English & other languages: Click here!

1 Korinthe 15:1-34 - Opstanding uit de dood

In de heidense godsdienst van Korinthe kende men geen opstanding van het lichaam en dit werd door sommige Korinthiërs ronduit ontkend. Paulus laat zien dat de opstanding van Yeshua het centrale punt is in het evangelie van de verlossing. De opstanding van Yeshua vormt de zekerheid van onze opstanding uit de dood. Hij was de 'Eersteling': de eerste Vrucht. 

De opstanding van Yeshua overwint de dood van de zondeval. We zijn allen 'in Adam', d.w.z. alle leden van het menselijk ras sterven fysiek. Allen die 'in Yeshua de Tweede Adam' zijn, zullen delen in Zijn opstanding en verheerlijking.  De opstanding is de basis van het christelijk geloof.


1 Korinthe 15:1-2 Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, 2. waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt.

het Evangelie, dat ik u verkondigd heb.........Paulus herinnert de broeders in Korinthe aan het 'Goede Nieuws" dat hij hen heeft verkondigd en dat zij ook in geloof hebben aanvaard. Paulus plaatst het onderwerp over de opstanding meteen in de context van het evangelie, omdat dit een onmisbaar deel van het geloof is. Het is beslist geen bijzaak. Als de Korinthiërs zich realiseren hoe belangrijk de opstanding is, kan hij met hen de bezwaren bespreken, die sommigen ervan weerhielden om erin te geloven. 

het Evangelie, waarin u ook staat........ 

ondanks meningsverschillen over het eten van geofferd vlees, het onderscheid tussen geest en vlees, gebrek aan invoelend vermogen bij het Avondmaal, waren de Korinthiërs toch vastbesloten in het aannemen van het Evangelie. Dat was anders dan bij de Galaten, die zich zo snel afwendden en een ander evangelie omarmden (Galaten 1:6). De Thessalonicenzen hadden net zo als de Korinthiërs het Evangelie bereidwillig aangenomen (1 Thess. 2:13).

1 Korinthe 15:3-4 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4. en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften

De essentie van het evangelie is vervat in deze twee verzen!

Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb....... Hier benadrukt Paulus weer dat hij niet iets predikt wat hij zelf bedacht heeft, of wat zijn 'geestverwanten' voor waarheid aannemen... nee, het komt rechtstreeks van God en van Zijn Woord.  Wat Paulus gelooft is niet van de mens, maar van Yeshua de Messias, volgens Galaten 1:12. De Geest van Yeshua brengt hem de woorden van de Tenach in de gedachten. Er staat tweemaal 'overeenkomstig de Schriften', waarmee de profetieën van het eerste testament worden bedoeld. Deze zijn door Yeshua vervuld. Het evangelie is volledig in overeenstemming met wat het eerste testament zegt. 

dat Christus gestorven is voor onze zonden, dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag....... en dat allemaal overeenkomstig de Schriften. 

voor onze zonden........ 

Hoewel Yeshua de volle toorn van God aan het kruis droeg, alsof Hij zelf een schuldige zondaar was, schuldig aan al onze zonde, werd Hij geen zondaar.  Hij werd voor ons tot zonde gemaakt (2 Korinthe 5:21). Dit is de boodschap van het evangelie! Yeshua bleef een volmaakte Verlosser gedurende de hele beproeving – bewezen door Zijn opstanding. Zelfs het op zich nemen van onze zonde was een daad van heilige, schenkende liefde voor ons.

         Het was Yeshua die leven en onsterfelijkheid aan het licht bracht door het Evangelie                  (2 Timotheüs 1:10).

2 Timotheüs 1:10-11 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie, 11. waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen.

Getuigen van de opstanding van Yeshua

1 Korinthe 15:5-8 en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. 6. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. 7. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. 8. En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene.

Hij is verschenen aan Kefas (= Petrus)........ Volgens Lukas 24:34 werd de opgestane Yeshua voor het eerst gezien door Petrus.  Hij zou dit feit als getuige kunnen bevestigen, omdat hij bekend was bij de Korinthiërs. (1 Korinthe 1:12, 1 Korinthe 9:5). De Bijbel vertelt ons niet veel over deze ontmoeting, maar we kunnen ervan uitgaan dat er een speciale behoefte was aan troost en herstel in de relatie tussen Petrus en Yeshua.

Dan bij de twaalf....... waarschijnlijk is 'de twaalf' een uitdrukking voor het gezelschap van discipelen. Bij die ontmoeting was Thomas niet aanwezig en Judas was er niet meer. (Markus 16:14 , Lukas 24:36-43 en Johannes 20:19-25)

Daarna aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk....... Yeshua werd door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk gezien, van wie de meerderheid zo'n 20-25 jaar na die gebeurtenis nog in leven is, hoewel sommigen zijn overleden. Het bewijs van 'de twaalf' in vers 5 is zwaarwegend, maar omdat men zich van zo'n groep kan voorstellen gezamenlijk een leugen te verspreiden (zoals men inderdaad al had gedacht - Mattheüs 28:12-15), presenteert Paulus vervolgens het meest overtuigende bewijsstuk voor de waarheid van het  het hele Nieuwe Testament (Mattheüs 28:10 en Mattheüs 28:16-17). Overal waar Zijn verschijning wordt genoemd in de Bijbel na Zijn opstanding, betreft het gelovigen. Waarschijnlijk hebben ongelovigen Hem niet gezien.

Daarna Jakobus en de apostelen.... Deze Jakobus was een broer van Yeshua, die in Handelingen 15:13 een leider van de gemeente bleek te zijn. Zie ook Handelingen 1:14. 

als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene...... de wedergeboorte van Paulus werd - om in geboorte termen te spreken - opgewekt. Deze vond later plaats dan bij de andere discipelen. 

1 Korinthe 15:9-11 Ik immers ben de minste van de apostelen – ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. 10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is. 11. Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij en zó hebt u geloofd.

Ik immers ben de minste van de apostelen..... Paulus droeg na zijn bekering heel zijn leven het verdriet mee dat hij de gelovigen in Yeshua had vervolgd. 

ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden.... hij had niets van zichzelf aan te bieden om de roeping tot apostel te ontvangen. Maar wie heeft dat wel? 

door de genade van God ben ik wat ik ben...... dat geldt niet alleen voor Paulus, maar voor alle gelovigen. Die genade is niets anders dan Goddelijke Liefde.

Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest...... 

De herinnering aan zijn zondig verleden maakte hem extra dienstbaar aan de roeping van God, in het volle besef dat het pure genade was. Vanuit die gedachte kon hij ook zeggen dat hij zich meer ingespannen had dan de andere apostelen, maar dat het alleen door die genade kwam. 

Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij........ maar wie van de apostelen ook de boodschap van redding brengt, het maakt niet uit, want zij prediken allen Yeshua, en die gekruisigd. Hun boodschap verschilt niet. Die boodschap wordt ook in Korinthe geloofd. 

1 Korinthe 15:12-13 Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? 13. En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt.

Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt......... Paulus benadrukt weer de opstanding van Yeshua. Waarom? Hij zei toch in vers 11 dat zij dat in Korinthe geloofden? En ze geloofden ook dat Yeshua werkelijk was opgestaan!  Maar het punt was dat sommigen niet geloofden dat ze zelf uit de dood zouden opstaan: "hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is?" De Korinthiërs waren 'van huis uit' vertrouwd met de Griekse filosofie (Plato) waarin hun geleerd was „dat de ziel oneindig en eeuwig blijft bestaan, los van het lichaam." Een zienswijze die tot de dag van vandaag ook meespeelt in het christendom, in de vorm van een eeuwig verblijf in de hemel. 

als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt....... Yeshua heeft zijn dood en veroordeling ondergaan juist om de mens te redden van de dood en te doen opstaan uit de dood. Als de Korinthiërs hun heidense zienswijze vasthouden dan zou het volbrachte werk van Yeshua geen zin hebben gehad. 

1 Korinthe 15:14-19 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 15. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. 16. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. 17. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. 18. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.

als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud....... Als Yeshua niet is opgewekt dan blijven wij ook altijd in de zonde. Dan is er geen vergeving. Dan is Zijn bloed niet op het hemelse altaar van God gestort. Dan hadden Paulus en de andere apostelen niet hoeven te prediken, want dat zou geheel zonder inhoud zijn, evenals het geloof van de Korinthiërs. Dan zouden de apostelen valse getuigen zijn.

als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt....... dan is hiermee aangetoond dat de dood macht over Yeshua zou hebben. Dan komt Paulus tot de conclusie dat wij de meest beklagenswaardige van alle mensen zijn.

Hieraan zien we hoe belangrijk de waarheid van de opstanding is! Het is niet een opvatting naar keuze die bij iemand past. Het is een kwestie van eeuwig leven of eeuwige dood.  Als je niet gelooft dat Yeshua uit de dood is opgestaan ​​in een opstandingslichaam, zoals de Bijbel daarvan getuigt, dan heb je niet het recht jezelf een gelovige te noemen. Het gaat hier om de basis van het christelijk geloof.

1 Korinthe 15:20-23 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 21. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 22. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn........ De opstanding van Yeshua vormt de zekerheid van onze opstanding uit de dood. Hij was de 'Eersteling': de eerste Vrucht. Hij verliet het graf op de dag van 'het feest der eerstelingen' (Lev. 25:10-14). Hij werd de eerste schoof van het gerijpte graan, dat aan YHWH werd aangeboden als onderpand voor de verzameling van de totale oogst. Net zoals er in Leviticus 23:10 sprake is van de eerstelingsgarve van de oogst  die gevolgd wordt door de rest van de oogst, zo is dat hier van toepassing op de opstanding. Christus is de Eersteling, Die gevolgd wordt door de rest.

omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens........

Adam 'werd een levend mens' (of: 'een levende ziel') nadat God 'de levensadem in zijn neusgaten blies'; het woord voor 'adem', Hebreeuws 'ruach', kan ook worden vertaald met 'geest' of 'leven'. Zijn leven hing dus van God af, en daarom kon God de dood tot een straf voor zonde maken (Genesis 2:17); terwijl de laatste 'Adam' een levendmakende geest is - Hij heeft leven in zichzelf (Joh. 1:4, Joh. 5:26, Joh. 10:17-18). Zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden!  

Voordat de opstanding plaatsvindt moet satan, die nu nog de wereld beheerst, voor duizend jaar worden opgesloten in de put ('abyssos', 'afgrond'), wachtend op het oordeel (Openb. 20:1-3). De antichrist zal worden gedood en gaat samen met de 'valse profeet' naar de hel (Openbaring 19:20).   

Ieder echter in zijn eigen orde....... de 'Eersteling' was Yeshua, en bij Zijn terugkomst zullen alle ware gelovigen opstaan en Hem volgen. Zij zullen een verheerlijkt lichaam ontvangen. De in leven zijnde wedergeboren gelovigen worden in een moment veranderd en ontvangen ook dat verheerlijkt lichaam. De aarde gaat zich herstellen en wordt weer zoals de Hof van Eden. Er zijn na het oordeel nog volkeren overgebleven. 

1 Korinthe 15:24-28 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 27. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. 28. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven......  Dan, volgt het hoogtepunt, de Telos, (de Finish).  Het woord "wanneer" dat in deze tekst tweemaal is vermeld, geeft aan dat dit na de duizend jaar van Yeshua's regering moet komen.

alle heerschappij en alle macht en kracht.... het geestelijke koninkrijk, wat niet van God komt, is teniet gedaan (Efeze 1:10)

Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd....... dat is de bedoeling van het komende Vrederijk. Alle vijandschap en al het kwaad, alles en iedereen die daar iets mee te maken heeft en dat nog is overgebleven, moet dan weg zijn.

De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood........  Degenen die een verheerlijkt lichaam hebben ontvangen, zijn zonder zonde en onsterfelijkMaar zonde en dood zal er nog wel zijn bij de overgebleven volken tijdens de duizendjarige regering van Yeshua (Openbaring 20:9 en Jesaja 65:20), maar daarna zal de dood helemaal worden teniet gedaan. 

Het is duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd...... Hier gaat het over YHWH, waarin alles is inbegrepen, Die alles in allen is.  

dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft....... de Zoon, die als Mens uit de ECHAD naar voren trad, om zonde en dood uit te bannen, tot redding van Gods schepselen, zal weer totaal Eén zijn met de Vader. Daarvoor moest het rijk van de duivel worden afgebroken. Hij heeft Zijn reddingsopdracht tot eer van de Vader voltooid....... opdat God alles in allen zal zijn. 

1 Korinthe 15:29-32 Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? 30. En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? 31. Ik sterf elke dag, en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus, onze Heere. 32. Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde dieren heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij.

Wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden....... een raadselachtige tekst. Dit is de enige plaats in de Bijbel waar sprake is van mensen die zich in plaats van overledenen laten dopen. Toen mensen het evangelie van de opstanding hoorden gunden ze dit ook hun overleden geliefden die deze boodschap niet hadden gehoord. Dit is duidelijk geen juist gebruik van de doop, want de doop is geen voorwaarde voor een opstandingslichaam, alleen een  belangrijke belijdenis en teken dat je tot een ander Koninkrijk behoort. Mogelijk wil Paulus zeggen dat dit verkeerde gebruik laat zien hoezeer men in de opstanding van die doden geloofde.  Want de doop heeft alles met de opstanding te maken. 

Romeinen 6:3-5 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.

waarom lopen wij dan elk uur gevaar.........?  Waarom zou Paulus zich dan nog inspannen? Hij zou toch een beklagenswaardig mens zijn? Zonder hoop en zonder toekomst? Het is niet voor niets dat Paulus de vervolgingen en moeiten op de koop toe neemt.  Paulus had, net zoals Yeshua de vreugde voor ogen dat Hij velen tot heerlijkheid zou brengen (Hebr. 2:10). Dat hij niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen zou worden (1 Kor. 9:27).  

Hebreeën 12:2 Hij (Yeshua) heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Paulus heeft stof tot roemen en blijdschap om het geloof van de Korinthiërs , maar ook om wat Yeshua voor hem betekent. Maar daarom voelt Paulus  iedere dag het doodsgevaar.  Hij heeft als het ware tegen wilde dieren gevochten, zo'n druk heeft hij ervaren. Het lijkt beeldspraak. Er wordt tenminste niets over een dierengevecht gerapporteerd in de Bijbel. Wel laat Handelingen 19:23-41 zien dat er nogal wat strijd was in Efeze. Waarom neemt Paulus al die moeiten voor lief, als er toch geen opstanding is? Dan kun je toch beter zeggen: "Laten we eten en drinken want morgen sterven wij."

1 Korinthe 15:33-34 Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden. 34. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit.

Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden........ Dit is een citaat uit de komedie van Menander Thais, en was waarschijnlijk een algemeen Grieks spreekwoord in de tijd van Paulus.  Blijkbaar waren er contacten met mensen uit de Griekse filosofie: de libertijnen (1 Kor.6:12) en gnostici (1 Kor. 8:1) die niet geloofden in de opstanding. Hoewel de gnostici kennis nastreven, ontbreekt het hen aan kennis van God. Aan de ene kant droeg Paulus roem over de gemeente van Korinthe (vers 31), maar er waren ook sommigen in die gemeente, die zich zouden moeten schamen. 

Word op de juiste manier nuchter en zondig niet....... Mensen die de opstanding in het algemeen, en van Yeshua in het bijzonder loochenen, zondigen daarmee! Zulke verkondigers worden door Paulus misleiders genoemd. Met zulke mensen kun je beter niet omgaan, want ze hebben een verkeerde invloed op je. Dat kan zover gaan dat je zelfs het goede dat je geleerd hebt, kwijt raakt. Het zijn mensen die niet (meer) nuchter zijn. Het woord ´nuchter´  (Griekse ´dikaioos´), betekent ook: rechtvaardig (zie St. Vert.). Wie de opstanding loochent, dient niet de gerechtigheid, maar de ongerechtigheid. In 2 Korinthe 11 noemt de Bijbel zulke mensen “…bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus” (vs. 13). In werkelijkheid echter dienen zij - misschien zonder het te weten - de tegenstander, de satan, ook al doen zij zich voor als dienaren der gerechtigheid.

Het tweede deel van 1 Korinthe 15    klik hier!

Ida