English & other languages: click here!

Hebben de Illuminatie oorlogen nodig?

Oorlogsvoering in onze tijd….

 

Met nog levendige herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog wil ik me verdiepen in het fenomeen “oorlog” door de tijden heen, gezien in het licht van Gods Woord. Het Woord van God, geschreven in de Bijbel, is de enige en meest gefundeerde, betrouwbare informatie om houvast te geven in alles wat er in ons en om ons heen gebeurt. In die Tweede Wereldoorlog werd ook een Bijbels klinkende, maar gestolen propaganda gevoerd: door de nazi's werd de staat soms ook het "Duizendjarig Rijk" genoemd. Het motto was vanaf 1938: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" "Eén volk, één rijk, één leider". Satan's poging tot wereldregering als tegenhanger van Gods koninkrijk. Een motief dat past in het gedachtegoed van de Illuminatie (vrijmetselaars). Om dat doel te verwezenlijken waren oorlogen nodig.

Het Woord van God is geïnspireerd door de Heilige Geest van God en is ons gegeven om in deze onzekere wereld onze koers te bepalen in het spanningsveld tussen God en satan, Waarheid en leugen, Leven en dood, Oorlog en vrede.

We zitten in een oorlog die geestelijk gevoerd wordt en waarvan de gevolgen werkelijk “aan de lijve” worden ondervonden, van zowel ons persoonlijk als wereldbreed bestaan. We zullen dat in de komende tijd steeds meer gaan ervaren. De eindstrijd is ingezet. Voor die oorlogssituatie is ons het allerbeste wapen: Gods Woord als zwaard aangereikt. Zonder Zijn Woord en vertrouwen op God, red je het niet. Laat Yeshua/Jezus die satan overwon, je Aanvoerder zijn!

Wat is dan de oorzaak van die oorlog?

Die oorlog begon al in het begin van de menselijke geschiedenis. Toen Adam en Eva geschapen waren en leefden in een paradijselijke tuin, hadden ze nog geen Bijbel. Dat was ook niet nodig. Ze konden rechtstreeks met Yahweh, hun Schepper praten. ’s Avonds als het begon af te koelen maakten ze een wandeling in die tuin en hadden ze gesprekken met God. Maar er was een vijand en God had daarmee rekening gehouden. Die vijand wordt in de Bijbel beschreven als

“een mensenmoordenaar van het begin af, die niet in de waarheid staat, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.” (Johannes 8:44)

Deze leugenaar verleidde Eva, en met haar Adam, tot het nemen van een vrucht van wat hij aanbood. Zijn tactiek is om God voor te stellen als Iemand die niet het beste met je voor heeft en dat hij iets veel beters voor je heeft. Hij komt tot ieder van ons met zijn suggestieve vraag: “is het wel zo dat God……”, “is het wel zo wat de Bijbel zegt….?”  Dat verkooppraatje was ook de tactiek van satan naar Eva, om de vrucht van de verkeerde boom te nemen. 

Kwamen (komen) zulke gedachten ook niet in onze gedachtewereld naar voren? “Is het niet dat……?”  Dit Is suggestief twijfel aan God bewerken. Als we meegaan in de redenering van satan, vergiftigt dat onze gedachten. Eva kende nog geen begeerte, maar dat ontstond nadat ze meeging in de redeneringen van satan. 

“Is het wel zo dat God dat gezegd heeft? Neem die vrucht maar. Doe het maar rustig, je gaat niet dood. Je zult even wijs als God worden. God wil je dat onthouden, maar bij mij kun je die mooie, heerlijke vruchten eten.”

 Ik vertaal het even naar onze tijd, omdat we op deze manier verleid worden de vaccinaties te nemen….

 “Is het wel zo dat je je lichaam als tempel zult vervuilen? Je zult hiervan juist  gezond worden en je wordt bovendien net zo wijs als God door transhumanisme. Je kunt met de nano chip/gentherapie veel meer dan wat je met je geschapen hersens kunt doen. Je gaat heus niet dood hoor! Het geloof in God wil je dat onthouden, maar bij mij zul je niets hebben, maar heel wijs en gelukkig zijn.”

De paradijsbelofte van Satan was "uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn" (Genesis 3:5) Hij wil ons de kennis geven van “de boom van kennis van goed en kwaad”. (en het zogenaamde “goede” van die boom komt uit een verkeerde bron, net zo als die “goede” injecties). God had voor de mens “de boom des Levens” geplant, een titel die op Yeshua/Jezus van toepassing is.

We kennen het verdere verloop. Adam en Eva merkten ineens dat ze naakt waren, moesten weg uit het paradijs en de dood en moeite deed zijn intrede in de schepping. Maar God liet hen niet in de steek. Adam als hoofd van de zondige mensheid die nu uit hem zou voortkomen kreeg de belofte van het “Zaad van de vrouw”, dat de kop van satan zou vermorzelen. Met dat Zaad (met een hoofdletter!!) was de toekomstige geboorte van Yeshua/Jezus bedoeld. Hij, die God was en Zijn hemelse heerlijkheid had afgelegd, was de Enige mens die stand hield in de verleidingstactiek van satan. Deze tegenstander van God zou ons wel schade toebrengen, maar die zou beperkt zijn tot de hiel. Dit was de belofte van God, die tegelijk een oorlogsverklaring inhoudt, die tot vandaag de dag zijn uitwerking heeft.

Genesis 3:15 NBG51 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

Dit is dus de oorsprong van alle oorlog op aarde! Het leek alsof satan de overwinning behaalde, maar Yahweh geeft hiermee aan dat satan het onderspit delft. Het is een zware strijd, waarin jij en ik en de hele wereld in verwikkeld zijn! Het is nu van groot belang aan welke kant wij staan in die oorlog.

Al de oorlogen in de wereld zijn hierdoor ontstaan. Men heeft oorlogen nodig, om zijn politieke doeleinden te bereiken. Politieke doeleinden die meestal voortkomen uit de zucht naar macht. Een begeerte afgeleid van satan's begeerte om de hele wereld te beheersen. 

Machtzoekers worden verslaafd aan die begeerte, omdat ze beheerst worden door de "overste der wereld" ( Johannes 12:31 en Johannes 14:30) die nog geen kans gezien heeft om alleen de wereld te besturen en door de wereld als zodanig aanbeden te worden. Maar hij werkt daar naar toe! Dat probeerde hij bij Yeshua, om de door God aangestelde toekomstige Koning der koningen aan hem te onderwerpen.  

Hoe komt een oorlog tot stand? Men creëert gewoon een vijand en dan gaat men elkaar ten lijf. Men doet dat door negatieve propaganda via de media. Dat zagen we in WOII door het voortdurend demoniseren van de Joden. Ook later in de politiek ten opzichte van Israël. Rusland is continu het politieke mikpunt om hen tot oorlog uit te lokken en om hen met verkeerde doeleinden te bestrijden, ook al schakel je daarbij de eerder verfoeide nazi’s in. De wapenindustrie heeft een groot belang bij oorlog wat op zijn beurt weer goed is om de economie van het land draaiende te houden. Er spelen zoveel redenen mee waarmee men nevendoeleinden wil bereiken, bepaalde mensen in het zadel wil helpen en anderen eruit te lichten.

Nederlandse soldaten vertrekken naar Indië:

Nederlands Indië

Hoe kwam Nederland aan grondgebied zo ver van eigen bodem? Ruim 450 jaar streden Engelsen, Portugezen en Nederlanders (VOC) om de macht om dit grote gebied met duizenden eilanden. Die strijd heeft honderdduizenden mensen het leven gekost. Hun veroveringen in de 16e eeuw zijn onderdeel van een wereldwijde strijd om de alleenheerschappij. Inzet was het alleenrecht op de handel in dure specerijen als kruidnagel en nootmuskaat. De Nederlanders werden in 1816 uiteindelijk de baas; de kolonie Nederlands-Indië was een feit. Maar er is opstand onder de bevolking. In Nederland komt kritiek op de uitbuiting en slavernij in Nederlands-Indië. Het parlement stelt steeds meer vragen over de omgang met de Indiërs - onder meer door het boek Max Havelaar van Multatuli, dat een aanklacht is tegen het koloniale systeem.
Na de tweede wereldoorlog werden Nederlandse jonge jongens als soldaat naar Nederlands-Indië /Indonesië gestuurd om de orde te bewaren. Men noemde het ‘politionele acties’ een verhullende term die de pijnlijke realiteit van een bloedige koloniale oorlog wegmoffelt. Direct na de moeilijke oorlogsjaren in eigen land, nooit ver van huis geweest, werden deze jongens aan de andere kant van de wereld ingezet in een exotisch en warm oord vol spanning, mooie meisjes, drank en feesten. Maar buiten wachtte hen een ongrijpbare, vaak onzichtbare tegenstander: de Indonesische vrijheidsstrijders, die fel en gedreven opkwamen voor de onafhankelijkheid van hun land. De jongens waren heel erg bang. Ze grepen de wapens, streden blindelings en hard, zonder medeleven met de inheemse bevolking. Aan beide zijden vielen doden. De Hollandse jongens namen wreed en nietsontziend revanche. Er was sprake van oorlogsmisdaden: martelingen, verkrachtingen, het neerschieten van krijgsgevangenen en het doorzeven met kogels van kampongs. Ik herinner me de erebogen met het woordje “welkom” toen ze weer in Nederland thuiskwamen. Maar toen raakten ze in gewetensnood.

Gladio

De geopolitiek heeft geen moraal, alleen belangen. Achteraf komen er wel mooie verhalen die de zogenaamde strijd van de ‘goeden’ tegen de ‘kwaden’ moeten bewijzen. Dat die belangen in feite samenzweringen zijn leren we uit de vrijwel onbekende Gladio affaire. Dit heeft in Nederland gespeeld, als een onderdeel van de NAVO, een geheim staybehindnetwerk of sabotage eenheid. In 1946 werd onder leiding van mr. L. Einthoven, een vertrouwensman van prins Bernhard en hoofd van de voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), begonnen met het opzetten van de Nederlandse stay-behind-organisatie. Het was een geheime ongecontroleerde ondergrondse organisatie bedoeld om de Russen het leven zuur te maken. Tijdens de Koude Oorlog specialiseerde het netwerk er zich in de schuld voor zelf opgezette terreuraanslagen op de communistische vijand te schuiven. Minister Max van der Stoel was coördinator. Het was aanvankelijk politiek gezien ‘goed bedoeld’ van opzet, maar eindigde toen er een onbeheersbaar terrorisme aan het licht kwam, waarbij duizenden vuurwapens uit 'de bovenwereld' verdwenen in 'de onderwereld'. Dat gebeurde volgens een vaste constructie waardoor de wapens onvindbaar bleven. De beruchte crimineel Sam Klepper en de "bende van Nijvel" worden in verband met deze organisatie genoemd.

Pearl Harbor

De aanval op Pearl Harbor was een verrassingsaanval door de Japanse Keizerlijke Marine onder leiding van admiraal Isoroku Yamamoto op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in Hawaï, op zondag 7 december 1941. Inmiddels is bekend dat deze aanval weken van tevoren bekend was in het Witte Huis en bij de marine. Het was dus geen verrassingsaanval, maar zo werd het met een bepaalde bedoeling wel gespeeld naar het volk. Tijdens de tweede wereldoorlog had de bevolking geen zin om hun mannen naar Europa te sturen om te vechten. Roosevelt had dan ook de verkiezingsbelofte gedaan dat er geen Amerikaanse soldaten zouden sneuvelen in Europa of Azië. Deze aanval kwam hem wat dat betreft goed uit, want nu hadden ze soldaten nodig voor de oorlogen in de moslimlanden waarvan ze hun olie/energie betrokken. Als vergeldingsactie werd het Amerikaanse vliegdekschip USS Hornet ingezet, dat tot 1.000 km voor de Japanse kust voer en lanceerde daar zestien B-25 bommenwerpers. Dit werd operatie "Doolittle Raid" genoemd als vergelding voor de "gevallen soldaten".

De Japanse aanval werd gebruikt om de publieke opinie 180° te draaien. Dit wordt een strategische zet, of zoals in het schaakspel, “een dame offer” genoemd dat wel 3000 levens heeft gekost. Maar na die gebeurtenis wilde iedereen in Amerika het betaald zetten en vechten en kregen ze strijders genoeg. Motief: je moet een gruwelijk deel van je eigen mensen opofferen om iets ‘ten goede’ te keren. Misleiding en offers zijn de beste duivelse wapens.

Vredesmissies

Veel van “onze jongens” werden op zogenaamde vredesmissies gezonden, maar kwamen met trauma’s terug vanwege de vreselijke situaties waarin ze terecht kwamen. Deze militairen zijn vaak gebonden aan regels voor gevechtshandelingen, wat betekent dat zij hun wapen alleen mogen gebruiken als zij zelf direct gevaar lopen en dit gevaar niet op andere wijze kunnen afwenden. Hierdoor kunnen en mogen zij in veel gevallen niet ingrijpen. Daarnaast worden zij bij niet-militaire taken ingezet, zoals het bergen van lijken van burgers of het openleggen van massagraven.

Zo zien we dat politiek en oorlog gebaseerd zijn op oneerlijke strategische en diplomatieke besluiten. En dat kan ook niet anders in een wereld die bestuurd wordt door satan, die sinds de zondeval de “overste van deze wereld” is. Johannes 12:31 en Johannes 14:30.

De geestelijke oorlog

Zie voor de geestelijke oorlogsvoering in ons persoonlijk leven, deze pagina. Die oorlog wordt geestelijk uitgebeeld in de vier paarden die over de wereld komen. We merken de gevolgen daarvan en deze gevolgen zullen in de komende tijd versterkt worden. Wat er gaat gebeuren maakt God bekend aan degenen die met Hem leven:

Jesaja 46:10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Dit geldt voor de profetieën die ons zoveel leren over het verloop van de oorlogsvoering. Profetieën worden steeds duidelijker totdat ze tot een climax komen…. De Bijbel zegt niet voor niets: Veracht de profetieën niet! (1 Thess. 5:20) Wat is het belangrijk dat we Gods Woord van Genesis tot Openbaring lezen en de Tora niet overslaan. 

God stuurde de profeten tot Christus, Hij was de laatste profeet!

Tenslotte stuurde Hij Zijn Zoon….(Mattheüs 21:37)

Vanuit de wolk sprak God:

“Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” (Mattheüs 17:5)

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem. (Johannes 14:6)

In dit verband denk ik, dat als je de Bijbel opnieuw gaat lezen, zonder kerkelijke bril, de God van Israël niet zo'n lieve humanistische god is. Zijn liefde is in de eerste plaats rechtvaardig, en vol van waarheid. Vleiende taal hoort bij de satan. Het is, zoals E. Smit in bijgevoegd artikel zegt:

Vertrouwen op God, op Jezus Christus, de God van de Bijbel! Dus niet de God, zoals u deze misschien zelf in uw fantasie had gedacht. Als u de Bijbel goed leest, zult u zien, dat de God van Israël heel anders is dan u zich misschien had voorgesteld.

We zien het verloop van de geestelijke oorlogsvoering ook uitgetekend in de beelden van de vier satanische paarden, die door God worden losgelaten. Ze maken deel uit van de oordelen die over de aarde komen.

Het “witte paard” is de verschijning van de antichrist. De ruiter op het witte paard in Openbaring 6 heeft geen zwaard, maar een boog zonder pijlen. Hij laat hiermee zien dat hij in “vrede” komt. Hij doet alsof hij de verlosser is. Zo willen de mensen Yeshua ook graag zien en dat weet deze ruiter. De tijd is aangebroken dat de geestelijk verblinde mensen zullen zeggen “Vrede, vrede, geen gevaar!”, terwijl de oorlog die begin bij Genesis 3:15 in volle gang is.

1 Thessalonicenzen 5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Yeshua/Jezus heeft de antichrist in Israël aangekondigd met deze woorden:

‘Ik ben gekomen in de Naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen’ (Johannes 5:43).

Hij zal een religieuze, politieke en economische wereldleider zijn. Als hoofd van het herstelde Romeinse Rijk zal hij met Israël een verbond van zeven jaar sluiten. Dat zal een leugenachtig verbond zijn met de dood en het dodenrijk (Jesaja 28:15,18), want na drieënhalfjaar zal hij het verbond verbreken en zijn ware gezicht tonen (Daniël 8:25; 9:27).

 

Het “rode paard” staat symbool voor oorlogen en ongeregeldheden. De kleur rood is de kleur van bloed dat vloeit. Hoeveel bloed is er al niet gevloeid bij genociden op aarde, bij de miljoenen geaborteerde babies, bij de rituele kinderoffers van hooggeplaatste regeringsleiders e.d. Conflicten waarbij het gebruik van kernwapens mogelijk is en de niet-nucleaire thermobarische wapens.die ook verwoestend zijn. De volken hebben voor hun politiek en wapenhandel oorlogen nodig, wat in onderstaand artikel van E. Smit wordt uitgelegd.

 

Het “zwarte paard” brengt voedselschaarste, hongersnood enz. Deze ruiter houdt een weegschaal in zijn hand. Zwart is de kleur van rouw. Waarschijnlijk zal dit door oorlogen en economische problemen komen. Een gezin zal dan moeten leven van het voedsel voor 1 persoon per dag (vgl. Openbaring 6:6 met Mattheüs 20:2) Olie en wijn zijn wel ruimschoots voorradig.

 

Het “grauwe/vale paard” (‘chloros’ is vaalgroen, lijkkleurig) zal een vierde deel van de aarde doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. Deze apocalyptische ruiter wordt ‘dood en dodenrijk’ genoemd.

Veel van wat geprofeteerd is over de vier paarden en ruiters zien we al gebeuren. In feite gaat het hier over de opbouwfases van satan, die uitloopt op de dood. Hij is immers van het begin af een mensenmoordenaar. Joh. 8:44. Nu de mensheid heeft bewezen zich niet aan God te storen laat God hem in fases zijn gang zijn. De wereld zal weten waaraan men zich heeft overgegeven. Op het moment wordt de wereld geconfronteerd met grote oversterfte. Onderzoekers zeggen voor raadsels te staan, maar de oversterfte is het grootst, daar waar ook de vaccinatiegraad van de bevolking het hoogst is. Is dit het begin van wat er over het “grauwe (vale) paard” is geprofeteerd? Een vierde van de wereldbevolking die gedood wordt….. De elitaire heersers, de macht achter de macht, willen immers de bevolking reduceren.

Mattheüs 10:28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

In een oorlog ervaren we haat en vijandschap. Dat kan onze lichamelijke dood tot gevolg hebben. Maar dan is de verlossing ook heel dichtbij. God zal ons het geloof geven Hem niet te verloochenen. 

Lukas 21:28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Aan het eind van de strijd zien we opnieuw een “wit paard”, maar dit paard maakt geen deel uit van het viertal dat de oordelen over de aarde brengt. Het is niet het witte paard van de antichrist, die nep koning. Nee, dit paard draagt de Overwinnaar van de strijd:

Yeshua die de wijnpers alleen heeft getreden, 

de vijanden heeft vertrapt en nu Zijn rechtmatige positie inneemt:

De Koning der Koningen en Heere der heren!

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. (Openbaring 19:13)

Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. (Openbaring 19:16)

Prediker 3:8 verkondigt: “[Er is] een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.” In een wereld die bol staat van zonde, haat en het kwaad (Romeinen 3:10-18), is oorlog onvermijdelijk. 

Uit een artikel van E. Smit: ‘Bestaat er een plan? ‘ (1975)

Hebben de Illuminatie nog meer oorlogen nodig?

 

Wij weten nu, dat de Illuminatie als veroorzakers en bevorderaars van de ontwrichtingen die de mensen doen roepen om een wereldregering, thans zelf klaar staan, om ons, zodra wij daartoe de wens te kennen zouden geven, een piekfijn georganiseerd ‘één-wereldbestuur’ (onder hun leiding) aan te bieden. Nog steeds hebben de oorlogen en revoluties de mensheid in meerderheid niet tot deze wens gebracht.

 

Zal hiervoor een derde wereldoorlog nodig zijn? De kans lijkt ons groot, dat de twee ‘bergen ABC-wapens’ in Oost en West, die de aarde thans vele malen zouden kunnen vernietigen, als psychologisch wapen kunnen worden gebruikt door de Illuminatie om hiermee ZONDER OORLOG hun doel te bereiken. De dodelijke angst bij ons allen voor een atoom en/of gifgasoorlog kan door een instantie, die zeer waarschijnlijk beide wapenbergen, zowel in Oost als in West, controleert, naar believen zo hoog worden opgevoerd, dat de door de Illuminatie gewenste kreet uit ons aller monden: "Geef ons een wereld-regering!," ook reeds zonder ‘warme oorlog’ zou kunnen worden uitgelokt.

 

Kunnen wij van de Illuminatie afkomen?

 

Na alles, wat wij nu van de Illuminatie vernomen hebben, rijst de vraag: hoe raken we deze doodsgevaarlijke instelling weer kwijt? Door protestbijeenkomsten en massademonstraties? Neen. Wij mogen zelfs zeggen, dat wij hiermee de Illuminatie in de kaart zouden spelen. De Illuminatie zijn in de eerste plaats een geestelijke macht, omdat zij dienaren zijn van Lucifer, de ‘vorst dezer eeuw’, zoals de Bijbel hem noemt. Juist daarom moeten wij deze instelling met geestelijke wapens bestrijden!

 

Klinkt dat niet als een vrome dooddoener? Wij dachten van niet! Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Ook de Illuminatieketting, waarvan de schakels indertijd door Adam Weishaupt en Albert Pike aan elkaar zijn gezet. Deze schakels zijn voor het merendeel zó sterk, dat geen enkeling of groep behoeft te proberen deze te breken.

 

Wat is hun zwakste schakel?

 

In alle uitgelekte Illuminatieprogramma’s blijkt de verzwakking, resp. uitroeiing van het Bijbels geloof in Jezus Christus, als één der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het Grote Complot, te worden genoemd. Zie bijv. de brief van Pike (als eerder genoemd): "het Christendom, waarvan het dan nog bestaande slappe aftreksel geen enkel houvast meer biedt" …… . Er moet dus een slap Christendom zijn: een krachteloos geloof op basis van "God is (misschien) dood," is voor hun slagen noodzakelijk. Dit wordt niet beweerd door een stel vrome Christenen, of door de Bijbel, neen, dit zeggen in dit geval: de Illuminatie!

 

En zo ligt het ten slotte toch aan u en aan ons, of wij bereid zijn ons in te zetten om deze zwakke Illuminatieschakel te doen bezwijken. Ieder mens, ook u, kan, desnoods in zijn eentje, er toe overgaan, zijn vertrouwen op God te stellen, de Bijbel te gaan lezen, en Hem te bidden om uitkomst uit deze dodelijke greep, die ons aller bestaan bedreigt.

 

Vertrouwen op God, op Jezus Christus, de God van de Bijbel! Dus niet de God, zoals u deze misschien zelf in uw fantasie had gedacht. Als u de Bijbel goed leest, zult u zien, dat de God van Israël heel anders is dan u zich misschien had voorgesteld.

 

Freud heeft gezegd, als ‘goed atheïst’ dat het godsbegrip een ‘vaderprojectie’ zou zijn." Ja, een niet werkelijk bestaande god, die wij zelf in onze denkwereld hebben ‘geconstrueerd’, verdient misschien deze naam. Maar … ..de God van de Bijbel heeft het voordeel, dat Hij werkelijk bestaat, en, wat meer is, Zijn beloften wáár maakt, beloften. die Hij ons via dat boek, de Bijbel, ook bekend heeft gemaakt. En als er verder iets duidelijk uit de Bijbel naar voren komt, dan is het wel, dat afval van God automatisch leidt tot het komen in de macht van de duivel. Dit ‘komen in de macht van de duivel’ zal voor u tot nu toe wellicht een ongrijpbaar, vaag begrip zijn geweest. Maar … . nu u weet, dat het slagen van het Illuminatierijk ons allen, gelovig of ongelovig, letterlijk ‘in de macht van de duivel’ zal brengen, moet deze uitdrukking toch aan waarde winnen, menen wij. Zij krijgt nu een concrete inhoud!

 

Is de Bijbel dan heus betrouwbaar?

 

U begrijpt, dat wij u thans graag zouden proberen te overtuigen, dat de Bijbel inderdaad zeer betrouwbaar is. Maar wij willen dat nu eens niet doen op de geijkte manier. Wij zullen nu eens niet beginnen met subjectieve verhalen en ‘getuigenissen’.

 

Wij willen thans u er met nadruk op wijzen, dat de waarheid van de Bijbelse profetie, waarin gesproken wordt over ‘de boze’ en diens werkwijze, juist in onze tijd meer dan ooit bevestigd wordt door het verloop der geschiedenis.

 

Het Illuminatieverhaal is daarvan een voorbeeld. Uit ervaring kunnen wij u verzekeren, dat menigeen, die vroeger moeite had met het erkennen van de Goddelijke inspiratie van de Bijbel, zijn bezwaren als sneeuw voor de zon heeft zien wegsmelten, wanneer hij de verbanden begon te zien tussen de loop der geschiedenis, de achtergronden daarvan, en de Bijbelse gegevens.

 

Hoe beter u de Bijbel leert kennen en verstaan, hoe minder u zult kunnen begrijpen, hoe het mogelijk is, dat juist nu de Bijbel steeds meer als geïnspireerd geschrift in diskrediet wordt gebracht, terwijl zijn profetische inhoud nu beter dan ooit, door de praktijk wordt bevestigd. Zou het in diskrediet raken van de Bijbel soms een onderdeel van het Grote Complot zijn, juist omdat deze Samenzwering uitsluitend met een gedegen kennis van de Bijbel op de juiste wijze kan worden doorzien? Het is maar een vraag …… ..

 

 

 

Jur & Ida