English & other languges: click here!

2 Petrus 2 Opkomst en ondergang van valse leer

Binnen de jonge gemeenten in Klein Azië bevinden zich dwaalleraren. Bij het woordje ‘dwaling’ denken wij meestal aan prediking die afwijkt van Gods Woord. Het woord wordt hier gebruikt in verband met zonde, net als in Romeinen 1:27, waar sprake is dat homoseksuelen ‘het loon van hun afdwaling’ ontvangen. Deze dwaalleraren willen rijk worden van die gemeenten. Ze zijn trots en eigenwijs en leven in seksuele zonden. Ze praten die zonden goed door te zeggen dat ze als christen vrij zijn. Petrus valt fel uit tegen de ‘valse leraars’: God zal hen straffen. De nadruk ligt op de oordelen die God ten uitvoer heeft gebracht en die Hij aangekondigd heeft. 

2 Petrus 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest....... in het land Israël waren er valse profeten onder het volk.  In  de gemeentes die door Petrus worden aangeschreven, is dat niet anders. Overal waar Gods Waarheid wordt verkondigt zijn de demonen van satan ook actief om het Woord te ontkrachten en gelovigen tot zonde te verleiden.

zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren....... ze doen zich voor of ze net als de 'heiligen' van de gemeente, medebroeders zijn. Maar ondertussen brengen ze heel subtiel 'verderfelijke ketterijen' onder de aandacht. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt betekent ook 'sekte' (Strong G139). "Dezen zullen heimelijk verderfelijke sekten invoeren”.  Petrus schreef hier niet over personen van wie hun oprechte zienswijzen afwijkend is van die van de meerderheid (Vergelijk Romeinen 14:1 tot 6.). Het zijn personen die moedwillig verdeeldheid veroorzaken en een verderfelijke invloed uitoefenen.

Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft...... de leraars om wie het hier gaat blijken afvallige gelovigen te zijn, want we lezen dat Yeshua hen gekocht had. Ze brengen dan ook een snel verderf over zichzelf.

2 Petrus 2:2-3 En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. 3. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet.

En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen....... 

ja, dat gebeurt zo vaak, degenen die door de duisternis gestuurd worden krijgen navolging en ze maken "de weg der Waarheid" te schande!

met verzonnen woorden uitbuiten....... Petrus was niet bij hen gekomen met "kunstig bedachte verzinsels" (2 Petrus 1:16), maar deze leraren doen dat wel en buiten de gemeenteleden uit. Ze gebruiken vleiende woorden, zoals de antichrist dat ook doet. We zien dat ook in onze tijd. Het vonnis over hen en hun verderf is al voorbereid en definitief. 

2 Petrus 2:4-6 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; 5. en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; 6. en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven;

Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft.......

De engelen die zondigden zijn de  b'nei-ha'Elohim ("zonen van God"of"zonen van engelen"; Genesis 6:2), ook wel nefilim ("reuzen/geweldenaars"; Genesis 6:4) genoemd. 

Zij verlieten de hemel, die hun"eigen woonplaats"was (Judas 1:6) en "kwamen bij de dochters der mensen" (Genesis 6:2,4). Maar nu zijn het "geesten" (1 Petrus 3:19), die God in de gevangenis heeft geplaatst... (in het Grieks Tartarus, d.i. de afgrond en iets anders dan de hel) om tot het oordeel bewaard te worden.  (Wie in de hel komt is al veroordeeld) Hij heeft hen voor het oordeel van de grote dag, met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld." (Judas 1:6). In deze beschrijvingen  gebruiken Petrus en Judas niet hun verbeeldingskracht, maar ze putten dit uit de uitwerking van het Genesis-verhaal, dat kan worden gevonden in vroege oud-Israëlische geschriften, zoals 1 Henoch, geschreven in de eerste eeuw. Dat het boek van Judas in de canon is opgenomen bewijst dat 1 Henoch nog enkele eeuwen een belangrijke rol heeft gespeeld in het vroege christendom.

en als God de oude wereld niet gespaard heeft....... God oordeelde 'de oude wereld', dat is de wereld vóór de zondvloed, omdat:

Genesis 6:5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

Een fragment van I Henoch uit de Dode Zeerollen.  In Qumran, zijn van het boek 1 Henoch elf manuscripten gevonden, in het Aramees geschreven,

maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft.......  was Noach dan een prediker? Er staat niets van datgene wat hij gezegd heeft in de Bijbel. Wat maakt hem ‘de prediker van de gerechtigheid’? Er valt iets op wat geschreven staat in Genesis 6:22 en Genesis 7:5 ‘Noach deed overeenkomstig alles wat de HEERE hem geboden had’. Het doen van Gods wil maakte hem prediker van de gerechtigheid!

tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven...... Petrus geeft drie voorbeelden waarin God het oordeel in alle hevigheid ten uitvoer bracht:

  1. het oordeel over de gevallen engelen
  2. het oordeel over de bewoners der aarde ten tijde van Noach
  3. het oordeel over Sodom en Gomorra

Als we het goddeloze leven van deze tijd zien, weten we dat het aangekondigde oordeel onvermijdelijk is.

2 Petrus 2:7-9 en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft 8. – want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden – 9. dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft..... 

Bij het voltrekken van het oordeel zien we Gods genade voor hen die rechtvaardig zijn. Lot was in Gods ogen rechtvaardig.

hij heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden..... Dat blijkt uit het feit dat Lot verdriet heeft over de losbandigheid en de zedeloosheid van die dagen. Maar Lot nam niet de beslissing om weg te gaan uit Sodom, zoals ook wij worden opgeroepen weg te gaan uit Babel.  Op voorspraak van zijn oom Abraham  wordt Lot gered. Maar hij heeft alles moeten achterlaten en vond onderdak in een grot.

dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen........ 

net zo zeker als het oordeel over de goddelozen zal komen, zal ook degene die God gehoorzaamt, zeker mogen weten dat hij verlost wordt uit het uur van Gods oordeel.

God zal de onrechtvaardigen bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden..... Petrus spreekt door de Heilige Geest, maar weet het ook uit ervaring. In Handelingen 12 bevrijdde God Petrus wonderlijk uit de gevangenis en leverde Hij Herodes op pijnlijke wijze over aan het oordeel. 

2 Petrus 2:10-12 In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren, 11. terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens lasterlijk oordeel tegen hen indienen bij de Heere. 12. Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan.

In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten.........  met de woorden 'onreine begeerte vlees achterna lopen'  komt Petrus terug op de valse leraren. Deze kenmerken zich door een onrein begeren, wat in dit hoofdstuk gekoppeld lijkt te worden aan het onreine begeren van engelen in Noach's dagen, maar ook in de dagen van Sodom en Gomorra. Waarom wilden de inwoners gemeenschap met de engelen? Was daar omgang met demonen gebruikelijk?  De parallellen met de brief van Judas lijken dit te bevestigen. (Zie Judas 1:7 die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan)  Mogelijk predikten deze valse leraren in Klein Azië vrije seks, zoals we dat ook zien in onze dagen.  Ze verdroegen geen autoriteit boven zich.  

terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens lasterlijk oordeel tegen hen indienen bij de Heere...... volgens mij is het niet de taak van (goede) engelen om aanklachten in te dienen bij de Heere, of het moet de satan zijn die dat deed bij Job.  Of waren deze engelen door de 'valse leraren' uit Klein Azië lastig gevallen? Ik begrijp deze tekst niet. 

deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren....... geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan........ (deze beschrijving komt overeen met Judas 1:10) als je dit leest zou je zeggen dat ze zaad van de slang zijn, waarvoor geen redding mogelijk is. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan.  Het gaat hier blijkbaar om het onkruid dat door de vijand tussen de tarwe is gezaaid bestemd voor het vuur. (Matth. 13:25). 

2 Petrus 2:13-17 en zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen; schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. 14. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het. 15. Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad. 16. Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen, want het stomme lastdier, dat met een mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. 17. Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.

zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen........  ze genieten van hun bedrog terwijl ze maaltijden met de gelovigen delen.  Paulus zegt dit over zulke 'zwelgpartijen':

Romeinen 13:12-14 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. 13. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. 14. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Hun ogen zijn vol overspel en ze zondigen onophoudelijk..... Deze goddeloze valse leraren zijn een gevaarlijke en verderfelijke aanwezigheid in het lichaam van Christus. Hun hart is gericht op vleselijke begeerten en hun ogen zijn gericht op overspel , zowel geestelijk als seksueel. Ze jagen op onstandvastige mensen zodat die zich bij hen aansluiten. 

ze hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het........ ze kijken voortdurend met overspelige ogen rond en zijn bezeten van geld. Op deze personen rust de vloek!

en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad...... deze geschiedenis is te lezen in Numeri 22. Ook over dit gegeven lezen we weer in de brief van Judas. (Judas 1:11-13) Hier worden ook Kaïn en Korach mee op één lijn gesteld. Bileam moest door het stomme lastdier worden tegengehouden.  Deze mensen zijn bronnen zonder water..... in Judas 1:12 worden ze wolken zonder water genoemd. Ze zijn leeg en dat in tegenstelling tot iemand die met de Geest vervuld is, die is een bron van Levend Water, dat uit hem voortvloeit. 

In plaats van geleid te worden door de Heilige Geest, worden deze dwaalleraars gedreven door een wervelwind. Ze kunnen alle kanten op, behalve de goede kant. De gemeentes die Petrus heeft aangeschreven worden: "Heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen........." Efeze 4:14. 

2 Petrus 2:18-19 Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. 19. Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden.

Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken...... met prachtige woorden van leegheid verkondigen de dwaalleraren verderfelijke ketterijen. Ze spelen in op pas bekeerde gelovigen die de seksuele zonden juist achter zich hebben gelaten. Ze verkondigen 'vrijheid" maar vrijheid wordt niet gevonden in wat Yeshua ons kan geven, maar alleen in de éénwording met de persoon van Yeshua Zelf.

zij verlokken mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren....... Ze doen alsof hun prediking de ware vrijheid is, maar zijn er zelf verslaafd aan. Ze zijn lage slaven (douloi) van de verdorvenheid en daarom niet in staat om anderen te bevrijden. Omdat ze de waarheid van het EVANGLIE HEBBEN VERWORPEN, HEBBEN ZIJ DE ENIGE KANS OP BEVRIJDING VERSPEELD. De vrijheid die ze bieden is bedrieglijk. Petrus maakt gebruik van een regel uit het antieke oorlogsrecht: “de overwonnene wordt de dienaar van de overwinnaar”.

2 Petrus 2:20-22 Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. 21. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. 22. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder.

dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste....... als mensen definitief terugkeren naar hun oude zondige toestand dan ziet het er slecht voor ze uit. Vergelijk Mattheüs 12:43-45, Hebreeën 6:4-8.  

Het zou beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden....... naarmate iemand de boodschap van verlossing door het bloed van Yeshua is aangereikt, is hij of zij ook verantwoordelijk voor wat hij met deze informatie doet. Het was een aanbod van LEVEN! Wie dat verwerpt vindt de DOOD! 

hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: "De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel"   

De apostel Petrus citeert nu nog een spreekwoord uit Spreuken 26:11, waar staat: "Zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel, zo is een dwaas die in zijn dwaasheid terugvalt." Een hond heeft ook te gewoonte om te snuffelen aan wat hij heeft uitgebraakt. Zo zijn deze mensen dwazen, die weer terugkeren naar datgene waaruit zij zich vroeger losmaakten. Petrus vergelijkt de volgelingen van deze dwaalleraars met onreine dieren, namelijk de hond en het varken. Een schoongewassen zeug werd gereinigd van zijn vuil. Zo werden deze gelovigen bij hun bekering gereinigd van de schuld, maar zij gaan zich opnieuw wentelen in het slijk van de zonde. De duivel bewaakt angstvalliger en ketent vaster degenen die hij terughaalt, nadat zij eerst ontkomen zijn en beleden hebben volgelingen te zijn van de Messias Yeshua. 

Laat ieder die nu Gods uitnodiging hoort geen tijd verliezen. We mogen samen met het gelovig overblijfsel van Israël behouden worden. Alle modder, braaksel en zonden worden afgewassen door het bloed van Yeshua. Hij zal rein water over Zijn volk sprenkelen......

Ida