dag van deze maand is het feest; zeven dagen moeten er ongezuurde broden gegeten worden.

 

Dus 14 Nisan is Pesach en de 15e begint het feest van de ongezuurde broden. In Numeri 28 wordt verschil gemaakt tussen deze twee dagen. Pesach is niet het feest van het ongezuurde brood, maar vindt plaats vóórdat het feest begint. De evangeliën vertellen dat Yeshua en Zijn discipelen het Pesach aten aan het begin van de nacht, de nacht die begon met de 14e Nisan.  

 

In de volgende teksten heb ik de zinsnede “op de eerste dag” vervangen door “vóór” (before), omdat daar in de brontekst het Griekse woord πρώτα prote staat. Dit woord kan vertaald worden met “voor, beste of wat eerst komt”.  Het is logischer om te vertalen “de dag vóór de ongezuurde broden”, dan komt het ook overeen met de Tora. Want als het al het feest van het ongezuurde brood zou zijn geweest, waren ze een dag te laat.

 

Mattheüs 26: 17 (Op de eerste) VOOR DE  dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen Hem: Waar wilt U dat wij voorbereidingen voor U treffen om het Pascha te eten? 18 Hij zei: Ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen.

 

Markus 14:12  (En op de eerste) VOOR DE dag van de ongezuurde broden , wanneer ze het Pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat wij heengaan en voorbereidingen treffen, zodat U het Pascha kunt eten?

 

Na de vernieuwing van het verbond begint het feest van de ongezuurde broden:

Lukas 22:7 De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten.

 

Exodus 12: 17 Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op deze zelfde dag zal Ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening, al uw generaties door.

 

Een hoge sabbat

 

We weten zeker  dat Yeshua gekruisigd werd op de avond van de 14e Nisan,  omdat Johannes schrijft dat het de voorbereidingsdag was voor de “hoge sabbat” en dat was 15 Nisan.

 

Johannes 19: 31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden.

De “hoge sabbat” begint met het feest van de ongezuurde broden.

Nu terug naar Mattheüs 26. Deze verzen veroorzaken grote problemen voor degenen die zeggen dat Yeshua stierf voordat het Pascha zou plaatsvinden. Maar alle drie synoptische evangeliën zeggen dat Yeshua het Pascha at voordat Hij was gekruisigd.

Yeshua verklaarde nadrukkelijk dat hij op die plaats met zijn discipelen het Pascha zou eten.

 

Mattheüs 26: 18,19 Hij zei: Ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had, en maakten het Pascha gereed.

 

Als je zegt dat dit geen Pesachmaaltijd was, dan ben je het niet eens met de woorden van Yeshua. En dat niet alleen, de Bijbel zegt ook dat de discipelen het Pascha voorbereidden. Dat houdt in dat ze het Lam hebben toebereid, hoewel Hij zelf het Offerlam was. Mogelijk werd dit vervangen door brood. 

Johannes 6:51: “Het Brood dat Ik geven zal is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.”

 

Alle drie evangeliën zijn het erover eens dat Yeshua het Pesachmaal heeft gegeten met Zijn discipelen. Maar Lukas zegt iets wat de andere evangeliën niet zeggen:

 

Lukas 22: 13 Zij nu gingen weg en vonden het zoals Hij hun gezegd had; en ze maakten het Pascha gereed.

14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem.

15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, VOORDAT Ik ga lijden.

16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.

 

Yeshua noemde dit opnieuw "het Pesach" en zegt dat Hij ernaar verlangde om het met hen te eten voordat Hij zou lijden. Hij had ieder jaar Pesach gegeten. Maar dit Pesach maal was heel bijzonder, want dit was Zijn Pesach! Het Pesach werd nu vervuld! Hij was het echte Paaslam. Hij wist dat Hij door deze Pesach het Nieuwe Verbond zou instellen, het Verbond in Zijn bloed.

 

Mattheüs 26: 26-28 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

 

Pesach is een verbondsmaaltijd en Yeshua at het Pesach met uitleg aan Zijn discipelen. Zij waren de getuigen. Hij legde uit dat dit het nieuwe verbond is in Zijn bloed. Dit sluit aan bij het Verbond dat Yahweh met Israël sloot voordat ze Egypte verlieten, toen Hij hen met bloed bedekte en hen beschermde voor de Verderfengel.

 

Exodus 23: 23 Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.

 

We zien dus dat de 14e dag het Pesach is, dat begint bij zonsondergang omdat YHWH hen die nacht voorbijging. Yeshua was deze Pesach de Gastheer van de  Paasverbondsmaaltijd. De 15e was een hoge sabbat . Yeshua at het Pesach met als getuigen Zijn discipelen op de nacht die begon met de 14e, daarna stierf Hij aan het einde van de 14e om de redding en het Nieuwe Verbond in Zijn bloed te bezegelen.

zie deze youtube

 

Ida