English & other languages: click here !

Waarom de sabbat?

 

Dat in ons deel van de wereld de zondag wordt gevierd heeft geen enkele Bijbelse grond. De Bijbel kent alleen maar de “sabbat” als rustdag. Wel tracht men vanuit de Bijbel argumenten te vinden om deze verandering van Gods wet te rechtvaardigen.

 

Feit is dat de zondag een dag was, zoals de naam van die dag al aangeeft, om de “zon” te aanbidden.
De gelovigen in de eerste eeuwen na Christus hadden veel vijandschap ondervonden van de Romeinse keizers. Dat was vooral het geval onder keizer Diocletianus (284-305). hij ontketende in 303 de sterkste en bloedigste christenvervolging omdat de christenen nog steeds niet wilden offeren aan de staatsgoden.

 

Die situatie veranderde door zijn opvolger keizer Constantijn de Grote (306-337). In 313 werd in het Edict van Milaan vastgelegd dat er vrijheid van religie bestond binnen het Romeinse Rijk. Constantijn was van origine een “zonaanbidder”. Hij vereerde de “Sol Invictus”, de onoverwinnelijke zon, maar “bekeerde” zich ook tot het christendom. Om éénheid in zijn rijk te krijgen, bepaalde hij, in overleg met de Paus, om één rustdag in het rijk vast te stellen en dat was de “zondag”.

 

De katholieke kerk van die dagen claimt dat het hun eigen beslissing was. Zij beschouwen de zondag als het merkteken van hun gezag, dat boven de Bijbel uitgaat. In feite erkent dit instituut hiermee dat de zondag geen Bijbelse instelling is en plaatst zichzelf zo boven God. Dit is geen ongefundeerde laster naar de Katholieke kerk, want ze erkennen dit in hun eigen documenten. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php…

Dat de reformatorische kerken spreken over het “aanvangen van de eeuwige sabbat” komt uit de Heidelbergse catechismus,

zondag 38:
Vraag 103: Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antwoord: ten eerste dat gezorgd wordt voor het in stand houden van de dienst des Woords en van de scholen, en dat ik vooral op de sabbat, dat is op de rustdag, trouw tot Gods gemeente zal komen om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Here publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen.
Ten tweede dat ik al de dagen van mijn leven mijn slechte werken nalaat, de Here door zijn Geest in mij laat werken, en zo de eeuwige sabbat in dit leven begin. 

Wat betreft die laatste zin staat als verwijstekst vermeld:

Hebreeën 4: 9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, 10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.

Er staat niet dat wij in dit leven de eeuwige sabbat beginnen. Het is iets wat we nog te goed hebben (er blijft een rust over).

De wekelijkse Sabbat op de 7e dag is, behalve een herinnering aan de schepping, een profetische voorafschaduwing van een periode van 1000 jaar.

Het Koninkrijk van God, het Vrederijk, het Duizendjarig Rijk
Het gaat om het Koninkrijk van God, waarom we bidden in het "Onze Vader":

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Mattheüs 6:10

De rust die hier bedoeld wordt is de 1000 jarige Sabbat, waarin onze Koning Yeshua zal regeren.  Waar Gods wil op aarde zal worden uitgevoerd, zoals dat ook in de hemel het geval is.

Dit wordt uitgebeeld door de Sabbat op de 7e dag. Onze Messias noemt Zichzelf Messias de "Heer van de Sabbat", en Hij verwijst daarmee naar het profetische beeld van het Vrederijk op de 7e dag. 

 

De moeilijkheid is dat de mensen van de zondag over het algemeen geen rekening houden met een toekomstig duizendjarig Vrederijk, terwijl de Bijbel dit duidelijk aangeeft. Onze hele wereldgeschiedenis loopt daarop uit. Zie bijgevoegd schema van 7 x 1000 jaar, de periode voordat de nieuwe hemel en aarde een feit worden.

Hoe komen kerkelijke instituten er eigenlijk bij om de sabbat ceremonieel te zien? De Dordtse synode heeft in 1618-1619 uitgesproken dat het vierde gebod ten dele moreel en ten dele ceremonieel is. Wie zijn wij om zulke buitenbijbelse termen met Gods instelling te verbinden?

 

De hele Bijbel door zien we dat het houden van de sabbat zo belangrijk is voor God. Het is dan ook het merkteken voor Zijn volk Israël en allen die daarop geënt zijn en deel hebben aan het verbond met Abraham. Als God zegt: “Gedenk de sabbat”…. dan betekent het dat we terugzien naar Zijn schepping en de zevende dag waarop Hij rustte. Dan betekent dit dat dit heenwijst naar de rust van het komende Vrederijk. De sabbat heeft een profetisch karakter. De sabbat is voor eeuwig een teken. En de kerk neemt als teken “de zondag”, waarbij het R.K. geschrift nog benadrukt : de dag van de zon.

Exodus 31:
12 Verder zei de HEERE tegen Mozes:
13 U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt.
14 Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten.
15 Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden.
16 Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond.
17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

Hoezo de sabbat afgeschaft? Zelfs de buitenlander / vreemdeling (heiden), die geënt is op Israël, wordt opgedragen om de Sabbat heilig te houden. Er is geen verschil tussen gelovigen.

Exodus 20: 10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.

In het Vrederijk zal de sabbat ook gevierd worden. Waarom nu dan als verouderd en wettisch beschouwen? Is het niet beter je voor te bereiden om dat wat God wil geven?

Jesaja 66:23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Jesaja 58: 13 Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; INDIEN U DE SABBAT EEN VERLUSTIGING NOEMT, opdat de HEERE geheiligd wordt
– die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, 14 dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob,
want de mond van de HEERE heeft gesproken.

Laat geen menselijke banden het houden van Gods gebod verhinderen

Het probleem is dat veel mensen vast zitten aan de kerk waartoe ze behoren en aan familiebanden. Ze hebben daar fijne contacten en voelen zich daarbij veilig. Maar diep van binnen beseffen ze dat er iets niet klopt. Wat is het dan moeilijk om je daarvan los te maken en te gehoorzamen aan God. Daar heb je Gods hulp voor nodig.

Laat los en u zult losgelaten worden. Lukas 6: 27

Laat de sabbat een “verlustiging” zijn, geniet ervan tot eer van God!  (Jesaja 58:13)

 

Zelfs het Katholicisme geeft toe dat Bijbels de sabbat geldt, maar dat de katholieke autoriteit het anders besluit. Zo stelt men de besluitvorming van de kerk boven Gods Woord.

Ida