English & other languages: click here!

Politieke en Religieuze Diplomatie in deze wereld

Geestelijke of vleselijke strijd?

Efeziërs 6:12 Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten.

Kolossenzen 1:13-14 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

Johannes 20:23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Het is belangrijk dat we spreken vanuit het Koninkrijk van God. De gelovigen zijn immers overgezet in dat Koninkrijk!
We weten dat kerk en politiek maar al te vaak het koninkrijk van de duisternis hebben gediend en zeker in de eindtijd zal het zo zijn, als “de hoer op het beest” zit.
Persoonlijk kan ik iemand vergeven, die met berouw komt. Maar dat kunnen organisaties niet, want dan spelen ze de vijand in de kaart en worden voor het karretje van de antichrist gespannen, waarvan men denkt dat men het in de Naam van God doet.

Jezus zal straks zeggen:

Mattheüs 7:21-22 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23. Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Velen preken in de kerk een andere evangelie dat verbonden is met kerkgeschiedenis en politiek. Dat is het koninkrijk van satan. Langs die weg komt de antichrist!
We moeten spreken vanuit Zijn Koninkrijk. Maar de kerk staat meer centraal en de zeven gemeenten uit Openbaring van Jezus Christus worden niet genoemd. We moeten niet bouwen op leiders van kerk instituten, maar op Zijn Woord.
Er zijn kerkelijke spiritisten, maar die zijn het niet die het Koninkrijk van God verkondigen.

Ik was niet met de Bijbel opgevoed en zocht Jezus. Hij zocht mij!! De kerken en gemeenten wezen me vaak een andere weg: via  de leer van kerkvorsten, zoals in het Jodendom naar de verschillende rabbijnen wordt verwezen en men uit de Talmoed hun religie gestalte geeft.
Er zijn ontelbaar vele denominaties en elke denominatie zal zeggen dat ze de waarheid preken, maar de waarheid is Christus, die zegt: BEKEERT U WANT HET KONINKRIJK VAN GOD IS NABIJ!! Johannes de Doper had dat ook al als heraut gezegd.

Ik leerde kerkgeschiedenis, maar niet de geschiedenis van het volk Israël met de verbonden en evenmin de leefregels vanuit de Tora.
Wel de catechismus en de belijdenisgeschriften met de kerkleer. In een andere denominatie had men weer andere stokpaardjes, zoals bijoorbeeld de opname. Het was een aangepast evangelie voor eigen parochie. En het gaat vaak gepaard met overredingskracht, maar ik hoorde de stem van Yeshua niet. En dat ervaar ik zeker in deze tijd waarin we nu zijn terecht gekomen.

Liefde is vaak het stokpaardje, maar Bijbelse begrippen, zoals “zonde en bekering” en “Zijn Koninkrijk” worden niet of nauwelijks genoemd en hebben zeker geen praktische toepassing. De regenboogvlag dekt de lading niet.  Je denken wordt op de kerk gericht in plaats van op Christus en Zijn Woord. Het wordt selffulfilling prophecy. Maar daar ben je je in het begin niet van bewust. Netzomin als Eva zich ervan bewust was wat satan in zijn schild voerde. Haar vertrouwen op God werd door satan opgeheven. Als dit gebeurt wordt de kandelaar weggenomen. Het licht dooft, maar religie blijft bestaan (= farizeïsme)

Maar zoveel te meer je zelf de Bijbel gaat lezen en bestuderen, zoveel te meer ga je verschillen en blinde vlekken in de kerken zien. Woord en Geest gaan je leiden en leren je het onderscheid der geesten. In Jezus’ dagen hadden de farizeeën de religieuze macht en negeerden het Woord van Messias Yeshua of weerlegden het. Ze beschuldigden Yeshua van alles en nog wat en wilden Zijn dood. Satan is niet veranderd en is nog steeds ‘de vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin’. Er zijn landen die onder zijn macht staan, zoals we ook lazen van de engel Gabriël die opgehouden werd door een gevallen engel van Perzië. Het geeft aan dat er een geestelijke strijd in de hemelse gewesten vindt. Satan had Jezus alle koninkrijken toegezegd , als Jezus hem zou aanbidden. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. (Lukas 4:8)

In de jaren dat ik voer op de koopvaardij, las ik de naam van John Knox in Schotland. Ieder prediker krijgt ook weer volgelingen en zo ontstaan vele geestelijke stromingen en een ieder zegt zich te beroepen op de Bijbel. Zo kregen we kregen o.a. de Angelsaksiche christelijke gemeenten. Religie is de wereld van pro en contra, zoals we dat ook kennen bij de politieke partijen. Vele koninkrijkjes, maar Jezus kent maar één Koninkrijk, één Herder en ëén kudde. Satan zet zowel politiek als religie tegen elkaar op totdat ze in de eindtijd zullen samensmelten onder de antichrist.

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

Ik dacht in het begin de ware kerk te moeten vinden en zag door de bomen het bos niet meer. Waar toets je dat aan?
De één beweert de ware leer te hebben en de ander de ware liefde en weer een ander de Geest. Ik kreeg geen houvast en dat heeft lang geduurd, maar ik zelf moest in kennis van de Bijbel toenemen om tot onderscheid te komen, maar daar moest eerst ware bekering en wedergeboorte plaats vinden en dat ging buiten welke kerk dan ook, om.  Mijn ogen werden geopend en zag dat religie ballast was geweest en dat de mensen vanuit hun instituut bleven preken en niet puur vanuit het levend Woord. Het werd steeds meer vermenging. Men deelde niet in de vreugde van wedergeboorte en men plakte een etiket van sekte op de wedergeborenen en daarmee werd je door de kerk min of meer als verloren beschouwd. In een kerk of andere gemeenschap wordt de leider gevolgd en zo wordt de groep tot norm. Van een Bijbelse onderbouwing is veelal geen sprake. Om daarin je houding te bepalen werden je geen Bijbelse argumenten aangereikt. Als je leiders volgt gaat dit altijd over de hoofden van mensen heen, die in feite gemanipuleerd worden.

Mattheüs 23:8 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders.

Negeren is een manier om de ander ‘dood’ te verklaren.  De farizeeën wilden Jezus dood en hadden Hem in het begin al lang voor dood verklaard. Satan stelt zijn plannen in het geheim op en daarom zijn er ook geheime genootschappen, maar ze worden ontmaskerd en als ze de macht eenmaal hebben opereren ze in alle instituten van de wereld met name: de overheden en in religie.  Alle religies zullen in de eindtijd samen gaan, zegt de Schrift. Maar in Elia’s dagen waren er nog zevenduizend die hun knie niet voor de Baäl hadden gebogen en dat zal in de eindtijd ook het geval zijn. Er blijft een rest over, maar ze zullen vervolgd en gehaat worden. Dat is wat Yeshua zegt. Hij heeft het over bekering en niet over vergeving zondermeer. We kennen op dat gebied zowel politieke- als religieuze diplomatie van vrede en vergeving. Maar dat is niet het Woord van God. Men wil vrede op een wereldse manier met een religieus sausje van medemenselijkheid.
We zien in deze tijd een religieuze diplomatie, zoals de politiek die ook kent.

Johannes 5:41 Eer van mensen neem Ik niet aan, 42. maar Ik ken u: u bezit zelf de liefde van God niet. 43. Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. 44. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? 45. Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. 46. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. 47. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?

1 Petrus 5:8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Jakobus 4:7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Amalek is nog altijd springlevend. Amalek, de Bijbelse Illuminaat no. 1.

Hieronder volgt een gedeelte uit een artikel “Bestaat er een Plan?” van E.J. Smit. In het verloop van deze overdenking wordt nog een ander deel geciteerd.

In 1975 is dit artikel geschreven en het heeft niets aan waarheidsgehalte afgedaan.
inleiding op dit artikel:

Er is terdege een plan. En elk kerkmens kan dit weten, want hij of zij weet toch van de strijd, die begon in Genesis 3 vers 15.
Maar het blijkt dat men steeds meer geloof heeft gehecht aan de goedheid van de mens en zeker van de kerkmens. Er kwam een humanistische geest in de kerken en de menselijke liefde stond centraal, maar niet de liefde tot Christus. Zijn Weg wilde men niet gaan en dat is een weg van lijden. Lukas 13 vers 24: 'Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen'. Waar strijden we tegen? De tegenstanders beweren dat de mensen die zaken aan het licht brengen zich met complottheorieën bezig houden. Hier proef je de hoogmoed van de tegenstander, want hij wil het natuurlijk in de doofpot houden, Maar het is een leugen van alle tijden. Er bestaat natuurlijk een plan en Gods wil geschiede, maar satan heeft een plan om de mensen hem te laten aanbidden. Maar lees zelf de Bijbel er maar op na en laat je niet hersenspoelen door de vijand.

Nu het artikel:

"Wij willen het een en ander met je uit de Bijbel doornemen: de afkomst en oorsprong van deze antichrist (de wetteloze) en zijn hoofdtrawanten. 

De Bijbel vertelt ons, hoe Jakobs (andere naam voor Israël) tweelingbroer Esau, uit jaloezie wegens het hem ontnomen eerstgeboorterecht, met zijn nageslacht de rol op zich neemt van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde: Jakob-Israël, Juda, Jezus Christus, en Diens Gemeente. Esau begreep nl., dat dit eerstgeboorterecht ook het recht op wereldheerschappij inhield, dat nu aan Jakobs nageslacht ten deel viel. En het zou Jakobs verre nazaat, Jezus Christus, zijn, die deze heerschappij in handen zou nemen.
Maar Jezus heeft het over dienen en satan over heersen. En satan is de overste van deze wereld. Heersen brengt altijd dood en verderf met zich mee en geen leven.

Maar Esau bleef onverzoenlijk. Hij bouwde een eigen systeem van verovering der wereldmacht op. Ook hij wist dat dit tijdens zijn leven niet zou gelukken, maar dat dan wellicht zijn nageslacht wèl zou slagen. En omdat de ‘God van Israël’ zich verbonden had aan Jakob-Israël, koos Esau niet de weg van verzoening, maar van strijd tegen Jakob/Israël en verbond zich aan Gods tegenstander, Lucifer. De hele zaak blijkt dus een familie vete te zijn: een vete tussen tweelingbroers! Uit Esau’s nazaten zal dan eens de ‘antichrist’ voortkomen, die zich als valse Messias zal opwerpen, terwijl de na hem komende ware Messias, Jezus Christus, een nazaat is van Jakob.

Uit Esau’s bastaardkleinzoon, AMALEK, ontstond een apart volk, dat in nog sterkere mate dan de andere Esau-takken vervuld was van haat voor Israël en diens God. Deze haat, van zijn grootvader geërfd, droeg Amalek op zijn nageslacht over. De strijd tegen Amalek zal volgens de Bijbel duren ‘van geslacht tot geslacht’, m.a.w. moet ook nu nog aan de gang zijn.

Het is de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad.

Uit deze Esau-Amalek-lijn zijn twee duistere figuren voortgekomen, die u wellicht bekend voorkomen: nl. HAMAN, de jodenhater, die als een soort Eichmann de uitroeiing van alle joden omstreeks 500 v. Chr. op het oog had, en wiens aanslag door de beroemde koningin Esther verijdeld werd, en verder HERODES en diens zonen van dezelfde naam, die zich, hoewel Esau-nazaten, ‘koningen der joden’ noemden, maar wier levens één strijd zijn geweest tegen de ware joden, de Messias Jezus Christus, en later: tegen Diens Gemeente. De strijd tussen Jakob en Esau in Bijbel en Historie is een bijzonder spannend en boeiend onderwerp. Zoals sommige detectiveromans op het gegeven van de ‘tweelingbroers’ zijn gebaseerd, waarbij de ‘boze’ broer zich dan vermomt als de ‘goede’, zo toont de ware detectivestory der gehele menselijke geschiedenis, de ‘strijd met Amalek van geslacht tot geslacht’, ons eigenlijk hetzelfde beeld, maar dan ‘in het groot’. Amalek en Esau’s nakomelingen hebben zich onder andere namen doorlopend geïnfiltreerd in andere volken, en deze opgezet tegen Israël. 

Als schijn-joden en later als schijnchristenen, hebben zij zich bovendien vermomd ingedrongen in geheel Israël. Als echte ‘tweelingbroers’ konden zij dit beter dan welke vijand dan ook, en hun successen, die zij achter een Jakob-Juda-Israël-masker verborgen, wisten te behalen, zijn legio geweest. Sinds in 125 v. Chr. het grootste deel van het uit Esau gesproten volk, door het rijk Juda werd ingelijfd, en voortaan tot een deel van het joodse volk werd verklaard, is Esau’s vermomming in Jakobs kleren buitengewoon vergemakkelijkt." 

tot zover dit artikel.

In de kerk werd dat naar fabeltjeskrant verwezen en men wilde er zelfs niet over nadenken.
En zo kennen vandaag vele kerkmensen de geestelijke strijd niet tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft, zegt de Schrift (Hosea 4:6). Ze zijn geestelijk ontwapend.

In mijn tijd kenden we de Pax Christi beweging en mensen wilden vrede op aarde, maar Jezus zegt dat Hij niet gekomen is om vrede te brengen, maar het zwaard.
Ik zag nog een defilé 2022 van oud veteranen in Den Haag. Vroeger waren het de militairen en soldaten die in Indië en Nieuw Guinea dienst hadden gedaan. 

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.’ Micha 4:3

Tegenwoordig loopt iedereen mee die in VN verband was uitgezonden. De VN die met gebruik van een Bijbeltekst over de wereldvrede denkt te kunnen heersen.

Satan maakt hier ook gebruik van een bijbeltekst buiten de context en doet dat als overste van deze wereld. In de tuin van het gebouw de Verenigde Naties in New York staat het beeld van een man die een zwaard omsmeedt tot een ploegschaar. Het beeld is in 1958 geschonken door de toenmalige Sovjet Unie aan de VN. Het beeld staat symbool voor het einde van geweld en het begin van de wereldvrede. Daarvoor is de Verenigde Naties in het leven geroepen. Ruim 7 eeuwen voor Christus heeft de profeet Micha dit visioen van God ontvangen.

Zoals de politiek dit Bijbelse visioen voor zijn doel misbruikt, wordt tegenwoordig de Bijbelse regenboog gebruikt voor de satanische LBGT-beweging.

De profeet Jesaja ziet dat de mensen hun God kwijt zijn geraakt. Zij gebruiken geweld, plunderen andere volken en vereren afgoden. In zijn profetie kondigt Jesaja de komst aan van Jezus, de Messias en Gods rechtvaardige heerser.

Daarvoor is de Verenigde Naties in het leven geroepen. 
Daarmee wordt wereldwijde gerechtigheid en einde van het geweld voorspeld:

Jesaja 2:4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

Een wereldwijde gerechtigheid en een einde van het geweld is nu zeker verder weg dan ooit.

Zo zijn er velen vervreemd van het Woord door de prediking in de kerk waar het Koninkrijk niet gepredikt werd en men veelal terug greep op de gedachten van de kerkvaders, die vaak meer geïnteresseerd waren in wat zij zelf geschreven hadden (hun leer) dan dat ze de Bijbel centraal stelden. Dan heb je met overleveringen van mensen te maken en dat kende Jezus ook bij de Farizeeërs. Het was een schijn van godsvrucht achteraf gezien. 

Het waren blinde leidslieden. De kerk eigende zich het verbond van Israël toe en zette Israël in de beklaagdenbank. In de kanttekeningen van de Statenvertaling moest je dan ook voor Israël de kerk lezen. De kerk was rechter geworden en daarmee gebonden aan eigen overleveringen. En de organisatie groeide en uit de kerk ontstonden weer vele organisaties. In navolging van het organiseren zoals de wereld dat deed. organiseerde de kerk ook, en zo ontstonden er organisaties met een C ervoor. Velen vonden een goede baan binnen die organisaties en dienden de kerk en zelfkritiek bleef uit.

Men begreep niet dat ze de weg van Babel bewandelden. Ze wilden zieltjes winnen voor hun kerk, zoals de Joden ook een proseliet door bekeringsdrang tot het Jodendom brachten. 

Mattheüs 23:15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.

De kerkleer en kerkorde vervangt het werk van de Heilige Geest. Dit is ook een vervangingstheologie. Zo vervangt satan Christus door de antichrist. 
Maar je moest nog wedergeboren worden, maar je was als kind al gedoopt. En dan zat je zogenaamd in het verbond.

Maar nu zijn we in 2022 en Amalek is nog altijd springlevend, alleen de kerk is op sterven na dood.

Maar dat verwondert me niks, want de kerk heeft zich meer politiek bemoeid met deze wereld (compromis met de democratie) dan dat ze de gemeente over het Koninkrijk van God heeft onderwezen en de geestelijke strijd die het geeft om Jezus te volgen. Het is vaak een vleselijke strijd. De traditie werd hoog gehouden van God, Nederland en Oranje, maar het Koninkrijk van Christus was uit zicht en satan vond dat uitstekend en ze waren politiek correct en bruikbaar voor Babel. "Gezag is gezag" en je gehoorzaamt alles wat de overheden aan wetgeving over de mensen uitstorten. En je noemt alles zegen wat de overheid doet en je hebt geen enkel geestelijk onderscheidingsvermogen. 

Openbaring 3:17 HTB U zegt dat u rijk bent en niets tekort komt. Maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent: u bent arm, blind en naakt.

Ze dienen het religieus Babel dat nu veel beter te zien is dan in 1975. Ik ken de kerkstrijd om de leer van theologen. Zo hebben de kerken hun eigen kerkvorsten. De religies van nu streven naar eenheid en de valse profeet bewerkt dat men wil een koninkrijk op aarde wil bouwen: De NWO. 

De antichrist (de wetteloze) komt, voordat Christus wederkomt en de afval zal groot zijn vóór die tijd, dus nu!!. Jezus zegt dan ook: Zal Ik nog geloof vinden bij mijn wederkomst? (Lukas 18:8)

We gaan verder met het artikel uit 1975 van E. Smit "Bestaat er een plan?"
"En zo zal dan als een zogenaamde jood aan het einde van de Grote Samenzwering, de antichrist-hoofd-illuminaat, zich als de wereld-dictator aandienen. Zij, die zich uit de Bijbel wellicht vagelijk herinneren, dat uit Juda de werkelijke Messias uit het huis van David zou voortkomen, en op grond hiervan een ‘jood’ verwachten als komende koning, dienen echter stellig rekening te houden met de waarschuwing die de Bijbel zelf ons geeft in: (Openb. 2:9 Openb. 3:9) pas op voor ‘joden, die zeggen, dat ze joden zijn, maar het liegen: zij zijn de ‘Synagoge des Satans’.

En het zijn nu juist de Esau-Amalekieten, die zich joden noemen, maar het niet zijn! Wij zien dus, dat ook de Satan, de ‘Engel des Lichts’, Lucifer (Lichtdrager), op aarde zijn ‘synagoge’ heeft, zijn uitverkoren volk: de ’verlichten’ of Illuminatie: de nazaten van Amalek, die zich in hun meest gevaarlijke vorm organiseerden op 1 mei 1776! Het is deze ‘Esau’, die de God van ‘Jakob’ sinds jaren in diskrediet heeft gebracht, maar zelf ‘gemikt’ heeft op de overwinning van LUCIFER, de tegenstander van Jakobs GOD. De wereldheerschappij, aan Jakob beloofd onder auspiciën van Jezus Christus, tracht Esau in handen te krijgen met behulp van de ‘andere god’: Lucifer!

Internationalisme: een natuurlijk verschijnsel??

Wij weten nu, dat de kern van het antichristelijk Complot wordt gevormd door een ‘familie’, waarin van vader op zoon de boosaardige opdracht wordt doorgegeven, en die door erfelijke eigenschappen voor een dergelijke samenzwering als het ware ‘in de wieg is gelegd’ Dit is de familie van Esau-Amalek. Deze familieclan woont, althans grotendeels, verspreid over alle landen, onder andere namen. Zoals de schatrijke Haman, de Amalekiet, zich had ingedrongen bij het hof van de toenmaals machtigste koning der aarde, nl. die der Perzen, en daar de functie van ‘grootvizier’ bekleedde, zo mag men verwachten, dat thans ook leden dezer boosaardige familie zich thans op sleutelposities bevinden bij regeringen, banken en industrieën van belangrijke staten. Vermomd o.a. als de nazaten van Israël werken zij daar aan de grote samenzwering. Hun familieband, hun ‘nationalisme’ is vanzelfsprekend zeer sterk. Nationalistische gevoelens van een volk, dat zelf in feite verdeeld woont over alle andere volken, moet zich naar buiten echter manifesteren als internationalistische! De huidige verheerlijking van alles, wat ‘internationaal’ is en heet, moet in dat licht worden gezien. Uitingen van gezonde vaderlandsliefde worden momenteel sterk tegengegaan en bespot. Zij zijn  —  ook in het onderwijs  —  sterk ‘uit de mode’. Het is logisch, dat waar de Illuminatie naar een wereldregering streven, zij nationale gevoelens van andere volken niet kunnen gebruiken.

Nu is het merkwaardig, dat het begrip ‘internationalisme’ in de vroegere historie en in de Bijbel vrijwel geen aanknopingspunten vindt. Vaderlandsliefde bij vriend en vijand werd altijd als iets volkomen normaals beschouwd.

Zoals wij vanzelfsprekend vinden, dat een vader voor zijn gezin opkomt en het verdedigt naar buiten, en wij deze eigenschap zelfs bij een misdadige vader nog gewoon vinden, zo moet de nationale samenhang van een volk, dat immers in principe van huis uit ook een grote familie is, van nature een aangeboren eigenschap zijn. Vondel zei dit korter en beter: ‘De liefde tot zijn land is een ieder aangeboren’. Nationale gevoelens zijn meestal de sterkste drijfveren van volken geweest, zowel ten goede als ten kwade. Vanwaar dan toch de laatste tijd, dit van huis uit onnatuurlijke internationalisme? Vanwaar opeens die ‘heraus-mit-uns’-mentaliteit, die ‘no-win’-politiek in Amerika? Vanwaar opeens die minachting voor eigen volk en afkomst en eigen land, die ons regelmatig wordt voorgehouden als voorwaarde om een ware idealistische ‘wereldburger’ te worden? Wanneer wij de tactiek van de Illuminatie-Amalekieten hebben leren kennen, wordt ons veel duidelijk. De sterk nationalistisch denkende Esau-familie-clan praat de andere volken ‘internationalisme’ aan, opdat daardoor hun geestelijke en materiële weerbaarheid wordt verminderd. De nationalistisch denkende Esau-parasieten, praten de volken, waaronder zij wonen, internationale gevoelens aan. Hun wereldregering zal er echter één zijn van overheersing der naties door een super nationalistisch volk: Esau-Amalek.

Twee breekijzers

Zoals wij inmiddels weten: de twee belangrijkste breekijzers in handen der Illuminatie-Amalekieten zijn thans: het Fascisme en het Communisme, terwijl andere "ieten" en "isten" veelal onbewust, hun medehandlangers zijn. Een bekend Nederlands evangelist, die het evangelie van Jezus Christus sinds vele jaren verkondigt en doet verkondigen in de communistische landen op een wijze, die sterk doet denken aan het optreden der apostelen, zoals beschreven in het Bijbelboek "Handelingen," schreef na een bezoek aan Cuba, onlangs in één van zijn "levenstekens": Wij moeten weten, wie de vijand (van het Bijbels geloof) is, wat zijn tactiek is. Als ik zelf over het wezen van het Communisme nadenk, dan gaan mijn gedachten naar AMALEK … . In (De 25:18) lezen wij, dat zijn tactiek was, om bijv. de achterhoede van Israël af te snijden, de achterhoede, die bestond uit ouderen, vrouwen en kinderen. De vervolging (op Cuba) is fel en allereerst gericht tegen zwakken en kinderen".

  Terecht wijst hij op "Amalek," in verband met het Communisme. Wij weten nu, dat deze en ook andere Amalek-kenmerken te vinden zijn of waren, bij het bewind van Hitler, van Mao, van Mussolini, van Papadopoulos, en na hen nog vele andere. Alles ademt de geest van Illuminaat no. 1: Amalek!

  Amalek, de kleinzoon van Esau, welk geslacht geduldig, bekwaam en uiterst geraffineerd is blijven streven naar de wereldmacht, die zijn voorvader Esau verspeelde, toen hij zijn eerstgeboorterecht verkocht aan Jakob voor een schotel linzen.

  Rode linzen …....

  Reeds in het eerste Bijbelboek vinden wij deze rode draad, die bij Esau (of Edom), dat in het Hebreeuws ‘rood’ betekent, begint, en uiteindelijk via de 1 mei van Adam Weishaupt de historie en de toekomst in loopt, om te eindigen bij het scharlakenrode "Beest" van Openbaring, het laatste Bijbelboek.

  Mogelijkheden om het Grote Complot tegen te gaan! (Mogelijkheden om dit te onderkennen, zodat we onze positie daartegen kunnen bepalen):

  1. Stel uw vertrouwen volkomen op de God van de Bijbel en op Jezus Christus. Leer Hem kennen vanuit Zijn Woord en van het Plan dat God met deze wereld heeft. Doe het biddend.
  2. Vanuit die gesteldheid u inzetten om overal, waar u kunt, de zwakke Illuminatieschakel te doorbreken. Efeze 5:11-13 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.
  3. Achter het "Gordijn" bijvoorbeeld, dat reeds gevallen is tussen het nog vrije Westen en het dictatoriale Oostblok, leven nog steeds duizenden christenen, die vrijwel verstoken zijn van Bijbels en andere Christelijke lectuur. Dit ondanks velerlei uitspraken van zg. Christelijke zijde van achter dit Gordijn, die het tegendeel beweren. Neemt u dat van ons aan! (Op 9 november 1989 bestormden duizenden Oost-Duitsers de grens met West-Berlijn. Toen de slagbomen eenmaal open waren, was er geen houden meer aan; mensen klommen op de zo gehate Berlijnse Muur.)

  Het slagen van het Illuminatiecomplot, ook in ons nog ‘vrije’ Nederland, hangt af van hun succes bij het "opruimen van restanten" van het echte Bijbelse, Christelijke geloof. Ieder die meewerkt dit geloof levendig te houden, ook achter het Gordijn der Verdrukking, tast, zoals wij gezien hebben, de Illuminatieketting aan in zijn zwakste schakel. Ieder, die zich bewust wordt en daadwerkelijk hier aan wil meewerken, dient God in Zijn strijd, die Hij heeft "met Amalek van geslacht tot geslacht," zoals de Bijbel zegt.

  "Zie, Ik heb u een geopende deur gegeven, die niemand kan sluiten," zegt Gods Woord, juist in verband met het gevaar van de genoemde "Synagoge des Satan" de Illuminatie, zoals {Opb 3:8,9} aantoont."

  Tot zover de citaten uit "Bestaat er een plan?" van E. Smit, geschreven in 1975 en meer van toepassing dan ooit.

  Jur