English & other languages: click here!

1 Korinthe 15:35-58 - Een Nieuw lichaam - De dood overwonnen

Dit is een vervolgstudie op de eerste helft van 1 Korinthe 15, waarin het grote belang van de Opstanding van Yeshua werd benadrukt. Nu gaat Paulus verder daarop in door ons bekend te maken met het verheerlijkte lichaam waarmee we zullen opstaan. Dat is een geestelijk lichaam (niet te verwarren met een geest!), zoals Yeshua dat ook had na Zijn opstanding.  Alle gelovigen die dan leven zullen bij het laatste bazuingeschal, in een fractie van een seconde worden veranderd. Vervolgens klinkt er een lied over de overwinning op de dood, die door Yeshua is tot stand gebracht. Het hoofdstuk eindigt met een bemoediging en aansporing.


1 Korinthe 15:35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug?

hoe worden de doden opgewekt...... ? Paulus reageert op een denkbeeldige, maar voor-de-hand-liggende vraag. 

en met wat voor een lichaam.....?  De denkbeeldige vraagsteller wordt door Paulus "dwaas" genoemd. Paulus antwoordt met hetzelfde voorbeeld dat Yeshua gebruikte in Johannes 12:24.   

1 Korinthe 15:37-38 En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten. 38. God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam.

Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

Zowel Yeshua als Paulus laten zien dat wat dood lijkt, zoals zo'n droog zaadje of tarwekorrel, dat in de aarde verrot, verteert en als je het gewoon laat liggen verdroogd en tot stof wordt, moet sterven. Tegenwoordig hoor je bij een begrafenis vaak zeggen: "we geven het leven terug aan de aarde", alsof een schepping van God daar thuis hoort. Alsof die aarde een persoon, een god is. Inderdaad is een leven, dat niet aan God is gewijd, stof dat niet tot geestelijke ontwikkeling is gekomen. Daarvan zegt God: "stof bent u en u zult tot stof terugkeren" (Genesis 3:10).

Als Paulus zegt in een negatieve zinsbouw: "wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is", kunnen we die zinsbouw omdraaien (2 x 'niet' weghalen) en zeggen: "wat u zaait wordt pas levend als het gestorven is!". God heeft een kiem in de gelovige gelegd die gaat ontkiemen als God roept. Toen Lazarus stierf zei Yeshua tegen zijn zuster Martha:

Johannes 11:25-26 Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, ZAL LEVEN, OOK AL WAS HIJ GESTORVEN, 26. en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

Nee, hoe dat precies in zijn werk gaat wordt niet verteld. Onze nieuwsgierigheid wordt niet bevredigd. We zouden het ook niet begrijpen. Maar we kunnen God vertrouwen en ons in het sterven aan Hem overgeven! Onze God is een God van wonderen.  

Een gelovige sterft niet! Zoals Paulus elders zegt:"Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn". Hetzelfde wordt uitgebeeld in de doop. We 'sterven met Christus", ondergaan zo in Hem de veroordeling vanwege de zonde en worden begraven in het waterbad.  Vervolgens staan we op uit het watergraf en gaan door de Geest vrucht voortbrengen.  

1 Korinthe 15:39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. 40. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. 41. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster.

Alle vlees is niet hetzelfde vlees....... ieder zaadje heeft zijn eigen geschapen kenmerken en eigenschappen. Dat wat het eerst was zal het weer zijn, maar dan in een veel mooiere eervolle verschijning. Er zijn godsdiensten waarbij men de mensen leugens wijs maakt dat je "in een volgend leven' heel wat anders kunt zijn of een andere persoon kunt zijn. Nee, zoals je geschapen bent, zoals God het bedoeld had, dat wordt hersteld. Ziekten, afwijkingen enz. zijn gevolgen van de zonden, die zijn er niet meer. En dat is er niet voor een zogenaamd 'volgend leven' waarvan je maar afwachten moet of dat goed uitpakt. We zijn, als kinderen van God, bestemd voor een eeuwig leven in heerlijkheid, liefde en gerechtigheid, verbonden met de Almachtige God die ons liefheeft. 

het vlees van mensen, vogels, vissen is verschillend...... al die verschillen, ook van hemelse en aardse lichamen, ook de uitstraling van zon, maan en sterren, dat blijft behouden. Er is nu al geen lichaam hetzelfde en dat zal dan ook niet zo zijn,  We zullen wel anders zijn omdat we heerlijker zijn. De vlekken en rimpels zijn verdwenen, Net zo als de vlekken uit onze harten en de rimpels uit onze gedachten zijn verdwenen. Gods Tora is in ons hart en we zullen met Christus regeren over de volken die overgebleven zijn. Er is geen rouw meer, er zijn geen tranen meer, de sluier van dementie is weggenomen.  We zullen ons echt 'thuis' voelen in die nieuwe situatie, naar het ontwerp van onze Schepper!   

1 Korinthe 15:42-44 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

Eigenlijk valt hier niets meer aan toe te voegen. Het is goed om deze woorden op ons in te laten werken. Ze zullen ons moed en kracht geven in de zware tijd dat we nog in deze bedeling zijn. Wat goed is het dat God ons dit allemaal doet weten.  Wat Paulus in 1 Korinthe 13 schreef past hier heel goed bij. Ik haal vers 12 er nog even bij:

1 Korinthe 13:12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.

1 Korinthe 15:45-49 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 46. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. 47. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. 48. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 49. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.

De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen......... we hebben dit al in deel A bij vers 22 behandeld. Maar we laten het hier op een andere manier zien. 

Bijbels gezien vormt de mensheid één groot lichaam. En het hoofd van dat lichaam is Adam. Precies zoals de ledematen van een lichaam niet los te denken zijn van het hoofd en ook niet kunnen functioneren zonder dat hoofd. Zo zijn mensen niet los te denken van Adam. Een lichaam kan alleen maar functioneren, wanneer de ledematen aan elkaar verbonden zijn en gezamenlijk met het hoofd in verbinding staan.

Precies zo vormt de mensheid een lichaam. Het hoofd van dat lichaam is Adam. Toen Adam de verkeerde kant op ging, ging daarmee de hele mensheid de verkeerde kant op. Dat heeft niets met onrechtvaardigheid te maken, maar het heeft alles te maken met de structuur die God aan de mensheid gegeven heeft. Wanneer je met je hoofd het water induikt, vind je het toch ook niet onrechtvaardig, als je armen en benen ook in het water terechtkomen? Zo zijn we geschapen, zo zitten we in elkaar. Zo was het ook onmogelijk dat Adam wel tegen God in opstand kwam, maar dat wij God trouw bleven. We waren een geslacht van zondaars en werden niet blanco geboren. Omdat we zondaars waren gingen we zondigen, niet andersom. 

In Adam ons hoofd hebben wij zelf gezondigd. Adams opstand is onze opstand. Adams verzet is ons verzet tegen God. Zijn dood is onze dood. Wat met hem gebeurd is,  gebeurt met ons. 

Maar daarmee is niet alles gezegd.  God wilde niet dat de dood het laatste woord had. Daarom heeft hij een nieuw Hoofd gegeven:  Yeshua/Christus. Bij dat nieuwe hoofd hoort ook weer een nieuw lichaam: het lichaam van Christus. Tot het lichaam van Adam behoren wij door geboorte, door afstamming. Tot het lichaam van Christus horen we door wedergeboorte, door geloof.  En voor het Lichaam van Christus geldt ook weer, dat het deelt in alles wat Christus doet en is en wat er met Hem gebeurt. Wij delen in de dood van Yeshua, in Zijn opstanding, hemelvaart en heerlijkheid, omdat we door het geloof tot Zijn Lichaam behoren. Door de opstanding van Yeshua zullen we ook delen in Zijn verheerlijkt lichaam. Maar eerst moet satan met zijn antichrist en valse profeet weg uit de wereld, voordat dit werkelijkheid kan worden. Daarom moet eerst het oordeel komen.

wij zullen ook het beeld van de Hemelse dragen...... We zijn een nieuwe schepping en zullen dan ook het beeld van de Hemelse man zijn.  (2 Korinthe 3:17-18).

2 Korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Ook David leefde al in die verwachting die Paulus hier zo prachtig omschrijft. In Psalm 17 lezen we van de vijandschap die David ontmoet: goddelozen, doodsvijanden die hem omsingelen (vers 9).

Maar dan ziet hij uit naar de vreugde die voor hem ligt:  David is door God rechtvaardig verklaard. Hij zal Gods aangezicht zien. David zal 'verzadigd worden met het beeld van God'. Verzadigd, dat betekent er helemaal vol van zijn. Er kan niets anders meer bij.  Zo zullen alle gelovigen die leven of gestorven zijn in Christus delen in die verheerlijking.  Een verwachting die verder reikt dan het einde der tijden en die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid.

Paulus heeft er veel energie in gestoken om de noodzaak van het geloof in de opstanding onder de aandacht te brengen. Vervolgens komt hij met nadere details.

1 Korinthe 15:50-53 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 51. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52. in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 53. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet beërven....... als je dit zo leest zou je denken dat we straks 'geesten' zijn. Maar het gaat hier wel om een menselijk lichaam. Het is dan wel verheerlijkt, maar Yeshua liet wel meerdere keren zien dat Hij kon eten. (Lukas 24:42,43 - Joh. 2:13-15) . 

Lukas 24:39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.

Je ziet in bovenstaande tekst ook dat Yeshua zegt dat hij - behalve beenderen - vlees heeft in Zijn verheerlijkt lichaam. Nu staat het woord 'vlees' in de Bijbel vaak symbool voor werelds en zondig leven. Dat soort vlees zal er in het verheerlijkte lichaam beslist niet zijn en misschien wordt dat wel bedoeld in de uitdrukking 'vlees en bloed'.  Maar dan lijkt het er wel op dat bloed afwezig kan zijn in die lichamen. Yeshua geeft uitdrukkelijk aan dat het gaat om een geestelijk lichaam, maar zegt daarbij dat Hij geen geest is. 

De Bijbel gebruikt nog op een andere plaats de uitdrukking 'vlees en bloed'. Dat is in een ander verband, maar het heeft wel verband met de verlossing van de dood.

Hebreeën 2:14-15 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, 15. en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Yeshua was en is God. Vóór Zijn menswording heeft Hij geen lijden gekend. De mens had gezondigd; de mens moet daarom lijden. Yeshua als God nam dat lijden op zich om de mens te redden. In Jesaja 53:10 staat dat YHWH het behaagde om Hem (Zijn Zoon) te verbrijzelen. Yeshua maakte zich in alle opzichten gelijk aan de mensheid die Hij wilde redden.  Hij deed dat om vele zonen tot heerlijkheid te brengen (Hebreeën 2:10)  Die heerlijkheid houdt dat verheerlijkte lichaam in. De angst voor de dood regeert als een tiran over de mensheid. Het brengt mensen tot slavernij om voortdurend de dood te ontwijken. Die angst beheerst hun leven. "De dood wenkt ieder uur' zongen we in Psalm 89. Sommigen proberen vrede te sluiten met de dood door hem hun vriend te noemen. Maar ware gelovigen hebben geen angst voor de dood, omdat het een verslagen vijand is. God gebruikt die vijand om de gelovige tot Gods doel te laten komen, door sterven heen.  Een gelovige kan wel angst hebben voor het sterven op zichzelf. Het stervensproces kan heel moeilijk zijn. Ook is er verdriet om afscheid te moeten nemen van dierbaren, die het moeilijk vinden om los te laten en de stervende zullen missen. Toch zijn we in dit alles overwinnaars, door Hem die ons liefheeft.  De toekomst is zeker, ja eindeloos goed!

ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen....... We zullen niet allemaal sterven. Maar we zullen allemaal worden veranderd. Voor een gelovige is de dood geen angstig vooruitzicht, maar is "winst", omdat de gelovige bij de Messias verblijft (Filippenzen 1:21, 23). Gelovigen die leven als  Yeshua terugkeert zullen niet sterven. De verandering vindt plaats in een fractie van een seconde. 

bij de laatste bazuin........ bij de laatste bazuin (shofar!) worden alle gelovigen, ook die gestorven zijn, in één moment vernieuwd.  Dan zal Christus voor eeuwig regeren!

Openbaring 11:15-19 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 16. En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17. en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. 18. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. 19. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden......

Bekleden met de bruiloftskleding waarvan in Mattheüs 22:11 sprake is. We worden overkleed, waardoor het sterfelijke door het Leven wordt verslonden (2 Kor. 5:4). Alleen zo kunnen we het Koninkrijk van God binnengaan, alleen zo kunnen we in Gods nabijheid verkeren.

Zouden de Korinthiërs nu begrijpen waarom het zo belangrijk is om in de opstanding te geloven? En geloven allen die naar de kerk gaan dit wel echt?

1 Korinthe 15:54-57 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 55. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 56. De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 57. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning........ 

"Nu jaagt de dood geen angst ons aan, want alles, alles is voldaan." De dood is verslonden door Hem die de WEG, de WAARHEID en het LEVEN is!  De overwinning van Yeshua is uit liefdevolle genade ook onze overwinning geworden. We zullen onszelf dan zien, bekleed met de gerechtigheid van Yeshua en we zullen Zijn gelijkenis vertonen, doordrenkt zijn met Zijn beeld, Zijn Geest. We zullen God zien van aangezicht tot aangezicht!

Er is overvloed van vreugde bij Gods aangezicht (Psalm 16:11)! Dood.... waar is je prikkel nu? Graf.... je dacht God te overwinnen met de dood.... Wacht maar.... de graven gaan open en hen die God hebben lief gehad, zullen samen met het gelovige deel van Israël, springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten (Maleachi 4:2).

De dood is de laatste vijand, schrijft Paulus (1 Korinthe 15:26), maar een overwonnen vijand voor de gelovige. Het is een poort naar het eeuwige leven. Maar heb je Yeshua afgewezen als Redder, ben je een ongelovige, een naamchristen, dan blijft de dood een vijand.  Je kunt vervreemd zijn van God en voor andere doelen hebben geleefd ook al ging je trouw naar de kerk. God vraagt van ieder mens bekering, want de natuur van de eerste natuurlijke Adam zit in ieder van ons.  

De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet......Zonde en dood horen onlosmakelijk bij elkaar. Evenals zonde en wet, d.w.z. de wetmatigheid van zonde die onherroepelijk tot de dood leidt. En wat God als zonde ziet, is beschreven in de Tora. Dat is het wetboek van waaruit recht gesproken wordt. Maar God geeft ons de overwinning op zonde en dood, door onze Verlosser Yeshua, de Messias! God zij dank!!! 

1 Korinthe 15:58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere........ Nu we weten dat de dood verslagen is en we een eeuwige, bestemming hebben met Yeshua, moeten we nu des te meer standvastig en onwankelbaar voor Hem staan. In Hem blijven, want zonder Hem kunnen we niets doen (Johannes 15:4-5). Maar als Yeshua in ons is en als wij in Yeshua blijven, alleen dan, zullen we overvloedig vrucht dragen voor Hem!  Dat doen we in de wetenschap dat onze inspanning niet tevergeefs is in de Heere.


Toen Paulus kennis maakte met de Gemeente van Korinthe merkte hij dat deze mensen sterk beïnvloed waren door de Griekse filosofie van die tijd. Zij beschouwden het lichaam als iets minderwaardigs. Het ging om de ziel, die zou onsterfelijk zijn. Maar het lichaam was daar onwaardig voor.  Dat is de reden dat Paulus hier in 1 Korinthe 15 er zo over uitweidt. Maar, in onze tijd is het niet anders. Men gelooft in reïncarnatie en andere vormen van spiritualiteit na de dood. Dit is misleiding, dus: het komt van de vader der leugen: de duivel.

Er is maar één Waarheid, die door de hele Bijbel geopenbaard is. God heeft de mens geschapen om in gemeenschap met Hem te leven. God de Schepper is de Bron en het doel van ons Leven. Daarvoor zijn we geschapen en we sterven om eeuwig voor Hem en met Hem te leven! In Hem verheugen we ons!

Ida