English & other languages: click here!

Waartoe hebben de Illuminatie oorlogen nodig?

Uit een artikel van E. Smit: ‘Bestaat er een plan? ‘ (1975)

Het antwoord op deze vraag wordt zonder meer door de praktijk der geschiedenis geleverd. De twee bloedige wereldoorlogen van onze eeuw hebben bij vrijwel alle aardbewoners de afkeer van oorlog en de roep om "Vrede!" zó groot gemaakt, dat wij allen steeds verder bereid zijn geworden, om elke maatregel te aanvaarden, die aan deze verschrikking voor goed een einde zal maken. En welke "maatregel" zou in deze het meest effect hebben? Dat is, zegt men dan, de volgende: "Het plaatsen van alle landen en naties onder één centraal gezag". En men vervolgt dan met de volgende redenering: "Konden in de Middeleeuwen de gewesten Holland en Gelderland elkaar nog beoorlogen, nu beide "landen" provincies zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, is iets dergelijks onmogelijk geworden."

 

En nu wordt ons door de Illuminatiespreekbuizen steeds voorgehouden, dat hetzelfde beginsel óók opgaat in het groot. Tegen de lessen in van Bijbel en Historie, die ons leren, dat het onderbrengen van niet verwante en heterogene volken onder één gezag, uiteindelijk NOOIT tot werkelijke rust en vrede kan leiden  —  en ook niet de bedoeling van de Schepper geweest is, die volgens de Bijbel "de grenzen der volken" wil handhaven,  —  zien we toch allerwegen een groeiende hang naar "eenheid". Leidden de beide oorlogen niet tot resp. de Volkenbond en de Verenigde Naties? Twee alom gerespecteerde instellingen …… ? Of dit respect echter terecht is, is volgens ons de vraag! Laten wij volstaan met uit de vele bezwaren, die tegen deze beide instellingen zijn aan te voeren, er slechts één noemen: De voorbereiders en architecten-achter-de-schermen van de Volkenbond waren … . dezelfde Jacob Schiff en kolonel Edward Mandel House over wie wij eerder spraken in verband met de Russische Revolutie.

De werkelijke (en zeer geniale) bouwmeester van de Verenigde Naties, de man, die vrijwel alléén de Statuten van deze instelling heeft opgesteld, was President Roosevelt’s topadviseur bij de conferentie van Yalta (met Stalin en Churchill), Alger Hiss

De Statuten der Verenigde Naties vertonen vele overeenkomsten met de geschriften van Marx en de grondwet van de Sovjet-Unie. Alger Hiss legde veel hiervan vast in geheime bijeenkomsten in Yalta met Molotov en Wyshinski. Alger Hiss was de secretaris-generaal der oprichtingsvergadering van de Verenigde Naties in San Francisco. Hij bekleedde van plm. 1933 tot ver na de oorlog sleutelposities aan de Amerikaanse Ministeries van Landbouw en later Buitenlandse Zaken. Pas na de tweede wereldoorlog werd hij ontmaskerd als een zeer gevaarlijk Sovjetspion, en zo verdween (tijdelijk) de Grote Architect der Verenigde Naties in de gevangenis … . Pleit dit voor de integriteit der V.N., Hiss’ geesteskind? En is het op zichzelf al niet vreemd, dat deze feiten in Nederland nauwelijks bekend zijn?

Andere pogingen tot "eenheid"

De tegenwoordig veel gehoorde kreet: "Verenigd Europa" wordt door velen als iets nieuws beschouwd.

Het is dan goed te weten, dat zowel de term als de idee reeds stammen uit de kringen van Adam Weishaupt …… .

Verder horen wij veel over "Afrikaanse eenheid," Europees Federalisme, Wereld-Federalisme, en, op geestelijk gebied: Wereld Raad van Kerken, Oecumenische Beweging, enz. Het is "eenheid" wat de klok slaat.

Er is momenteel zelfs enige moed voor nodig, om in het openbaar te durven zeggen, dat al deze eenheid toch nog wel enkele bezwaren met zich mee zou kunnen brengen … ..! Onthoud u echter goed, dat de door de Illuminatie op touw gezette oorlogen uiteindelijk bedoeld zijn om ons allen deze schreeuw om eenheid te doen aanheffen:

 

"Nooit meer oorlog! Weg met die waanzinnige bewapeningswedloop! Geef ons een wereldregering, die boven de partijen staat, en die aan oorlog, bewapening, en aan deze vermolmde ‘orde’ een einde maakt en met vaste hand wet en orde, moraal en fatsoen zal herstellen!"

Begrijpt u, waartoe de huidige immoraliteit en het onfatsoen moeten dienen?

--------- tot zover dit artikel.

De ontwikkelingen van de Verenigde Naties tot nu toe, zie het artikel van Franklin ter Horst

Jur