English & other languages: click here!

1 Petrus 1 (B)

1 Petrus 1:13-25 Heiligheid en broederliefde  

Overdenking van het eerste deel van dit hoofdstuk: click hier!

In dit korte gedeelte wordt driemaal het Woord van God genoemd dat levend en eeuwig is. Petrus spoort de gemeenteleden aan om heilig te leven, nu ze vrijgekocht zijn van het zondige leven dat ze van de vaderen hadden geleerd. De wedergeboorte moet zichtbaar worden in hun leven. Deze wedergeboorte is gebaseerd op de waarheid en kracht van Gods Woord: de Tora die in Yeshua levend en krachtig de verlossing tot stand heeft gebracht.

1 Petrus 1:13-17. Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16. want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. 17. En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap.

Omgord daarom de lendenen van uw verstand...... Het woord lendenen kennen wij vandaag nauwelijks meer. De Hebreeuwse uitdrukking ‘de lendenen omgord’ heeft meer te maken met een lang kledingstuk of een onderkleed. Als men aan het werk ging  dan werd dat kledingstuk met een leren gordel opgebonden rond de lendenen/heupen. Dan had men meer bewegingsvrijheid. Een vergelijkbare uitdrukking is bij ons 'je mouwen opstropen'! Er serieus mee aan het werk gaan. Alles moet weg wat het geloofsleven kan hinderen. Ze moeten vastberaden en in heiligheid hun leven gestalte geven.

wees nuchter...... het is een gave van de Geest als je je emoties en je verstand in balans kunt houden, zonder dat je je emoties uitschakelt.  Je bent nuchter als je je niet laat beïnvloeden door geestelijke mooipraters. Je kijkt de geestelijke aanvallers recht in de ogen, omdat je weet dat je in de kracht van de Heer staat. Het is een zwakke positie waarin je Gods Woord gelooft, dat zegt dat je in Yeshua machtig bent (2 Korinthe 12:10).

hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus...... en tekst die ongeveer hetzelfde bedoeld als wat Titus schrijft: Titus 2:11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, ..........13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. De genade komt ten volle tot zijn recht bij de verschijning, de openbaring van Yeshua de Messias. Dan komt onze hemelse Hogepriester uit Zijn Heilige der Heiligen en - hoewel de Geest dat nu al in het hart van de wedergeborene getuigt - dan weten we definitief dat Zijn bloed ons verzoening heeft gebracht. (Even 'off topic':  Dit is weer zo'n tekst die de godheid aan Yeshua toekent, een feit dat zo vaak ontkracht wordt). Yeshua is de genade die aan ons bewezen is en die door de profeten is aangekondigd, zoals Petrus eerder in dit hoofdstuk schreef (1 Petrus 1:10).

Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger inde tijd vanuw onwetendheid waren..... 'gehoorzame kinderen' is een uitdrukking die in de ogen van de wereld zoiets als 'watjes' betekent. En zij die gehoorzaam zijn aan Gods Woord krijgen het stempel van 'wappies'. Toch wordt hier geen slaafse gehoorzaamheid bedoeld, maar een liefdevolle toewijding. Als we navolgers van Yeshua zijn zullen we ook Zijn voorbeeld van gehoorzaamheid aan de Vader volgen. Een liefhebbende vader zoekt het beste voor zijn kinderen, hoeveel temeer de volmaakte gezaghebbende Vader!  Als een overheid erop uit was om het gezag te ontlenen aan de hemelse Vader, tot heil van de natie, dan zou die instelling een natuurlijk gezag en respect afdwingen. Maar overheid, ouders, de mensen in het algemeen, handelen vanuit hun begeerte naar macht, geld, carriëre, bezit en aanzien. Je ziet het al in de natuur van kleine kinderen. Het zit in de natuur van ieder mens als gevolg van de zondeval, ongeacht kerkgangers of voetballiefhebbers, dominees of diskjockies. God vraagt van ieder bekering! Breek met die oude natuur van je, want er staat geschreven:

WEES HEILIG, WANT IK BEN HEILIG!

En als u Hem als Vader aanroept....... doe dat dan maar met groot ontzag voor deze heilige God, die behalve Vader ook een volstrekt eerlijke Rechter is. Dan lees je Zijn geschriften, ook de Tora die zo vaak is overgeslagen. Daaruit leer je Zijn rechtvaardige karakter kennen. Vervolgens pas je je leven dienovereenkomstig aan in de tijd die we nog op deze zondige  aarde zijn. Gods Koninkrijk is in het hart van de wedergeboren gelovige, maar we wachten op de tijd dat het een realiteit op deze aarde gaat worden.  Uw Koninkrijk kome....!  

1 Petrus 1:18-21 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19. maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 20. Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. 21. Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.

in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud....... Onze Verlosser Yeshua liet zich door zondaars aan het kruis nagelen om hen te redden. Als ze dat wilden konden ze gered worden door het bloed dat vloeide uit de wonden.

 Maar ook wij hebben die mogelijkheid. Wat een genade! Zijn eigen heilige bloed dat door de maagdelijke geboorte niet was besmet met het bloed dat wij van Adam erven. De Bijbel noemt Hem 'een smetteloos offerlam'. Weet je nog dat er in de tabernakel en de tempel alleen maar gave, smetteloze lammeren geofferd mochten worden? Alles wees naar dit LAM! Yeshua heeft ons teruggekocht uit het invloedsgebied van satan – we zijn bevrijd van de wet(matigheid) van de zonde die de dood tot gevolg heeft. Geen andere prijs was hoog genoeg om onze verlossing te kopen. 

vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is..... ons leven zou op niets uitgelopen zijn. Je was niet meer dan afval in de ogen van satan. Alles wat je 'gepresteerd' hebt in je leven verdwijnt. Je was stof en je zou weer terugkeren tot stof. Ook al word je wijsgemaakt dat je gereïncarneerd wordt naar een ander leven, je wordt stof en stof ontkiemt niet. Maar die manier van leven die zo zinloos is, krijgt door het offer van Yeshua doel en vooruitzicht. Het Zaad van de vrouw, d.w.z. Yeshua is in je en dat Zaad ontkiemt tot een geweldig nieuw leven, in jezelf, met je eigen vernieuwde karakter - dat God je had gegeven - in verbinding met het karakter van Yeshua, zoals het oorspronkelijk bedoeld was! 
Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld........  God had het Lam al “vóór de grondlegging van de wereld” in Zijn gedachten. Onze verlossing kwam niet bij YHWH in gedachten toen Hij zag dat de zonde in de wereld was gekomen en hoe ellendig wij eraan toe waren. Hij heeft geweten wat de mens zou doen, of Hij hield er rekening mee dat het mis zou gaan. Voordat de mens zondigde, ja, voordat de wereld geschapen was, lag Zijn plan al klaar. Het waren de gedachten van YHWH die  Zijn Zoon had bestemd tot het volmaakte Offerlam. 

Door Hem gelooft u in God....... Yeshua is opgewekt uit de dood en heeft een ereplaats gekregen aan de rechterhand van God (Markus 16:19 - Hebreeën 1:3).  Door het werk van Yeshua kunnen we een volledig vertrouwen (geloof!) hebben in YHWH onze God. Hem zij de eer en dank tot in eeuwigheid!

1 Petrus 1:22-25 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, 23. u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 24. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. 25. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

heb elkaar vurig lief uit een rein hart........ na de reiniging van de zonde en nadat Gods waarheid je denken en je leven beheerst, ben je rein, schoon en door Gods Geest geheiligd. 

Zo ben je in staat elkaar werkelijk als broeders en zusters lief te hebben. Geen geveinsde liefde, zoals zo vaak het geval is, maar oprechte en vurige liefde. Wie verlangt daar niet naar...... 

u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad....... in de Korinthebrief lazen we: "wat u zaait wordt pas levend als het gestorven is!". God heeft bij de wedergeboorte een kiem in de gelovige gelegd die ontkiemen zal als God roept. Het is het onverganklijke zaad, het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Toen Lazarus stierf zei Yeshua tegen zijn zuster Martha:

Johannes 11:25-26 Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, ZAL LEVEN, OOK AL WAS HIJ GESTORVEN, 26. en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

Dit is het zaad waarvan sprake is in Mattheüs 13:3-9 en dan met name het zaad dat genoemd wordt in vers 8: 

Mattheüs 13:8 En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.

Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen........Petrus citeert hier Jesaja 40:6-8. Dit schreef ik erover toen ik mijn gedachten over dat hoofdstuk liet gaan. "Het is een mistroostige boodschap die de werkelijkheid tekent. Gras dat verdort en een bloem die afvalt als de Geest van YHWH erover blaast. Je zou toch zeggen dat Gods Geest zou bewerken dat alles tot bloei en tot leven kwam. Het zijn beelden die het volk uittekenen. Maar dan…. als het allemaal troosteloos er uit ziet, klinkt het hoopvolle woord: “Maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig!” En zo is het! Ook al lijkt alles verloren en uitzichtloos, Gods Woord zal zijn uitwerking hebben. Alle beloften aan Israël zullen tot vervulling komen, geen één uitgezonderd.

God wacht slechts erop dat, wanneer alle mogelijkheden zijn uitgeput, de ondergang lijkt vast te staan, dat Israël Zijn Messias roept die éénmaal in Jeruzalem de verzoening heeft bewerkt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere. Lukas 13:35b"

Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is......... wat zijn er door de eeuwen heen veel aanvallen op Gods Woord geweest. In sommige landen en tijden werden Bijbels verboden. Maar ook de verkeerde uitleg en de leugenachtige ontkrachtingen van het Woord. Het is satan niet gelukt. Het Woord dat in het hart is wordt daar veilig bewaard. En God waakt over Zijn Woord. het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid.

 

Ida