To translate this page into different languages, click here!

1 Petrus 1:9-12 Beproeving en zaligheid/redding

Op bovenstaand  plaatje is precies te zien waar de gemeenten zich bevonden, waarnaar Petrus een brief schreef.  Het is het gebied wat we nu Turkije noemen. Het waren Joden, die als vreemdelingen zich daar gevestigd hadden en die Yeshua als hun Verlosser en Redder hadden geaccepteerd. Petrus noemt hen “wedergeboren” door de opstanding uit de dood van de Messias Yeshua. In Galaten 2 vers 7 - 9 wordt Petrus een apostel voor de besnedenen genoemd.

In zijn aanhef noemt Petrus zowel God de Vader, de Heilige Geest en de besprenkeling met het bloed van Yeshua de Messias. Dat ziet terug op de verbondssluiting die wordt beschreven in Exodus 24: 8:

Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit is het bloed van het verbond dat de HEERE met u gesloten heeft op grond van al die woorden.

Sedert het offer van Yeshua gebeurt dat geestelijk, waardoor men weer bepaald wordt bij de verbondssluiting. 

Verder bevat de begroeting een bemoedigende tekst voor de ontvangers: “moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.”   Deze groet vinden we ook in 2 Petrus 1:2 en  Judas 2.

Petrus wist wat het was om beproefd te worden. We weten dat satan meerdere keren probeerde om hem van de toewijding aan God af te leiden. Eenmaal toen hij Yeshua het lijden wilde besparen, hoewel dit menselijk gezien zo liefdevol leek. Maar Yeshua reageerde met de woorden:

Mattheüs 16:23 Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.

Dan het feit dat hij, nadat hij (en de andere discipelen) eerst in Getsemané sliep, terwijl Yeshua had gevraagd met Hem te waken en hij vervolgens een soldaat het oor afsloeg, Yeshua driemaal verloochende.

Mattheüs 26:75 En meteen kraaide de haan; en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, Die tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter.

Het waren beproevingen waarin hij onderuit ging, maar waarover hij ook diep  berouw had. Later leerde hij door Gods Geest die beproevingen te doorstaan, getuigde vrijmoedig van zijn geloof. Hij zat geketend in de gevangenis en toen hij vrijgelaten werd ging hij meteen weer zonder angst over de opstanding van Yeshua spreken tot de Joden.  Dit waren de beproevingen van het geloof waarover hij in vers 7 schrijft, en wat de centrale as van dit Bijbelgedeelte is:

1 Petrus 1:7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.


De wedergeboorte noemt Petrus een “levende hoop”.  Ik heb gelezen dat Petrus zijn beide brieven geschreven heeft in het jaar 65, kort voor zijn dood in het jaar 67. (2 Petrus 1:14) Petrus is om zijn geloof in zijn Heer gedood. Yeshua had hem al daarop voorbereid:
Johannes 21: En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood Petrus God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!

In dat licht gezien is dit bemoedigende hoofdstuk te vergelijken met de zegeningen van Jacob aan zijn zonen, wat wij deze week bestuderen. Toen Jacob de zegen over Dan had uitgesproken vervolgde hij met een hele andere wending in dat hoofdstuk:  OP UW ZALIGHEID WACHT IK, HEERE! Genesis 49:18 In het Hebreeuws staat er: לִישׁוּעָתְךָ, קִוִּיתִי יְהוָה  De letters die ik onderstreept heb vormen de naam Yeshua.  De L (lamed ) die ervoor staat betekent “op” of “naar”, en de letters erachter betekenen “van U”. Er staat in feite “op Uw Yeshua wacht ik HEERE”.  Dat woord “Yeshua” betekent ook “redding” of “zaligheid”.

In dit gedeelte dat Petrus schrijft komen we drie keer het woord ZALIGHEID tegen.

Vers  5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de ZALIGHEID, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

Vers 9 verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de ZALIGHEID van uw zielen.

Vers 10 Naar deze ZALIGHEID hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.

Nu sprak Petrus van huis uit geen Grieks en het nieuwe testament is in het Grieks geschreven. Maar het Griekse woord wat hier staat (σωτηρίαν) “soteria”, betekent ook zaligheid of redding en is de betekenis van de naam van Yeshua.

Petrus zegt dan ook nog in vers 11: Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.

Hij zegt dus duidelijk dat het de geest van Christus was die in de profeten van het eerste testament hun harten vervulde, waardoor ze konden profeteren. Yeshua is al die tijd aanwezig geweest, heeft getuigd van lijden, maar ook van de heerlijkheid die komt.  Dit is het lijden waaraan Petrus deel heeft gekregen en waar menig gelovige deel aan heeft.

Yeshua, Jacob en Petrus hebben geleden om de vreugde die voor hen lag:

Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 12:2b

Dat vreugdevolle vooruitzicht had ook Jacob:

Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is. Hebreeën 11: 9 en 10

1 Korinthe 10:13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.